133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 249Θέματα ληξιαρχικών πράξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ.3 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον ληξί- αρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 35 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 35 Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προ- σώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακρι- βής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, κα- θώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 35Α του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 35Α Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου 1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου. 2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώ- πιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέ- χονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύ- ουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4277/ 2014. 3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορ- φώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χω- ρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. γ΄ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 αντικαθί- σταται ως εξής: «γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διε- νεργεί ενταφιασμό ή αποτέφρωση χωρίς την προηγού- μενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) αντικαθίσταται ως εξής: «Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θά- νατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτομή, κατόπιν σχετικής εντολής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σημειώ- νεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 36, 38 και 39 του ν. 344/1976. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρει- ες σχετικά με την διαμόρφωση του εντύπου της ληξιαρ- χικής πράξης θανάτου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 9 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278 ) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστί- θενται παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 ως εξής: «2. Στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο υιοθετείται από έναν μόνο γονέα, γυναίκα ή άνδρα, οι ληξιαρχικές πράξεις του ανηλίκου, καταχωρίζονται με μόνα τα στοι- χεία του γονέα αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν. 344/1976 (Α΄ 143). Τα στοιχεία του άλλου γονέα, ο οποίος ελλείπει, θεωρού- νται άγνωστα και οι σχετικές ληξιαρχικές καταχωρίσεις παραμένουν κενές, εκτός αν ο γονέας ζητήσει την πρό- σληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, αντίστοιχα, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241) και της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Στην περίπτωση που γίνει πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, η διαδικα- σία αυτή καλύπτεται από την υποχρέωση μυστικότητας του άρθρου 1559 του Αστικού Κώδικα και τις διαδικα- στικές ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2447/1996 (Α΄278). Η απόφαση του δημάρχου περί της πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου είναι επίσης απόρρητη. 3. Η εγγραφή των τέκνων της παραγράφου 2 στο δημοτολόγιο γίνεται στη μερίδα του μοναδικού γονέα τους, χωρίς την καταχώριση στοιχείων του άλλου ελλεί- ποντος γονέα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 497/1991 (Α΄ 180), εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2. 4. Ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές καταχωρί- σεις που αφορούν πρόσωπα ανήλικα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συνταχθεί με τρόπο αντί- θετο προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, μπορούν να διορ- θωθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 344/1976 και του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 497/1991, αντίστοιχα, μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του ασκού- ντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να καθορίζονται αναγκαίες προσαρμογές του πληροφορια- κού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προκειμένου να κα- ταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων από το σύστημα αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού.».

Άρθρο 250Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών

Στο ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προστίθεται μετά το άρθρο 123 άρθρο 123Α, ως εξής: «Άρθρο 123Α Εγκυρότητα και στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων που έχουν καταχωριστεί μετά τη μετάπτωση στο Μητρώο Πολιτών 1. Στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του παρόντος, τα οποία ελλείπουν ή διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωριστεί στις ενυ- πόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις, διορθώνονται ή συμπληρώνονται καταλλήλως, υποχρεωτικά και αυτε- παγγέλτως, από τους αρμόδιους Ληξιάρχους, σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ενυπόγραφες έγχαρτες ληξιαρχικές πράξεις. 2. Η χορήγηση αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξε- ων της παραγράφου 1, γίνεται από τα οικεία ληξιαρχικά βιβλία και συνοδεύεται υποχρεωτικά από πλήρη ληξι- αρχική πράξη, που εκτυπώνεται αποκλειστικά από το Μητρώο Πολιτών και φέρει χαρακτηριστικό ασφαλείας, που παράγεται αυτόματα από αυτό.».

Άρθρο 251Τροποποίηση του άρθρου 3 της αριθμ.

4932/2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 441) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικο- νομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει- ας (Β΄ 441) αντικαθίσταται ως εξής: «Η εγκατάσταση και λειτουργία Κ.Α.Ο.Ν. επιτρέπεται: α) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και β) σε ιδιώτες, ύστερα από τη λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011.».

