133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 225Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στους δήμους της ηπειρωτικής χώραςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δήμοι των περιφερειών της ηπειρωτικής χώρας, πλην της περιφέρειας Αττικής, συνιστούν Φορείς Δια- χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τη μορφή συνδέσμου είτε ως επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. με τη μορφή ανώνυμης εται- ρείας του άρθρου 236 του παρόντος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος και με το άρθρο 245.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουρ- γούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε κάθε περιφέρεια μπορεί να λειτουργούν ένας έως και τρεις ΦΟΔΣΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) Έχει ληφθεί απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των δήμων - μελών του ΦΟΔΣΑ, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλά- χιστον τη νομική μορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθμό των εκπροσώπων του κάθε δήμου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ. β) Σε κάθε ΦΟΔΣΑ συμμετέχουν, πλέον του ενός δήμοι, όμοροι και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή Ενό- τητα είτε σε διαφορετικές αλλά όμορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας. γ) Κάθε δήμος συμμετέχει σε έναν μόνο ΦΟΔΣΑ. δ) Εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους δήμους- μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένας χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων και τουλάχιστον μία μονάδα μηχανικής - βιολογικής επε- ξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή υποδομή, ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΔΣΑ η διαχείρι- ση των αποβλήτων, σύμφωνα με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α΄24) (ΠΕΣΔΑ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιφέρειες μέσα στις οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υφίσταται ή συσταθεί ένας, μόνον, ΦΟΔΣΑ, που πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμε- νης παραγράφου, προκειμένου να συσταθεί δεύτερος ή τρίτος ΦΟΔΣΑ, πέραν των προϋποθέσεων της παραγρά- φου 3, απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής: α) σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του υφιστάμενου «ΦΟΔΣΑ», β) μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, οι οποίες εκπονούνται με μέριμνα των δήμων που επιθυμούν τη σύσταση δεύτερου ή και τρίτου ΦΟΔΣΑ και εγκρίνονται από τα οικεία δημοτικά συμ- βούλια. Στην οικονομικοτεχνική μελέτη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο τρόπος κατανομής των περιουσιακών στοιχείων του υφιστάμενου ΦΟΔΣΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 απαιτείται να συντρέχουν και για τις περιφέρειες όπου έχει συσταθεί «Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4071/2012 και έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, απόφαση συγχώνευσης του συνό- λου των φορέων που ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του συνδέσμου, μπορεί να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄114) και αντίστοιχα ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή από Α.Ε. του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 μπορεί να μετατραπεί σε σύνδεσμο, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του που εκπροσωπούν ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) του πληθυσμού του συνόλου των δήμων - μελών. Η απόφαση κάθε δημοτι- κού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Το νομικό πρόσωπο με τη νέα νομική μορφή, είτε αυτό έχει τη νομική μορφή του συνδέσμου είτε της επιχεί- ρησης Ο.Τ.Α. με τη μορφή της Α.Ε., καθίσταται από το χρόνο σύστασης του καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του νομικού προσώπου και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς καμία διατύπωση από το διάδοχο νομικό πρόσωπο και χωρίς να απαιτείται πράξη συνέχισης. Για τη μεταβολή της νομικής μορφής των ΦΟΔΣΑ, που συνιστώνται, το πρώτον, μετά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος, πρέπει να παρέλθει μία πλήρης δημοτική θητεία πλέον της τρέχουσας. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των ΦΟΔΣΑ που μετατρέ- πονται, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη μετατροπή, από το χρόνο σύστασης του νομικού προσώπου με τη νέα νομική μορφή και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις του οικείου ΟΕΥ ή κανονισμού προσωπικού, που συνι- στώνται σύμφωνα με το άρθρο 241 του παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ ειδικότητα ή έμμισθη εντολή. Αν στον οικείο ΟΕΥ ή κανονισμό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τρο- ποποίησή του μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη μετατροπή. Το προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλι- σης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και από το συνταξιοδοτικό καθεστώς, που υπαγόταν πριν από τη μετατροπή, η δε προηγούμενη απασχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέ- πεια. Το μόνιμο προσωπικό, εξακολουθεί να διέπεται, ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του, από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μετα- τροπή. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους. Προκηρυσσόμενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που μετατρέ- πονται, μεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη μετατροπή, ο οποίος συνεχίζει τη διαδικασία πρόσλη- ψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση μετατροπής ανώνυμης εταιρείας σε σύνδεσμο, η διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερί- δα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ από το χρό- νο σύστασης του νομικού προσώπου με τη νέα νομική μορφή. Η πράξη κατάταξης σε θέσεις, εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στις περιφέρειες που υφίστανται ή συσταθούν πέ- ραν του ενός ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δύνανται να συγχωνευθούν μεταξύ τους, εφόσον τούτο αποφασισθεί από τα δημοτικά συμβού- λια των δήμων - μελών τους που αντιστοιχούν σε ποσο- στό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του πληθυσμού του συνόλου των δήμων - μελών εκάστου ΦΟΔΣΑ. Η από- φαση κάθε δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση συγχώνευσης σε έναν (1) μόνον ΦΟΔΣΑ, τότε συγχωνεύεται σε αυτόν και ο ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων εδαφίων. Η συμμετοχή των δήμων και η συγχώνευση του ΦΟΔ- ΣΑ σε άλλον ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαπιστώ- νεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων. Με την πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω- μένης Διοίκησης διαπιστώνεται και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ μετά από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της απόφασης συγχώνευσης από το σύνολο των προς συγχώνευση φο- ρέων συνίσταται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύ- ονται οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο κάθε συγχω- νευόμενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής εντός μηνός από την ημερομηνία συγκρότησής της και εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση της κατα- γραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στους ΦΟΔΣΑ και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσί- ευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ που προέκυψε μετά από τη διαδικασία συγχώνευσης θεωρείται καθολι- κός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύθηκε και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, συμπεριλαμβα- νομένων και των συμβάσεων έργου. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ που προέκυψε από τη δι- αδικασία συγχώνευσης χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ- σεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτημα- τολογικού Γραφείου. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δι- καίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη συγχώνευση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΕΥ, που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του παρόντος, κατά κατηγορία / εκπαιδευτική βαθ- μίδα και κλάδο / ειδικότητα. Στην περίπτωση που στον οικείο ΟΕΥ δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουρ- γούνται με τροποποίησή του, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και κα- ταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συμβάσεις ιδιωτικού δι- καίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρί- σκονται σε ισχύ, συνεχίζονται από το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους. Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συ- νταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την κατάταξη του στον ΦΟΔΣΑ, η δε προηγούμενη απα- σχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέπεια. Σε περίπτωση συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. με Α.Ε., το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορί- στου χρόνου προσωπικό μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσω- πικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό κα- θεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε έννομη συνέπεια. Προκηρυσσόμενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύ- ονται μεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Α.Ε., κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού, που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά- φου 2 του άρθρου 241 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα. Στην περίπτωση που στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαπιστωτική πράξη συγχώνευσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω- μένης Διοίκησης. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο. Στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρό- ντος υπεισέρχεται ο νέος φορέας μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις περιφέρειες που, μετά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος υφίστανται ή συσταθούν πέραν του ενός ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνιστώνται υπο- χρεωτικά σύνδεσμοι οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, με την ονομασία «Φορείς Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (εφεξής «ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ») και μέλη, το σύνολο των δήμων της οικείας περιφέρειας. Οι ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ έχουν αποκλειστικά τις εξής αρμοδι- ότητες: α) τη σύνταξη-εκπόνηση ή τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, β) τη συλλογή από τους ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέ- ρειας πληροφοριών και στοιχείων, που επιβάλλεται από την εφαρμογή του Κανονισμού 2150/2001 για τις στα- τιστικές των αποβλήτων και την αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας σε εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 4042/2012. Η απόφαση σύστασης του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ., εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέσα σε τρεις (3) μήνες από την παρέλευση της προθε- σμίας των παραγράφων 1, 2 και 3 ή της παραγράφου 9 του άρθρου 245 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση περιλαμβάνεται η επωνυ- μία του συνδέσμου, ο σκοπός, τα μέλη, ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε δήμου που συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 246 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), η έδρα και η διάρκεια. Έδρα του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ ορίζεται ο δήμος στον οποίο έχει την έδρα της η οικεία περιφέρεια. Η χρονική διάρ- κεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου. Μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανωτέ- ρω απόφασης, τα δημοτικά συμβούλια των δήμων που συμμετέχουν στο ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, εκλέγουν τους αντιπρο- σώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο. Ακολούθως, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ νομίμως συγκροτείται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. Όργανα διοίκησης του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, είναι το διοικη- τικό συμβούλιο και ο πρόεδρός του. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) εκπροσωπεί το ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, β) εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, γ) συγκαλεί και προεδρεύει του διοικητικού συμβου- λίου και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών του, δ) προΐσταται των υπηρεσιών του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ και εκ- δίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, ε) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ, στ) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έρ- γου από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ, καθορίζοντας τον τρόπο ορ- γάνωσης και λειτουργίας τους, ζ) αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονι- σμό συγκεκριμένων δράσεων του ΦΟ.Σ.ΠΕΔΣΑ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η) ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από το νόμο ή άλλες κανονιστικές πράξεις, καθώς και από αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπο- ρεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταμένους ή υπαλλήλους του συνδέσμου. Ο Πρόεδρος αναπληρώ- νεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ ασκεί κάθε αρμοδιότητα του συνδέσμου εκτός από εκείνες που ανή- κουν στον Πρόεδρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λει- τουργίας των ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, οι κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους σε περίπτωση μη λήψης των σχετικών αποφάσεων από τα οικεία δημοτικά συμβούλια και το Δ.Σ. του συνδέσμου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν στη διοίκηση και λειτουργία του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ εφαρμόζονται αναλό- γως, οι περί συνδέσμων διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για θέματα που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ και ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ που λειτουργούν με τη μορ- φή συνδέσμου και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι, περί συνδέσμων, διατάξεις του ν. 3463/2006.

