133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 269
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 269

Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1. Το άρθρο 122 του ν. 3079/2002 (Α΄311) αντικαθί- σταται ως εξής: «Άρθρο 122 Αστυνομικοί σκύλοι 1. Το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει και να χρησιμοποιεί αστυνομικούς σκύλους, για την ανίχνευ- ση και ανεύρεση προϊόντων οσμής, όπως ναρκωτικά, εκρηκτικά, καπνικά, τραπεζογραμμάτια και άλλα προϊό- ντα, καθώς και την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και τη συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης. 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής, ρυθμίζονται η σύσταση και οργάνωση της Υπηρε- σίας εκπαιδευτών και συνοδών-χειριστών αστυνομικών σκύλων, θέματα που αφορούν τους εκπαιδευτές και τους συνοδούς χειριστές και ειδικότερα τη διαδικασία επι- λογής, τα προσόντα, την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την απομάκρυνσή τους, καθώς και την προμήθεια, αντικατάσταση, αναπαραγωγή, διαμονή, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορά των αστυνομικών σκύλων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». 2. Η παρ. 4 του άρθρου 136 του ν. 3079/2002 καταρ- γείται. 3. Κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης με ειδικότητα, στον εισαγωγικό βαθμό αυτών, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια διαγωνισμού απευ- θείας κατάταξής τους στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να συ- μπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους πίνακες των επιλα- χόντων του οικείου διαγωνισμού, εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφω- να με αυτές. Με την ίδια απόφαση, η οποία εκδίδεται, μετά από έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Στο Κεφάλαιο Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώ- του του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26) προστίθεται άρθρο 43Α ως εξής: «Άρθρο 43Α Επιθεωρητές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 1. Οι Επιθεωρητές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) διακρίνονται ως εξής: α) Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, με έδρα τον Πειραιά, στον οποίο υπάγονται οι 1η, 6η, 7η, 8η και 9η Περιφερει- ακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. β) Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσα- λονίκη, στον οποίο υπάγονται οι 2η, 3η, 4η και 5η Περι- φερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 2. Οι Επιθεωρητές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., υπάγονται στον Γενικό Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ασκούν τις ακόλουθες αρ- μοδιότητες: α) καθοδηγούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των υπαγόμενων σε αυτούς Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών, β) διενεργούν επιθεωρήσεις και εσωτερικούς ελέγ- χους των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., γ) καταγράφουν τα προβλήματα των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και των υπαγόμενων σε αυτές Λιμενικών Αρχών και εισηγούνται μέτρα για τη βελ- τίωση της λειτουργίας τους και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο υπηρετεί σε αυτές, δ) συνεργάζονται για τα θέματα αρμοδιότητάς τους με τις κατά τόπον αρμόδιες αρχές, ε) εκτελούν κάθε άλλη εργασία που τους αναθέτει ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. 3. Τα γραφεία των Επιθεωρητών Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος στελεχώνονται με προσωπικό προς υποστήριξη του έργου τους.». 5. Το ισχύον άρθρο 43 του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 αναριθμείται σε άρθρο 43Β.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.