218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 55 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 55Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 3 του ν. 2969/2001 (Α΄281) μετά την πα- ράγραφο 9 προστίθεται νέα παράγραφος 9Α ως εξής: «9.Α.α) Συνθετική αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλ- κοόλη που λαμβάνεται συνθετικά, με εφαρμογή απο- κλειστικά και μόνον χημικών μεθόδων, συνήθως από τα προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομη- χανίας ως και από συνθετικό αέριο, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 99,9% vοl., δυναμένη να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, για ειδικές βιομηχανικές χρή- σεις, κατόπιν της προηγουμένης μετουσιώσεώς της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8. β) Αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης: Η αι- θυλική αλκοόλη που δεν είναι γεωργικής προέλευσης αλλά ούτε και συνθετική, λαμβανόμενη με βιολογική μέθοδο από βιομάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές δι- ατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), η οποία δύναται να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, για ειδικές βι- ομηχανικές χρήσεις κατόπιν της προηγουμένης μετουσι- ώσεώς της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8. γ) Βιοαιθανόλη: Η αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται από βιομάζα, για χρήση, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της ως καύσιμο κίνησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3054/2002.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέρ- γαστη) και μη, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% νοl., ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες ώστε να αποκλείεται η χρη- σιμοποίησή της για παρασκευή αλκοολούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιομηχανικές της χρήσεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 προστίθενται πε- ριπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής: «στ) Σε επιτηδευματίες παραγωγούς βιοαιθανόλης. ζ) Σε λοιπούς επιτηδευματίες που παράγουν αιθυλική αλκοόλη είτε συνθετική είτε μη γεωργικής προέλευσης, καθώς και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστί- θεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως: «Με τους Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας εξομοι- ώνονται και οι επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθα- νόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη, έχοντας με αυτούς ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 5 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής: «6.α) Παραγωγοί βιοαιθανόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες, οι οποίοι έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι βιομάζα, παράγουν βιοαιθανόλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002. β) Παραγωγοί αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προ- έλευσης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμε- νοι βιομάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002, εκτός από τις γεωργικές πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., με χρήση βιολογικών μεθόδων, παράγουν αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης. 7. Παραγωγοί συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης χαρα- κτηρίζονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι, έχοντες τις κα- τάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι συνήθως είτε προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομη- χανίας είτε συνθετικό αέριο, με χρήση αποκλειστικά και μόνο χημικών μεθόδων, παράγουν συνθετική αιθυλική αλκοόλη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακο- λούθως: «6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται επίσης για τους επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης και συν- θετική αιθυλική αλκοόλη. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν απαιτείται για τους ήδη λειτουργούντες Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορί- ας, οι οποίοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας, προκειμένου για την παραγωγή από αυτούς βιοαιθανόλης με τη χρησιμοποίη- ση αποκλειστικά και μόνο των γεωργικών πρώτων υλών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται οι όροι, δια- τυπώσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση της κατά τα ανωτέρω άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, τον ασκούμε- νο έλεγχο στις οικείες μονάδες παραγωγής, καθώς και τα εφαρμοζόμενα μέσα για τη μέτρηση και τον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων. Με όμοια απόφαση, καθορί- ζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι δια- δικασίες και διατυπώσεις, καθώς και τα μέτρα ελέγχου, προκειμένου για την κατά την προηγούμενη περίπτωση παραγωγή βιοαιθανόλης από τους Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Δ΄ του άρ- θρου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να εμφιαλώνουν οίνους όξος, μη αλκοολούχα ποτά και χυμούς αρκεί να πληρούν τους όρους και να διαθέτουν τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές για τις δραστηριότητες αυτές διατάξεις. Επίσης επιτρέπεται στους ποτοποιούς η παρασκευή και εμφιάλωση ποτών του κωδικού ΣΟ 22.05. Με απόφα- ση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου για την παρασκευή και εμ- φιάλωση των προϊόντων του προηγουμένου εδαφίου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος ΣΤ΄ ως εξής: «ΣΤ. Παραγωγοί βιοαιθανόλης αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης. 1. Οι διατάξεις των παραγράφων Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9 και Β10 εφαρμόζονται και για τους παραγωγούς βι- οαιθανόλης τους παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και τους παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης. 2.