201 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4579/2018

Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19
03 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 201
3 Δεκεμβρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4579
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 19

Στο άρθρο 83 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώ- ματος στεγάζεται στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκο- μείου Αεροπορίας και παρέχει τις υπηρεσίες της στους δικαιούχους του Νοσοκομείου (πλην των ιπτάμενων). Οι υπηρετούντες στην Υγειονομική Υπηρεσία του Πυρο- σβεστικού Σώματος μπορεί να μετακινούνται με διαταγή του Αρχηγού Π.Σ. στις ανά την επικράτεια υγειονομικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. 4. Εφεξής στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας μπο- ρεί να υπηρετεί το πυροσβεστικό προσωπικό Ειδικών Κα- θηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού, ανάλογων ειδικοτή- των κατά βαθμό και θέση. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5. Το πυροσβεστικό προσωπικό, το οποίο μετατάσ- σεται στην κατηγορία Ειδικών Καθηκόντων ειδικότητας Υγειονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35) και τοποθετείται στην Υγειονο- μική Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν έχει αποκτήσει τίτλο ιατρικής ειδικότητας, ασκείται για την απόκτηση τίτλου σε ιατρική ειδικότητα, η οποία καθορίζεται από τον Αρχηγό Π.Σ., μετά από αιτιολογημέ- νη πρόταση του Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ.».

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εθνικής Άμυνας ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.