Άρθρο 226Διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιάΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στα νησιά οι αρμοδιότητες του άρθρου 227 ασκού- νται από τις υπηρεσίες των δήμων. Οι υφιστάμενοι σύν- δεσμοι και επιχειρήσεις των Δήμων που ασκούν αρμο- διότητες ΦΟΔΣΑ δύναται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, σύμ- φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 έως και 247 του παρόντος, με απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε προθε- σμία τριών (3) μηνών από τα αρμόδια όργανα διοίκησης με απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους. Σε περίπτωση μη λήψης της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη περί συνέχισης της λειτουργίας των νομικών προσώπων αυτών. Σε πε- ρίπτωση που λαμβάνεται απόφαση περί λύσης ή κατάρ- γησης, το προσωπικό των οικείων νομικών προσώπων μεταφέρεται αυτοδικαίως στους οικείους δήμους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 227, οι οικείοι δήμοι δύναται να συνάπτουν συμβάσεις διαδη- μοτικής συνεργασίας του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 ή προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 με γειτονικούς νησιωτικούς δήμους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση που ΦΟΔΣΑ με μέλος μόνο ένα δήμο καταργηθούν ή λυθούν, σύμφωνα με την παρά- γραφο 1, οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται και ασκού- νται από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστάται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, Επιτροπή Καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του καταργού- μενου ή υπό λύση νομικού προσώπου, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Πρόεδρο του καταργούμενου ή υπό λύση ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του δήμου στον οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομη- νία σύστασής της και αποστέλλει τη σχετική έκθεση μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης πε- ριουσίας που περιέρχεται στον οικείο δήμο. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκ- θεση Επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής ο δήμος καθί- σταται διάδοχος του νομικού προσώπου που καταργείται ή λύεται και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Οι δήμοι έχουν την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ- σεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Εκκρεμείς δίκες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ συνεχίζονται από τον οικείο δήμο χωρίς να διακόπτο- νται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην περίπτωση της παραγράφου 1, με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου περί κατάργησης ή λύσης αυτού, ορίζεται ορκωτός ελεγκτής- λογιστής ο οποίος διενεργεί την απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοι- χείων του νομικού προσώπου. Ο ορκωτός ελεγκτής-λογι- στής ολοκληρώνει το έργο της απογραφής μέσα σε προ- θεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ορισμού του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα θέματα τα σχετικά με την κατανομή του ενεργητι- κού και των υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλη έννομη σχέση ρυθμίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης των υπό κατάργηση ή λύση ΦΟΔΣΑ ως εξής: α) Τα ακίνητα και κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων περιέρχονται στο δήμο στα διοικητικά όρια εντός του οποίου βρίσκονται. Διαφορές που προκύπτουν στην αξία αυτών κατά την αποτίμηση λαμβάνονται υπό- ψη στην κατανομή των υπολοίπων στοιχείων του ενερ- γητικού ή των υποχρεώσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄. Αν τα στοιχεία αυτά δεν επαρκούν, το υπόλοιπο της διαφοράς καλύπτεται με αποδόσεις σε χρήμα από τον ωφελούμενο δήμο. β) Για την περιέλευση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης έννομης σχέσης των καταργούμενων ή υπό λύση νομι- κών προσώπων λαμβάνονται υπόψη, κατά τη σύνταξη της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή- λογιστή, για μεν τους ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου το ύψος των ει- σφορών των μελών τους, για δε τους ΦΟΔΣΑ που λει- τουργούν με την μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου το ποσοστό συμμετοχής των μελών στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, που προκύπτει από τη σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. Η έκθεση απογραφής-καταγραφής και αποτίμησης και η απόφαση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της επόμενης παραγράφου αποστέλλεται στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδί- δει αμελλητί διαπιστωτική πράξη κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στους οικείους δήμους. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή οι δήμοι ευθύνονται εις ολόκληρον. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, οι δήμοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νομικού προσώπου που καταργείται ή λύεται και υπεισέρχονται, κατά το αντίστοιχο μέρος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού, ενεχό- μενοι εις ολόκληρον. Οι δήμοι, και σε περίπτωση που καθολικοί διάδοχοι είναι περισσότεροι του ενός δήμοι, ο μεγαλύτερος σε πληθυσμό, αναλαμβάνει την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του τυχόν υπάρχο- ντος αρχείου. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ- σεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. Εκκρεμείς δίκες που υφίστανται κατά την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ συνεχίζονται από τους οικείους δήμους χωρίς να δια- κόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω- μένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογρα- φής, που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυ- ριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων που κα- ταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στις περιπτώσεις λύσης νομικών προσώπων ιδιωτι- κού δικαίου δεν ακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Συντονι- στή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι ΦΟΔΣΑ που είχαν συσταθεί είτε ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου συνε- χίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητες που ασκούσαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στις νησιωτικές περιφέρειες, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, συνιστάται υποχρεωτικά Φορέας Σχεδιασμού ΠΕΣΔΑ (ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ), σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 225 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τα νησιά που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων ηπειρωτικής περιφέρειας, πλην της Περιφέρειας Αττικής, το ΠΕΣΔΑ συντάσσεται, εκπονείται και τροπο- ποιείται από τους ΦΟΔΣΑ ή ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ των οικείων περιφερειών που έχουν την αρμοδιότητα σύνταξης, εκ- πόνησης και τροποποίησής του. Για τη λήψη των σχετι- κών αποφάσεων, οι νησιωτικοί Ο.Τ.Α. συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ ή ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι δήμοι του προηγούμε- νου εδαφίου μπορεί να επιλέξουν την ένταξή τους στους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225.

