133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 253 - Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 253Κατάργηση Υ.Α.Σ.Β.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορεί- ου Ελλάδας (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) που συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄24) και υπή- χθη διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδο- νίας - Θράκης με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) καταργείται. Οι ανατεθείσες και ασκούμενες από την Υ.Α.Σ.Β.Ε. αρ- μοδιότητες εφεξής μεταφέρονται και ασκούνται από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών - Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Β.Ε.) (του άρθρου 50 του π.δ. 123/2017, Α΄ 151).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προσωπικό της Υ.Α.Σ.Β.Ε. που μετατάχθηκε - με- ταφέρθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης με την αριθμ. 14591/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο- νίας - Θράκης (Γ΄324), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) και της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄167), μετατάσσε- ται - μεταφέρεται με αίτησή του στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για τη στελέχωση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια εργασια- κή σχέση, το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, διατηρούμενης τυχόν προσωπικής διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός απο- κλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσί- ευση του παρόντος και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς του παρόντος δημο- σιεύονται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών για την αντιμε- τώπιση επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, με Από- φαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να συστήνονται Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυ- σικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.), οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελών τμημάτων, υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα- στροφών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203). Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών και Με- ταφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) εξακο- λουθούν να ισχύουν. Η κατάργηση των Τομέων Αποκα- τάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομέων Αποκατά- στασης Πυρόπληκτων (ΤΑΠ) της παρ. 1 του άρθρου 129 του ν. 4199/2013 (Α΄216) γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφο- ρών δύναται να καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύσταση, τη διαχείριση και την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτο- μέρεια, καθώς και λοιπά συναφή θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.