218 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4587/2018

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 55 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218
24 Δεκεμβρίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4587
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης των αποσταγμάτων και των προϊόντων από- σταξης πάσης φύσεως είτε αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή από τρίτες χώρες επιτρέπεται να διενερ- γείται, αναλόγως προς τη φύση αυτών και το επιτήδευμα του παραλήπτη, από τους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 επιτηδευματίες και από τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας, αποκλειστικά: αα) σε ποτοποιούς οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπό- μενη, από τις διατάξεις του άρθρου 6, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ββ) σε οινοποιούς για ανάμειξη με οίνους ή γλεύκη, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι αμπελοοινικής προ- ελεύσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γγ) σε βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησι- μοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. β) Η καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να διατίθεται επίσης σε: αα) φαρμακοποιούς είτε προς εμφιάλωση (οινόπνευμα καθαρό προς εμφιάλωση), εφόσον διαθέτουν την ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, είτε για την παρασκευή από αυτούς, στο φαρμακείο τους, των διαφόρων λεγομένων γαληνικών παρασκευασμά- των (ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευ- σης), ββ) νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς, γγ) εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες για ερευνητικούς σκοπούς. γ) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης, ως και της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, είτε τα προϊόντα αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρ- χονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά τις παραγράφους 6 περίπτω- ση β΄ και 7 του άρθρου 5 επιτηδευματίες ως και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, αποκλειστικά και μόνο σε βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοη- θητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. δ) Η πώληση βιοαιθανόλης είτε παραγόμενης εγχωρί- ως είτε προερχόμενης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά την περί- πτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 επιτηδευμα- τίες και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της αποκλει- στικά και μόνο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002.».

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της
Πρωθυπουργός και Κυβέρνησης και Υπουργός
Υπουργός Εξωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Εσωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Υφυπουργός Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Υπουργός
και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ Υφυπουργός Εργασίας, Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Υφυπουργός Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υφυπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Υφυπουργός Πολιτισμού Υφυπουργός Πολιτισμού
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού και Αθλητισμού ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤAΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.