218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 16 - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95) Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 Επίσημοι έλεγχοι 1. Τα είδη επίσημων ελέγχων είναι η επιθεώρηση, ο έλεγχος, ο έκτακτος έλεγχος και ο επανέλεγχος. 2. Οι επίσημοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και επιχειρή- σεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 3 διενεργούνται με συχνότητα που υπολογίζεται βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: α) Γενικά κριτήρια: αα) μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας κατά περίπτωση, ββ) το είδος του παραγόμενου τροφίμου και η ενδε- δειγμένη χρήση από τον καταναλωτή, γγ) οι μέθοδοι επεξεργασίας. β) Ειδικά κριτήρια: αα) το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης βάσει των εντύπων ελέγχου, ββ) η εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος αυτοελέγχου βάσει των εντύπων ελέγχου, γγ) οι συστάσεις που έχουν γίνει στην επιχείρηση, τα μέτρα και οι διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, δδ) το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους, εε) η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου. Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 137 και στην παρ. 8 του άρ- θρου 139 του ν. 4512/2018 (Α΄5) καθορίζονται θέματα που αφορούν στην ανάλυση επικινδυνότητας και την κατάταξη των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθώς και στη μεθοδολογία προγραμματισμού των επισήμων ελέγχων. 3. Ως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους οι κτηνια- τρικές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί κατά το προηγούμενο έτος και συ- ντάσσουν έκθεση απολογισμού και β) καθορίζουν, σύμ- φωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2, τη συχνότητα και την εποχική κατανομή των επίσημων ελέγχων ανά εγκατάσταση και επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για το τρέχον έτος. Η έκθεση απολογισμού και ο προγραμ- ματισμός των επίσημων ελέγχων αποστέλλονται σε όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους στους τομείς αρ- μοδιότητάς τους, συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση του ΠΟΕΣΕ και ελέγχουν την υλο- ποίησή τους μέσω του συστήματος επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων. Το εν λόγω σύστημα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και λειτουργεί με τεκμηριωμένες διαδικα- σίες επαλήθευσης που διενεργούνται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. 4. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ως κεντρική αρμόδια αρχή διενεργεί έκτακτους ελέγχους, στους οποίους μπορεί να συμμετέχουν και επίσημοι κτηνίατροι της περίπτωσης 12 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας μπορεί να αναθέτει τους έκτακτους ελέγχους εξ ολο- κλήρου στους επίσημους κτηνιάτρους. Οι εγκεκριμένοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, επίσημοι κτηνίατροι του παρόντος καταχωρίζονται σε μητρώο ανά είδος εγκα- τάστασης και επιχείρησης πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουρ- γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των επίσημων κτηνιάτρων της παραγράφου 4, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.