133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 245 - Μεταβατικές διατάξεις
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 245Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι συστα- τικές πράξεις των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4071/2012 και για τους οποίους έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγ- χώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας πε- ριφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση που οι «Περιφερειακοί ΦΟΔΣΑ», οι οποί- οι συστήθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και για τους οποίους δεν έχουν δημο- σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγχώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων που ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας πε- ριφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, δεν καταστούν ΦΟΔΣΑ του παρόντος, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προ- σαρμόζονται τα καταστατικά τους, ώστε να λειτουργή- σουν ως ΦΟ.Σ.ΠΕΣΔΑ. του άρθρου 225 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι δήμοι - μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συσταθεί ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4071/2012, οι οποίοι συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του πα- ρόντος και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση συγχώνευσης στον «Περιφερεια- κό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της παρα- γράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, αποφασίζουν με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ: α) την παραμονή τους στο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμ- μετέχουν και την προσαρμογή του νομικού προσώπου σε ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 του παρόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 ή β) την παραμονή τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/2012, ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι για τον ΦΟΔΣΑ, στον οποίο συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχει η προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 ή γ) την από κοινού με τους υπόλοιπους δήμους - μέλη συμμετοχή τους, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του παρόντος και τη συγ- χώνευση του ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στον ως άνω ΦΟΔΣΑ. Η συμμετοχή των δήμων και η συγχώνευση του ΦΟΔ- ΣΑ σε άλλον ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω, διαπιστώ- νεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων. Με την πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρω- μένης Διοίκησης διαπιστώνεται και η περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέ- λευση της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών της πα- ραγράφου 1 του παρόντος, συνιστάται, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της πα- ρούσας περίπτωσης, Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους. Η Επιτροπή αυτή αποτε- λείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόμενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο περιέρχεται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία συγκρότη- σής της και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλή- ρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον ΦΟΔΣΑ στον οποίο πρόκειται να συγχωνευτούν οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης και στον Συντο- νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανω- τέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συ- ντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλα- βής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματο- λογικού Γραφείου. Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 του παρό- ντος άρθρου με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών συντε- λείται με την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαί- ως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευ- ση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο ΓΕΜΗ. Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της περί- πτωσης δ΄, λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε., τα αρμόδια όργα- να διοίκησης προβαίνουν αμελλητί στη λήψη των σχετι- κών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τη συγχώνευση και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Σε περίπτωση αποχώρησης δήμου - μέλους από υφι- στάμενο ΦΟΔΣΑ και ένταξής του σε άλλο ΦΟΔΣΑ, με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του υφιστάμε- νου ΦΟΔΣΑ, με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάλογη απόδοσή τους στο μέλος που αποχωρεί. Η απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, ο οποίος ορίζεται με την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλό- γως όσα προβλέπονται στις παραγράφους 4 έως και 7 του άρθρου 226 του παρόντος. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επιτροπής Κα- ταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δήμοι - μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που έχουν συστάθηκαν ή λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4071/2012 και συμμετέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε άλλους ΦΟΔΣΑ για τους οποίους δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση συγχώνευσης στον «Περι- φερειακό ΦΟΔΣΑ» και οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του παρόντος, απο- φασίζουν σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ: α) την από κοινού με τους λοιπούς δήμους - μέλη συγ- χώνευσή του ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν με άλλο ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβανομένου του «Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ» του ν. 4071/2012 ώστε το νομικό πρόσωπο που προκύψει από τη συγχώνευση να έχει το σύνολο των προ- ϋποθέσεων λειτουργείας του ΦΟΔΣΑ του παρόντος ή β) τη λήψη απόφασης για την από κοινού διάλυση του ΦΟΔΣΑ στην οποίο συμμετέχουν και την αυτοτελή τους ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τα κριτήρια της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 1 του παρόντος, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 4 του άρθρου 245 του Κώδικα Δήμων και Κοι- νοτήτων (ν. 3463/ 2006). Στην περίπτωση α΄, η συγχώνευση και περιέλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, συνιστά- ται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔ- ΣΑ της παρούσας περίπτωσης Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας τους, αποτελού- μενη από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον πρόεδρο του συγχωνευόμενου ΦΟΔΣΑ και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, στον οποίο περιέρχε- ται η περιουσία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλήρωση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον ΦΟΔΣΑ στον οποίο θα συγχωνευτούν οι ΦΟΔΣΑ της παρούσας περίπτωσης και στον Συντονιστή της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση πράξης συγχώνευ- σης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι ΦΟΔΣΑ της πα- ρούσας περίπτωσης θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρ- χεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ- σεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτημα- τολογικού Γραφείου. