218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16 - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95) Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής:
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95) Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος Α΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 1. Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπι- κή ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχειρή- σεων τροφίμων, όπως προσδιορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και οι επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με την ίδια περίπτωση. 2. Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τρο- φίμων. 3. Πρωτογενής παραγωγή: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 (L 031). 4. Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που διενερ- γούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, για την εξακρίβω- ση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων. 5. Επιθεώρηση: η συστηματική και ανεξάρτητη εξέ- ταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορ- φώνονται προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων. 6. Έλεγχος: η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τα τρό- φιμα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων και ανταπο- κρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή δι- αβίωση των ζώων. 7. Έκτακτος έλεγχος: ο έλεγχος που γίνεται: α) για τη διερεύνηση καταγγελιών, β) για τη διερεύνηση και δια- χείριση μηνυμάτων συστήματος έγκαιρης προειδοποί- ησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), γ) σε εφαρμογή στοχο- θετημένων εντολών της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SΑΝΤΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής και δ) για τη διερεύνηση περιπτώσεων όπου υπάρ- χει υπόνοια κινδύνου της δημόσιας υγείας και ανάγκη προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος. 8. Επανέλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχεί- ρησης σε παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί. Ο χρόνος επανελέγχου καθορίζεται με βάση το είδος, τον αριθμό και τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων. 9. Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επισή- μων ελέγχων: η διενέργεια επίσημης παρακολούθησης των συστημάτων επισήμου ελέγχου προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση, αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των επισήμων ελέγχων και να διασφαλι- στεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, όταν απαιτείται, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004. 10. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργεί- ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμε- να στο άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). 11. Αριθμός έγκρισης: ο κωδικοποιημένος αριθμός, τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και σε εγκατα- στάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και η διάθεση στην αγορά των τροφίμων ζωικής προέ- λευσης που παράγουν. 12. Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων: αα) σφαγείων, ββ) ιχθυοσκαλών, γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρα- σκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων, δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώ- ντων δίθυρων μαλακίων, εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλα- κίων, στστ) αλιευτικών σκαφών, ζζ) πλοίων ψυγείων, καθώς και σε ό,τι αφορά στις επι- χειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρω- τογενή παραγωγή νωπού γάλακτος, νωπών αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, μελιού, αυγών, σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 Επίσημοι έλεγχοι 1. Τα είδη επίσημων ελέγχων είναι η επιθεώρηση, ο έλεγχος, ο έκτακτος έλεγχος και ο επανέλεγχος. 2. Οι επίσημοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και επιχειρή- σεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 3 διενεργούνται με συχνότητα που υπολογίζεται βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: α) Γενικά κριτήρια: αα) μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας κατά περίπτωση, ββ) το είδος του παραγόμενου τροφίμου και η ενδε- δειγμένη χρήση από τον καταναλωτή, γγ) οι μέθοδοι επεξεργασίας. β) Ειδικά κριτήρια: αα) το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης βάσει των εντύπων ελέγχου, ββ) η εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος αυτοελέγχου βάσει των εντύπων ελέγχου, γγ) οι συστάσεις που έχουν γίνει στην επιχείρηση, τα μέτρα και οι διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, δδ) το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους, εε) η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου. Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 137 και στην παρ. 8 του άρ- θρου 139 του ν. 4512/2018 (Α΄5) καθορίζονται θέματα που αφορούν στην ανάλυση επικινδυνότητας και την κατάταξη των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθώς και στη μεθοδολογία προγραμματισμού των επισήμων ελέγχων. 3. Ως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους οι κτηνια- τρικές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί κατά το προηγούμενο έτος και συ- ντάσσουν έκθεση απολογισμού και β) καθορίζουν, σύμ- φωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2, τη συχνότητα και την εποχική κατανομή των επίσημων ελέγχων ανά εγκατάσταση και επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για το τρέχον έτος. Η έκθεση απολογισμού και ο προγραμ- ματισμός των επίσημων ελέγχων αποστέλλονται σε όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους στους τομείς αρ- μοδιότητάς τους, συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση του ΠΟΕΣΕ και ελέγχουν την υλο- ποίησή τους μέσω του συστήματος επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων. Το εν λόγω σύστημα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και λειτουργεί με τεκμηριωμένες διαδικα- σίες επαλήθευσης που διενεργούνται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. 4. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ως κεντρική αρμόδια αρχή διενεργεί έκτακτους ελέγχους, στους οποίους μπορεί να συμμετέχουν και επίσημοι κτηνίατροι της περίπτωσης 12 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας μπορεί να αναθέτει τους έκτακτους ελέγχους εξ ολο- κλήρου στους επίσημους κτηνιάτρους. Οι εγκεκριμένοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, επίσημοι κτηνίατροι του παρόντος καταχωρίζονται σε μητρώο ανά είδος εγκα- τάστασης και επιχείρησης πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των επίσημων κτηνιάτρων της παραγράφου 4, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.