63 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 13 - Ρυθμίσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
05 Απριλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63
5 Απριλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 13Ρυθμίσεις λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικών ΥποθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αντικαθίσταται ως εξής: «γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις κε΄, κη΄ και κθ΄ στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερι- κών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την οικεία υπηρεσία, καθώς και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργεί- ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις δηλώσεις που αφορούν στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 83 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που έχουν υποβληθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υπόχρεους, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται να τις υποβάλουν στη Γ΄ Μονά- δα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδό- τησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διαβιβάζονται αρμοδίως.».