Άρθρο 252Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 2196/1994

Στο άρθρο έκτο του ν. 2196/1994 (Α΄ 41) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Για τους Έλληνες εκλογείς που προτίθενται να ασκή- σουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος - μέλος κατοικίας τους, η Διεύθυνση Εκλογών διαβιβάζει στο σημείο επαφής την πληροφορία περί στέρησης του εν λόγω δικαιώματος, με βάση τα τηρούμενα σε αυτήν αρ- χεία. Η ανωτέρω πληροφορία διαβιβάζεται με οποιον- δήποτε ενδεδειγμένο τρόπο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησής της ή εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος, εφό- σον το ζητήσει το κράτος - μέλος κατοικίας. Σε αυτήν περιέχονται μόνον τα απολύτως αναγκαία στοιχεία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτόν.».

Άρθρο 253Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορεί- ου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄24) και υπή- χθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδο- νίας - Θράκης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) καταργείται. Οι ανατεθείσες και ασκούμενες από την Υ.Α.Σ.Β.Ε. αρ- μοδιότητες εφεξής μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Β.Ε.) (του άρθρου 50 του π.δ. 123/2017, Α΄ 151).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που μετατάχθηκε - με- ταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης με την αριθμ. 14591/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο- νίας - Θράκης (Γ΄324), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) και της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μετατάσσε- ται - μεταφέρεται με αίτησή του στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια εργασια- κή σχέση, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, διατηρούμενης τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός απο- κλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσί- ευση του παρόντος και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δημο- σιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμε- τώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Από- φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυ- σικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα- στροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203). Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών και Με- ταφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) εξακο- λουθούν να ισχύουν. Η κατάργηση των Τομέων Αποκα- τάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατά- στασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ) της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτο- μέρεια, καθώς και λοιπά συναφή θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 254Ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ 141/2017 (Α΄180) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προϋ- πολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο προΐστα- νται υπάλληλοι του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ 141/2017 (Α΄180) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης Τακτικού Προ- ϋπολογισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αρμόδιο για: δα. Την κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από τον διατάκτη και την καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Τοπικής Αυ- τοδιοίκησης στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων. δβ. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρε- ώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσο- στού διάθεσης της πίστωσης. δγ. Τον έλεγχο και εκκαθάριση δαπανών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών. δδ. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών του τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα στα καθορι- ζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προ- βλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. δε. Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού κατά το μέρος που αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. δστ. Την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων του το- μέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εμφάνισή τους στη δημόσια ληψοδοσία. δζ. Τη σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθα- ριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετι- κού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιο- νομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. δη. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016). δθ. Τη σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμε- νες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου. δι. Την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. δια. Τη συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δε- σμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυν- ση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.».

Άρθρο 255ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντι- καθίσταται ως εξής: «2. Κατ’ εξαίρεση διαιρούνται: α) Ο Νομός Αττικής σε οκτώ (8) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, ββ) Β1΄ Εκλογική Περιφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Παρασκευής, Αμα- ρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας, Παπά- γου-Χολαργού, Πεντέλης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου, γγ) Β2΄ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικού Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Βαρβάρας, Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου, δδ) Β3΄ Εκλογική Περιφέρεια Νότιου Τομέα Αθηνών, που αποτελείται από τους Δήμους Αγ. Δημητρίου, Αλί- μου, Βύρωνα, Γλυφάδας, Δάφνης-Υμηττού, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου, Ν. Σμύρνης και Π. Φα- λήρου, εε) Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Πειραι- ώς, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας, στστ) Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτε- λείται από τους Δήμους Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περάματος και Σαλαμίνας, ζζ) Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, που αποτελείται από τους Δήμους Αχαρνών, Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης, Διονύσου, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Μαρα- θώνα, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων-Αρτέμιδος και Ωρωπού, ηη) Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, που απο- τελείται από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Φυλής. β) Ο Νομός Θεσσαλονίκης σε δύο (2) εκλογικές περι- φέρειες, δηλαδή στις: αα) Α΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που απο- τελείται από τους Δήμους Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού- Ευόσμου, Νεά- πολης-Συκεών και Παύλου Μελά, ββ) Β΄ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που απο- τελείται από τους Δήμους Βόλβης, Δέλτα, Θέρμης, Θερ- μαϊκού, Λαγκαδά, Πυλαίας-Χορτιάτη, Χαλκηδόνος και Ωραιοκάστρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε έως τρεις εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυ- χθεί υποψήφιος.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012 αντικα- θίσταται ως εξής: «5. Ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που μετέχει στους συνδυασμούς δύο ή τριών εκλογικών περιφερειών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 34, εφόσον εκλεγεί βουλευτής σε περισ- σότερες από μία περιφέρειες, οφείλει να δηλώσει στον Πρόεδρο της Βουλής σε ποια από τις περιφέρειες αυτές προτιμά την εκλογή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανακήρυξη όλων των βουλευτών και των αναπληρωματικών αυτών και των τριών περιφερειών. Αν δεν υποβληθεί δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι προτίμησε την εκλογή του στην περιφέρεια στην οποία το κόμμα ή ο συνασπισμός του οποίου ηγείται, έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Για την πλήρωση της έδρας που παραμένει κενή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 104.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημο- σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αυτό εφαρμόζεται από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευ- τικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

