107 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4483/2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
Άρθρο 110 - Σύσταση και συμμετοχή σε Ε.Ο.Ε.Σ.
31 Ιουλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
31 Ιουλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δη- μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνερ- γασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 110Σύσταση και συμμετοχή σε Ε.Ο.Ε.Σ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δήμοι, περιφέρειες, οι ενώσεις, οι σύνδεσμοι και τα δίκτυά τους, το ελληνικό δημόσιο, συμπεριλαμβανομέ- νων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα πανεπι- στήμια, δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια του στοι- χείου β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2004/17/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οργανισμοί δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της Οδη- γίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, και επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, μπορούν να συμμετέχουν σε Ε.Ο.Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η συμμετοχή των φορέων της παραγράφου 1 σε Ε.Ο.Ε.Σ. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτε- ρικών ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής της παρ. 2β του άρθρου 4 του ν. 3345/2005 (στο εξής «Επι- τροπή»), στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε φορέας από τους αναφερόμενους στην παρά- γραφο 1 που επιθυμεί να συμμετέχει σε Ε.Ο.Ε.Σ. γνωστο- ποιεί εγγράφως στην Επιτροπή του άρθρου αυτού, την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε Ε.Ο.Ε.Σ., αποστέλλοντας αντίγραφο της προτεινόμενης σύμβασης και του προτει- νόμενου καταστατικού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις των Ε.Ο.Ε.Σ. που έχουν την κατα- στατική τους έδρα στο εξωτερικό, μετά από σύμφω- νη γνώμη της Επιτροπής, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η συμμετοχή των ενδιαφερόμε- νων φορέων σε Ε.Ο.Ε.Σ., μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την παρέλευση στην Επιτροπή παραδεκτής αίτησης, συνοδευόμενης από τα κείμενα της σύμβασης και του καταστατικού. Η εν λόγω προθεσμία αναστέλλεται αν ζητηθούν από την Επιτροπή πλείονες πληροφορίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις περιπτώσεις των Ε.Ο.Ε.Σ. που έχουν την κα- ταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, κατατίθεται στην Επιτροπή αίτηση, συνοδευόμενη από τα κείμενα της σύμβασης και του καταστατικού, και, ύστερα από τη σύμ- φωνη γνώμη της Επιτροπής, εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και υποχρεωτικά το κείμενο της σύμβασης. Η προθεσμία της παραγράφου 4 δεν έχει ισχύ στις περιπτώσεις αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα πως η συμμετο- χή προτιθέμενου μέλους σε Ε.Ο.Ε.Σ. δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό ή το εθνικό δίκαιο, λαμβανομένων υπόψη των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του προτιθέμενου μέλους ή ότι η συμμετοχή αυτή δεν δι- καιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή γε- νικής πολιτικής της χώρας, ο Υπουργός Εσωτερικών, με απόφασή του, μπορεί, αιτιολογημένα, να απορρίψει το σχετικό αίτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέλους από τρίτη χώρα, κατά την έννοια του άρθρου 3α του Κανονισμού, για τη συμμετοχή του σε Ε.Ο.Ε.Σ. που έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής ως προς την πλήρωση των σχε- τικών όρων του Κανονισμού, ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος να εγκρίνει την ένταξη του μέλους αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Ε.Ο.Ε.Σ. αποκτά νομική προσωπικότητα από την ημερομηνία της καταχώρησης του καταστατικού του στο Πρωτοδικείο της έδρας του, κατόπιν λήψης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και αιτήσεως των μελών του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Ο Ε.Ο.Ε.Σ. οφείλει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημε- ρών από την καταχώρηση του καταστατικού να απο- στείλει αίτημα στην Επιτροπή των Περιφερειών για καταχώρηση ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σύσταση του Ε.Ο.Ε.Σ., κοινοποιώντας το αίτημα αυτό στην ανωτέρω Επιτροπή. Κάθε φορέας που συμμετέχει σε Ε.Ο.Ε.Σ. με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, ενημερώνει το Μητρώο των Ε.Ο.Ε.Σ. του άρθρου 108, καθώς και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη σύμβαση και το καταστατικό, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την καταχώρηση ή δημοσίευση του καταστατικού του Ε.Ο.Ε.Σ., στον οποίο συμμετέχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης και κάθε τροποποίηση του καταστατικού, που συνεπάγεται αμέσως ή εμμέσως την τροποποίηση της σύμβασης, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τη διαδικασία των προηγουμένων παραγράφων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Υφιστάμενες ενώσεις φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες μορφές συνεργασίας με οποιαδήποτε νομική προσωπικότητα και αν λειτουργούν, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με αυτούς του Ε.Ο.Ε.Σ. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, μπορούν να μετα- τραπούν σε Ε.Ο.Ε.Σ., ύστερα από απόφαση του οργάνου διοίκησής τους και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.