105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΒ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 127 - Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 127Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το άρθρο 31 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προ- στίθεται νέο άρθρο 31Α, ως εξής: «Άρθρο 31Α Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων Tο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων έχει στόχο τον αντικειμενικό προσδι- ορισμό και τη γενικότερη εκτίμηση αξιών ακινήτων. Υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομι- κής Πολιτικής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι: α) Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφο- ρους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιω- τικού τομέα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληρο- φοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ». β) Η μέριμνα για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. γ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνι- ση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. δ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιου- σιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. ε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παρο- χή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. στ) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η εισήγη- ση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιο- ρισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών. ζ) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογρα- φικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύ- πων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων. η) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέ- κταση) του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι την τελική του αναμόρφωση. θ) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις. ι) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακι- νήτων και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δη- μοσίων φορέων και ιδιωτών. ια) Η μέριμνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κλη- ροδοτημάτων. ιβ) Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρω- μένου Πληροφοριακού Συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων. ιγ) Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κτηματικές Υπη- ρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών. ιδ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Δικαστή- ριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,σε συνεργα- σία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουρ- γείου, προς υποστήριξη των εκτιμώμενων αξιών ακινή- των σε δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας. ιε) Η εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα αντικειμε- νικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λει- τουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του π.δ. 142/2017 τροποποιούνται, ως ακολούθως: α) Μετά την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) προστί- θεται υποπερίπτωση γγ΄, ως εξής: «(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.». (β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ «Τμήμα Β΄ Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων» της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενι- κής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:». γ) Μετά την υποπερίπτωση ηη΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 προστίθενται περιπτώσεις θθ΄ έως ιγιγ΄, ως εξής: «θθ) Οι διαδικασίες ενημέρωσης της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων με στοιχεία αξιών ακινήτων από πλήθος δη- μοσίων και ιδιωτικών φορέων. ιι) Η γεωγραφική απεικόνιση περιγραφικών δεδομέ- νων, η επεξεργασία και γεωστατιστική ανάλυση γεω- χωρικών δεδομένων για τους σκοπούς του Υπουργείου Οικονομικών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. ιαια) Η παρουσίαση προς τον πολίτη περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η παροχή των σχετικών γεωχωρικών Web Services. ιβιβ) Η διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδομένων με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ιγιγ) Η διαχείριση, ενημέρωση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφορι- ακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Ακινήτων της Γεωστατιστικής Υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ..». δ) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 29 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής: «γ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων» και η ισχύουσα περίπτωση γ΄ του άρ- θρου 29 αναριθμείται σε δ΄. ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄ και ζ΄. στ) Στην παρ. 1 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφονται οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄. ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. η) Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 δια- γράφεται η περίπτωση δ΄ και οι περιπτώσεις ε΄ και στ΄ αναριθμούνται σε δ΄ και ε΄, αντίστοιχα. θ) Ο πίνακας του άρθρου 96 του π.δ. 142/2017 τρο- ποποιείται, ως εξής: αα) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, κάτω από τα Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδια- σμού προστίθενται δύο νέες φράσεις, ως εξής: « Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμή- σεων και Προσδιορισμού αξιών Ακινήτων υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων » ββ) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας διαγρά- φεται η φράση «,του Δ΄ τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνι- κών Υπηρεσιών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Τμήμα Δ΄ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύ- θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, που προβλέ- πεται στο άρθρο 77 του π.δ. 142/2017.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.