50 Α' 2019

ΝΟΜΟΣ 4604/2019

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
26 Μαρτίου 2019

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50
26 Μαρτίου 2019

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4604
Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 31Τροποποιήσεις των άρθρων 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής ΙθαγένειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελλη- νικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως το άρθρο είχε προστεθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 (Α΄49) και τροποποιηθεί με το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1α του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στην περίπτωση α΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση τέκνου με πιστοποιημένη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης – αίτησης της παρα- γράφου 2, πιστοποιητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευ- μένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής αποκατάστασης. Με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.». β) Στην περίπτωση γ΄ οι λέξεις «της παραγράφου 4» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παραγράφου 2.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015, (Α΄ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4452/2017 (Α΄17) και με το άρθρο 31 παρ. 1β του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο τέλος της παραγράφου 1, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση ανήλικου αλλοδαπού με πιστοποιημέ- νη αναπηρία από αρμόδιο δημόσιο φορέα ποσοστού 80% και άνω, μπορεί να γίνονται αποδεκτά πιστοποι- ητικά παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης περίθαλψης και παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής ή θεραπευτικής απο- κατάστασης για εννέα τουλάχιστον έτη. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του.». β) Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 οι λέξεις «της παραγράφου 2» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 1.».

Άρθρο 32Τροποποιήσεις του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α΄49), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη διακρίβωση της συνδρομής της ουσιαστι- κής προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) η αρμόδια Επι- τροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Β1 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR). Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσια- στικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, και συγκε- κριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος με την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πολιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελ- ληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στηρίζεται σε ειδική δοκιμασία (τεστ), που αυτή διεξάγει. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται οι προδιαγραφές της εξέτασης της γλώσσας και της ει- δικής δοκιμασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενό τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Όσοι έχουν φοιτήσει με επιτυχία για τρία τουλάχι- στον έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ελληνικό σχολείο ή σε σχολείο που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας ή έχουν αποφοιτήσει από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή όσοι κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών στα ελληνικά ή κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου Β1 τουλά- χιστον που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε, με το π.δ. 60/ 2010 (Α΄98), θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστική προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Όσοι κατέχουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνι- κής γλώσσας για πολιτογράφηση επιπέδου Β1 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου και Α1 για εφήβους και ενηλίκους για την παραγωγή του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρω- παϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ- CEFR), το οποίο χορηγείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θεωρείται ότι πληρούν την ουσιαστι- κή προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και απαλλάσσονται από την εξέταση γλώσσας. Με κοι- νή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) οι ειδι- κότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, β) οι προδιαγραφές της ειδικής εξέτασης που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, γ) κάθε άλλο θέμα σχετι- κό με την οργάνωση και το περιεχόμενό της, δ) οι φορείς που χορηγούν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για πολιτογράφηση, ε) το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Για τη διακρίβωση της συνδρομής της ουσιαστι- κής προϋπόθεσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 (επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας) αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των πενήντα πέντε (55) ετών κατά την υποβολή της αίτησης, οι οποίοι διαμένουν στην Ελ- λάδα νόμιμα για είκοσι (20) συνεχή έτη πριν από την υποβολή της ή αλλοδαπών αιτούντων ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών κατά την υποβολή της αίτησης, η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης στηρίζεται σε εξέταση γλώσσας, που αυτή διεξάγει, επιπέδου Α2 για την κατανόηση και παραγωγή του προφορικού λόγου και την κατανόηση του γραπτού λόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα πρότυπα του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ-CEFR). Για τη διακρίβωση της συνδρομής επί μέρους ουσια- στικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αλλοδαπών αιτούντων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, και συγκεκριμένα της εξοικείωσης του αιτούντος με την ελ- ληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τους θεσμούς του πολιτεύματος της ελληνικής δημοκρατίας, την πο- λιτική ζωή της Χώρας, καθώς και της βασικής γνώσης της ελληνικής πολιτικής ιστορίας, ιδίως της σύγχρονης, η κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Πολιτογράφησης στη- ρίζεται σε ειδικά διαμορφωμένη δοκιμασία (τεστ), που αυτή διεξάγει. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η ειδικότερη διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο των ατόμων αυτών, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ), κάθε θέμα σχετικό με την ορ- γάνωση και το περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Όσοι έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα ψυχική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), μπορούν να απαλλάσσο- νται από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ου- σιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκομίζεται ειδική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυ- ναμία πλήρωσής τους. Όσοι έχουν πιστοποιημένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα σωματική αναπηρία σε ποσοστό ίσο και άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) μπορούν να απαλ- λάσσονται από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, εφόσον προσκομίζεται ειδική ιατρική γνωμάτευση από αρμόδιο δημόσιο φορέα, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με την αδυναμία πλήρωσής τους λόγω συνοδών ψυχικών διαταραχών. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία εκτίμησης της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρό- σωπο των ατόμων αυτών, οι περιπτώσεις απαλλαγής από τη διακρίβωση μέρους ή του συνόλου των ουσιαστικών προϋποθέσεων της παραγράφου 1, οι προδιαγραφές της εξέτασης γλώσσας και της ειδικής δοκιμασίας (τεστ) εφόσον δεν απαλλάσσονται, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πολιτογράφησής τους.».

