218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 11
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 11ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) η φράση «είκοσι πέντε (25)», αντι- καθίσταται ως εξής: «πενήντα (50)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Χορηγείται στους Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. μηνιαίως ειδικό ελεγκτικό επίδομα. Το ύψος του επιδόματος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομι- κών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, αντικαθίσταται ως εξής: «Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. γίνεται με απόσπαση από τους φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) υπαλ- λήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί- ου αορίστου χρόνου, που μπορεί να ανέρχονται, κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) για τη Γραμματεία και τριάντα πέντε (35) για τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δη- λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ασκούν ελεγκτικό έργο, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση. Το ύψος, οι όροι και οι προϋπο- θέσεις χορήγησης της ελεγκτικής αποζημίωσης καθο- ρίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ιδιαίτερα για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων των Ειδικών Επιθεωρητών, καθώς και των υπαλλήλων της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δη- λώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. που προσαυξάνονται με τις διατάξεις του παρό- ντος, ως ανώτατο όριο απόσπασης από το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ο αριθμός των τριών (3) υπαλλή- λων συνολικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Για θέματα πειθαρχικής φύσης το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσι- ας Διοίκησης υπάγεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, αντι- καθίσταται ως εξής: «13. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ. συνιστώνται στο Γραφείο του τέσσερις (4) θέσεις δι- κηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται είτε με πρόσληψη κατά τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) είτε με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), έπειτα από πρόταση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση διενεργεί- ται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.». β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 η φράση «συνιστώνται στο Γραφείο του δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών» αντικαθίσταται ως εξής: «συνιστώνται στο Γραφείο του τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 της ενότητας Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 εφαρμόζο- νται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ως οδηγοί στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι Ειδικοί Επιθεωρητές της παραγράφου 6 του άρ- θρου 1 και οι Επιθεωρητές που μετέχουν στις μικτές ομάδες ασκούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλ- λήλων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 και τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται και στο Σ.Ο.Ε.Ε. και οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.