115 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4486/2017

Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Άρθρο 95
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 115
7 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4486
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η θητεία των επικουρικών ιατρών, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, και η οποία λήγει στις 30.9.2017, δύ- ναται να παραταθεί έως 31.12.2018 εφόσον υπάρχει ανά- λογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε..». β) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης υποπαραγράφου της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α΄29), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επι- κουρικού προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (Α΄41), που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπη- ρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.» Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται αναδρομικά από 1.8.2017. 2. Όσοι έχουν διοριστεί, κατόπιν της 1ΕΓ/2016 προ- κήρυξης (ΦΕΚ τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 3), στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, δύνανται να μεταταγούν, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενεια- κούς λόγους, κατ’ εξαίρεση πριν τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε φορείς εποπτευό- μενους από το Υπουργείο Υγείας. Στις περιπτώσεις αυ- τές, η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του ενδια- φερομένου, σε κενή οργανική θέση, και εφόσον αυτή δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου. Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, στην Υγειονομική Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο φο- ρέας όπου επιθυμεί να μεταταγεί ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας για την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. Άρθρο 96 1.α. Το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 358/1992 (Α΄179), αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβου- λίου, οι οποίοι είναι ο μεν Πρόεδρος πλήρους απασχό- λησης, ο δε Αντιπρόεδρος είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης.». β. Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 358/1992, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερι- κής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, κα- θώς και οι τυχόν αποζημιώσεις τους ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, το δε ύψος αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αντιστοίχως τις αποδοχές και αποζημιώσεις του Διοικητή και του Υπο- διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας.».

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.