Άρθρο 227Αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΦΟΔΣΑ είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για: Την υλοποίηση μέτρων και έργων που προωθούν την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012 (Α΄24) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο οικείο ΠΕΣΔΑ. Ειδικότερα είναι αρμόδιοι για: α. Την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων. β. Την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επε- ξεργασίας στερεών αποβλήτων και σταθμών μεταφόρ- τωσης, σύμφωνα με το οικείο ΠΕΣΔΑ, πλην αυτών που υλοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 228 του παρόντος. Είναι δυνατόν να μην γίνο- νται αποδεκτά απόβλητα, εξαιρουμένων των αστικών, τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνα- τότητες εφικτή την επεξεργασία των αποβλήτων αυτών. γ. Την υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ΄ και τη λει- τουργία χώρων της περίπτωσης η΄ του άρθρου 2 της Η.Π29407/3508/2002 απόφασης των Υπουργών Οικο- νομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί- κησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρό- νοιας (Β΄1572) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων. δ. Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της οικ. 56366/4351/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά- πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα- τικής Αλλαγής (Β΄ 3339). ε. Τη μηχανική - βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, της παρ.5 του άρθρου 1 της υπουρ- γικής απόφασης οικ. 56366/4351 (Β΄ 3339). στ. Την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη δημιουργία δράσεων και έργων. ζ. Την παρακολούθηση και εξειδίκευση της υλοποίη- σης των στόχων και των δράσεων του ΠΕΣΔΑ. η. Την παρακολούθηση της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή ευθύνης τους μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 (Β΄ 2992). θ. Την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σε ετήσια βάση. ι. Τη συλλογή των στοιχείων που επιβάλλεται σε εφαρ- μογή του Κανονισμού ΕΚ 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332/9.12.2002) και την αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της παραγράφου 8 του άρθρου 225. ια. Την προετοιμασία των έργων και την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, καθώς και την υλοποίηση δράσεων για την επεξεργασία αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ και την υποβολή αιτήσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα για χρηματο- δότηση ως τελικός δικαιούχος. ιβ. Την προώθηση δράσεων και την υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία. ιγ. Την παροχή στους Ο.Τ.Α. συνδρομής για την εξάλει- ψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και την αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). ιδ. Την τήρηση των απολογιστικών στοιχείων παρα- γωγής αποβλήτων της περιοχής ευθύνης τους από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και απολογιστικών στοιχείων λειτουρ- γίας του συνόλου των έργων και εγκαταστάσεων διαχεί- ρισης απορριμμάτων. ιε. Την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχεί- ρισης Αποβλήτων», που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμμα- τεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργεί- ου Εσωτερικών, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ. Λεπτομέρειες του παρόντος δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού. ιστ. Τη σύνταξη ετήσιας και πενταετούς έκθεσης, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι στόχοι και τα μέτρα του ΠΕΣΔΑ, κα- θώς και οι λόγοι που ενδεχομένως καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. Η ανωτέρω έκθεση κοι- νοποιείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 εντός των ορίων μίας περιφέρειας, αυτός έχει την αρμοδι- ότητα της εκπόνησης και υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της εν λόγω περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4042/2012.

Άρθρο 228Αρμοδιότητες των δήμων επί Αστικών Στερεών ΑποβλήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Δι- αχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της παρ. γ΄ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 51373/4684/2015 (Β΄2706) στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου που απο- τελεί τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι σύμφω- νο με το οικείο ΠΕΣΔΑ, β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και προετοιμασίας για επανα- χρησιμοποίηση, γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον διακριτά ρεύματα ανακυκλώσι- μων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και μέταλλα από αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2939/2001, ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται ιδίως από χώρους εστί- ασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα απόβλητα πάρκων και κήπων, στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και των προδιαλεγ- μένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, ζ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των υφισταμένων ΧΑΔΑ, η. την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημο- τών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν στα διοικη- τικά τους όρια, θ. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων και γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσε- ων διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχι- στοποίηση της τελικής διάθεσης των ΑΣΑ, ι. με την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ για την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά προγράμματα με την ιδι- ότητα του τελικού δικαιούχου, ια. την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική οικονομία, ιβ. την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των ΠΕΣΔΑ. Λεπτομέ- ρειες του παρόντος δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μπορεί να προβαίνουν: α. στην κατασκευή και λειτουργία Πράσινων Σημείων του άρθρου 21 του ν. 4447/2016 και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, β. στην υλοποίηση και λειτουργία Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδο- μών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, γ. στην υλοποίηση και λειτουργία Σταθμών Μεταφόρ- τωσης Αποβλήτων ΣΜΑ μέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέ- ψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ, δ. στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Επεξερ- γασίας Βιοαποβλήτων μέχρι και Β΄ κατηγορίας της 4ης ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών» της αριθμ. 37674/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας και με την επιφύλαξη των προβλέ- ψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ.