Άρθρο 256Επιτροπή για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή για την κατάρτιση πρότασης για την ψήφο των εκτός Επικράτειας εκλογέων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του Συντάγματος (εφεξής «Επιτροπή»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολό- γηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τον αριθμό των Ελλήνων εκλογέων, που κατοικούν στο εξω- τερικό, τις θεσμικές, οικονομικές, τεχνικές και πολιτικές παραμέτρους που σχετίζονται με το ζήτημα της ψήφου αυτών, τις ενδεχόμενες διαφορετικές δικαιοπολιτικές λύσεις, που προκρίνονται για κάθε κατηγορία εκλογέ- ων, καθώς και την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών μίας ή περισσότερων εναλλακτι- κών προτάσεων για την ενεργοποίηση της σχετικής συ- νταγματικής πρόβλεψης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και απαρτίζεται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) τον Ειδικό Γραμματέα Ιθαγένειας, γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, δ) έναν εκπρόσωπο του Συνηγόρου του Πολίτη, ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι- κών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικο- νομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) έξι (6) ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε συναφή με το έργο της Επιτροπής, θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν κατά περίπτωση οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίοι καλούνται σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής με δικαίωμα λόγου. β) Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εκλο- γών του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το, αναφερόμενο στην παράγραφο 2, έργο της εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να πα- ραταθεί άπαξ έως και έναν (1) μήνα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας από τα μέλη της και από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Επιτροπή και οι ομάδες εργασίας που δύναται να συγκροτηθούν, σύμφωνα με την παράγραφο 6, συνεδρι- άζουν εντός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στα μέλη της Επιτροπής και των ομάδων ερ- γασίας, στους εισηγητές και στους υπαλλήλους της γραμ- ματειακής υποστήριξης δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Διοικητικής Ανα- συγκρότησης.

Άρθρο 257Προσθήκη άρθρου 67Α στο ν. 3996/2011 (Α΄170)

Μετά το άρθρο 67 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστί- θεται άρθρο 67Α ως εξής: «Άρθρο 67Α Σύσταση Εθνικού Γραφείου Συντονισμού του Δικτύου EURES και δημιουργία εθνικού συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων στο Δίκτυο EURES 1. Ορίζεται ως Εθνικό Γραφείο Συντονισμού του Δι- κτύου Ευρωπαϊκών Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES), με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 589/2016, ο Οργανισμός Απασχό- λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Γραφείου Συντονισμού ασκούνται από τη Διεύθυνση του άρθρου 67. 2. Οργανώνεται σύστημα εισδοχής οργανισμών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ως μελών και εταί- ρων στο δίκτυο EURES. Το Εθνικό Γραφείο Συντονισμού EURES είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εισδοχής. 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως, καθορίζονται: α) οι απαιτήσεις και τα κριτήρια εισδοχής στο δίκτυο EURES, β) η διαδικασία διαπίστευ- σης των υποψήφιων οργανισμών ως μελών και εταίρων EURES, ο φορέας ή οι φορείς διαπίστευσης και η περίο- δος ισχύος αυτής, γ) η παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαπιστευμένων οργανισμών, δ) οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ανω- τέρω απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της διαπίστευσης, η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, ε) η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και τα όργα- να εξέτασης αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 589/2016. 4. Με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, δημοσιεύεται πρόσκληση, για την εισδοχή οργανισμών ως μελών και εταίρων στο δίκτυο EURES, το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Μετά τη λήξη κάθε περιόδου διαπίστευσης δημοσιεύεται νέα πρό- σκληση για την εισδοχή νέων μελών και εταίρων EURES.».

