63 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 27
05 Απριλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63
5 Απριλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 27

Η θητεία των επικουρικών ιατρών του δεύτερου εδα- φίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως ισχύει μετά την αντικατάστα- σή του με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρό- γραμμα και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου θα καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από 21.3.2018.