63 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 31
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
05 Απριλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63
5 Απριλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4487/2017, μετά τις λέξεις «Ο διαχειριστής του Συστήματος» προ- στίθεται η φράση «ή ο υπεύθυνος λειτουργίας για όσες λειτουργίες του ανατεθούν». β) Στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 7 του ν. 4487/2017, μετά τη λέξη «υποχρεούται» προστίθεται η φράση «στην τήρηση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων και προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών των συμμε- τεχόντων στο Σύστημα, καθώς και».