Άρθρο 258ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Είναι δυνατή η έκδοση απόφασης μεταφοράς πό- ρων από τον προϋπολογισμό των Περιφερειών προς τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση προγραμματικών συμ- βάσεων της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87) από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά το ν. 3028/2002 σχετικά με τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά εν γένει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια και αφορά το σύνολο του ποσού της χρη- ματοδότησης της παραγράφου 1. Η μεταφορά πόρων γίνεται κατόπιν της υπογραφής προγραμματικής σύμ- βασης, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέρειας, κατάθεση του ποσού σε λογαριασμό του Δημοσίου, εμφάνιση του ποσού στα έσοδα του κρατι- κού προϋπολογισμού και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μετά τη μεταφορά πόρων κατά την ως άνω διαδικασία, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προβαίνει στην ανάληψη υποχρεώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α΄145 ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικότερες λεπτομέρειες, που αφορούν τη διαδι- κασία μεταφοράς πόρων από τον προϋπολογισμό των Περιφερειών προς τον προϋπολογισμό του Υπουργεί- ου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση προ- γραμματικών συμβάσεων της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δύναται να καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρο 259Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4144/2013 (Α΄88)

Το άρθρο 14 του ν. 4144/2013 (Α΄88), όπως αντικατα- στάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4490/2017 (A΄150), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14 Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.ΥΠ.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του άρθρου 24 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) καθίστανται - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - εκ παραλλήλου αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η Ε.ΥΠ.Ε.Α., το Σ.ΕΠ.Ε., η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυ- νομίας της ΕΛ.ΑΣ. και η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε περιπτώσεις ειδικής βα- ρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ- θρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄270), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄89).»

Άρθρο 260ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 84 του ν. 4484/2017 (Α΄110 ) αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου- σες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων: α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρ- κειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προ- σόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμ- φωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. 2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις προϋποθέσεις των περι- πτώσεων α΄ή β΄ της παραγράφου 1, ως προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. 3. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλ- ληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.».

Άρθρο 261ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων σε υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Δήμου μεταξύ υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και υπαλλήλων του ίδιου κλάδου ανεξαρτήτως κατηγο- ρίας εκπαίδευσης ή υπαλλήλων άλλων κλάδων της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης. Οι μετατάξεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν απλής γνώμης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, με την ίδια σχέ- ση εργασίας και με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Οι αιτήσεις για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών υποβάλλονται στο Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο ή τους οικείους Δήμους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλή- λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- νου του κλάδου Δ.Υ.Π. από Κ.Ε.Π. σε Κ.Ε.Π. εντός του ίδιου ή άλλου Δήμου διενεργούνται με απόφαση του Υπουρ- γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπό την προϋπόθεση ότι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου, βεβαιώνει ότι είναι επαρκής η απομένουσα στελέχωση στο Κ.Ε.Π. προέλευσης και υφίσταται ανάγκη στελέχωσης στο Κ.Ε.Π. προορισμού. Οι μετατάξεις διενεργούνται χω- ρίς την προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου του κλάδου Δ.Υ.Π. σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου Δήμου, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης, που λαμβάνεται κατόπιν σύμ- φωνης γνώμης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του οικείου Δήμου. β) Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλ- λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου Δ.Υ.Π. σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας σε άλλες, πλην του ίδιου Δήμου, υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνη- σης, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/ 2016 (Α΄ 224).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γενικές διατάξεις για τις μετατάξεις σε ανώτερη κα- τηγορία, τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου από το διορισμό ή προηγούμενη μετάταξη, τις υποχρεώσεις ελάχιστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμε- θόριο περιοχή, εφαρμόζονται και για τις μετατάξεις του παρόντος. Ειδικά για τις μετατάξεις της παραγράφου 3 πέ- ραν των ανωτέρω γενικών προϋποθέσεων, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχουν καλυφτεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τις εκατό (65%), β) ο μετατασσόμενος υπάλληλος του κλάδου Δ.Υ.Π. να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, γ) από την πραγματοποίηση της μετάταξης, να μην προκαλείται μεταβολή του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Ε.Π. προέλευσης του υπαλλήλου από διευρυμένο (08:00 - 20:00) σε πρωινό (7:30 - 15:30).

