133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 249 - Θέματα ληξιαρχικών πράξεων
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 249Θέματα ληξιαρχικών πράξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ.3 του άρθρου 34 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον ληξί- αρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 35 του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 35 Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προ- σώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακρι- βής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, κα- θώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 35Α του ν. 344/1976 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 35Α Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου 1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου. 2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώ- πιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την αποτέφρωσή του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέ- χονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. Σε κάθε περίπτωση ισχύ- ουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4277/ 2014. 3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορ- φώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χω- ρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. γ΄ του άρθρου 48 του ν. 344/1976 αντικαθί- σταται ως εξής: «γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διε- νεργεί ενταφιασμό ή αποτέφρωση χωρίς την προηγού- μενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) αντικαθίσταται ως εξής: «Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι, βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θά- νατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από το σώμα του νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Εάν ο θάνατος είναι βίαιος, έχει προηγηθεί νεκροτομή, κατόπιν σχετικής εντολής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στη ληξιαρχική πράξη της παραγράφου 1 σημειώ- νεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωσης. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 36, 38 και 39 του ν. 344/1976. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρει- ες σχετικά με την διαμόρφωση του εντύπου της ληξιαρ- χικής πράξης θανάτου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4277/2014 (Α΄156), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 9 του ν. 2447/1996 (Α΄ 278 ) η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστί- θενται παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 ως εξής: «2. Στην περίπτωση που ανήλικο τέκνο υιοθετείται από έναν μόνο γονέα, γυναίκα ή άνδρα, οι ληξιαρχικές πράξεις του ανηλίκου, καταχωρίζονται με μόνα τα στοι- χεία του γονέα αυτού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν. 344/1976 (Α΄ 143). Τα στοιχεία του άλλου γονέα, ο οποίος ελλείπει, θεωρού- νται άγνωστα και οι σχετικές ληξιαρχικές καταχωρίσεις παραμένουν κενές, εκτός αν ο γονέας ζητήσει την πρό- σληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, αντίστοιχα, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241) και της παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Στην περίπτωση που γίνει πρόσληψη πατρωνύμου ή μητρωνύμου, η διαδικα- σία αυτή καλύπτεται από την υποχρέωση μυστικότητας του άρθρου 1559 του Αστικού Κώδικα και τις διαδικα- στικές ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 9 του ν. 2447/1996 (Α΄278). Η απόφαση του δημάρχου περί της πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου είναι επίσης απόρρητη. 3. Η εγγραφή των τέκνων της παραγράφου 2 στο δημοτολόγιο γίνεται στη μερίδα του μοναδικού γονέα τους, χωρίς την καταχώριση στοιχείων του άλλου ελλεί- ποντος γονέα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 497/1991 (Α΄ 180), εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 2. 4. Ληξιαρχικές πράξεις και δημοτολογικές καταχωρί- σεις που αφορούν πρόσωπα ανήλικα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συνταχθεί με τρόπο αντί- θετο προς τις παραγράφους 1, 2 και 3, μπορούν να διορ- θωθούν κατά τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 344/1976 και του άρθρου 6 παρ. 1 του π.δ. 497/1991, αντίστοιχα, μόνο εφόσον υποβληθεί αίτηση του ασκού- ντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να καθορίζονται αναγκαίες προσαρμογές του πληροφορια- κού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) προκειμένου να κα- ταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων από το σύστημα αυτό σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου αυτού.».

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.