24 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4456/2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
01 Μαρτίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
1 Μαρτίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι- σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επι- τάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παι- δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως, ορίζεται «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» και καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτής, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση ιδίως εθνικών, κοινωνικών, φιλολογικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και το πε- ριεχόμενο των σχετικών εκδηλώσεων και ενεργειών, η προώθηση της διεθνούς καθιέρωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στις πραγματοποιούμενες κατά την «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» δράσεις.

Άρθρο 36Χρηματικά Εντάλματα

Στο άρθρο 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) μετά την υπο- περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ προστίθενται δυο νέες υποπεριπτώσεις ως εξής: «δδ. Τα Χρηματικά Εντάλματα των δαπανών του κρά- τους δεν υποβάλλονται για θεώρηση στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η θεώρησή τους από τον εξωτερικό ελεγκτή δεν αποτελεί προϋπό- θεση της πληρωμής τους. εε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή (άρθρο 169 παρ. 1 ν. 4270/2014) δύναται να διενεργεί στοχευμένους ελέγ- χους είτε σε συγκεκριμένους φορείς είτε σε συγκεκρι- μένες κατηγορίες δαπανών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης των δαπανών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην προηγούμενη υποπα- ράγραφο.».

Άρθρο 37Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)

Το εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί- στου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Υπάλ- ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν.».

Άρθρο 38Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), για τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσω- τερικών αντίστοιχα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνω- ση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των με- τατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. 2. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπα- σμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρε- σία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπη- ρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλ- ληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπη- ρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018. 3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρε- σίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι τις 30.4.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋ- ποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 4. Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται μέ- χρι τις 15.4.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018. 5. Αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπη- ρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για λόγους συνυπηρέτησης, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β ΄βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν και είναι αποσπασμέ- νοι έως ότου εκλείψει ο λόγος συνυπηρέτησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ι΄της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλ- λήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη- σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 προ- στίθενται περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως εξής: «ιγ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ- τοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσω- πικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος, ιδ) σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρα- τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης, ιε) στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, ιστ) στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υπο- δομών, ιζ) στην Αττικό Μετρό Α.Ε., ιη) στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), ιθ) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), κ) στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθί- σταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.4.2017, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), με εξαί- ρεση τις περιπτώσεις μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182 και 184 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ- λήλων, Α΄143), τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 58 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).».

Άρθρο 39ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι 31.12.2017 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέ- τουσες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 τροπο- ποιείται ως εξής: «Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2017.».

Άρθρο 40Τροποποιήσεις στο ν. 4375/2016 (Α΄ 51)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιείται η περίπτωση η΄ της παρ. 4 του άρ- θρου 1 του ν. 4375/2016 ως εξής: «η) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμά- των: Διαχειρίζεται και υλοποιεί δράσεις με χρηματο- δότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, αξι- ολόγησης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ελέγχου των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε: αα) Γρα- φείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, ββ) Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων και γγ) Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται παρά- γραφος 31 ως εξής: «31. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 79, οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 12118/20.10.2015 (Β΄ 2338) κοινή υπουρ- γική απόφαση μεταφέρονται στα Γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ως εξής: Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης οι αρ- μοδιότητες του άρθρου 2 πλην των αρμοδιοτήτων υπ’ αριθμ. 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 και 30, στο Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότητες των άρθρων 3 και 4, καθώς και των αρμοδιοτήτων υπ’ αριθμ. 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του άρθρου 2 και στο Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότη- τες υπ’ αριθμ. 27 και 30 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 12118/20.10.2015 (Β΄ 2338) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει σε ισχύ.».

Άρθρο 41Τροποποίηση της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

Η παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (A΄ 209),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2β. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο πε- ριβάλλον άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω- σης (Ε.Ε.) ή όταν ζητηθεί από ένα κράτος- μέλος της Ε.Ε. που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄102), και εφό- σον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατά- σταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εν όλω ή εν μέρει ένα έργο, από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφα- ση του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερ- βαίνει τα δύο (2) έτη. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξαίρεση, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια: - επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποί- ηση του έργου, - αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο και - αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας: α) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, β) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης, που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της, γ) ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους που δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαί- ρεση, πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου και χορηγεί σε αυτήν όλες τις διαθέσιμες, εάν είναι δυνατόν, πληροφορίες που έχει στη διάθεση του δικού της ενδιαφερόμενου κοινού.».

Άρθρο 42Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται κατ’ έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως: α) Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. β) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.».

Άρθρο 43Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής: «13. Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπλη- ρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγο- νται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Δι- ευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρ- χηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014, όπως ισχύει. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρ- θρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.

Άρθρο 44Κατάταξη Επιλαχόντων

Στο άρθρο 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες με τη διαδικασία της προ- ηγούμενης παραγράφου παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη έστω και ενός προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απο- λυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κα- τατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομά- κρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.».