Άρθρο 263

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συστήνεται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνερ- γάτη, για την υποβοήθηση των καθηκόντων των Συντονι- στών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται με απόσπαση τακτικών πολιτικών υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί- ου αορίστου χρόνου, Κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28) που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Για τις αποσπάσεις αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι αποδοχές των ανωτέ- ρω ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

Άρθρο 264
Άρθρο 265

Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 και του π.δ. 917/1979 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 οι λέξεις «(εξαιρουμένης της παραγράφου 3)» διαγράφονται και προστίθεται στην παράγραφο 3 τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης ολικής ναύλωσης (μονοήμερης ή πολυήμερης) που δεν περιλαμβάνει δια- νυκτέρευση επιβατών κατά ρητή δήλωση του πλοιοκτή- τη ή του κυβερνήτη ή του νομίμως εξουσιοδοτηθέντος από αυτούς προσώπου, η οποία υποβάλλεται στη Λιμενι- κή Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, παρέλκει η αντιστοίχιση κλινών και επιβατών.». 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 917/1979 (Α΄257) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που δύναται να μεταφέρουν έως και είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ως ανοικτά καταστρώματα νοούνται οι χώροι οι οποίοι δεν παρέχουν προστασία έναντι του ήλιου και της βροχής.».

Άρθρο 266

Τροποποιήσεις του ν. 4211/2013 1. α. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου δέ- κατου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α΄256), μετά τις λέξεις «πληρωμή του», προστίθενται οι λέξεις «τέλους και του αναλογούντος προστίμου». β. Στην περίπτωση δ΄της παρ. 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4211/2013, μετά τις λέξεις «μη καταβολή», προστίθενται οι λέξεις «ή τη μερική καταβολή». 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

Άρθρο 267

Πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου 1. Πλοία που εκ κατασκευής ή εκ μετασκευής προ- ορίζονται να χρησιμοποιούνται ως πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου χαρακτηρίζονται ως πλωτά ναυπηγήματα. 2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργανική σύνθεση των πλωτών ναυπηγημάτων της παραγράφου 1, για το χρο- νικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς και είναι μόνιμα αγκυροβολημένα εντός ελληνι- κών χωρικών υδάτων, με Βάση τον απαιτούμενο, για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών μέσων του πλωτού ναυπηγήματος, αριθμό ναυτικών, όπως αυτός καθορίζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβά- νοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύμβα- σης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4078/2012 (Α΄179). Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των απαραίτητων εγγράφων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τα οποία εφοδιάζονται τα πλωτά ναυπηγή- ματα της παραγράφου 1 που είναι μόνιμα αγκυροβολη- μένα εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 3. Τα πλοία της παραγράφου 1, που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 (Α΄317) και χρησιμο- ποιούνται ως πλωτά ναυπηγήματα για τους σκοπούς της παραγράφου 1, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.

Άρθρο 268

Ρυθμίσεις δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης 1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄184) ως εξής: «Σκοπός της λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακε- δονίας είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των υποψηφίων για την απόκτηση των Διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μη- χανικών Α΄ και Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού αλλά και η επιμόρφωση των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), με τη λειτουργία Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης.». 2. Οι υποπεριπτώσεις ααα΄ και βββ΄ της περίπτωσης γγ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 αντικαθίστανται ως εξής: «γγ) ααα) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολι- κής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ο.χ. ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου A.Ε.Ν. βββ) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδι- κότητα Α΄ Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από εφτακόσια πενήντα (750) KW ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Μηχανικού A΄ Ε.Ν., όσον αφορά την ειδικότητα της θέσης του Μηχα- νικού Ε.Ν.». 3. Η περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α΄92) αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέ- σων (Σ.Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτι- κού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ ΜΕΤ./ΘΑΛ/ ΛΩΝ), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, της επαγγελματικής προϋπηρεσί- ας που απαιτείται για προσόν διορισμού για κάθε θέση, καθώς και της υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου εφόσον δεν συμπίπτει με την αμέσως προαναφερόμενη επαγγελματική προϋπη- ρεσία του εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ). Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναδρομικά από την 1.1.2017. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η αμοι- βή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτι- κού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., των Σ.Σ.Π.Μ. και της Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ.». 4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 85 του π.δ. 13/2018 (Α΄26) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προ- γραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, υπάλληλος Βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγη- τή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ν. ή Καθηγητή Εκπαιδευτή Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή των κλάδων ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.». 5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- νου (Ι.Δ.Α.Χ.) στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτι- κού (Δ.Σ.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.), και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, από 1.1.2019.

Άρθρο 269

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1. Το άρθρο 122 του ν. 3079/2002 (Α΄311) αντικαθί- σταται ως εξής: «Άρθρο 122 Αστυνομικοί σκύλοι 1. Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει και να χρησιμοποιεί αστυνομικούς σκύλους, για την ανίχνευ- ση και ανεύρεση προϊόντων οσμής, όπως ναρκωτικά, εκρηκτικά, καπνικά, τραπεζογραμμάτια και άλλα προϊό- ντα, καθώς και την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και τη συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης. 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής, ρυθμίζονται η σύσταση και οργάνωση της Υπηρε- σίας εκπαιδευτών και συνοδών-χειριστών αστυνομικών σκύλων, θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτές και τους συνοδούς χειριστές και ειδικότερα τη διαδικασία επι- λογής, τα προσόντα, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την απομάκρυνσή τους, καθώς και την προμήθεια, αντικατάσταση, αναπαραγωγή, διαμονή, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορά των αστυνομικών σκύλων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 2. Η παρ. 4 του άρθρου 136 του ν. 3079/2002 καταρ- γείται. 3. Κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα, στον εισαγωγικό βαθμό αυτών, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού απευ- θείας κατάταξής τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να συ- μπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους πίνακες των επιλα- χόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφω- να με αυτές. Με την ίδια απόφαση, η οποία εκδίδεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Στο Κεφάλαιο Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώ- του του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής: «Άρθρο 43Α Επιθεωρητές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Οι Επιθεωρητές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) διακρίνονται ως εξής: α) Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται οι 1η, 6η, 7η, 8η και 9η Περιφερει- ακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. β) Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσα- λονίκη, στον οποίο υπάγονται οι 2η, 3η, 4η και 5η Περι- φερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 2. Οι Επιθεωρητές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., υπάγονται στον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ασκούν τις ακόλουθες αρ- μοδιότητες: α) καθοδηγούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υπαγόμενων σε αυτούς Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών, β) διενεργούν επιθεωρήσεις και εσωτερικούς ελέγ- χους των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., γ) καταγράφουν τα προβλήματα των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και εισηγούνται μέτρα για τη βελ- τίωση της λειτουργίας τους και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε αυτές, δ) συνεργάζονται για τα θέματα αρμοδιότητάς τους με τις κατά τόπον αρμόδιες αρχές, ε) εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους αναθέτει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 3. Τα γραφεία των Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος στελεχώνονται με προσωπικό προς υποστήριξη του έργου τους.». 5. Το ισχύον άρθρο 43 του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 αναριθμείται σε άρθρο 43Β.