Άρθρο 229Όργανα διοίκησης ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου Ο.Τ.Α.

Όργανα διοίκησης του ΦΟΔΣΑ που έχουν τη νομική μορφή του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. είναι το διοικητικό συμβού- λιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του.

Άρθρο 230Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει επιπλέον και ένας εκπρόσωπος των εργαζο- μένων, ο οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευ- τική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63). Μη ορισμός του μέλους του προηγουμένου εδαφίου δεν κωλύει τη συ- γκρότηση και νόμιμη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.. Οι αντι- πρόσωποι των Δήμων στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

Άρθρο 231Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τον ΦΟΔΣΑ, εκτός από εκείνα που εκ του νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του προέδρου και της εκτελεστικής επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμό- διο για να: α) διαχειρίζεται την περιουσία του νομικού προσώπου, β) καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική προς τους δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), γ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές κατα- στάσεις του ΦΟΔΣΑ, δ) εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα ε) καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του, στ) ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ζ) γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώ- μη του η) λαμβάνει την απόφαση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 225 και θ) έχει την ευθύνη εκπόνησης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλο- ποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, αν είναι ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ εντός των ορίων μιας περιφέρειας, σύμφωνα την παράγραφο 2 του άρθρου 227 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στην εκτελεστική επιτροπή, στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, πλην των αποκλειστικώς ασκουμένων από αυτό, συμ- φωνα με σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ασκούνται παράλλη- λα και από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 232Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την σύγκληση, την απαρτία και τη λήψη των απο- φάσεων του διοικητικού συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 7 της αριθμ. 16852/2011 υπουρ- γικής απόφασης (Β΄ 661), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απαγορεύεται να: α) δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν άμεσα ή έμμε- σα σε εταιρεία οποιασδήποτε νομικής μορφής που δρα- στηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, β) συμμετέχουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν ληφθεί απόφαση διοικητικού συμβουλίου με τη συμμετοχή μέλους του στο πρόσωπο του οποίου συ- ντρέχει κώλυμα ο ορισμός του μέλους αυτού ανακαλεί- ται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 233Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκτελεστική επιτροπή: α) ασκεί τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάζονται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 231, β) αποφασίζει για την άσκηση κάθε είδους διοικητικής προσφυγής, ένδικου μέσου ή βοηθήματος ή την παραί- τηση από αυτά και παρέχει την εντολή και κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την επιχείρηση οποια- δήποτε δικαστικής ή εξώδικης ενέργειας ή την παροχή νομικών συμβουλών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να παραπέμπει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της στο διοικητι- κό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, αν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Άρθρο 234Λειτουργία εκτελεστικής επιτροπής ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόε- δρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που εκλέγονται μαζί με τα αναπληρωματικά τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για την εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής του άρθρου 74 του ν. 3852/2010. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό- εδρος της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγονται με απόλυ- τη πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ακολου- θεί τη θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αντικαθίστανται με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η εκτελεστική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόε- δρο και σε περίπτωση κωλύματός του από τον αντιπρό- εδρο. Συνεδριάζει κάθε φορά, όταν αυτό απαιτείται, και σε κάθε περίπτωση μία τουλάχιστον φορά ανά μήνα, τελεί δε σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής δεν συμμετέ- χουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, με τα οποία είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και τρίτου βαθμού, ή νομι- κά πρόσωπα, με τα οποία τελούν σε σχέση εργασίας, εντολής ή άλλη παρόμοια ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο άμεσα ή έμμεσα.

Άρθρο 235Αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των Ο.Τ.Α. και λοιπά θέματα διοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ: α) εκπροσωπεί το ΦΟΔΣΑ στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, β) εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, γ) συγκαλεί και προεδρεύει του διοικητικού συμβου- λίου και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών του, δ) είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ και εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, ε) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο ΦΟΔΣΑ, στ) συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έρ- γου από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπαλλήλους του ΦΟΔΣΑ, ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θε- μάτων του ΦΟΔΣΑ, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, ζ) μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του ΦΟΔΣΑ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ με απόφασή του, που δημο- σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής σε προϊσταμένους ή υπαλ- λήλους του συνδέσμου. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του δι- οικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παραίτηση από τη θέση του προέδρου, του αντι- προέδρου και του μέλους της εκτελεστικής επιτροπής και η αποδοχή αυτής γίνεται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στα αιρετά όργανα του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής εφαρμόζονται οι περί αστικής και πειθαρχικής ευθύνης διατάξεις των άρθρων 232-236 και 238 του ν. 3852/2010, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 61, 68, 75 παρ. 9 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (Β΄661/2011) περί των υποχρε- ώσεων των δημοτικών συμβούλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του αντιπροέδρου καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΦΟΔΣΑ λαμ- βάνουν αντιμισθία που καταβάλλεται από το ΦΟΔΣΑ. Η αντιμισθία τους είναι ισόποση με την αντιμισθία που αναλογεί αντίστοιχα στον δήμαρχο και τους αντιδη- μάρχους του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στο ΦΟΔΣΑ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 236Όργανα διοίκησης, διοίκηση και λειτουργία των ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρεί- ας λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο Δ.Σ. των ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει επιπλέον ως μέλος ένας εκπρόσω- πος των εργαζομένων οριζόμενος από την πλέον αντι- προσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζο- μένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στο ΦΟΔΣΑ, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988. Μη ορισμός του μέλους του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο αρχικό κεφάλαιο, κατα- νέμεται σε κοινές, ονομαστικές, μη προνομιούχες και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, και προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό του κάθε Ο.Τ.Α.. Οι δήμοι που συμ- μετέχουν στο ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, ορίζουν τους εκπροσώπους τους σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006 και τις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων, εκτός των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦΟΔΣΑ με τη μορφή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τρι- άντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο καταστατικό των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυ- μης εταιρείας προβλέπονται υποχρεωτικά τα παρακάτω: α) το ελάχιστο ποσοστό του κατατεθειμένου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση των δικαιω- μάτων της μειοψηφίας καθορίζεται στο 1/30. Το ίδιο πο- σοστό απαιτείται για την εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, β) η εκπροσώπηση με δικαίωμα λόγου στο διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ, των δήμων - μετόχων που δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος, γ) η υποχρεωτική συμμετοχή στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ενός, τουλάχιστον, μέλους από κάθε δήμο - μέτοχο κάθε περιφε- ρειακής ενότητας της οικείας περιφέρειας, αν λειτουργεί μόνον ένας ΦΟΔΣΑ σε αυτήν. Κατά τη διαδικασία εκλογής του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ, η εκπροσώπηση όλων των περιφερει- ακών ενοτήτων διασφαλίζεται με την ανάδειξη ως τακτι- κού μέλους του Δ.Σ. του πρώτου επιλαχόντος εκπροσώπου δήμου της περιφερειακής ενότητας που δεν εκπροσωπεί- ται στο Δ.Σ. με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αντί του τελευταίου εκλεγέντος μέλους του Δ.Σ., δ) η αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευ- σης, υποχρεωτικά για τη λήψη απόφασης για τα παρακά- τω ζητήματα: αα) ο καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής προς τους δήμους - μέλη του ΦΟΔΣΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του ν. 2939/2001, ββ) η ευθύνη εκπόνη- σης, υλοποίησης και παρακολούθησης της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012, αν είναι ο μοναδικός ΦΟΔΣΑ της οικείας περιφέρειας, γγ) η έγκριση του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του ΦΟΔΣΑ, δδ) η έγκριση του τεχνικού προγράμματος, εε) η κατάρτιση του κα- νονισμού λειτουργίας του, στστ) η ψήφιση του οργα- νισμού εσωτερικής υπηρεσίας, ζζ) η λήψη απόφασης της περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 225 του παρόντος Μέρους, ηη) η παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η συμμετοχή νέου δήμου σε υφιστάμενο ΦΟΔΣΑ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