Άρθρο 33Τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθη- κε με το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παρα- μονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ της παραγρά- φου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «ζ. Παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 3 προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «η. Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπαγωγή του αιτούντος στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 5Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Αλλοδαποί που στερούνται δικαιοπρακτικής ικα- νότητας μπορούν να εκπροσωπούνται για την υποβολή αίτησης και δήλωσης πολιτογράφησης από αυτόν που έχει ορισθεί νόμιμα δικαστικός συμπαραστάτης τους. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9.».

Άρθρο 34Αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004 (Α΄ 217), όπως είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 40 του ν. 3731/2008 και αντι- καταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Διαδικασία πολιτογράφησης 1. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τη συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρ- θρο 5. Αν οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέ- χουν, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση. 2. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας αναζητεί αυτεπάγ- γελτα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και πιστοποιητικό μη απέλασης και απευθύνει, μέσω της αστυνομικής αρχής του τόπου διαμονής του αιτούντος, ερώτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφα- λείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αν συ- ντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας για την απόρριψη του αιτήματος. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να απαντήσουν μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών. Η παράλειψη των υπηρεσιών ασφαλείας να αποστείλουν έγκαιρα γνώ- μη δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης του Υπουργού. 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 2, η αίτηση πολιτογράφησης διαβιβάζεται προς την Επι- τροπή Πολιτογράφησης και εξετάζεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Παράλληλα, η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, εφόσον διαπιστώσει ότι ο αιτών εξακολουθεί να διαμένει συνεχώς στη χώρα, καλεί τον αλλοδαπό σε εξέταση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με την ίδια πρόσκληση ο αλλοδαπός καλείται να προσκομίσει όσα στοιχεία κρίνει ο ίδιος χρήσιμα για να τεκμηριώσει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πολι- τογράφησης. 4. Η κλήση του αλλοδαπού αιτούντος σε εξέταση γίνεται με απόδειξη. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για εξέταση επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή σε περίπτωση που αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εμφανισθεί στην Επιτροπή Πολιτογράφησης, η αί- τηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. 5. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης διεξάγει ειδική δοκι- μασία (τεστ), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5Α. 6. Η Επιτροπή Πολιτογράφησης συντάσσει αναλυτικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ερωτήματα που υπέβαλε και οι σχετικές απαντήσεις των προσώπων που παρουσιάστηκαν ενώπιόν της για εξέταση. Στη συνέ- χεια, η εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης κοι- νοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως αντιρρήσεις σχετικά με το περι- εχόμενό της, ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Δεν κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικές κρίσεις και πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που αφορούν θέματα δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας που περιέχονται στην εισήγηση. Για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας απαιτείται καταβολή παρα- βόλου ύψους εκατό (100) ευρώ. 7. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς δεν καλούνται σε εξέταση ενώπιον της οικείας Επιτροπής Πολιτογράφησης. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη αυτής, πλην των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ο ίδιος παραπέμπει το σχετικό φάκελο στην Επιτροπή για εξέταση και διατύπωση γνώμης. Την υπόθεση παρα- πέμπει ο Υπουργός ιδίως όταν ανακύπτουν αμφιβολίες για το πρόσωπο που επιδιώκει να πολιτογραφηθεί με την ιδιότητα του ομογενούς ότι πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.».