Άρθρο 270

Ρυθμίσεις για τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων 1. Η παρ. 7 του άρθρου 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλο- φορίας (ν. 2696/1999, Α΄57) τροποποιείται ως εξής: Α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7.α. Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτο- σικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερι- κής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.». Β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της πε- ρίπτωσης α΄ αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου 2018. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, σε πε- ρίπτωση που με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται ότι από την κυκλοφορία των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου, η απαγόρευση της ως άνω διάταξης ισχύει για το συγκεκριμένο δήμο δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την απόκτη- σή τους, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 31 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).». 2. Στο άρθρο 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προ- στίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8.α. Με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλί- ου καθορίζεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτο- σικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των παραπάνω οχη- μάτων που μπορούν να κυκλοφορούν, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, σε ασφαλτοστρω- μένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Οι αποφάσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τους οικείους δήμους και πάντως δεν μπορούν να είναι μικρότερα των πέντε (5) ετών. β. Ο Δήμαρχος, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περίπτωσης α΄, τάσσει προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων. Η έγκριση κυκλοφορίας δίνει το δικαίωμα κυκλοφορίας σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου έχουν όσοι διαθέτουν οχήματα με άδεια κυκλο- φορίας. Αν ο αριθμός των οχημάτων για την κυκλοφο- ρία των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις δεν υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, γίνονται δεκτές όλες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, για την επιλογή των δικαιούχων διενεργείται από τον οικείο δήμο πλειοδοτική ή και με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, διαδικασία επιλογής. Το δικαίωμα κυκλοφορίας ισχύει για πέντε (5) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών προβλέπονται τα κριτήρια καθορισμού της κυκλοφοριακής ικανότητας και βατό- τητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, καθώς και το περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και τα αναγκαία δικαιολογη- τικά της. Κατά των αποφάσεων του δημοτικού συμβου- λίου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον επταμελούς επιτροπής, που συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από: 1) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του, 2) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του, 3) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υπο- δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του, 4) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Μετα- φορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του, 5) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του, 6) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπλη- ρωτή του, 7) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται και άλλα αντί του υψηλότερου τιμήματος κριτήρια για την επιλογή του δι- καιούχου της ειδικής διαδρομής και όροι που διασφαλί- ζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη μη συγκέντρωση όλων των δικαιωμάτων κυκλοφορίας σε ένα πρόσωπο ή σε αθέμιτες συμπράξεις προσώπων. γ. Υπηρεσίες που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων είναι, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους οι διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, η Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμό- διες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.». 3. Στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων του άρθρου 49 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) τηρούνται τα στοιχεία του συνόλου των οχημάτων κυριότητας ή κατοχής όλων των επιχει- ρήσεων ενοικίασης οχημάτων που εδρεύουν εντός της επικράτειας. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος νόμου να αποστείλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλήρη κατάλογο των οχημάτων κυριό- τητας ή κατοχής τους. Κάθε μεταβολή στα παραπάνω στοιχεία δηλώνεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση στο Υπουργείο Υποδο- μών και Μεταφορών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των προ- ηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά όχημα.

Άρθρο 271

Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 (Α΄269), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι δικαιούχοι οικονομικού βοηθήματος για την κά- λυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών τους, οι δικαιού- χοι επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευ- αστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, οι πληγέντες δικαιούχοι πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω πο- λυτεκνικής ιδιότητας, οι δικαιούχοι περαιτέρω ενίσχυσης για κάθε μέλος της οικογένειάς τους με ειδικές ανάγκες, που επιδοτείται από την πρόνοια, οι δικαιούχοι επιδό- ματος συνέπεια τραυματισμού ή αναπηρίας τους από θεομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149) και της κοινής υπουργικής απόφασης 2673/2001 (Β΄1185), οι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής βοήθειας, λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς τους, από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (A΄273), απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά τη διαδικασία υπο- βολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση εκάστου οικο- νομικού βοηθήματος. Οι σχετικές οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα Ασφα- λιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Φορείς, καταβάλλονται δε εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε φο- ρολογία. Οι ρυθμίσεις των δύο (2) προηγούμενων εδαφί- ων εφαρμόζονται και σε τυχόν εκκρεμή αιτήματα για τη χορήγηση των ως άνω οικονομικών βοηθημάτων. Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά δεν αναζητούνται αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους.».

Άρθρο 272

Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/ 2015 τροποποιείται ως εξής: «3. Στους αλλοδαπούς, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύ- ος του παρόντος νόμου πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 5Β του άρθρου 1Β του Κώδικα Ελ- ληνικής Ιθαγένειας και έχουν ήδη ενηλικιωθεί, χορηγείται προθεσμία έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2018 για να υποβάλουν τη σχετική δήλωση-αίτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές.».

Άρθρο 273

1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων που υπηρε- τούν στους φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), στην Ανώνυμη Εταιρία με την Επωνυμία «Ελλη- νική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και αντιστρόφως. 2. Η διάρκεια των αποσπάσεων της προηγούμενης παραγράφου ανέρχεται σε δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο διάστημα, η δε μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου καταβάλλεται από τον φορέα προς τον οποίο αυτός αποσπάται. Για τη διενέργεια των αποσπάσεων εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι ενδια- φερόμενοι υπάλληλοι υποβάλλουν αίτηση στον φορέα υποδοχής, στην οποία αναφέρεται η ειδικότητα, τα έτη υπηρεσίας και τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει.