Άρθρο 237Τιμολογιακή πολιτική -πόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η τιμολογιακή πολιτική των ΦΟΔΣΑ, καθορίζεται στη βάση της επίτευξης των στόχων της ολοκληρωμέ- νης διαχείρισης των ΑΣΑ και της κυκλικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές και πληθυσμιακές, κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες των Ο.Τ.Α.. Η τιμολογιακή πολιτική προσδιορίζεται από: α) την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001, β) την αρχή της ανταποδοτικότητας και της διαφάνειας, γ) τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση του όγκου και της επικινδυνότητας των αποβλήτων και της ανακύ- κλωσης - ανάκτησής τους και δ) την κάλυψη του συνόλου των απαιτήσεων που θέτει η κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης, σε επίπεδο διαχειρι- στικής ενότητας, καθορίζεται με απόφαση του διοικη- τικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και βάσει αυτού προσ- διορίζεται σε ετήσια βάση το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευρώ/τόνο. Επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001 (Α΄179) συνυ- πολογίζονται κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης. Το κόστος διαχείρισης επαναπροσδιορίζεται με τη χρήση απολογιστικών στοιχείων και οι αποκλίσεις συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό του κόστους διαχείρισης του επόμενου, από τον απολογισμό, έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ετήσιο κόστος διαχείρισης του ΦΟΔΣΑ, προσδι- ορίζεται διακεκριμένα με βάση: α) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του, β) τα ποσά που αφορούν στο κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ ή άλλων εγκαταστάσεων του συστήματος διαχείρισης, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης, σύμφωνα με σχετική τεχνικο-οικονομική μελέτη και εμ- φανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας, γ) τα ποσά που αφορούν στο κατασκευαστικό και επεν- δυτικό πρόγραμμα του ΦΟΔΣΑ (μελέτη και κατασκευή έργων), τα οποία επίσης εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού που διατίθεται για επενδύσεις, δ) τις δαπάνες για τη λειτουργία του ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ, προκύ- πτει από το κόστος των λειτουργιών παραγωγής, διοίκη- σης, διάθεσης, ερευνών και ανάπτυξης. Τα στοιχεία του κόστους κατά είδος ενδεικτικά διαρθρώνονται ως εξής: α) αμοιβές και έξοδα προσωπικού, β) αμοιβές και έξοδα τρίτων, γ) παροχές τρίτων, δ) φόροι - τέλη, ε) διάφορα έξοδα, στ) τόκοι και συναφή έξοδα, ζ) αποσβέσεις παγίων, η) προβλέψεις εκμετάλλευσης, θ) αναλώσεις αποθεμάτων, όπως ιδίως πρώτες ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά, πάγια, υλικά συσκευ- ασίας. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για τις ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποί- ησης των πολιτών, ι) αντισταθμιστικά ωφελήματα, σύμφωνα με τις κεί- μενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος τα υπό στοιχεία ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 3 του άρθρου 5 της 2527/2009 (Β΄ 83) κοινής υπουργικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι ΦΟΔΣΑ, καθώς και οι δήμοι στις περιπτώσεις του άρθρου 226 του παρόντος, δημοσιοποιούν υποχρεωτικά το ετήσιο κόστος διαχείρισης και ενημερώνουν τους πο- λίτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το κόστος τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι πόροι των ΦΟΔΣΑ είναι: α) οι ετήσιες εισφορές, τα τέλη και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τρίτους, β) κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) έσοδα από τη δική τους περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχής τους σε προγράμματα, δ) έσοδα από συμβάσεις με φορείς συστημάτων εναλ- λακτικής διαχείρισης του ν. 2939/2001, ε) λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των δήμων ή λοιπών πελατών και άλλα.

