218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 25 - Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 25Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών ΛειτουργώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοι- κητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδρεύει και λειτουργεί στον Δήμο Καλαμα- ριάς του Νομού Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοι- κητικού Συμβουλίου της Σχολής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται το σήμα και η σφραγίδα της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στα σεμινάρια επιμόρφωσης που διοργανώνονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, μπορεί να συμμετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία οι παραπάνω δικαστές και εισαγγελείς οφεί- λουν να συμμετέχουν ετησίως, ανέρχεται σε δύο (2).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το υπό στοιχείο ΙΓ΄ του άρθρου 36 του ν. 3689/2008 προστίθενται στοιχεία ΙΔ΄ και ΙΕ΄ ως εξής: «ΙΔ. Μακροοικονομία - Μικροοικονομία. ΙΕ. Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 38 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 38 Διακρίσεις - Περιοδικότητα - Χρόνος - Τόπος Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης 1. Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέ- χεται στην έδρα της Σχολής και στην Κομοτηνή. Η επι- μόρφωση μπορεί να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπον εφετείων. 2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών και διακρίνονται σε: α) γενικά - πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία απευθύ- νονται στο σύνολο των δικαστικών λειτουργών ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων (κοινά προγράμ- ματα), β) τοπικά - εμβέλειας στις κατά τόπον εφετειακές περι- φέρειες, τα οποία απευθύνονται στους δικαστικούς λει- τουργούς ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων συγκεκριμένης εφετειακής περιφέρειας και μπορούν να διεξάγονται συγχρόνως σε περισσότερες εφετειακές πε- ριφέρειες με την αυτή ή διαφορετικές θεματικές και με τους αυτούς ή διαφορετικούς εισηγητές. Σε ετήσια βάση πρέπει να διοργανώνονται έξι (6) του- λάχιστον τοπικά προγράμματα και σε βάθος τριετίας να καλύπτεται το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας με τη διοργάνωση ενός (1) τουλάχιστον προγράμ- ματος για κάθε εφετειακή περιφέρεια. 3. Κάθε γενικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από πέντε (5) συναπτές ή δέκα (10) μη συ- ναπτές ημέρες. Κάθε τοπικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από δύο (2) συναπτές ημέρες. 4. Τα γενικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κομο- τηνή. Η επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται σε χώ- ρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται σε άλλους κατάλ- ληλους χώρους, οι οποίοι επιλέγονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 39. Η επιμόρφωση στην Κομοτηνή διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο που επιλέγε- ται από την ως άνω επιτροπή. Τα τοπικά προγράμμα- τα επιμόρφωσης διεξάγονται σε κατάλληλο χώρο της έδρας του οικείου εφετείου που επιλέγεται από την ίδια επιτροπή.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3689/2008 αντικα- θίσταται ως εξής: «1. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, με από- φασή του που λαμβάνει αμέσως μετά την κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης, ορίζει τριμελή οργανω- τική επιτροπή για κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτε- λούμενη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43, και ένα από τα μέλη της ως υπεύθυνο προγράμματος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο. Υπεύ- θυνος των τοπικών προγραμμάτων ορίζεται υποχρεω- τικά ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, αναλόγως με τη δικαιοδοτική κατεύθυνση που αφορά το πρόγραμμα. Σε περίπτωση τοπικών προγραμμάτων κοινών για περισσότερες δικαιοδοτικές κατευθύνσεις, ορίζεται ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών κοινός για όλες τις κατευθύνσεις, κατ’ επιλογή του Συμβουλίου Σπουδών της Σχολής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής: «ββ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.