105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 131 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορί- ζεται στις επιμέρους διατάξεις του. ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ «ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃ ɅȿȰȻɇȻɃ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022» ɅȻɁȰȾȵɇ ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃɉ ɅȿȰȻɇȻɃɉ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022 ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣ’ – ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ Ƭƣƫ ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƫ. ƮƣƬƳƱƱƫƬƱƯƱƮƫƬƧƴ ƧưƧƭƫưƧƫƴ – ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƶƲƩƳƧƵƱƶƯƵƱƴ ƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶ ƴƵƱ ƦƩƮƱƴƫƱ ȆȓȞĮțĮȢ 1.1 ǺĮıȚțȐ ȝİȖȑșȘ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ (% İIJȒıȚİȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ, ıIJĮșİȡȑȢ IJȚȝȑȢ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ǹǼȆ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% ǿįȚȦIJȚțȒ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% ǻȘȝȩıȚĮ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% ǹțĮșȐȡȚıIJȠȢ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ ʌĮȖȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7% ǼȟĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0% ǼȚıĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9% ǹʌȠʌȜȘșȦȡȚıIJȒȢ ǹǼȆ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8% ǼȞ. ǻİȓțIJȘȢ ȉȚȝȫȞ ȀĮIJĮȞĮȜȦIJȒ -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ DzȡİȣȞĮȢ ǼȡȖĮIJȚțȠȪ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3% * * *ıİ İșȞȚțȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ȕȐıȘ Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. ɇʑʆʉʄʉ Ȱʋʉʖ. ɇʑʆʉʄʉ Ʌʌʉʍʄ. Ⱦɲʆʊʆɲʎ Ʌʌʉʍʄɼʗɸʘʆ 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1 Ȱ. Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759 Ȳ. ȿʉɿʋʉʀ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763 ɃɈȰ (ɲ' & ɴ' ɴɲɽʅʉʑ) ʃɲɿ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ɃɈȰ 1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286 Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʀ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457 ɃȰȵȴ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545 ȵɃɅɉɉ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25 Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708 ȴȵȾɃ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742 ȳ. ɇʑʆʉʄʉ (Ȱ+Ȳ) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521 Ʌʌʉʍʄɼʗɸɿʎ - Ȱʋʉʖʘʌɼʍɸɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ 2017-2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 ɉɅɃɈɃɀȵȻɇ ȳȵɁȻȾȸɇ ȾɉȲȵɆɁȸɇȸɇ ƫƫ. ƧƲƫƬƣƫƳƱƲƱƫƩƮƧƯƧƴ ƣƲƱƦƱƴƧƫƴ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƺƯ – ƧƴƱƦƣ ƣƲƱƬƳƣƵƫƬƱƲƱƫƩƴƧƺƯ ƣ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ Ǖǐǖ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ƥ. ƭǐNJǑƾǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƴƸƦ džǎǔǚǍǂǕǚǍƾǎdžǓ ǔǕǐ ƮƲƦƴ 2019-2022 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 59 3.020 5.027 5.316 5.118
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ Ʌɲʌʉʖɹʎ 1.244 1.257 14 2.526 2.302 -225 1.044

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.