α) Δεν επιτρέπεται στους παραγωγούς βιοαιθανόλης, στους παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και στους παραγωγούς συνθετικής αιθυλι- κής αλκοόλης να είναι ταυτόχρονα Οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας αποσταγματοποιοί ή ποτοποιοί. β) Δεν επιτρέπεται, στους επιτηδευματίες παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και στους επιτηδευματίες παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλ- κοόλης να είναι ταυτόχρονα και Οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας. Επίσης δεν επιτρέπεται στους επιτηδευματίες παραγω- γούς βιοαιθανόλης να είναι ταυτόχρονα και Οινοπνευμα- τοποιοί Β΄ κατηγορίας εκτός της περίπτωσης παραγωγής βιοαιθανόλης αποκλειστικά και μόνο από τις γεωργικές πρώτες ύλες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. 3. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδίδε- ται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους καθορίζεται ο τρόπος βε- βαίωσης της κατεργασίας των πρώτων υλών, ο τρόπος πίστωσής τους, καθώς και οι όροι που πρέπει να πλη- ρούν οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός των εργοστασίων των οικείων, κατά περίπτωση προϊόντος, επιτηδευματιών που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευ- σης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης των αποσταγμάτων και των προϊόντων από- σταξης πάσης φύσεως είτε αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή από τρίτες χώρες επιτρέπεται να διενερ- γείται, αναλόγως προς τη φύση αυτών και το επιτήδευμα του παραλήπτη, από τους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 επιτηδευματίες και από τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας, αποκλειστικά: αα) σε ποτοποιούς οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπό- μενη, από τις διατάξεις του άρθρου 6, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ββ) σε οινοποιούς για ανάμειξη με οίνους ή γλεύκη, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι αμπελοοινικής προ- ελεύσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γγ) σε βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησι- μοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. β) Η καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να διατίθεται επίσης σε: αα) φαρμακοποιούς είτε προς εμφιάλωση (οινόπνευμα καθαρό προς εμφιάλωση), εφόσον διαθέτουν την ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, είτε για την παρασκευή από αυτούς, στο φαρμακείο τους, των διαφόρων λεγομένων γαληνικών παρασκευασμά- των (ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευ- σης), ββ) νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς, γγ) εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες για ερευνητικούς σκοπούς. γ) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης, ως και της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, είτε τα προϊόντα αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρ- χονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά τις παραγράφους 6 περίπτω- ση β΄ και 7 του άρθρου 5 επιτηδευματίες ως και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, αποκλειστικά και μόνο σε βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοη- θητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. δ) Η πώληση βιοαιθανόλης είτε παραγόμενης εγχωρί- ως είτε προερχόμενης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά την περί- πτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 επιτηδευμα- τίες και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της αποκλει- στικά και μόνο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Απαγορεύεται η διάθεση, χύμα, παντός είδους αιθυλι- κής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης ως και αλκοολούχων ποτών, στην κατανάλωση και λιανική πώληση.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, ως και η αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να δι- ατίθεται μόνο μετουσιωμένη για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των εν λόγω αλκοολών για παραγωγή ποτών ή προϊόντων διατροφής εν γένει, ως και για εμφιάλωση. Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της βιοαιθα- νόλης σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην της προβλε- πόμενης στις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ- θρου 9 αντικαθίσταται ως εξής: «Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδόσεις των πρώτων υλών παραγωγής, παντός είδους αιθυλικής αλ- κοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και αλκοολούχων εν γένει προϊόντων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα Οινοπνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, τα αποσταγματοποιεία, τα ποτοποιεία, τα εργοστάσια των παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης μη γε- ωργικής προέλευσης, συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, οι επιχειρήσεις εν γένει διακίνησης και εμπορίας παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, προϊόντων απόσταξης και αλκοολούχων ποτών, τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη παντός είδους ή εργάζονται με αποστακτικά μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης παντός είδους, αυτοί που κατέχουν άμβικες απόσταξης ή άλλα αποστακτικά μηχανήματα, οι κατασκευαστές τέτοιων μηχανημάτων, καθώς και η μεταφερόμενη και διατιθέμενη, παντός εί- δους, αιθυλική αλκοόλη, τα αποστάγματα, τα προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης, ως και τα αλκοο- λούχα ποτά υπόκεινται στον έλεγχο της Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στα Οινοπνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, στα εργοστάσια των παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, στα αποσταγματοποιεία και στις φορολογικές αποθήκες διακίνησης, χύμα, κάθε είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων από- σταξης ασκείται συστηματική εποπτεία από το αρμόδιο Τελωνείο και από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής: «α) Οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι εξομοιού- μενοι προς αυτούς επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, και οι αποσταγματοποιοί που πα- ραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλουν εκπρόθεσμα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, την προβλεπόμενη από την υπο- παράγραφο 9 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 7 μηνιαία δήλωση, καθώς και αυτοί που συντάσσουν ανακριβώς την εν λόγω δήλωση. β) Οι οινοπνευματοποιοί Α΄, οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι εξομοιούμενοι προς αυτούς επιτηδευμα- τίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, οι αποσταγ- ματοποιοί, οι ποτοποιοί και οι λοιποί εργοστασιάρχες, οι οποίοι παράγουν ή χρησιμοποιούν κάθε είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα, ως και προϊόντα απόσταξης ή χρησιμοποιούν μηχανήματα κατάλληλα για την παρα- γωγή των προϊόντων αυτών που δεν συμμορφώνονται προς τους όρους, υποχρεώσεις και κανονισμούς, σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των εργοστασίων, την τοποθέτηση και συντήρηση των μέσων μέτρησης της παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των επιτιθέ- μενων σφραγίδων. γ) Οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας και οι εξομοι- ούμενοι προς αυτούς επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, οι οποίοι δεν αναφέρουν εντός της προβλεπόμενης στην υποπαράγραφο 2 της παρα- γράφου Β΄ του άρθρου 7 προθεσμίας στις αρμόδιες, Τελωνειακή και Χημική, Υπηρεσίες την, λόγω βλάβης ή ανωτέρας βίας, αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου τους ή τη διακοπή για άλλον λόγο. δ) Όποιοι μεταφέρουν χύμα κάθε είδους αιθυλική αλ- κοόλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, χωρίς το προβλεπόμενο, ειδικό κατά περίπτωση, δελτίο χημικής ανάλυσης. ι) Όποιοι χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του άρ- θρου 8 κατέχουν, διαθέτουν ή χρησιμοποιούν χύμα κάθε είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα ως και προϊόντα απόσταξης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Οι οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας, οι οινοπνευ- ματοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι προς αυτούς εξομοιούμενοι επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5 και οι αποσταγματοποιοί, που δεν δηλώνουν αμέσως στις αρμόδιες, Χημική και Τελωνειακή, Υπηρεσίες κάθε βλάβη που συμβαίνει στα μηχανήματά τους και στις το- ποθετημένες σφραγίδες, από την οποία μπορεί να προ- κληθεί διαρροή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων υγρών, παντός είδους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Οι περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 12 αντι- καθίστανται ως εξής: «δ) Όποιοι χρησιμοποιούν μεθυλική αλκοόλη ή άλλη αλκοόλη ως υποκατάστατο της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, με εξαίρεση τη μετουσιωμένη συνθετική αιθυλική αλκοόλη και τη μετουσιωμένη αιθυ- λική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, όπου από τη νομοθεσία επιτρέπεται η χρήση τους. στ) Όποιοι επιφέρουν μετατροπές ή αλλοιώσεις στους τοποθετημένους στα αποστακτικά μηχανήματα μετρη- τές ή άλλα μέσα μετρήσεως, καθώς και όποιοι παρα- βιάζουν ή αφαιρούν ή αλλοιώνουν ή απομιμούνται τις τοποθετημένες σφραγίδες στα αποστακτικά και λοιπά μηχανήματα, στους μετρητές, στους δειγματολήπτες και στα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης των αποσταγμα- τοποιών, των οινοπνευματοποιών Α΄ κατηγορίας, των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας και των προς τούτους εξομοιουμένων επιτηδευματιών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5. ζ) Οι οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας οι οινοπνευμα- τοποιοί Β΄ κατηγορίας και οι προς αυτούς εξομοιούμενοι επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, ως και οι αποσταγματοποιοί, οι οποίοι παρουσιάζουν αδικαιολόγητα έλλειμμα μεγαλύτερο από τις νόμιμες φύρες αποθήκευσης στις εισαγόμενες για κατεργασία στα εργοστάσιά τους πρώτες ύλες.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.