Άρθρο 45Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκαταβολές που χορηγούνται βάσει του άρ- θρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ΄ και του άρθρου 150 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως κάθε φορά ισχύει, για συγ- χρηματοδοτούμενες πράξεις στα μέτρα του ΠΑΑ 2014- 2020 θα αντιμετωπίζονται και θα δηλώνονται στην Ε.Ε. σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/1813 της 7ης Οκτωβρίου 2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει, ως μερική πληρωμή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πληρωμή των μη επιλέξιμων σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 περιπτώσεις α΄ έως και στ΄ του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) για συγχρηματοδότηση δαπανών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενών πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες εντάσσονται στο Πρό- γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, διενεργείται εφεξής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με την ίδια διαδικασία πληρωμής των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πλαίσιο των πράξε- ων αυτών δεν υπόκειται στην παρακράτηση φόρου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).».

Άρθρο 46Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωρ- γίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντι- καθίσταται ως εξής: «15.α) Η αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την απόδοση της μέγιστης ωφελιμότητας αυτών. β) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουρ- γίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης, που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη κατα- σκευαστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, εφόσον δεν έχουν ήδη με- ταβιβαστεί σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ή δεν ασκούνται από δήμους και έως τη μεταβίβαση αυτών σε ΟΕΒ ή δήμους. γ) Η σύσταση, η συγχώνευση και η κατάργηση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). δ) Η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λει- τουργία των ΟΕB σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου- σιοδότηση αυτού. ε) Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχει- ριστικός-οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπι- κών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 και τις κανονιστικές πρά- ξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.». β) Το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής: αα) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ- θρου 12, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 414/1976 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ΟΕΒ αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μη αιρετά μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) και στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), ακολουθείται η εξής διαδικασία: αα) Το αίτημα πρόσληψης προσωπικού, υπογεγραμ- μένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, υπο- βάλλεται στην οικεία Περιφέρεια, συνοδευόμενο από εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού. ββ) Η Περιφέρεια μεριμνά για την έκδοση γνώμης από τον οικείο νομικό σύμβουλο σχετικά με την αναγκαιό- τητα των προσλήψεων, η οποία διαβιβάζεται μαζί με το αίτημα, εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής τους, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί- κησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τελική έγκριση. γγ) Η τελική έγκριση εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης, εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος από την Περιφέρεια. β) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους ΟΕΒ και τον ΑΟΣΑΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών τους, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄140), όπως ισχύει, και των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με προ- εδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ. β) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμο- διότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγει- οβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ, σύμφωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και καθορίζεται η άσκη- ση των αρμοδιοτήτων αυτών. Με την ίδια απόφαση κα- θορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελ- τιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3881/1958. γ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και εξειδι- κεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για την προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και του αγροτικού εξηλεκτρισμού σε εφαρμογή της αριθμ. 14 αρμοδιότητας του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010. δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων καθορίζονται ενιαία υποδείγματα του καταστατικού, του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) και του κανονισμού αρδεύσεως των ΟΕΒ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έρ- γων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατα- σκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περι- φέρεια, πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους: αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδι- κευμένους στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προ- τίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Μηχανικών αντίστοιχα. ββ) Έναν υπάλληλο ΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού και γγ) έναν υπάλ- ληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών, που εκδίδει ο Περιφερειάρχης, ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. β) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενι- κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυ- νατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκη- σης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κα- τασκευαστεί από τις Περιφέρειες. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. γ) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενι- κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και αποδοχή από τη Γενική Συνέλευση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσε- ων (ΤΟΕΒ) ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) κατά περίπτω- ση, μπορεί να μεταβιβάζονται σε ΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργί- ας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από τους δήμους. Ειδικά, για έργα της περί- πτωσης α΄ απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. Αν η έκδοση της απόφασης αυτής συ- νεπάγεται την επέκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, η επέκταση πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, για το χρονικό διάστημα της παραχώ- ρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα- ταργούνται: α) Η αριθμ. 3 αρμοδιότητα του τομέα υπό στοιχείο η΄ «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία», της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ο τομέ- ας αυτός προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010. β) Η παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181). γ) Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, και η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234). δ) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2014 (Α΄ 106) και ε) κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχε- ται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 47ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προ- τεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στη δι- ακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Πα- ρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθε- ση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο σε Τραπεζικό Ίδρυμα λογαριασμό της Υπηρεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 8 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2439/1996 εφαρ- μόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνο- νται για προαγωγή στον ίδιο βαθμό ανωτάτου Αξιωμα- τικού στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις με στελέχη που μέχρι τις 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής: «στ) Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι σπουδαστές της Σχολής για τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε προκηρυσσόμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαγωνισμό επιλογής.».