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της επιτροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο. Στην περίπτωση β΄ με απόφαση του Συντονιστή της οι- κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διενεργείται απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του νομικού προσώπου που τελεί υπό διάλυση, με σκοπό το διαχωρισμό και την ανάλογη απόδοσή τους στα μέλη του διαλυθέντος ΦΟΔΣΑ. Η απογραφή - καταγραφή και αποτίμηση γίνεται από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο οποί- ος ορίζεται με την ως άνω απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπο- νται στην παράγραφο 5 του άρθρου 241 του παρόντος. Οι δήμοι - μέλη των «Περιφερειακών ΦΟΔΣΑ» που συ- στάθηκαν ή λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και για τους οποίους δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις συγ- χώνευσης του συνόλου των νομικών προσώπων όπου ασκούσαν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ εντός της οικείας πε- ριφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4071/2012, εφόσον δεν συμμετέχουν και σε άλλον ΦΟΣΔΑ, αποφα- σίζουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ: α) την παραμονή τους στον «Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ», ο οποίος θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή β) τη συμμετοχή τους σε άλλον υφιστάμενο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ΦΟΣΔΑ για τον οποίο πρέ- πει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225 και της παραγράφου 4 του παρόντος ή γ) την από κοινού με άλλους δήμους σύσταση ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι σύνδεσμοι ή οι ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχει- ρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που είχαν συσταθεί πριν από την 1.1.2013 και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ χωρίς να αποτελούν «Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 και χωρίς να έχουν συγχωνευθεί κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 16 του ίδιου νόμου στους «Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ» του άρθρου 13 αυτού, και οι οποίοι πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 225 του παρόντος τροποποιούν τη συστατική τους πράξη και λαμβάνουν τις απαιτούμενες αποφάσεις, ώστε να λειτουργήσουν ως ΦΟΔΣΑ του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, η απόφα- ση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 210 λαμβάνεται από τα δημοτικά συμβούλια των Ο.Τ.Α. που αντιστοιχούν στο 70% κατ’ ελάχιστο του πληθυσμού των Ο.Τ.Α. που συμμετέχουν στους ΦΟΔΣΑ αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν για τους φορείς της παραγράφου 4 είτε δεν πλη- ρούται το σύνολο των προϋποθέσεων για να λειτουρ- γήσουν ως ΦΟΔΣΑ του παρόντος είτε οι δήμοι - μέλη των εν λόγω νομικών προσώπων δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες αποφάσεις για την, κατά την παράγραφο 4, προσαρμογή τους σε ΦΟΔΣΑ του παρόντος ή τη δι- άλυσή τους ή τη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τις προ- βλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, σε ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 και μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγχωνεύονται υποχρεωτικά κατά την κατωτέρω διαδικασία σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ, με ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225. Οι ανωτέρω φορείς μέχρι τη συγχώνευσή τους συ- νεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους. Επιπροσθέτως, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους στο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται. Η συγχώνευση και η περιέλευση της κινητής και ακί- νητης περιουσίας των φορέων της παραγράφου 4 που διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από καταγραφή των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, συ- νιστάται για κάθε ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, Επιτροπή Καταγραφής, με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας των φορέων. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τους πρόεδρους των συγχωνευόμενων φορέων, εκ των οποίων καθένας από τους οποίους μετέχει στη σύνθεση της επιτροπής όταν καταγράφεται η περιουσία του αντίστοιχου νομικού προσώπου και έναν εκπρόσωπο του ΦΟΔΣΑ, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία συγκρότησής της και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλήρω- ση της καταγραφής αποστέλλει τη σχετική έκθεση στο ΦΟΔΣΑ, στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της πα- ραγράφου 4 και στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την έκδοση της πράξης συγχώνευσης και περιέλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται τα νομικά πρόσωπα της πα- ραγράφου 4 θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία τους και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί στην έκθεση της Επι- τροπής Καταγραφής βαρύνουν τον οικείο δήμο. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από τον ΦΟΔΣΑ, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικα- στική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παρα- λαβής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγρά- φονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Η συγχώνευση φορέων της παραγράφου 4 με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών συντε- λείται με την πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Οι εταιρείες λύονται αυτοδικαίως χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που λαμβάνε- ται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της ανωτέρω πράξης, διαπιστώνεται η επελθούσα λύση της εταιρείας. Η απόφαση αυτή καταχωρίζεται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) και στο ΓΕΜΗ. Αν ο ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται οι φορείς της παραγράφου 4, λειτουργεί υπό μορφή Α.