133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 261
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 261ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Επιτρέπεται η διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων σε υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Δήμου μεταξύ υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και υπαλλήλων του ίδιου κλάδου ανεξαρτήτως κατηγο- ρίας εκπαίδευσης ή υπαλλήλων άλλων κλάδων της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης. Οι μετατάξεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν απλής γνώμης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, με την ίδια σχέ- ση εργασίας και με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Οι αιτήσεις για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών υποβάλλονται στο Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο ή τους οικείους Δήμους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλή- λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- νου του κλάδου Δ.Υ.Π. από Κ.Ε.Π. σε Κ.Ε.Π. εντός του ίδιου ή άλλου Δήμου διενεργούνται με απόφαση του Υπουρ- γού Διοικητικής Ανασυγκρότησης υπό την προϋπόθεση ότι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου, βεβαιώνει ότι είναι επαρκής η απομένουσα στελέχωση στο Κ.Ε.Π. προέλευσης και υφίσταται ανάγκη στελέχωσης στο Κ.Ε.Π. προορισμού. Οι μετατάξεις διενεργούνται χω- ρίς την προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο- ρίστου χρόνου του κλάδου Δ.Υ.Π. σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου Δήμου, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης, που λαμβάνεται κατόπιν σύμ- φωνης γνώμης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του οικείου Δήμου. β) Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλ- λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου Δ.Υ.Π. σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας σε άλλες, πλην του ίδιου Δήμου, υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνη- σης, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/ 2016 (Α΄ 224).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Γενικές διατάξεις για τις μετατάξεις σε ανώτερη κα- τηγορία, τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου από το διορισμό ή προηγούμενη μετάταξη, τις υποχρεώσεις ελάχιστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμε- θόριο περιοχή, εφαρμόζονται και για τις μετατάξεις του παρόντος. Ειδικά για τις μετατάξεις της παραγράφου 3 πέ- ραν των ανωτέρω γενικών προϋποθέσεων, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχουν καλυφτεί οι θέσεις του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, σε ποσοστό εξήντα πέντε τις εκατό (65%), β) ο μετατασσόμενος υπάλληλος του κλάδου Δ.Υ.Π. να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, γ) από την πραγματοποίηση της μετάταξης, να μην προκαλείται μεταβολή του ωραρίου λειτουργίας του Κ.Ε.Π. προέλευσης του υπαλλήλου από διευρυμένο (08:00 - 20:00) σε πρωινό (7:30 - 15:30).

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.