Άρθρο 48ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα οποία μεταφέρονται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτε- λείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικα- σία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δή- μων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσω- τερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 49Τροποποίηση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 347 αντικαθίσταται ως εξής: «Η έδρα της ΑΕΠΠ ορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουρ- γίας του άρθρου 355.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 348 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος ορίζει με πρά- ξη του ένα από τα μέλη της Αρχής ως αναπληρωτή του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 362 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρο- νικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περί- πτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατί- θεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 365 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυ- γή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυ- γής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέ- σει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλ- λόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κα- τατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί: (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ- θρου 362, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομέ- νους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγού- μενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέρ- γειες αυτές υπαλλήλων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 365 οι λέξεις «συζή- τησης» και «συζήτηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξέτασης» και «εξέταση» αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η φράση «την κλήση των μερών, την εκπροσώπη- σή τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία» στην παράγραφο 7 του άρθρου 365 διαγράφεται.

Άρθρο 50Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του ν. 3864/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (A΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστι- κής Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγρά- φεται στο άρθρο 4Α. Η θητεία τους είναι τριετής, με δυ- νατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του Ταμείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Σε πε- ρίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβου- λίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα τριάντα (30) ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέ- λους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. Σε περίπτωση που η διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει πριν τη λήξη της δι- άρκειας του Ταμείου, η θητεία των ανωτέρω μελών ανα- νεώνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όρ- γανα αυτά λειτουργούν νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλε- πόμενη στις παραγράφους 16 και 17 απαρτία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικα- θίσταται ως εξής: «19. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γε- νικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής πα- ραμένουν έγκυρες παρά τη διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, την καταλληλότητα ή τα προ- σόντα του μέλους. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 16 και 17, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβου- λίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελε- στικής Επιτροπής εντός της προβλεπομένης στην παρά- γραφο 5 προθεσμίας, τα όργανα αυτά συγκαλούνται και λειτουργούν νομίμως μέχρι το διορισμό των νέων μελών, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους διατηρείται η απαρ- τία των παραγράφων 16 και 17 του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η ως άνω λίστα ισχύει για έξι (6) μήνες από την υποβο- λή της. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επιλογής αδυνατεί να επιλέξει υποψηφίους, κατά τα ανωτέρω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών σχετική έκθεση για τους λόγους της ως άνω αδυναμίας, η οποία συνοδεύεται από δεσμευτικό για αυτήν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής εντός του απολύτως ανα- γκαίου χρόνου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Επιτροπή, μετά από την ως άνω αξιολόγηση, μπορεί να προτείνει στον Υπουργό την ανανέωση της θητείας μελών, εφόσον αυτή λήγει σε λιγότερο από έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4.».

Άρθρο 51

Ζημίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νο- μικών προσώπων στην περιοχή του Δημοτικού Διαμε- ρίσματος Μόριας του Δήμου Λέσβου που οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν κατα- γραφεί και αποτιμηθεί στο από 20.1.2016 πρακτικό της επιτροπής που συστάθηκε με την 2579/2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε με την 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, αποζημιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Με- ταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί το Δήμο Λέσβου με το αντίστοιχο ποσό για την καταβολή του στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις προέρχονται από εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα του άρ- θρου 132 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει.

Άρθρο 52ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Για τους διοριστέους σε εκτέλεση δικαστικών απο- φάσεων, η σχετική απόφαση κατανομής έχει αποκλει- στικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης στις οικείες δικαστικές αποφάσεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Η κατάταξη σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου ΥΕ και ΔΕ, η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002, ολοκληρώνεται και χωρίς τα προβλεπόμενα από τις οι- κείες διατάξεις για τη θέση τυπικά και πρόσθετα προ- σόντα διορισμού.».

Άρθρο 53Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους συνταξιούχους που υπηρετούν σε θέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και με- λών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επι- τροπής, δύναται να καταβάλλεται ειδική κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των θέσεων αυτών, για την κάλυψη πραγματικών δα- πανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.».

Άρθρο 54Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμά- των ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προ- μηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμή- θειες φαρμάκων, προς αυτές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφε- ρειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμε- νοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συ- νάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), δημό- σια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύ- ονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες δαπάνες διενεργούνται στα πλαίσια των ως άνω συμ- βάσεων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋ- πολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφω- να με τη σχετική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 55Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016

(Α΄ 220), η ημερομηνία «28.2.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.8.2017».

Άρθρο 56

Στο άρθρο 3 του v. 2518/1997, που αντικαταστάθη- κε με το άρθρο 3 του ν. 3707/2008, στην παράγραφο 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τις δραστηριότητες της περίπτωσης i, αρκεί και η άδεια εργασίας Α΄ κατη- γορίας.».

Άρθρο 57Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από

Περιφέρεια της χώρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νή- σων υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών προκειμένου να αντιμε- τωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες των σει- σμών που συνέβησαν στην Κεφαλονιά, στις 26.1.2014 και 3.2.2014. Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.

Άρθρο 58

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), όπως ίσχυσε μέχρι την κατάργη- σή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περι- οχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μία δεκαετία αφορά το συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθε- ση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώ- ρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και β) αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία, όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζε- ται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, και αναζητεί- ται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας.

Άρθρο 59Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3284/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Στέλεχος μίας εκ των οικείων Διευθύνσεων Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο ή τους συναρ- μόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης».

Άρθρο 60Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός Υφυπουργός
Εξωτερικών Εξωτερικών Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Επικρατείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr