133 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4555/2018

Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 270
19 Ιουλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 133
19 Ιουλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4555
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργί- ας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ- μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογρά- φηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ- γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 270

Ρυθμίσεις για τις τετράτροχες μοτοσικλέτες και το Εθνικό Μητρώο Οχημάτων 1. Η παρ. 7 του άρθρου 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλο- φορίας (ν. 2696/1999, Α΄57) τροποποιείται ως εξής: Α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά- φου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7.α. Ειδικά οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτο- σικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερι- κής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.». Β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Η ισχύς της διάταξης του πρώτου εδαφίου της πε- ρίπτωσης α΄ αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου 2018. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, σε πε- ρίπτωση που με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται ότι από την κυκλοφορία των οχημάτων του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου, η απαγόρευση της ως άνω διάταξης ισχύει για το συγκεκριμένο δήμο δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται προσωρινά και μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την απόκτη- σή τους, η κυκλοφορία των ως άνω οχημάτων, εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 31 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).». 2. Στο άρθρο 40 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προ- στίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8.α. Με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλί- ου καθορίζεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτο- σικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των παραπάνω οχη- μάτων που μπορούν να κυκλοφορούν, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, σε ασφαλτοστρω- μένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Οι αποφάσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τους οικείους δήμους και πάντως δεν μπορούν να είναι μικρότερα των πέντε (5) ετών. β. Ο Δήμαρχος, μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της περίπτωσης α΄, τάσσει προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων. Η έγκριση κυκλοφορίας δίνει το δικαίωμα κυκλοφορίας σε ασφαλτοστρωμένες οδούς και χώρους του άρθρου 1. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου έχουν όσοι διαθέτουν οχήματα με άδεια κυκλο- φορίας. Αν ο αριθμός των οχημάτων για την κυκλοφο- ρία των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις δεν υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, γίνονται δεκτές όλες με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα, για την επιλογή των δικαιούχων διενεργείται από τον οικείο δήμο πλειοδοτική ή και με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, διαδικασία επιλογής. Το δικαίωμα κυκλοφορίας ισχύει για πέντε (5) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών προβλέπονται τα κριτήρια καθορισμού της κυκλοφοριακής ικανότητας και βατό- τητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, καθώς και το περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και τα αναγκαία δικαιολογη- τικά της. Κατά των αποφάσεων του δημοτικού συμβου- λίου επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον επταμελούς επιτροπής, που συστήνεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από: 1) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του, 2) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του, 3) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υπο- δομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του, 4) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Μετα- φορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του, 5) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του, 6) έναν (1) εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπλη- ρωτή του, 7) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται και άλλα αντί του υψηλότερου τιμήματος κριτήρια για την επιλογή του δι- καιούχου της ειδικής διαδρομής και όροι που διασφαλί- ζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τη μη συγκέντρωση όλων των δικαιωμάτων κυκλοφορίας σε ένα πρόσωπο ή σε αθέμιτες συμπράξεις προσώπων. γ. Υπηρεσίες που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων είναι, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους οι διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, η Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμό- διες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών.». 3. Στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων του άρθρου 49 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) τηρούνται τα στοιχεία του συνόλου των οχημάτων κυριότητας ή κατοχής όλων των επιχει- ρήσεων ενοικίασης οχημάτων που εδρεύουν εντός της επικράτειας. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος νόμου να αποστείλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλήρη κατάλογο των οχημάτων κυριό- τητας ή κατοχής τους. Κάθε μεταβολή στα παραπάνω στοιχεία δηλώνεται υποχρεωτικά από την επιχείρηση στο Υπουργείο Υποδο- μών και Μεταφορών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των προ- ηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά όχημα.

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής,
Αναπληρωτής Υπουργός Τηλεπικοινωνιών Παιδείας, Έρευνας
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών Υφυπουργός Εξωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Οικονομικών Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενάργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Αγροτικής Ανάπτυξης
Πολιτικής και Τροφίμων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.