Άρθρο 35Προσθήκη άρθρου 7Α στον

Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής: «Άρθρο 7Α 1. Αν διαπιστωθεί ότι αιτών, μετά την υποβολή της αί- τησης πολιτογράφησης και μέχρι την κλήση σε εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 7, δεν διαμένει συνεχώς στη χώρα η αίτηση απορρίπτεται από τον Υπουργό Εσωτερικών με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. 2. Η αίτηση πολιτογράφησης δεν απορρίπτεται σύμ- φωνα με την παράγραφο 1 αλλά η διαδικασία αναστέλ- λεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγέ- νειας, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, όταν κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την κλήση σε εξέταση διαπιστωθεί ότι συντρέχουν διαζευκτικά οι εξής περιπτώσεις: (α) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δε- καοκτώ (18) μήνες και εξακολουθεί να διατηρεί βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα, (β) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για λόγους σπουδών, (γ) ο αιτών διαμένει εκτός Ελλάδας για λόγους ανωτέρας βίας και ιδίως για σοβαρούς λόγους υγείας που αφορούν τον ίδιο. Η απόφαση για αναστολή της διαδικασίας κοινοποιείται άμεσα στον αιτούντα. 3. Με αίτηση του ενδιαφερόμενου, η διαδικασία που ανεστάλη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συνεχίζεται, όταν ο αιτών καταστήσει εκ νέου την Ελλάδα χώρα της μόνιμης διαμονής του για χρόνο ίσο με αυτό της απου- σίας του.».

Άρθρο 36Προσθήκη άρθρου 7Β στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής: «Άρθρο 7Β Περιπτώσεις παραπομπής στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας 1. Στην περίπτωση που η αρμόδια Περιφερειακή Διεύ- θυνση Ιθαγένειας αμφιβάλει για τη συνδρομή των προϋ- ποθέσεων του άρθρου 7Α, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση, πριν από την κλήση του αιτούντος αλλοδαπού σε εξέταση, για να διατυπώσει προς τούτο γνώμη το Συμβούλιο Ιθαγένειας, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. 2. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύ- θυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή ή τη μη συν- δρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός των Εσωτερικών μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. 3. Στην περίπτωση που ο Υπουργός των Εσωτερικών αμφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που πε- ριέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για διατύπωση γνώ- μης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.».

Άρθρο 37Τροποποιήσεις του άρθρου 9 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και 142 παρ. 3 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 3, οι λέξεις «Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Περιφερειακού Διευθυντή Ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Σε περίπτωση ατόμων με σωματική αναπηρία η ορκωμοσία μπορεί να λαμβάνει χώρα στην οικία τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης.».

