116 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4551/2018

Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (Μ.Ι.)
02 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116
2 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4551
Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γε- νικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυ- νάμου (Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (Μ.Ι.)
Άρθρο 1Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία: α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύμα- τα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση. β) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Κ.Μ.Ι.): είναι το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια από- σταση η ωφελούμενη μονάδα με την ίδια σύνθεση ή η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν διέμενε ή είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα. γ) Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μο- νάδα ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου. δ) Νοικοκυριό: είναι η μονάδα που απαρτίζεται από ενήλικο άτομο ή από ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). ε) Μόνιμος κάτοικος: είναι αυτός που έχει τη μόνιμη κατοικία του σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται κατά δήλωση του στο Μητρώο της Ανε- ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). στ) Άστεγος: είναι το πρόσωπο που διαβιεί στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα. ζ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: είναι οι δηλώ- σεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους. η) Ωφελούμενη μονάδα: είναι το νοικοκυριό που, μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ. θ) Ωφελούμενη επιχείρηση: είναι η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση ή οντότητα, με κριτήριο το καθα- ρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), οι οποίες μετά την υποβολή της αίτησης έχει κριθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ. ι) Αιτών: είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας ή ωφελού- μενης επιχείρησης.

Άρθρο 2Χρηματοδότηση του μέτρου του Μ.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το μέτρο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγ- χρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσι- ων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους εφαρμογής του μέτρου, με ανώτατα εκπαιδευ- τικά ιδρύματα, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα στρατιωτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή όποιο άλλο φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το μέτρο. Η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 11.

Άρθρο 3Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι: α) Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πο- λίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιού- χοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέ- ντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς. β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρό- ντος νόμου, θεωρούνται επίσης: αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαι- δευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες - επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και την παρ. 1 του άρ- θρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), για όσο διαρκεί η σύμβαση εργα- σίας τους, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ια- τρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικό- τητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172), στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμ- βάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) και ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α'81). Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορη- γείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέ- ρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειας του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ- μογής του άρθρου 2 παρ. Δ9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτή- ριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζε ται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δρα- στηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.

Άρθρο 4Παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτική, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 11: α) υπολογίζεται το K.M.Ι., αφού ληφθούν υπόψη τα εξής: αα) ο Χιλιομετρικός Συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές και ενδονομαρχιακές επιβατικές γραμμές ΚΤΕΛ, όπως ορίζεται στη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του ν. 2963/2001, αβ) η απόσταση του λιμένα του νησιωτικού δήμου από τον εκάστοτε δυνατό προορισμό, μετατρεπόμενη από ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα, β) υπολογίζεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη τα εξής: βα) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για δρομολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε προορισμό και από οποιονδήποτε προορισμό προς το νησί, ββ) την αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπο- ρεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί, βγ) την ποσότητα και τον τύπο των μεταφερόμενων φορτίων, βδ) την απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφο- ράς εμπορεύματος, βε) τη μεσοσταθμική τιμή κομίστρου ανά χιλιόμετρο ή ανά τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο αντίστοιχης απόστασης κόμιστρο, βστ) τις συνολικές φορτωθείσες - εκφορτωθείσες πο- σότητες (σε τόνους) των εμπορευμάτων που μεταφέρο- νται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου, βζ) τις συνολικές μετακινούμενες ποσότητες καυσίμων από και προς τα νησιά, και οι αντίστοιχες τιμές λιανικής πώλησης, γ) ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος ο μέγιστος αριθ- μός εισιτηρίων για τα οποία θα καλύπτεται το πραγματι- κό μεταφορικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την απόσταση του από την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και τον βαθμό αυτονομίας του από άποψη παροχής δημό- σιων υπηρεσιών.

Άρθρο 5Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. απαιτείται η υποβολή αίτησης πιστοποίησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας ή της ωφελούμενης επιχείρη- σης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι η τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, η αίτηση υποβάλλεται από καθέναν/καθεμία χωριστά και για τυ- χόν εξαρτώμενα μέλη του/της. β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής, ορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια υπα- γωγής του δικαιούχου στη δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε έγχαρτη μορφή. γ) Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αφο- ρούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικο- κυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, χρη- σιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. δ) Η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ του αι- τούντος είναι απαραίτητη. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της και του χορηγείται μοναδικός αριθμός παρακολούθησής της (Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη - M.A.N.). Ταυτόχρονα πληροφορείται το χρηματικό ποσό (ωφελούμενη επι- χείρηση) ή το μέγιστο αριθμό των εισιτηρίων που αντι- στοιχούν στην ωφελούμενη μονάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 περίπτωση γ' ανά ημερολογιακό έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται άμισθη τριμελής επιτροπή για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλουν οι αιτούντες κατά της απόφασης πιστοποίησης. Η επιτροπή συγκρο- τείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής και αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών υποβάλλει την προσφυγή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης.

