63 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
05 Απριλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63
5 Απριλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 10

Τα μέλη της Ε.Δ.Ο., του Ε.Σ.Ε. που είναι μέλη πληρώ- ματος και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εμπορικών πλοίων που ασκούν τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4052/2012 απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, της ίδιας προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 26 έως 28 του ν. 330/1976 (Α΄ 129).