Άρθρο 238Οικονομική διοίκηση και διαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ακόλουθες λογιστικές και ταμειακές πράξεις επι- τελούνται υποχρεωτικά από τις οικονομικές υπηρεσίες των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής: α) λογιστική Διαχείριση και έκδοση των λογιστικών/ οικονομικών καταστάσεων, β) διαχείριση του Προϋπολογισμού και του Απολο- γισμού, γ) οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων - Έργων και Συμβάσεων, δ) διαχείριση Δαπανών (εξόδων), ε) διαχείριση των Εσόδων, στ) διαχείριση της Περιουσίας, ζ) διαχείριση Αποθεμάτων και Εξοπλισμού, η) διαχείριση Μισθοδοσίας, θ) διαχείριση Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οικονομικές καταστάσεις των ΦΟΔΣΑ με οποια- δήποτε νομική μορφή και ανεξαρτήτως ύψους εσόδων ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την οικονομική διαχείριση των ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του συνδέσμου εφαρμόζονται αναλογι- κά οι διατάξεις περί συνδέσμων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και του π.δ. 315/1999 (Α΄302) περί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοι- νοτήτων, όπως οι διατάξεις αυτές του Κλαδικού Λογιστι- κού Σχεδίου τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 4604/2005 (Β΄163) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη- μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 239Εισφορές Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού υπέρ ΦΟΔΣΑ και διαδικασίες είσπραξηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συμμετέχουν στο ΦΟΔΣΑ εισφέρουν στο ετήσιο κόστος διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, που δια- μορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2939/2001. Η απόφαση καθορισμού του ετήσιου κόστους διαχείρι- σης και της εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α., κοινοποι- είται στα δημοτικά συμβούλια μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου κάθε έτους, ώστε να συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ετήσια εισφορά των δήμων και κοινοτήτων, κα- ταβάλλεται σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και η πληρωμή κάθε τριμηνιαίας δόσης γίνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του αντίστοιχου τριμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ενιαίου ανταπο- δοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδεται στον δικαιούχο ΦΟΔΣΑ με τη δια- δικασία του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 (Α΄138) ύστερα από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλί- ου περί παρακράτησης και απόδοσης του ποσού αυτού από τους ανωτέρω φορείς. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήμος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήμο τριμηνιαίας δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός μηνός, το οφειλόμενο ποσό παρακρα- τείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, ύστερα από αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συμβουλίου όταν πρόκειται για Α.Ε., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτω- ση αυτή αν το οφειλόμενο ποσό του οικείου δήμου εί- ναι μεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, τότε το αίτημα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόμενο ποσό παρα- κρατείται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήμου και αποδίδεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συμβάσεις σύμπραξης σύμφωνα με την παρ. γ1 του άρθρου 17 του ν. 3389/2005 (Α΄232) ασκούν την αρμοδιότητα της παρ. 1α του άρ- θρου 17 του ν. 4071/2012, ώστε οι ετήσιες εισφορές των δήμων να ορίζονται σε ύψος που εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ από τη σύμβαση σύμπραξης και να υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο με τιμή ανά τόνο αποβλήτων ίση προς την αντί- στοιχη τιμή της σύμβασης σύμπραξης. Για όλη τη διάρ- κεια της σύμβασης σύμπραξης, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ο ΦΟΔΣΑ γνωστοποιεί εγγράφως, τον προηγούμενο μήνα πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου της σύμβασης σύμπραξης, προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή και άλλα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί με νόμο ή σύμβαση ή είσπραξη των ανταποδοτικών τε- λών για λογαριασμό των δήμων το ποσό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου προς το ΦΟΔΣΑ που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσεων της σύμβασης σύμπραξης. Τα πρόσωπα αυτά υποχρε- ούνται να το αποδίδουν απευθείας στο ΦΟΔΣΑ κατά προτεραιότητα, πριν από την απόδοση στον οικείο δήμο οποιουδήποτε ποσού έναντι εισπραχθέντων ανταποδο- τικών τελών. Για το ποσό της ετήσιας εισφοράς, που δεν αφορά την εξυπηρέτηση των οικονομικών υποχρεώσε- ων της σύμβασης σύμπραξης, ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Τα ποσά του προηγούμενου εδαφίου, κατατίθενται σε ειδικό λογα- ριασμό του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος εξυπηρετεί αποκλειστικά τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΦΟΔΣΑ από τη σύμ- βαση σύμπραξης. Οι ΦΟΔΣΑ επιτρέπεται να συστήνουν υπέρ των δανειστών της εταιρείας ειδικού σκοπού της σύμβασης σύμπραξης εξασφάλιση επί του λογαριασμού του προηγούμενου εδαφίου και να εκχωρούν τα έσοδα που προέρχονται από τις εισφορές των μελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών τους, για την ασφάλεια των συμβάσεων αυτών. Το παρόν εφαρμόζεται και στους ΦΟΔΣΑ που συνάπτουν ή έχουν συνάψει προγραμματι- κές συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για έργα διαχείρισης αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων σύμπραξης του ν. 3389/2005.

Άρθρο 240Εποπτεία επί των αποφάσεων των ΦΟΔΣΑ

Για τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 225 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνονται από τα μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ασκείται έλεγχος νομιμότητας των άρθρων 225 και 226 του ν. 3852/2010, με εξαίρεση όσες αποφάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018.

Άρθρο 241Οργανωτική διάρθρωση και κανονισμός προσωπικού των ΦΟΔΣΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί με νομική μορφή συνδέσμου Ο.Τ.Α., με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οι- κείου ΦΟΔΣΑ, η οποία λαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότησή του σε σώμα, συντάσσεται Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, στον οποίο προβλέπονται οι θέ- σεις του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορίες, κλά- δους, εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες, η διάρθρω- ση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητές τους, οι κλάδοι των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Για την οργανωτική δομή των ΦΟΔΣΑ με τη μορφή συνδέσμου Ο.Τ.Α. εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/ 2007, Α΄134).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ο ΦΟΔΣΑ λειτουργεί με τη μορφή της Α.Ε., με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται Κανονι- σμός Εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του . 1876/1990 (Α΄ 27), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2 και 4 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63) και το ν.δ. 3789/1957 (Α΄ 21). Στην τελευταία περίπτωση, οι Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 2 περίπτωση ια΄ του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).

Άρθρο 242Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού προ- γράμματος του ΦΟΔΣΑ, αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από τον Πρό- εδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων- μελών του ΦΟΔΣΑ προς παροχή γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή τους. Μετά την πα- ρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΦΟΔΣΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα δημοτικά συμβούλια των δήμων - μελών του ΦΟΔΣΑ ο ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός της επόμενης χρο- νιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ και εισάγεται ως θέμα στην αμέσως επόμενη ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμ- βουλίου. Αποστέλλεται, επίσης, στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 243Αντισταθμιστικό όφελοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους δήμους που φιλο- ξενούν, ή επιβαρύνονται από τη λειτουργία εγκαταστά- σεων μηχανικής - βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, Κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, αντισταθμιστικό όφελος ύψους ενός τοις εκατό (1%) κατ’ ελάχιστον, επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το ετήσιο αντισταθμιστικό όφελος επιμερίζεται ανά εγκατάσταση διαχείρισης κατ’ αναλογία με τις εισερχόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων ή κλασμάτων τους ανά εγκατάσταση διαχείρισης κάθε εί- δους. Το αντισταθμιστικό όφελος καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ποσά του αντισταθμιστικού οφέλους διατίθενται από τους δήμους αποκλειστικά για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις κατά 60% εντός της κοινότητας όπου κείται η εγκατάσταση και κατά 40% εντός των όμορων με αυτή κοινοτήτων. Αν η όμορη κοινότητα ανήκει σε άλλο δήμο, το αντισταθμιστικό όφελος καταβάλλεται στον αρμόδιο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το αντισταθμιστικό όφελος αυτό δαπανάται για τις δράσεις της παραγράφου 2 του παρόντος μέσα σε πέντε (5) έτη από την καταβολή του στον οικείο δήμο και υπο- βάλλεται ετησίως έκθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περι- βάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται λεπτο- μέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 244Πειθαρχικό αδίκημα

Αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενεργώντας είτε ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης είτε ως μέλος συλ- λογικού οργάνου είτε ως εκπρόσωπος Ο.Τ.Α. ή κάθε εί- δους νομικού προσώπου των Ο.Τ.Α., ο οποίος από δόλο ή βαριά αμέλεια, αρνείται ή παραλείπει να εκδώσει δι- οικητικές πράξεις, που προβλέπονται ως υποχρεωτικές εντός του πλαισίου της αρμοδιότητας της περίπτωσης β΄, 4, της παρ. I, του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) ή του παρόντος νόμου ή δεν εκτελεί τέτοιες πράξεις που βρίσκονται σε ισχύ ή κωλύει την εκτέλεσή τους, ή προβαίνει στην τροποποίηση ή στην κατάργησή τους παρά το νόμο, ή παραλείπει να ελέγξει τη νομιμότητά τους ή συμμετέχει σε πράξεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή της διάταξης αυτής δια- πράττει πειθαρχικό παράπτωμα. Για το παράπτωμα αυτό εφαρμόζεται το άρθρο 233 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 245Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι συστα- τικές πράξεις των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4071/2012 και για τους οποίους έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγ- χώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας πε- ριφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που οι «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ», οι οποί- οι συστήθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και για τους οποίους δεν έχουν δημο- σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας πε- ριφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, δεν καταστούν ΦΟΔΣΑ του παρόντος, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προ- σαρμόζονται τα καταστατικά τους, ώστε να λειτουργή- σουν ως ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ. του άρθρου 225 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δήμοι - μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4071/2012, οι οποίοι συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση συγχώνευσης στον «Περιφερεια- κό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παρα- γράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, αποφασίζουν με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ: α) την παραμονή τους στο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμ- μετέχουν και την προσαρμογή του νομικού προσώπου σε ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 του παρόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ή β) την παραμονή τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/2012, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι για τον ΦΟΔΣΑ, στον οποίο συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχει η προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 ή γ) την από κοινού με τους υπόλοιπους δήμους - μέλη συμμετοχή τους, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του παρόντος και τη συγ- χώνευση του ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ως άνω ΦΟΔΣΑ. Η συμμετοχή των δήμων και η συγχώνευση του ΦΟΔ- ΣΑ σε άλλον ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαπιστώ- νεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων. Με την πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω- μένης Διοίκησης διαπιστώνεται και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέ- λευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών της πα- ραγράφου 1 του παρόντος, συνιστάται, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της πα- ρούσας περίπτωσης, Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους. Η Επιτροπή αυτή αποτε- λείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόμενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία συγκρότη- σής της και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλή- ρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον ΦΟΔΣΑ στον οποίο πρόκειται να συγχωνευτούν οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης και στον Συντο- νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανω- τέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συ- ντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλα- βής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματο- λογικού Γραφείου. Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 του παρό- ντος άρθρου με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών συντε- λείται με την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαί- ως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευ- ση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο ΓΕΜΗ. Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της περί- πτωσης δ΄, λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε., τα αρμόδια όργα- να διοίκησης προβαίνουν αμελλητί στη λήψη των σχετι- κών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συγχώνευση και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Σε περίπτωση αποχώρησης δήμου - μέλους από υφι- στάμενο ΦΟΔΣΑ και ένταξής του σε άλλο ΦΟΔΣΑ, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του υφιστάμε- νου ΦΟΔΣΑ, με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάλογη απόδοσή τους στο μέλος που αποχωρεί. Η απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, ο οποίος ορίζεται με την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλό- γως όσα προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως και 7 του άρθρου 226 του παρόντος. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επιτροπής Κα- ταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δήμοι - μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συστάθηκαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4071/2012 και συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση συγχώνευσης στον «Περι- φερειακό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, απο- φασίζουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ: α) την από κοινού με τους λοιπούς δήμους - μέλη συγ- χώνευσή του ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν με άλλο ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του «Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/2012 ώστε το νομικό πρόσωπο που προκύψει από τη συγχώνευση να έχει το σύνολο των προ- ϋποθέσεων λειτουργείας του ΦΟΔΣΑ του παρόντος ή β) τη λήψη απόφασης για την από κοινού διάλυση του ΦΟΔΣΑ στην οποίο συμμετέχουν και την αυτοτελή τους ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τα κριτήρια της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 245 του Κώδικα Δήμων και Κοι- νοτήτων (ν. 3463/ 2006). Στην περίπτωση α΄, η συγχώνευση και περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, συνιστά- ται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔ- ΣΑ της παρούσας περίπτωσης Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους, αποτελού- μενη από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόμενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο περιέρχε- ται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον ΦΟΔΣΑ στον οποίο θα συγχωνευτούν οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης και στον Συντονιστή της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση πράξης συγχώνευ- σης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της πα- ρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρ- χεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ- σεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτημα- τολογικού Γραφείου. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο. Στην περίπτωση β΄ με απόφαση του Συντονιστή της οι- κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου που τελεί υπό διάλυση, με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάλογη απόδοσή τους στα μέλη του διαλυθέντος ΦΟΔΣΑ. Η απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο οποί- ος ορίζεται με την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπο- νται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του παρόντος. Οι δήμοι - μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που συ- στάθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγ- χώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων όπου ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας πε- ριφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, εφόσον δεν συμμετέχουν και σε άλλον ΦΟΣΔΑ, αποφα- σίζουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ: α) την παραμονή τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ», ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή β) τη συμμετοχή τους σε άλλον υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ΦΟΣΔΑ για τον οποίο πρέ- πει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225 και της παραγράφου 4 του παρόντος ή γ) την από κοινού με άλλους δήμους σύσταση ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι σύνδεσμοι ή οι ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχει- ρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που είχαν συσταθεί πριν από την 1.1.2013 και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ χωρίς να αποτελούν «Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και χωρίς να έχουν συγχωνευθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου στους «Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 αυτού, και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 225 του παρόντος τροποποιούν τη συστατική τους πράξη και λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις, ώστε να λειτουργήσουν ως ΦΟΔΣΑ του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η απόφα- ση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 210 λαμβάνεται από τα δημοτικά συμβούλια των Ο.Τ.Α. που αντιστοιχούν στο 70% κατ’ ελάχιστο του πληθυσμού των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν στους ΦΟΔΣΑ αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν για τους φορείς της παραγράφου 4 είτε δεν πλη- ρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για να λειτουρ- γήσουν ως ΦΟΔΣΑ του παρόντος είτε οι δήμοι - μέλη των εν λόγω νομικών προσώπων δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την, κατά την παράγραφο 4, προσαρμογή τους σε ΦΟΔΣΑ του παρόντος ή τη δι- άλυσή τους ή τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τις προ- βλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 και μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγχωνεύονται υποχρεωτικά κατά την κατωτέρω διαδικασία σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, με ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους συ- νεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Επιπροσθέτως, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους στο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται. Η συγχώνευση και η περιέλευση της κινητής και ακί- νητης περιουσίας των φορέων της παραγράφου 4 που διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, συ- νιστάται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας των φορέων. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τους πρόεδρους των συγχωνευόμενων φορέων, εκ των οποίων καθένας από τους οποίους μετέχει στη σύνθεση της επιτροπής όταν καταγράφεται η περιουσία του αντίστοιχου νομικού προσώπου και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλήρω- ση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στο ΦΟΔΣΑ, στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της πα- ραγράφου 4 και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται τα νομικά πρόσωπα της πα- ραγράφου 4 θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επι- τροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικα- στική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παρα- λαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγρά- φονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών συντε- λείται με την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνε- ται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο ΓΕΜΗ. Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε., τα αρμόδια όργανα διοίκησης προβαίνουν αμελλητί στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλή- ρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης που αφορά στη συγχώνευση και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋ- ποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225, καθίσταται καθολικός διάδοχος των μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ, μετά από δι- αδικασία αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων του παρόντος άρ- θρου, ως προς το εργαζόμενο προσωπικό εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δι- καίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη συγχώνευση και κα- τατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΕΥ, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ ειδικότητα. Αν στον οικείο ΟΕΥ δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέ- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσω- πικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μί- σθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους. Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συ- νταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξη του στον ΦΟΔΣΑ, η δε προηγούμενη απα- σχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέπεια. Σε περίπτωση συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε., το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικου- ρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια. Προκηρυσσόμενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύ- ονται μεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Α.Ε., κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέ- σεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού, που συνι- στώνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 241 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότη- τα. Αν στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τρο- ποποίησή του μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο, προς διορισμό, όργανο. Στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπεισέρχεται ο νέος φορέας μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των ΦΟΔΣΑ ορίζε- ται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η δε εκλογή των μελών τους από τα δημοτικά συμβούλια των οικείων δήμων λαμβάνει χώρα μέσα σε τρεις (3) μή- νες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης αποστέλλει στους δήμους της οικείας Περιφέρειας που δεν έχουν συμμορφωθεί αιτιολογημένη έκθεση με υποδείξεις προς εφαρμογή των άρθρων 225 και 226 και των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. β. Η παράλειψη της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την απο- στολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συ- ντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απο- τελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που παρακωλύουν τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά την έννοια των άρθρων 233 επ. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Κάθε δήμος που είναι μέλος σε «Περιφερειακό ΦΟΔ- ΣΑ» του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 ή σε σύνδεσμο, που σύμφωνα με την προϋφιστάμενη νομοθεσία είχε συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή σε ανώνυμη εταιρεία ή άλλη επι- χείρηση και Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούσε αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, και δε συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης βαρύνεται με ημερήσιο πρόστιμο πέντε χι- λιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ του Δημο- σίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι ανα- γκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου του προηγουμένου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί- κησης, εάν η προθεσμία της παραγράφου 8 παρέλθει άπρακτη για έναν ή περισσότερους από τους δήμους της περιφέρειας των οποίων ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού πληθυσμού της οικείας περιφέρειας, εντάσσει με αιτιολογημένη απόφασή του τον δήμο ή τους δήμους αυτούς, σε συσταθέντα ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικεί- ου ΠΕΣΔΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, εντάσσει το σύνολο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή των ΦΟΔΣΑ στο ΦΟΔΣΑ που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4071/2012. Για την ένταξη του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδεται από τον Συντονιστή πράξη ένταξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως. Για την ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή ανώ- νυμης εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη σε αυτή των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συντονιστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση των συμβά- σεων σύμφωνα με το ν. 3389/2005, που έχουν εκκινήσει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κυριότητα των ακινήτων, των έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηματοδότηση προήλθε από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, και των οποίων η αρμοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσμο ή εταιρεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή σε Δήμο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ., περιέρχεται υποχρεωτικά στο ΦΟΔΣΑ που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου μεταβίβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι μετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δήμους που είναι μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι φορείς των παραγράφων 1, 4 και 5 του παρό- ντος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποί- ησης των συστατικών τους πράξεων ή της συγχώνευσής τους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ασκώντας τις αρ- μοδιότητές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντες όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους και την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους στον ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται.

