133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 268
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 268

Ρυθμίσεις δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης 1. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄184) ως εξής: «Σκοπός της λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακε- δονίας είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των υποψηφίων για την απόκτηση των Διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μη- χανικών Α΄ και Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού αλλά και η επιμόρφωση των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), με τη λειτουργία Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης.». 2. Οι υποπεριπτώσεις ααα΄ και βββ΄ της περίπτωσης γγ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 αντικαθίστανται ως εξής: «γγ) ααα) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδικότητα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολι- κής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) κ.ο.χ. ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Πλοιάρχου A.Ε.Ν. βββ) Τριετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με ειδι- κότητα Α΄ Μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από εφτακόσια πενήντα (750) KW ή τριετής διδακτική εμπειρία με την ειδικότητα του Μηχανικού A΄ Ε.Ν., όσον αφορά την ειδικότητα της θέσης του Μηχα- νικού Ε.Ν.». 3. Η περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014 (Α΄92) αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Οι αποδοχές του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέ- σων (Σ.Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτι- κού/Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ ΜΕΤ./ΘΑΛ/ ΛΩΝ), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του χρόνου πραγματικής θαλάσσιας υπηρεσίας, της επαγγελματικής προϋπηρεσί- ας που απαιτείται για προσόν διορισμού για κάθε θέση, καθώς και της υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου εφόσον δεν συμπίπτει με την αμέσως προαναφερόμενη επαγγελματική προϋπη- ρεσία του εκπαιδευτικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού/ Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ). Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ισχύουν αναδρομικά από την 1.1.2017. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η αμοι- βή του εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτι- κού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., των Σ.Σ.Π.Μ. και της Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ.». 4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 85 του π.δ. 13/2018 (Α΄26) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Τμήμα Κανονισμών και Εκπαιδευτικών Προ- γραμμάτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών, υπάλληλος Βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγη- τή ή Επίκουρου Καθηγητή Α.Ε.Ν. ή Καθηγητή Εκπαιδευτή Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή των κλάδων ΤΕ Ναυτικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.». 5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές ή αποζημιώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό- νου (Ι.Δ.Α.Χ.) στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτι- κού (Δ.Σ.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.), και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, από 1.1.2019.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.