Άρθρο 38Τροποποιήσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Στο άρθρο 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως είχε αντι- κατασταθεί με το άρθρο 8 του ν. 3838/2010, (Α΄49), αντι- καταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) και τροποποιήθηκε με την παρ. 6 άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄80) και το άρθρο 59 του ν. 4456/2017 (Α΄24), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 2, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης της παραγράφου 1 αποτελούνται από: α. τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, β. τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ιθαγένειας ή Πολι- τογράφησης της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος, γ. μέλος Δ.Ε.Π. ή ΕΔΙΠ ή επιστήμονα που έχει προσλη- φθεί , σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 407/1980 Ανώ- τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που εδρεύει μέσα στα όρια της οικείας Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή πλησιέστερα στην έδρα αυτής, στο γνωστικό αντικείμενο της γλωσ- σολογίας, επιστημών αγωγής, ιστορίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, φιλολογίας ή συγγενών κλάδων κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο υπο- δεικνύεται με τους αναπληρωτές του από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του οικείου Α.Ε.Ι., ως μέλος, δ. στέλεχος μίας από τις οικείες Διευθύνσεις Δευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τους αναπληρωτές του από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδι- ους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαί- δευσης, ως μέλος, ε. μέλος που υποδεικνύεται με τους αναπληρωτές του από την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι Επιτροπές του παρόντος συγκροτούνται με από- φαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας και λειτουργούν στην έδρα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών της Επι- τροπής, που υποδεικνύονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς και υπάλληλος της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ο οποίος ασκεί χρέη γραμματέα της Επιτρο- πής, μαζί με τον αναπληρωτή του. Αν Πρόεδρος ή τακτι- κό μέλος των επιτροπών της παραγράφου 2 ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, ορίζεται αυτοδικαίως στη θέση του ο πρώτος κατά σειρά αναπληρωτής του.».

Άρθρο 39Πολιτογράφηση ομογενών προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΈνωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως η παράγρα- φος 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 92/2006 (Α΄95) και η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγρα- φος 3α άρθρου 40 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Οι παράγραφοι 1 έως 3, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Ομογενείς που προέρχονται από χώρες της πρώ- ην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, ακολουθώντας την προβλεπόμενη από το άρθρο 10 διαδικασία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν εισέλθει νόμιμα στην Ελλάδα και διαμένουν σε αυτή, εφόσον είναι ενήλικοι και δεν μπορεί να διαπι- στωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των συνθηκών Άγκυρας και Λωζάννης, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερι- κών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής τους. Μαζί με την αίτηση προσκομίζεται οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να συνεκτιμηθεί για τη διαπίστωση της ιδιότητάς τους ως ομογενών. Στο πρόσωπο του αιτούντος πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και ο αιτών να μην τελεί υπό απέλαση. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμό- δια Επιτροπή Πολιτογράφησης, η οποία γνωμοδοτεί για: α) την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς, β) τη συν- δρομή στο πρόσωπο του αιτούντος των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των αιτούντων ομο- γενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθο- ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις που υποβάλλονται.». β) Η παράγραφος 4, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Τα άρθρα 9 και 11 εφαρμόζονται και για την πολι- τογράφηση του παρόντος άρθρου.». γ) Στην παράγραφο 5 οι λέξεις «Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Υπουργός Εσωτερικών.». δ) Στο άρθρο 15 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα καταργείται.». 2. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές των διαδόχων της Σοβιετικής Ένωσης κρατών και δεν έχουν διαβιβαστεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις ή έχουν διαβιβαστεί στις αποκεντρωμένες διοικήσεις αλλά δεν έχει γνωμοδο- τήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του παρόντος, παραπέμπονται στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και εξετάζονται από τον Υπουργό Εσωτερι- κών, χωρίς να ζητηθεί δήλωση πολιτογράφησης. 3. Για εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ομογενών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για τις οποίες έχει γνωμοδο- τήσει η ειδική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με την παράγραφο 1 του παρόντος, και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, η απόφαση εκδίδεται από τον Περι- φερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας.