Άρθρο 246Τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος πλην των άρθρων 227, 228, 237, 238, 239, 240, 242 και 243 του παρόντος δεν εφαρμόζονται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Οι διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νόμου Αττικής παραμένουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 13-17 του ν. 4071/2012, κατά το μέρος που τον αφορούν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για θέματα που διέπουν τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση, διάλυση, διοίκηση και λειτουρ- γία των ΦΟΔΣΑ και ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ που λειτουργούν με τη μορφή συνδέσμου και δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του ν. 3463/2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 εφαρμόζεται στους ΦΟΔΣΑ του παρόντος, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής. Αν αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι οι αρμοδιότητες του άρθρου 228 του παρόντος, αντισυμβαλλόμενος του ΦΟΔΣΑ μπορεί να είναι μόνο δήμος - μέλος του ή η περιφέρεια στην οποία ανήκει.

Άρθρο 247Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού- νται οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 30 του ν. 3536 /2007(Α΄42), του άρθρου 17 του ν. 4164/2013 (Α΄156), της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και του άρθρου 6 της αριθμ. 2527/2009 (Β΄ 83) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Πε- ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις των άρθρων 13-17 του ν. 4071/2012 (Α΄85) παύουν να ισχύουν ως προς τα νομικά πρόσωπα του παρόντος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 246. Το άρθρο 16 του ν. 4071/2012 παύει να ισχύει από 30.6.2018.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτό γενική ή ειδική διάταξη.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.