Άρθρο 274

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», η οποία παρατάθηκε έως τις 30.6.2018 με το άρθρο 38 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2018.

Άρθρο 275

Η παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4456/2017 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δή- μων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρημα- τικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοι- νωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως 70 εκατομμυρίων ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθη- κών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρη- ματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφο- ρά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.».

Άρθρο 276

Το εδάφιο γ΄ της παρ. 1α του άρθρου 51 του ν. 4407/ 2016 τροποποιείται ως εξής: «γ. Στο τέλος του στοιχείου αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Προκειμένου για τους O.T.A. Β΄βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρω- τές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύ- θυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθη- κόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Προκειμέ- νου για τους O.T.A. Α΄ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης κα- τόπιν επιλογής, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Αν ο αριθμός των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκεί για τη συγκρό- τησή του ή δεν έχουν γίνει επιλογές, ορίζονται υπάλληλοι που ασκούν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.».

Άρθρο 277

Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007, που προστέ- θηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/ 2017 (Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγού- μενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοική- σεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριο- θετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.» Ο διατάξεις του προηγού- μενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλο- γής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τις οποίες δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις πε- ριπτώσεις αυτές, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού εντός απο- κλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Άρθρο 278 1. Υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α΄224) δύνανται με αίτησή τους να μετατάσσονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομί- ας των Δήμων, ως ειδικό ένστολο προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας του άρθρου 2 του ν. 3731/2008 (Α΄26), με αίτηση που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο και απόφα- ση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του Δήμου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τη διενέργεια της μετάταξης το πο- σοστό κάλυψης των θέσεων, στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέ- πει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αιτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου. 2. Το προσωπικό της παραγράφου 1 μετατάσσεται στο Δήμο, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κα- τείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4172/2013 (Α΄167), συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας του στα Καταστήματα Κράτησης για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη. Οι μετατασσό- μενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς. Άρθρο 279 Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως ισχύει, προστίθεται υποπε- ρίπτωση εε΄ ως εξής: «εε. Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων.».

Άρθρο 280

Η παρ. 1 του άρθρου 3Α του ν. 1280/1982 (Α΄108) τρο- ποποιείται ως εξής: «1. Μετά την παραχώρηση στο Δημόσιο των εκτάσε- ων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2, καθώς και σε περίπτωση παραχώρησης από τη ΔΕΗ της χρήσης για αξιοποίηση ή εκμετάλλευση τεχνητών λιμνών και παρό- χθιων περιοχών των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεών της, η ΔΕΗ και το προσωπικό της ευθύνονται για βαριά αμέλεια, σε περίπτωση ατυχήματος φυσικών προσώπων ή υλικών ζημιών, προερχόμενων από τυχόν κατολισθή- σεις ή λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων, αποκλει- στικά και μόνο στην περίπτωση που αυτές οφείλονται σε ενέργειες ή παραλείψεις του προσωπικού του φορέα λειτουργίας (ΔΕΗ).».

Άρθρο 281

Στο άρθρο 12 του π.δ. 242/1996 (Α΄179) προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής: «4. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων της οικείας περιφέρειας σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α΄205) που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στην οικεία περιφέρεια, για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέ- πεται η απευθείας εκμίσθωση του ίδιου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κ.Αλ.Ο., με απόφαση του περι- φερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Το μίσθωμα των ακινήτων καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 13. Σε περίπτωση παρά- βασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 5. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, επι- τρέπεται η δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγ- μάτων της οικείας περιφέρειας σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 που έχουν την έδρα τους ή ασκούν τη δραστηριότητά τους στην οικεία περιφέρεια, για την επιτέλεση των σκοπών τους.».

Άρθρο 282

Στο άρθρο 38 του ν. 4497/2017 (Α΄171) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Την ευθύνη διοργάνωσης εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων αγορών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου μπο- ρούν να αναλαμβάνουν και Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α. ή κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες περιλαμ- βάνουν στο σκοπό τους τέτοιες δυνατότητες.».

Άρθρο 283

Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προ- βλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.