Άρθρο 40Διαδικασία καθορισμού Ιθαγένειας

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποί- ος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδικασία επί αιτήσεων καθορισμού Ιθαγένειας 1. Όποιος επιθυμεί τη διαπίστωση (καθορισμό) της ελληνικής Ιθαγένειας αυτού του ιδίου, ή προσώπου που απεβίωσε για τον καθορισμό της Ιθαγένειας του οποίου ο αιτών, ως κατιών ή ο σύζυγός του, έχει έννομο συμφέρον, υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας που καθορίζεται από την τελευ- ταία δημοτολογική ή άλλη εγγραφή που προσκομίζεται, διαφορετικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση του τόπου κατοικίας του. Εφόσον ο αιτών έχει εισέλθει νόμιμα στη χώρα, η νομιμότητα της παραμονής του δεν αποτελεί προϋπόθεση υποβολής της αίτησης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στον έλληνα πρόξενο του τόπου διαμο- νής του αιτούντος. Ο πρόξενος, αφού διεξάγει σχετική έρευνα, ιδίως στα προξενικά μητρώα, διαβιβάζει άμε- σα την αίτηση στην ανωτέρω αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση. 2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αντιστοιχούν στους λόγους κτήσης ιθαγένειας τους οποίους επικαλείται ο αιτών. Ληξιαρχικά ή δημοτολογικά γεγονότα γίνονται δεκτά ως βάση διαπίστωσης (καθο- ρισμού) της Ελληνικής Ιθαγένειας ακόμη και αν προκύ- πτουν από καταργηθέντα δημοτολόγια ή στρατολογικά μητρώα. Έμμεση μνεία ληξιαρχικών ή δημοτολογικών γεγονότων σε άλλες ληξιαρχικές ή δημοτολογικές εγ- γραφές, σε εγγραφές κτήσης Ιθαγένειας, σε προξενικά μητρώα ή άλλα δημόσια μητρώα και έγγραφα γίνονται καταρχήν δεκτά ως βάση καθορισμού της Ελληνικής Ιθαγένειας, εκτός αν η ακρίβεια της σχετικής μνείας αμ- φισβητηθεί αιτιολογημένα. 3. Η Περιφερειακή Διεύθυνση εξετάζει αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις διαπίστωσης (καθορισμού) Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή του διεθνούς δικαίου, είτε με προϊσχύσασες διατάξεις εσωτερικού δικαίου ή διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, και προβαίνει στην έκδοση σχετικής διαπιστωτικής ή απορριπτικής πράξης. 4. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης κατά την παράγραφο 3, ο ενδιαφερόμενος διατηρεί τη δυνατό- τητα προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύ- πωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας. Η προθεσμία εξέτασης της προσφυγής αναστέλλεται έως τη γνωμοδό- τηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας και την υπογραφή των πρακτικών. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες. 5. Με την απόφαση διαπίστωσης (καθορισμού) Ιθαγέ- νειας ορίζεται και ο δήμος, στο δημοτολόγιο του οποί- ου εγγράφεται ο δικαιούχος εφόσον δεν διαμένει στην Ελλάδα. 6. Με την ανωτέρω διαδικασία εξετάζονται και αιτήσεις ήδη δημοτολογημένων προσώπων, τα οποία αιτούνται την αλλαγή της νομικής βάσης κτήσης της Ελληνικής τους Ιθαγένειας.».

Άρθρο 41Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας

Στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004, προστίθεται άρθρο 26Α ως εξής: «Διαδικασία επί αμφισβητήσεων Ιθαγένειας 1. Κάθε δημόσια υπηρεσία που αμφισβητεί αιτιολογη- μένα την Ελληνική Ιθαγένεια προσώπου παρά την ύπαρ- ξη δημοτολογικής εγγραφής ή εγγραφής στα μητρώα αρρένων υποβάλλει υποχρεωτικά αίτημα επίλυσης της αμφισβήτησης στον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Το ερώτημα κοινοποιείται και στο πρόσωπο του οποίου αμφισβητείται η Ιθαγένεια, το οποίο μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση. Εφόσον υπάρχει εγγραφή σε δη- μοτολόγιο ή μητρώο αρρένων, ο Υπουργός Εσωτερικών οφείλει να αποφανθεί μέσα σε εννέα (9) μήνες από την υποβολή του αιτήματος, διαφορετικά η αμφισβήτηση θεωρείται ότι έχει αρθεί υπέρ της Ελληνικής Ιθαγένειας του ενδιαφερομένου. 2. Η απόφαση της παραγράφου 1 κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση διαπιστώνει την ανυ- παρξία ή απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπου που διέθετε δημοτολογική εγγραφή δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Το πρόσωπο του οποίου η Ελληνική Ιθαγένεια αμφι- σβητείται θεωρείται ότι έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και κάθε αρμόδια υπηρεσία οφείλει να τον θεωρεί Έλληνα πολίτη, μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικα- σίας. 4. Η διαγραφή από τα μητρώα αρρένων και τα δη- μοτολόγια λόγω ατελούς εγγραφής και η κήρυξη ενός προσώπου ως ανυπάρκτου δεν επιφέρει αναδρομική απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας.».

Άρθρο 42Τροποποίηση των άρθρων 23 και 28 του ν. 3838/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3838/2010 (Α΄49), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9.β΄ του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας απαιτεί- ται η δημοσίευση περίληψης της απόφασης του Υπουρ- γού Εσωτερικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Η απόφαση αιτιολογείται , σύμφωνα με το άρθρο 8 του ιδίου Κώδικα και εκδίδεται και δημοσιεύε- ται μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή της σχετικής αίτησης με πλήρη δικαιολογητικά.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Ποσοστό 50% επί των εισπραττομένων εσόδων από τα παράβολα, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, που χειρίζονται θέματα Ιθαγένειας και των υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις μονάδες Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και μπορεί να διατίθενται για την αντιμετώπιση δαπανών που γίνονται για την κάλυψη σχετικών αναγκών των προ- αναφερθεισών υπηρεσιών και περιλαμβάνουν, ιδίως, αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, επιμορφωτικά σεμινάρια του προσωπικού, έρευνα και εκδόσεις σχετικά με την Ιθαγένεια, εποχιακό προσωπικό ορισμένου χρόνου , σύμφωνα με τις διατά- ξεις του ν. 3812/2009 και της κείμενης νομοθεσίας.».

Άρθρο 43Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου ΕσωτερικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), αντικαθί- σταται ως εξής: «Στην Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Κεντρι- κή Διεύθυνση Ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 21 του π.δ. 141/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχει- ρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμ- βουλίου Ιθαγένειας. Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας από τις Περιφερεια- κές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της χώρας. Παρακολουθεί την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω υπηρεσίες με τη διενέργεια ιδίως, ύστερα από εντολή του Ειδικού Γραμματέα Ιθαγένειας, δειγματοληπτικού ελέγχου αναφορικά με την εξακρίβωση της νομιμότητας εξέτασης των υποθέσεων αυτών και τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τις διοικητι- κές πράξεις που εκδίδουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις. 2. Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα: α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας. β. Τμήμα Πολιτογράφησης. γ. Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης. δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως εξής: α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για: αα. τα θέματα που άπτονται της αποβολής, απώλει- ας, αποποίησης, ανάκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας, αβ. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋπο- θέσεων για την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011, όπως ισχύει, αγ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περι- φερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της Ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότη- τας του Τμήματος, αδ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος, αε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμ- βουλίου Ιθαγένειας, αστ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότη- τας του Τμήματος. β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης είναι αρμόδιο για: βα. τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋπο- θέσεων για την πολιτογράφηση των αλλογενών αλλο- δαπών των οποίων οι αιτήσεις εκκρεμούν σε αυτό κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, καθώς και των ομογενών που διαμένουν σε άλλη χώρα και έχουν υπο- βάλλει το αίτημά τους ενώπιον του Έλληνα Πρόξενου, ββ. την επεξεργασία και την εισήγηση για τους φα- κέλους που παραπέμπονται στο Συμβούλιο Ιθαγένειας κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, βγ. τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Περι- φερειακές Διευθύνσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς κάθε κατηγορίας της Ελλη- νικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, βδ. το διοικητικό χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος, βε. τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας των Επι- τροπών Πολιτογράφησης που λειτουργούν στη Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και του Συμβουλίου Ιθαγένειας για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς του, βστ. τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων κατά την έκδοση των διοικητικών πράξεων αρμοδιότη- τας του Τμήματος. γ. Το Τμήμα Συντονισμού και Τεκμηρίωσης είναι αρ- μόδιο για: γα. χειρισμό θεμάτων οργάνωσης, ομογενοποίησης και απλούστευσης των διαδικασιών που ακολουθούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα θέματα Ιθαγέ- νειας κάθε κατηγορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, γβ. την εκπόνηση προτάσεων για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών αναφορικά με τις διαδικασίες Ιθαγένειας, γγ. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, γδ. την παροχή τεκμηρίωσης και την εκπόνηση ανα- φορών και μελετών για θέματα Ιθαγένειας, γε. την εποπτεία ορθής αποτύπωσης των στοιχείων που εισάγονται στο πληροφορικό σύστημα Ιθαγένειας, γστ. την επικοινωνία και την ανάπτυξη πλαισίων συ- νεργασίας με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για θέματα Ιθαγένειας, γζ. την παρακολούθηση των εσόδων του λογαριασμού 2310180001, την κεντρική διαχείριση και τον συντονισμό των προμηθειών σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανι- κές μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών. δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Κε- ντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, καθώς και τη μέριμνα για τη συντήρη- ση και τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας σε συνεργασία με την οικεία Διεύθυνση Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αναφερόμενη ως «Διεύθυνση Ιθαγένειας», στην παράγραφο 7 του άρθρου 37 και στην παρ. 15 του άρ- θρου 38 του π.δ. 141/2017 μετονομάζεται σε Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας.».

