24 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4456/2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 17 - Ρυθμίσεις θεμάτων Διεύθυνσης Ιθαγένειας
01 Μαρτίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
1 Μαρτίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι- σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επι- τάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Ρυθμίσεις θεμάτων Διεύθυνσης ΙθαγένειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 13 του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172) αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «Άρθρο 13 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών 1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών έχει ως στρατηγικό σκοπό την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, το σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία της αποδοτικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουρ- γείου, καθώς και εκείνων που τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ- τερου βαθμού. Επίσης, εισηγείται μέτρα και φροντίζει για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των εκλογών για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Επίσης, έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολι- τικών για θέματα που αφορούν την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. 2. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης β. Τη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης γ. Τη Διεύθυνση Εκλογών δ. Τη Διεύθυνση Ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 προστίθεται η υποπερίπτωση β.ια ως εξής: «β.ια. Την ηλεκτρονική πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας ως αυθεντικών, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των ηλε- κτρονικών παραβολών και των διαδικασιών στα πλη- ροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την πολιτική ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Καταργείται το άρθρο 19 του π.δ. 105/2014 και μετά το άρθρο 16 αυτού προστίθεται άρθρο 16Α, ως εξής: «Άρθρο 16Α Διεύθυνση Ιθαγένειας 1. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφο- ρούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και την πα- ροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας. 2. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα ακό- λουθα Τμήματα: α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας, β. Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών, γ. Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών, δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για: αα. Τα ζητήματα που άπτονται της αποβολής, απώλει- ας, αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας. αβ. Την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της ελ- ληνικής ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4018/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. αγ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμή- ματος. αδ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. αε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. αστ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας. β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για: βα. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέ- σεων για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρρι- ψης του αιτήματος πολιτογράφησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στην Επιτροπή αυτή, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. ββ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας των ομογενών με πολιτογράφηση. βγ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. βδ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γ. To Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για: γα. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρα- τικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσε- ων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. γβ. Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας επί των αντιρρήσεων αλλοδαπών που υποβάλλονται ενώπιον του Υπουργού, καθώς και των υποθέσεων που παραπέμπονται από αυτόν στο Συμβούλιο. γγ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. γδ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. γε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γστ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης. δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχεί- ου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξι- νόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση πολιτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Τμήματος Γραμ- ματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. α. Για την στελέχωση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρονται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις υπαλλήλων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα από τη Γενι- κή Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, από εκείνες που είχαν μεταφερθεί σε αυτό δυνάμει του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208). β. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Μετανα- στευτικής Πολιτικής δώδεκα (12) υπάλληλοι του Τμήμα- τος Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματεί- ας Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι εξυπηρετούσαν γραμματειακά τη Διεύθυνση Ιθαγένειας έως το χρόνο δημοσίευσης του π.δ. 123/2016. γ. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερι- κών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσί- ευση του παρόντος. δ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστώνται, επιπλέον των αναφερομένων στο σημείο 1 της παραγράφου IV του παρόντος, δώδεκα (12) οργα- νικές θέσεις υπαλλήλων, ως ακολούθως: «α. Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και β. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπο- λογιστών ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.». ε. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ, ανεξαρτήτως κλάδου/ειδικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Συλλογικά όργανα: α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «β. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Ιθαγένειας.». Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3838/2010, προ- στίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «στ. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ- θυνσης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μετανα- στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 25 του ν. 4375/2016, Α΄51, άρθρο 3 του π.δ. 123/2016, Α΄208).». β. Οι περιπτώσεις αα΄, αγ΄ και αδ΄ της παρ. 10 του άρ- θρου 142 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής: «αα. έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύ- θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, […] αγ. έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθα- γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, […] αδ. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι- κής (άρθρο 25 του ν. 4375/2016, Α΄51, άρθρο 3 του π.δ. 123/2016, Α΄208).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετονομασία και Στελέχωση Τμήματος Πληροφορι- ακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης: α. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πο- λιτικής με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφοριακών Συ- στημάτων Μετανάστευσης. β. Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης του Υπουργείου Μετανα- στευτικής Πολιτικής μεταφέρεται μία (1) οργανική θέση υπαλλήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικό- τερα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου αυτού. Για την κάλυψη της θέσης αυτής μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει ορισθεί αρμοδίως ως μέλος των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) και της Αρχής Πιστοποί- ησης (Country Signing Certification Authority - CSCA) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Ο προσδιορισμός του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μη- νός από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την ίδια από- φαση μεταφέρονται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε- ρικών στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετα- νάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις στην ανωτέρω Διεύθυνση και έχουν ορισθεί αρμοδίως ως μέλη των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) και της Αρχής Πιστοποί- ησης (Country Signing Certification Authority - CSCA) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός Υφυπουργός
Εξωτερικών Εξωτερικών Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Επικρατείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr