105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 6, 8 και 9 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) αντικαθίστανται ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζονται οι ιατρικές πράξεις μόνο με τοπική αναισθησία που εκτελούνται στις αυτοτελείς Μ.Η.Ν. και απαιτούν θεραπεία με φάρμακα κατηγορίας 1Α αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6). Με την παραπάνω απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τυχόν απαραίτητος επιστημονικός και τεχνικός εξοπλι- σμός για τη διενέργειά τους, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.». «8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κο- στολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι αυτοτελείς Μ.Η.Ν. και οι Μ.Η.Ν. νο- σοκομείων ή κλινικών. 9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας δύναται να ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ των αυτοτελών Μ.Η.Ν. ή των Μ.Η.Ν. νοσοκομείων ή κλινικών και ασφαλιστικών φορέων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κοστολογηθεί οι ιατρικές πράξεις, βάσει των οποίων αποζημιώνονται οι Μ.Η.Ν.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πρώτη κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπε- ται στην παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 4025/2011, όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, εκδίδεται σε απο- κλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 123Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για προσφυγικό-μεταναστευτικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης και Υγείας μπορεί να ανατίθεται κατ’ αποκλειστικό- τητα στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) η υλοποίηση προγράμματος, χρηματοδο- τούμενου από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού ή του εθνικού ή συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι δράσεις: α) Παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, λειτουργία συστή- ματος επιδημιολογικής επιτήρησης, συντονισμό εμβο- λιασμών στον εν λόγω πληθυσμό και εκτίμηση των συν- θηκών υγιεινής των χώρων διαμονής των προσφύγων. Ως παρεμβάσεις δημόσιας υγείας νοούνται οι δράσεις που κρίνονται απαραίτητες για την πρόληψη εμφάνισης λοιμωδών και μη νοσημάτων. β) Ενίσχυση των δομών του δημόσιου συστήματος υγείας, που περιλαμβάνει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δομών που ανήκουν στο δημόσιο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθ- μιας φροντίδας υγείας στους τομείς της παιδιατρικής, της γυναικολογίας - μαιευτικής, της νοσηλευτικής και της ψυχικής υγείας, τη σύσταση και λειτουργία γραφείου υποδοχής και ενημέρωσης προσφύγων και μεταναστών στις δομές υγείας, την πρόσληψη διασωστών για την ενίσχυση των τομέων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοή- θειας (ΕΚΑΒ) που έχουν επιβαρυνθεί με διακομιδές λόγω της προσφυγικής κρίσης. γ) Επιστημονική επίβλεψη και συντονισμό των προ- γραμμάτων, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη επιχειρη- σιακού σχεδίου του προγράμματος, την επιστημονική εποπτεία του, τον Έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, το συντονισμό και αντιμε- τώπιση επειγόντων συμβάντων, την παρακολούθηση κάθε φάσης υλοποίησης, την υλοποίηση των διαδικασι- ών πρόσληψης προσωπικού, την εκτέλεση διαγωνισμών, την επίβλεψη συστήματος διαχείρισης και τεκμηρίωσης του οικονομικού αντικειμένου, την επικοινωνία με φο- ρείς υγείας, την υλοποίηση ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων προγράμματος. δ) Εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για τις ανωτέρω δράσεις, αξιολόγηση συνολικά της υλο- ποίησης του προγράμματος και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και των επιστημονικών ευρημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την απόφαση της παραγράφου 1 εξειδικεύο- νται ειδικότερα οι δράσεις που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ενότητες ή οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη και αναγκαία δράση ή ενότητα δράσεων (φυσικό αντι- κείμενο) για την υλοποίηση του κυρίως αντικειμένου, ο προϋπολογισμός και το εν γένει οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος, οι κατηγορίες και ο αριθμός του προ- σωπικού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση των ανωτέρω, και, ανάλογα με την κατηγορία του, είτε απα- σχολείται με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε τοποθετείται ή αποσπά- ται από το προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγεί- ας και τους φορείς που αυτό εποπτεύει, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και έργου, καθώς και του τρόπου κατανομής τους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η σύναψη συμβάσεων έργου είναι δυνατή μόνο για τις κατηγορίες προσώπων που εκ της κείμενης νομοθεσίας δεν επιτρέ- πεται η σύναψη σύμβασης εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαδικασία της επιλογής του προσωπικού της πα- ραγράφου 2 διενεργείται από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με αντικει- μενικά και προκαθορισμένα κριτήρια, που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 2, και εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Οι αναγκαίες προμήθειες για την υλοποίηση του προ- γράμματος διενεργούνται σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ιατροί που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμ- μα λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγεί- ας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του όπως έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και επιπρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου δεν μπο- ρεί να είναι χαμηλότερες των ιατρών υπηρεσίας υπαί- θρου του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδι- ωτικού δικαίου καθορίζεται από τις διατάξεις του Μέ- ρους Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Λοιπό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και πρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων τους. Πρόσωπα που θα απασχοληθούν με συμβάσεις έργου λαμβάνουν το οικονομικό αντάλλαγμα που καθορίζεται στην οικεία σύμβαση, το οποίο δεν δύναται κατά πε- ρίπτωση να υπερβαίνει τις, τυχόν καθοριζόμενες στο ν. 4354/2015, μηνιαίες αποδοχές για τον αντίστοιχο χρό- νο παροχής υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο πρό- γραμμα εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα. Είναι δυνατή και η πρόσληψη ιατρών άνευ ιατρικής ειδικότητας.

Άρθρο 124Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4067/2012

Το πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 400 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίστανται ως εξής: «Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετή- σιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαρια- σμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρμόζονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακο- λούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγη- ση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελλείμματα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρα- τικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο. Η αναπροσαρμογή θα μηδενίζει το προβλεπόμενο έλ- λειμμα του τρέχοντος και του επόμενου έτους, στο οποίο ενσωματώνεται το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου έτους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στη ΡΑΕ το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο έκαστου έτους με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομι- κού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ του τρέχοντος και του επόμενου έτους. Η ΡΑΕ αποστέλλει τον Μάιο και τον Νοέμβριο έκαστου έτους την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 125Προγράμματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς υποχρε- ούνται να υλοποιούν πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημο- πρασιών ποσοτήτων φυσικού αερίου ετησίως μέχρι τις 31.12.2020. Οι προς δημοπράτηση ποσότητες καθορίζο- νται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), ύστερα από συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε αναλογία με το μερίδιο αγοράς κάθε Προμηθευτή με υψηλό μερίδιο αγοράς και κατ’ ανώτατο όριο σε 20% της ποσότητας που διατέθηκε από αυτόν κατά το προ- ηγούμενο ημερολογιακό έτος σε Επιλέγοντες Πελάτες. Η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει Προμηθευτές με υψηλό μερίδιο αγοράς, που εφαρμόζουν πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών δυνάμει απόφασης ή απο- φάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατά το χρόνο ισχύος αυτών. Στη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, η οποία είναι δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται εκτός από το ύψος της προς δημοπρά- τηση ποσότητας και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη διενέργεια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προμηθευτής με υψηλό μερίδιο αγοράς θεωρείται ο Προμηθευτής που καλύπτει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτε- ρο του 40% της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύονται στην Ελλάδα οι Επιλέγοντες Πελάτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι όροι Προμηθευτής και Επιλέγοντες Πελάτες έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στις περιπτώσεις ιθ΄ και κβ΄ αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.

Άρθρο 126Τροποποίηση του ν. 4223/2013ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται στη με αριθμ. 1113/2018 (Β΄ 2192) απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο πίνακας της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 της ενότη- τας Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β,Φ.) (€/μ2) 0-550 1 2,00 551-750 2 2,80 751 - 1050 3 2,90 1051 -1.500 4 3,70 1.501 - 2.000 5 4,50 2.001 - 2.500 6 6,00 2.501 - 3.000 7 7,60 3.001 - 3.500 8 9,20 3.501 - 4.000 9 9,50 4.001 - 4.500 10 11,10 4.501 - 5.000 11 11,30 5.001+ 12 13,00

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής: ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής 0,01 - 250.000 0,0% 250.000,01 - 300.000 0,15% 300.000,01 - 400.000 0,30% 400.000,01 - 500.000 0,50% 500.000,01 - 600.000 0,60% 600.000,01 - 700.000 0,80% 700.000,01- 800.000 0,90% 800.000,01- 900.000 1,00% 900.000,01- 1.000.000 1,05% 1.000.000,01 - 2.000.000 1,10% Υπερβάλλον 1,15%

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευ- ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορι- σμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορι- σμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμ- βρίου 2018.».