Άρθρο 6Αρμόδια όργανα - Διαδικασία υλοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι- κής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύ- στημα για τη λειτουργία του Μ.Ι., β) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστο- ποίησης των ενδιαφερομένων, γ) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, δ) προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληρο- φοριών με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και ιδί- ως της Γ.Γ.Π.Σ.-Α.Α.Δ.Ε., του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.), των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων ή Υπουργείων, ε) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά με την υλοποίηση του Μέ- τρου Μ.Ι., στ) ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματός τους και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι- κής συνεργάζεται: α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου, β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και διαχείριση του πλη- ροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά- πτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά- πτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, δ) με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγεί- ας, για την πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό, ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργεί- ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δήμοι, στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο, ορίζουν υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρμόδιο: α) να συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρ- μογή και το συντονισμό του προγράμματος, β) να παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προ- κειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι- οίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών των συναρμόδιων για την υλοποίηση του μέτρου φορέων και υπηρεσιών.

Άρθρο 7Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού που ανα- λογεί στο εισιτήριο για ταξίδι που έχει πραγματοποιηθεί. Για το σκοπό αυτόν, τα εκδοθέντα εισιτήρια πρέπει να αναγράφουν το Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδή- ποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτι- κά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτόν, για την εί- σπραξη του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Επίσης, δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογε- νειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Τα παραπάνω ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιο- ποίησής του.

Άρθρο 8Διακοπή καταβολήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν καταβάλλεται, εάν η ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση έπαυσε να κατοικεί ή να εδρεύει, αντίστοιχα, σε κάποιον από τους δήμους εφαρμογής του προγράμματος για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου μέσα στο ίδιο έτος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν αν η απου- σία μέλους της ωφελούμενης μονάδας, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά της, οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. διακόπτεται, εφόσον εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση χορήγησής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. οφείλει να προχωρήσει σε ενέργειες διακοπής του, οι οποίες διενεργούνται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

Άρθρο 9Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέσα σε τρία (3) έτη από τη θέση σε ισχύ του πα- ρόντος νόμου, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία εντάσσεται η υλοποί- ηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήμων, β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, γ) η ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυ- σμένες περιοχές, δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφι- στάμενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ε) η περιοδικότητα των δρομολογίων και η χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους, στ) οι κοινωνικές ανάγκες, ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μεγέθη της παραγράφου 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρί- τερα, εάν μεταβάλλονται τα κρίσιμα δεδομένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Πριν τη λήψη της απόφασης του παρόντος, η Υποε- πιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 10Μεταβατική διάταξη

Το μέτρο του Μ.Ι. τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιούλιο του 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα, αντίστοιχα, στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Άγιο Μηνά, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιούς, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερρικούσα, Ηράκλεια, Θύ- μαινα, Ικαρία, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάσο, Καστελόριζο, Κίναρο, Κουφονήσια, Κω, Λέβιθα, Λειψούς, Λέρο, Λέσβο, Λήμνο, Μαθράκι, Μάραθο, Νίμο, Νίσυρο, Οθωνούς, Οι- νούσσες, Πάτμο, Σάμο, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγυλή, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδο, Τήλο, Φαρμακονή- σι, Φούρνους, Χάλκη, Χίο, Ψαρά και Ψέριμο. Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νησιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

Άρθρο 11Τελικές - εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου για κάθε έτος. Με όμοια απόφαση, ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας για επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπολογίζονται ως προς τις ωφελούμενες μο- νάδες, το K.M.Ι., το πραγματικό μεταφορικό κόστος, ο αριθμός των εισιτηρίων, για τα οποία θα καλύπτεται το μεταφορικό κόστος, οι επιμέρους αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιστοποίησης, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ., καθώς και ειδικές κα- τηγορίες μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι λόγω των συχνών μετακινήσεων δικαιούνται περισσότερα εισιτήρια. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, προσ- διορίζεται ο τρόπος ελέγχου της ορθής εφαρμογής του μέτρου, η διαδικασία αναδιανομής των αδιάθετων κατά το τέλος της χρονικής περιόδου χρήσης εισιτηρίων, κα- θώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται τα στοιχεία της προηγούμε- νης παραγράφου ως προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται τα παραπάνω για τη μετα- φορά καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 1 έως και 3 εκδίδονται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημο- σίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Αναπληρωτής Υπουργός
και Υπουργός Οικονομίας και
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών και Παιδείας, Έρευνας και Οικονομίας και Ανάπτυξης Ενημέρωσης Θρησκευμάτων
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας και
Πολιτισμού και Αθλητισμού Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.