107 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4483/2017

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 125 - Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
31 Ιουλίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
31 Ιουλίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4483
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δη- μοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνερ- γασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται Ειδική Γραμ- ματεία Ιθαγένειας, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουρ- γό Εσωτερικών. Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν στην κτήση και απώ- λεια της ελληνικής ιθαγένειας. Παράλληλα, ασκεί απο- τελεσματικό συντονισμό, εποπτεία, ιεραρχικό έλεγχο και καθοδήγηση της υπαγόμενης σε αυτήν Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των τμημάτων της, όπως αυτά προσ- διορίζονται στο άρθρο 16α του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172). Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται θέση Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας με βαθμό 1ο της κα- τηγορίας ειδικών θέσεων (Ε.Θ.), ο οποίος προΐσταται της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 1 του ν. 4369/2016 και τη σύσταση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσε- ων του άρθρου 10 του ν. 4369/2016, ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, κατά τις κείμενες διατάξεις για τους Ειδικούς Γραμματείς, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως Ει- δικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας διορίζεται πρό- σωπο που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρ- τιση και την επαγγελματική του ικανότητα σε ζητήματα συναφή με τις αρμοδιότητές του και διαθέτει σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση αν- θρώπινου δυναμικού, στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. Ο Ειδικός Τομεα- κός Γραμματέας ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ- πονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας ή ανατίθενται σε αυτήν από άλλες διατάξεις. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Ειδικούς Τομεακούς Γραμματείς του άρθρου 6 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), ως ισχύει, εφαρμόζονται και για τον Ειδικό Τομεακό Γραμ- ματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Η θητεία του Γραμματέα παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διο- ρισμό νέου, η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. Οι διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), ως ισχύει, και ιδιαίτερα του άρθρου 53 και των παραγρά- φων 13 έως 17 του άρθρου 55 αυτού, ισχύουν και για τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας. Το Γραφείο του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα στελεχώνεται από υπαλ- λήλους που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και επικουρεί τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός
Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Αναπληρωτής Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Τουρισμού
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.