Άρθρο 127Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το άρθρο 31 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προ- στίθεται νέο άρθρο 31Α, ως εξής: «Άρθρο 31Α Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Tο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων έχει στόχο τον αντικειμενικό προσδι- ορισμό και τη γενικότερη εκτίμηση αξιών ακινήτων. Υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομι- κής Πολιτικής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι: α) Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφο- ρους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιω- τικού τομέα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληρο- φοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ». β) Η μέριμνα για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. γ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνι- ση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. δ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιου- σιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. ε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παρο- χή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. στ) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η εισήγη- ση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιο- ρισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. ζ) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογρα- φικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύ- πων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων. η) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέ- κταση) του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι την τελική του αναμόρφωση. θ) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. ι) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακι- νήτων και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δη- μοσίων φορέων και ιδιωτών. ια) Η μέριμνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κλη- ροδοτημάτων. ιβ) Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρω- μένου Πληροφοριακού Συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων. ιγ) Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κτηματικές Υπη- ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών. ιδ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Δικαστή- ριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,σε συνεργα- σία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ- γείου, προς υποστήριξη των εκτιμώμενων αξιών ακινή- των σε δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας. ιε) Η εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα αντικειμε- νικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λει- τουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του π.δ. 142/2017 τροποποιούνται, ως ακολούθως: α) Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προστί- θεται υποπερίπτωση γγ΄, ως εξής: «(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.». (β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ «Τμήμα Β΄ Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων» της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενι- κής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:». γ) Μετά την υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 προστίθενται περιπτώσεις θθ΄ έως ιγιγ΄, ως εξής: «θθ) Οι διαδικασίες ενημέρωσης της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων με στοιχεία αξιών ακινήτων από πλήθος δη- μοσίων και ιδιωτικών φορέων. ιι) Η γεωγραφική απεικόνιση περιγραφικών δεδομέ- νων, η επεξεργασία και γεωστατιστική ανάλυση γεω- χωρικών δεδομένων για τους σκοπούς του Υπουργείου Οικονομικών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ιαια) Η παρουσίαση προς τον πολίτη περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η παροχή των σχετικών γεωχωρικών Web Services. ιβιβ) Η διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδομένων με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ιγιγ) Η διαχείριση, ενημέρωση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφορι- ακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Ακινήτων της Γεωστατιστικής Υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ..». δ) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 29 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «γ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων» και η ισχύουσα περίπτωση γ΄ του άρ- θρου 29 αναριθμείται σε δ΄. ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄. στ) Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄. ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. η) Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. θ) Ο πίνακας του άρθρου 96 του π.δ. 142/2017 τρο- ποποιείται, ως εξής: αα) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, κάτω από τα Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού προστίθενται δύο νέες φράσεις, ως εξής: « Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή- σεων και Προσδιορισμού αξιών Ακινήτων υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων » ββ) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας διαγρά- φεται η φράση «,του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνι- κών Υπηρεσιών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Τμήμα Δ΄ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύ- θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, που προβλέ- πεται στο άρθρο 77 του π.δ. 142/2017.

Άρθρο 128Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών ΑκινήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν κατανεμηθεί στο Τμήμα Δ΄- Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοι- νωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συστήνεται με το προηγούμενο άρ- θρο του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά την κατάργηση του Τμήματος Δ΄- Προσδιορισμού Αξιών Ακι- νήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Πε- ριουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι υπάλληλοι του Τμήμα- τος αυτού μετακινούνται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή- σεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Με όμοια απόφαση, ο προϊστάμενος του Τμήματος καταλαμβάνει θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουρ- γείο Οικονομικών, με αυτήν που κατείχε πριν από την κατάργηση του Τμήματος έως την επιλογή και τοποθέ- τηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κυ- ρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή- λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας του Αυτο- τελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση, μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μέχρι την ολο- κλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, σε θέση προ- ϊσταμένου του Τμήματος υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Για την τοποθέτηση του υπαλλήλου, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές του ικανότητες. Η ανωτέρω τοποθέτηση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007. Αν κενωθεί η θέση που πληρώθηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί αναπλή- ρωσης.

Άρθρο 129Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 του ν. 4389/2016, Α΄ 94), καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.».

Άρθρο 130

Στο άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής: «Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρή- της και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολι- κής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών, δύναται να καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.