218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 48 - Τροποποιήσεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 80)
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 48Τροποποιήσεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 80)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 43/2013 αντικα- θίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.» β. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής έχει και τις αρμο- διότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσι- ών όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Διατάκτης των δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι ή το συλλογικό όργα- νο της Αρχής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 καταργείται. γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη ο ΓΔΟΥ συντάσσει σε δύο αντίγραφα το σχέδιο της σχε- τικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με τελικό υπο- γράφοντα τον Διατάκτη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι πράξεις που αφορούν την εξόφληση των χρη- ματικών ενταλμάτων υπογράφονται από υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλμα- τοποίησης των δαπανών και ορίζεται με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 διαγράφονται οι λέξεις «του Προέδρου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ- θρου 13 οι λέξεις «από τον Πρόεδρο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση του συλλογικού οργάνου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 43/2013 διαγρά- φεται.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.