218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 45 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
24 Δεκεμβρίου 2018