133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ, ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Άρθρο 248Μεταφορά Διευθύνσεων και Τμημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνιστώμενες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών - Διατάξεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικών με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.1.2019, οι οργανικές μονάδες των Αποκεντρω- μένων Διοικήσεων της χώρας της παραγράφου 2 εντάσ- σονται στην οργανική δομή του Υπουργείου Εσωτερικών ως περιφερειακές διευθύνσεις του, υπαγόμενες στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερι- κών. Οι αρμοδιότητες που ασκούν οι οργανικές μονάδες της παραγράφου 2 και οι οργανικές τους θέσεις, όπως ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μαζί με το προσωπικό που υπηρετούσε στις μονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρε- τεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μεταφέρονται από 1.1.2019 στις περιφερειακές διευθύνσεις που συνι- στώνται με το παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές μονάδες που αποτελούν περιφερειακές διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών είναι: α) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνι- κών Υποθέσεων, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Αθηνών, ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Το- μέα και Δυτικής Αττικής, η οποία μετονομάζεται σε Διεύ- θυνση Ιθαγένειας Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής και δδ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων, η οποία μετονομάζεται σε Διεύ- θυνση Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων. β) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. γ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία μετονομάζεται σε Διεύ- θυνση Ιθαγένειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. δ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον- νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία μετονομά- ζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. ε) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης: αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Θεσσαλονίκης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Θεσ- σαλονίκης, ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία μετονομά- ζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, γγ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Ανατολικής Μα- κεδονίας - Θράκης. στ) Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: αα) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευ- σης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Βορείου Αιγαίου, ββ) η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευ- σης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Νοτίου Αιγαίου. ζ) Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Ιθαγένειας Κρήτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι μεταφερόμενες διευθύνσεις της παραγράφου 2 διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες όπως αυτές προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ισχύοντες οργανισμούς της οικείας Απο- κεντρωμένης Διοίκησης, με την επιφύλαξη των παρα- γράφων 4 έως και 14. Στις μεταφερόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται στους οικείους οργανισμούς των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων και το Τμήμα Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στους ισχύοντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ- λάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης και Κρήτης, συγχωνεύονται σε Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσε- ων, Υγείας και Πρόνοιας και εντάσσονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά. Στα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέ- σεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. β) Οι αρμοδιότητες αστικής κατάστασης των Τμη- μάτων Ιθαγένειας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μα- κεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης και Αιγαίου μεταφέρο- νται από 1.1.2019 στα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν. γ) Οι αρμοδιότητες αστικής κατάστασης και κοινω- νικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό των Διευθύνσεων Αστι- κής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας - Θράκης και Κρήτης μεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τμήματα Διοικητικού - Οικονομικού των αντίστοιχων Διευθύνσεων Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν. δ) Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμή- ματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό μετονομάζονται σε Τμήματα Ιθαγένειας ανά νομό. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων μετο- νομάζονται σε Τμήματα Ιθαγένειας των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής από 1.1.2019 συνιστάται Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινω- νικών Υποθέσεων με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνονται: αα) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Αθηνών, με τοπική αρ- μοδιότητα στο Δήμο Αθηναίων. ββ) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερει- ακές Ενότητες Κεντρικού Τομέα πλην του Δήμου Αθηναί- ων, Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής. γγ) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Βορείου Τομέα και Ανα- τολικής Αττικής με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερει- ακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής. δδ) Τμήμα Μητρώου Αρρένων Νότιου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων με τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων. β) Τα ανωτέρω Τμήματα Μητρώου Αρρένων ασκούν τις αρμοδιότητες αστικής κατάστασης των Τμημάτων Ιθαγένειας των μεταφερόμενων Διευθύνσεων της Απο- κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το σύνολο των υπαλ- λήλων που τις ασκούσε. γ) Το Τμήμα Αεροϋγειονομείου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης Αττικής μεταφέρεται στη συνιστώ- μενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό. δ) Το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων και το Τμήμα Υγεί- ας και Πρόνοιας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης Αττικής, συγχωνεύονται σε Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας που εντάσσεται στη συ- νιστώμενη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνι- κών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά. ε) Στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοι- κητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας. Στα Τμήματα Μητρώου προΐστανται υπάλληλοι των κλά- δων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στο Τμήμα Κοινωνικών Υποθέ- σεων, Υγείας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετα- νάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο. β) Τα Τμήματα Αδειών Διαμονής και Ελέγχου των Δι- ευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου εντάσσονται στις συνιστώμενες Διευθύνσεις Αστικής Κα- τάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με το σύνολο των υπαλλή- λων που υπηρετούν σε αυτά. γ) Τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στον ισχύοντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συγχωνεύονται σε Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Πρόνοιας και εντάσσονται στην αντίστοιχη συνιστώμενη Διεύ- θυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοι- νωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά. δ) Οι αρμοδιότητες αστικής κατάστασης, μετανάστευ- σης και κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατά- στασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης των νο- μών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μεταφέρονται από 1.1.2019 σε συνιστώμενα, στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοι- νωνικής Ένταξης των νομών Σάμου, Χίου και Κυκλάδων με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν. ε) Στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης, Μετανά- στευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων Βορείου και Νο- τίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συστήνονται Τμήματα Γραμματείας. στ) Στις συνιστώμενες Διευθύνσεις Αστικής Κατάστα- σης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι- γαίου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητι- κού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήματα Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικη- τικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στα συνιστώμενα Τμήμα- τα Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Στα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί- ας και Πρόνοιας προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιο- λόγων, ΠΕ Φαρμακευτικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ως αρ- μόδιος για θέματα ιθαγένειας ο Συντονιστής της Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης νοείται εφεξής ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το Υπουργείο Εσωτερικών από την έναρξη άσκησης των, μεταφερόμενων σε αυτό, αρμοδιοτήτων υπεισέρ- χεται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμέ- να ακίνητα. Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμε- νων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλο- γικά επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτε- ρικών είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των ιδρυόμενων με το παρόν περιφερεια- κών του υπηρεσιών από 1.1.2019 και μετά την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσ- σονται στο Υπουργείο Εσωτερικών εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31.12.2018 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οι ως άνω πιστώσεις από 1.1.2019 προβλέπονται στον προϋ- πολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το τακτικό προσωπικό των οργανικών μονάδων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων, που υπηρετούσε στις μονάδες αυτές την 1.1.2018 και εξακολουθεί να υπηρετεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθίσταται αυτοδίκαια από 1.1.2019 προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την 1.1.2019, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε ισάριθμες θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες καταργούνται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και καθίστανται ορ- γανικές θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αυξάνοντας ισάριθμα τις προβλεπόμενες θέσεις στον Οργανισμό του Υπουργείου. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημε- ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι πάσης φύσεως, επιπλέον μι- σθολογικές διαφορές και επιδόματα, που ελάμβανε το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθούν να διατηρού- νται, ως προσωπική διαφορά. Ο χρόνος προϋπηρεσίας του αναγνωρίζεται για όλες τις υπηρεσιακές και μισθο- λογικές συνέπειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η μετάθεση και κάθε είδους μετακίνηση των υπαλ- λήλων, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύν- σεων προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου διε- νεργείται για τις ανάγκες της υπηρεσίας και μόνο κατόπιν υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τη μισθοδοσία, τη μεταφορά πι- στώσεων, τη στέγαση υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας με από- φασή του μπορεί να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των περιφερειακών διευθύν- σεων ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας Υπουργείου Εσωτερικών».

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.