Ε., τα αρμόδια όργανα διοίκησης προβαίνουν αμελλητί στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και σε κάθε απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό της ενέργεια για την ολοκλή- ρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης που αφορά στη συγχώνευση και τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ΦΟΔΣΑ που πληροί τις προϋ- ποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 225, καθίσταται καθολικός διάδοχος των μηχανημάτων και του εν γένει εξοπλισμού των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ, μετά από δι- αδικασία αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων του παρόντος άρ- θρου, ως προς το εργαζόμενο προσωπικό εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δι- καίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής, μεταφέρεται αυτοδικαίως στο ΦΟΔΣΑ που προκύπτει από τη συγχώνευση και κα- τατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις του ΟΕΥ, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 241 του παρόντος, κατά κατηγορία/ εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ ειδικότητα. Αν στον οικείο ΟΕΥ δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τροποποίησή του μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι προβλεπόμενες θέσεις με σχέ- ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου είναι προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν, με οποιονδήποτε τρόπο. Η πράξη κατάταξης του προσω- πικού εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μί- σθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ συνεχίζονται από το νέο φορέα μέχρι τη λήξη τους. Το προσωπικό διέπεται από το ασφαλιστικό και συ- νταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από την κατάταξη του στον ΦΟΔΣΑ, η δε προηγούμενη απα- σχόλησή του αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία με κάθε έννομη συνέπεια. Σε περίπτωση συγχώνευσης ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. σε Α.Ε., το μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό μεταφέρεται, με τις θέσεις που κατέχει, στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση και διέπεται ως προς τα δικαιώματα και τις υπηρεσιακές μεταβολές του από τις διατάξεις στις οποίες υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικου- ρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του. Η προϋπηρεσία του στους υπό συγχώνευση φορείς αναγνωρίζεται, για κάθε συνέπεια. Προκηρυσσόμενες θέσεις των ΦΟΔΣΑ που συγχωνεύ- ονται μεταφέρονται στο φορέα που προκύπτει από τη συγχώνευση, που συνεχίζει τη διαδικασία πρόσληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το προσωπικό των προς συγχώνευση ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Α.Ε., κατατάσσεται σε αντίστοιχες οργανικές θέ- σεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού, που συνι- στώνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 241 του παρόντος, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότη- τα. Αν στον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικό δεν υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές δημιουργούνται με τρο- ποποίησή του μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού εκδίδεται από το αρμόδιο, προς διορισμό, όργανο. Στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου που βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπεισέρχεται ο νέος φορέας μέχρι τη λήξη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των ΦΟΔΣΑ ορίζε- ται μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, η δε εκλογή των μελών τους από τα δημοτικά συμβούλια των οικείων δήμων λαμβάνει χώρα μέσα σε τρεις (3) μή- νες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2 του παρόντος, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης αποστέλλει στους δήμους της οικείας Περιφέρειας που δεν έχουν συμμορφωθεί αιτιολογημένη έκθεση με υποδείξεις προς εφαρμογή των άρθρων 225 και 226 και των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου. β. Η παράλειψη της υποχρέωσης συμμόρφωσης στις ανωτέρω υποδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την απο- στολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συ- ντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απο- τελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που παρακωλύουν τη λήψη της σχετικής απόφασης, κατά την έννοια των άρθρων 233 επ. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Κάθε δήμος που είναι μέλος σε «Περιφερειακό ΦΟΔ- ΣΑ» του άρθρου 13 του ν. 4071/2012 ή σε σύνδεσμο, που σύμφωνα με την προϋφιστάμενη νομοθεσία είχε συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή σε ανώνυμη εταιρεία ή άλλη επι- χείρηση και Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούσε αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, και δε συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή της ανωτέρω αιτιολογημένης έκθεσης του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης βαρύνεται με ημερήσιο πρόστιμο πέντε χι- λιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή και εισπράττεται υπέρ του Δημο- σίου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται όλες οι ανα- γκαίες λεπτομέρειες για την επιβολή και την είσπραξη του προστίμου του προηγουμένου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

O Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί- κησης, εάν η προθεσμία της παραγράφου 8 παρέλθει άπρακτη για έναν ή περισσότερους από τους δήμους της περιφέρειας των οποίων ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού πληθυσμού της οικείας περιφέρειας, εντάσσει με αιτιολογημένη απόφασή του τον δήμο ή τους δήμους αυτούς, σε συσταθέντα ΦΟΔΣΑ του άρθρου 225 του παρόντος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικεί- ου ΠΕΣΔΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, εντάσσει το σύνολο των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή των ΦΟΔΣΑ στο ΦΟΔΣΑ που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4071/2012. Για την ένταξη του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. εκδίδεται από τον Συντονιστή πράξη ένταξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- σεως. Για την ένταξη σε ΦΟΔΣΑ που έχει τη μορφή ανώ- νυμης εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη σε αυτή των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε συμμόρφωση με την απόφαση του Συντονιστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η διαδικασία σύναψης και η εκτέλεση των συμβά- σεων σύμφωνα με το ν. 3389/2005, που έχουν εκκινήσει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κυριότητα των ακινήτων, των έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, των οποίων η χρηματοδότηση προήλθε από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους, και των οποίων η αρμοδιότητα λειτουργίας ανήκε σε σύνδεσμο ή εταιρεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή σε Δήμο ή σε άλλο Ν.Π.Δ.Δ., περιέρχεται υποχρεωτικά στο ΦΟΔΣΑ που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου μεταβίβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Σε περίπτωση που στο μετοχικό κεφάλαιο ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι μετοχές αυτές περιέρχονται υποχρεωτικά στους Δήμους που είναι μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος, τέλους ή φόρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι φορείς των παραγράφων 1, 4 και 5 του παρό- ντος μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών τροποποί- ησης των συστατικών τους πράξεων ή της συγχώνευσής τους, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ασκώντας τις αρ- μοδιότητές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντες όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνώντας για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους και την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεών τους στον ΦΟΔΣΑ στον οποίο συγχωνεύονται.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.