105 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4549/2018

Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΙΓ΄ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 131 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορί- ζεται στις επιμέρους διατάξεις του. ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ «ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃ ɅȿȰȻɇȻɃ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022» ɅȻɁȰȾȵɇ ɀȵɇɃɅɆɃȺȵɇɀɃɉ ɅȿȰȻɇȻɃɉ ȴȸɀɃɇȻɃɁɃɀȻȾȸɇ ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɇ 2019-2022 ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣ’ – ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƴƧƫƴ Ƭƣƫ ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƫ. ƮƣƬƳƱƱƫƬƱƯƱƮƫƬƧƴ ƧưƧƭƫưƧƫƴ – ƲƣƳƣƦƱƸƧƴ ƶƲƩƳƧƵƱƶƯƵƱƴ ƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶ ƴƵƱ ƦƩƮƱƴƫƱ ȆȓȞĮțĮȢ 1.1 ǺĮıȚțȐ ȝİȖȑșȘ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ (% İIJȒıȚİȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ, ıIJĮșİȡȑȢ IJȚȝȑȢ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ǹǼȆ -0,3% -0,2% 1,4% 2,0% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% ǿįȚȦIJȚțȒ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ -0,5% 0,0% 0,1% 0,5% 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% ǻȘȝȩıȚĮ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ 1,2% -1,5% -1,1% 1,2% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% ǹțĮșȐȡȚıIJȠȢ ıȤȘȝĮIJȚıȝȩȢ ʌĮȖȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ -0,3% 1,6% 9,6% 11,1% 12,1% 9,4% 7,7% 5,7% ǼȟĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 3,1% -1,8% 6,8% 5,6% 4,6% 4,4% 3,0% 3,0% ǼȚıĮȖȦȖȑȢ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ 0,4% 0,3% 7,2% 5,5% 4,4% 4,2% 2,9% 2,9% ǹʌȠʌȜȘșȦȡȚıIJȒȢ ǹǼȆ -1,0% -1,0% 0,7% 0,9% 1,3% 1,6% 1,6% 1,8% ǼȞ. ǻİȓțIJȘȢ ȉȚȝȫȞ ȀĮIJĮȞĮȜȦIJȒ -1,1% 0,0% 1,1% 0,6% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ* 0,7% 0,5% 2,1% 1,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,7% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ* 22,8% 21,7% 19,8% 18,3% 16,7% 15,2% 14,0% 13,1% ȆȠıȠıIJȩ ĮȞİȡȖȓĮȢ DzȡİȣȞĮȢ ǼȡȖĮIJȚțȠȪ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ 24,9% 23,5% 21,5% 19,9% 18,2% 16,6% 15,4% 14,3% * * *ıİ İșȞȚțȠȜȠȖȚıIJȚțȒ ȕȐıȘ Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. Ȱʋʉʖ. Ʌʌʉʍʄ. ɇʑʆʉʄʉ Ȱʋʉʖ. ɇʑʆʉʄʉ Ʌʌʉʍʄ. Ⱦɲʆʊʆɲʎ Ʌʌʉʍʄɼʗɸʘʆ 1:4 1:3 1:1 1:1 1:1 1:1 Ȱ. Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ 5.646 5.637 5.703 6.499 5.842 7.088 6.288 5.885 6.219 6.663 7.850 6.624 31.901 32.759 Ȳ. ȿʉɿʋʉʀ ɉʋʉʏʉʅɸʀʎ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ 2.273 3.052 2.203 767 2.242 977 2.414 2.578 2.378 2.738 3.035 2.702 12.273 9.763 ɃɈȰ (ɲ' & ɴ' ɴɲɽʅʉʑ) ʃɲɿ Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ ɃɈȰ 1.646 2.321 1.604 635 1.633 541 1.760 1.969 1.733 2.084 2.213 2.057 8.942 7.286 Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʀ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ 148 119 144 4 145 0 155 145 153 155 196 153 793 457 ɃȰȵȴ 58 2 49 0 51 380 57 51 57 57 73 57 287 545 ȵɃɅɉɉ 10 2 8 0 8 0 9 8 9 9 11 9 44 25 Ɂʉʅɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ 170 471 164 128 167 56 180 167 177 180 225 177 913 708 ȴȵȾɃ 241 137 234 0 238 0 254 238 250 254 317 250 1.293 742 ȳ. ɇʑʆʉʄʉ (Ȱ+Ȳ) 7.919 8.689 7.906 7.266 8.084 8.065 8.702 8.463 8.597 9.401 10.885 9.326 44.174 42.521 Ʌʌʉʍʄɼʗɸɿʎ - Ȱʋʉʖʘʌɼʍɸɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ 2017-2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 ɉɅɃɈɃɀȵȻɇ ȳȵɁȻȾȸɇ ȾɉȲȵɆɁȸɇȸɇ ƫƫ. ƧƲƫƬƣƫƳƱƲƱƫƩƮƧƯƧƴ ƣƲƱƦƱƴƧƫƴ ƲƣƳƧƮƤƣƴƧƺƯ – ƧƴƱƦƣ ƣƲƱƬƳƣƵƫƬƱƲƱƫƩƴƧƺƯ ƣ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ Ǖǐǖ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ƥ. ƭǐNJǑƾǓ ǑǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƴƸƦ džǎǔǚǍǂǕǚǍƾǎdžǓ ǔǕǐ ƮƲƦƴ 2019-2022 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 59 3.020 5.027 5.316 5.118
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
14 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
14 Ιουνίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4549
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Με- ταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημο- σιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 0 0 1.920 2.058 2.058 ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ (Ʃ+ƪ) 59 3.020 5.027 5.316 5.118 Ʃ. ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ĬƫƲƮƯƭƷ ƯƹƪƫƶƲƭƷƭƷ (ȷNjLJǍ ıIJǘİǕǍ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ) 59 3.020 3.107 3.258 3.060 1. ƷǙǍǏNjǏ ƵįǐınjDŽƿIJıǕǍ ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ /2 59 3.020 3.107 3.258 3.060 1.1 ƷǒǍijƿǎıljǑ (ȷıǐljNjįnjDŽįǍǏnjǀǍǕǍ NJįlj ©LJnjǏIJǂǏǒ) 0 2.882 2.967 3.115 2.918 i. ƩǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ IJijljǑ NJǙǐljıǑ IJǒǍijƿǎıljǑ NjǏljȷǚǍ ĴǏǐǀǕǍ ȷNjLJǍ ©LJnjǏIJǂǏǒ 0 1.434 1.282 1.139 1.003 ii. ƩǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ IJijljǑ NJǙǐljıǑ IJǒǍijƿǎıljǑ ijǏǒ ©LJnjǏIJǂǏǒ 0 1.121 1.085 1.049 1.015 iii. ƵıǐljNJǏȷǁ ȷǐǏIJǕȷljNJǁǑ İljįĴǏǐƿǑ IJijljǑ ıȷljNJǏǒǐljNJǀǑ IJǒǍijƿǎıljǑ IJı % ǀǕǑ 18% ijǏǒ ǙǔǏǒǑ ijLJǑ NJįijįDŽįNjNjǘnjıǍLJǑ IJǙǍijįǎLJǑ (IJǕǐıǒijljNJƿ NjįnjDŽįǍǏnjǀǍǕǍ ǒȷǘǔLJ NJįlj ijǕǍ ȷıǐljNJǏȷǚǍ ǀijǏǒǑ 2016) 0 232 225 218 212 iv. ƸljnjįǐljLjnjljNJǁ įǍįȷǐǏIJįǐnjǏDžǁ ijǕǍ NJǙǐljǕǍ IJǒǍijƿǎıǕǍ ©LJnjǏIJǂǏǒ NJįlj NjǏljȷǚǍ ĴǏǐǀǕǍ (NjǘDžǕ įǙǎLJIJLJǑ ƩƫƵ NJįlj ©ijƯ) įȷǘ ijLJǍ 1/1/2022 įǍijǂ įȷǘ ijLJǍ 1/1/2019 0 95 375 709 688 1.2 ƫljIJĴǏǐǀǑ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ NJįlj ƯǏljǍǕǍljNJƿ ƫȷljİǘnjįijį 59 138 140 143 143 i. ƩNjNjįDžǁ ijLJǑ DŽƿIJLJǑ ǒȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ ijǕǍ ıljIJĴǏǐǚǍ IJijǏǒǑ ıNjıǙLjıǐǏǒǑ ıȷįDžDžıNjnjįijǂıǑ įȷǘ 1/1/2018 njı IJǒnjȷıǐǂNjLJǔLJ ijǕǍ NJįijįDŽNjLJijǀǕǍ įIJĴįNjljIJijljNJǚǍ ıljIJĴǏǐǚǍ IJijǏ ıijǁIJljǏ ĴǏǐǏNjǏDžLJijǀǏ įȷǏijǀNjıIJnjį. /1 59 138 140 143 143 ƪ. ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƦ 0 0 1.920 2.058 2.058 i. ƱıǂǕIJLJ ijǏǒ įĴǏǐǏNjǏDžǁijǏǒ 0 0 1.920 2.058 2.058 2018 2019 2020 2021 2022 ƷǙǍǏNjǏ ıȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍǕǍ ȷįǐınjDŽƿIJıǕǍ ijǏǒ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 ƴǐDžįǍljIJnjǚǍ ƯǏljǍǕǍljNJǁǑ ƩIJĴƿNjljIJLJǑ IJı ƯƩĭƩƶƭ ƪƩƷƭ 46 2.156 2.231 2.361 2.192 ƫȷljNJįljǐǏȷǏljLJnjǀǍıǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ ijǏǒ ƱƵ©Ʒ 2018-2021 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) 1/ ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉ ɹʏʉʎ 2018, ʉɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɸʋʀ ʏʉʐ 85% ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹʉʐ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ. 2/ Ƀɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍʏʉ ɀɅȴɇ 2019-2022 ʏʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ʍɸ ʃɲɽɲʌɼ ɴɳʍɻ ʃɲʏ' ɹʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɸʇɼʎ: 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ 66 184 233 239 239 ƵįǐınjDŽƿIJıljǑ IJijǏ IJNJǀNjǏǑ ijǕǍ ıIJǘİǕǍ ijǏǒ ƯǐįijljNJǏǙ ƵǐǏǗȷǏNjǏDžljIJnjǏǙ 66 184 233 239 239 ƷƹƲƴưƴ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ ƷƸƴ ƷƯƫưƴƷ ƸƼƲ ƫƷƴ©ƼƲ Ƹƴƹ ƯƶƩƸƮƯƴƹ ƵƶƴƹƵƴưƴĬƮƷƱƴƦ 66 184 233 239 239 i. ƵıǐljDŽįNjNjǏǍijljNJǘ ijǀNjǏǑ ȷNjįIJijljNJǁǑ IJįNJǏǙNjįǑ 5 12 12 12 12 ii. ƱıǂǕIJLJ ijǏǒ ĴǘǐǏǒ ijLJNjıǏȷijljNJǚǍ İljįĴLJnjǂIJıǕǍ -15 -22 -22 -22 -22 iii. ƱıǂǕIJLJ Į.Ƶ.Ʃ. IJijLJǍ ȷįǐǏǓǁ ǒȷLJǐıIJljǚǍ įȷǘ ǏǂNJǏǒǑ ıǒDžLJǐǂįǑ -5 -5 -5 -5 -5 iv. ƵįǐƿijįIJLJ Džljį 6 njǁǍıǑ ijǕǍ njıljǕnjǀǍǕǍ IJǒǍijıNjıIJijǚǍ Į.Ƶ.Ʃ. Džljį ijį ǍLJIJljƿ ưǀǐǏ, ưǀIJDŽǏ, ƯǕ , ƷƿnjǏ NJįlj ƺǂǏ. -16 0 0 0 0 v. ƵįljDžǍljǏnjLJǓįǍǁnjįijį ƴƵƩƵ 97 199 247 254 254 ưǏljȷǀǑ ȷįǐınjDŽƿIJıljǑ Ʒƺ© ıǍIJǕnjįijǕnjǀǍıǑ IJijǏ ƱƵ©Ʒ 2019-2022 (IJı njljNJijǁ DŽƿIJLJ) IJǕǐıǒijljNJƿ (ȷǏIJƿ IJı ıNJįij. ıǒǐǚ) ƥ. ƧǑNJNjǂNJǒǐǑǐNJLjǍƾǎdžǓ ƧǏNJǔǐǒǒǐǑLjǕNJNjƾǓ ƲǂǒdžǍǃƽǔdžNJǓ ƮƲƦƴ 2018-2021 Ʀ. ƜǔǐDžǂ ǑǒǐDŽǒƽǍǍǂǕǐǓ ǂǑǐNjǒǂǕNJNjǐǑǐNJƿǔdžǚǎ 2018 2019 2020 2021 2022 ƷƹƲƴƵƸƮƯƴƷ ƵƮƲƩƯƩƷ ƵƩƶƫƱƪƩƷƫƼƲ -260 -1.990 -3.915 -4.059 -4.059 1. ƯǏljǍǕǍljNJǁ ƵǐǏIJijįIJǂį -260 -1.190 -1.200 -1.170 -1.170 2. ƫȷıǍİǙIJıljǑ 0 -300 -300 -300 -300 3. ƩȷįIJǓǏNjLJIJLJ 0 -260 -260 -260 -260

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.