Άρθρο 44Τροποποίηση σύνθεσης Επιτροπής για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), αντι- καθίσταται ως εξής: «1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ενδεκαμε- λής επιτροπή για τη σύνταξη Κώδικα Ελληνικής Ιθαγέ- νειας η οποία αποτελείται από: α) τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) τον νομικό σύμβουλο του οικείου Υπουργείου, γ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομό- τιμο καθηγητή με ειδικότητα στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, δ) έναν (1) καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομό- τιμο καθηγητή με ειδικότητα στο δημόσιο δίκαιο, ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανα- στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στ) τον Προϊστάμενο της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθα- γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από το Συνήγορο του Πολίτη, η) ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θ) έναν (1) Προϊστάμενο Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ι) δύο (2) μέλη επιστήμονες εγνωσμένου κύρους σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, ως μέλη. Για την υποστήριξη του έργου της επιτροπής ως μέλη της γραμματείας της ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι κατη- γορίας ΠΕ της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.».

Άρθρο 45Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 8 του ν. 3200/1955

Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α΄ 97) περί προσφυγής, όπου αυτή προβλέπεται, εφαρμόζο- νται ανάλογα και για τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 46Καθορισμός Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πρόσωπο το οποίο ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα για το οποίο έχει συ- νταχθεί ληξιαρχική πράξη γέννησης και δεν είναι εγγε- γραμμένο σε δημοτολόγιο δήμου της χώρας λόγω μη δημοτολόγησης τουλάχιστον ενός εκ των δύο γονέων του, δύναται να αιτηθεί την κτήση της Ελληνικής του Ιθα- γένειας ως ανιθαγενής γεννημένος στο ελληνικό έδαφος κατά το άρθρο 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας με την ακόλουθη διαδικασία: υποβάλλει την αίτησή του αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ιθαγένειας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας της μόνιμης ή της συνήθους διαμονής του στην οποία και δηλώνει την ιστορική διαδρομή του ιδίου και της οικογέ- νειάς του, προσκομίζοντας τη ληξιαρχική πράξη γέννη- σής του. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από οποιοδήποτε στοιχείο υποστηρίζει αυτήν, όπως δύνανται ενδεικτικά να είναι ληξιαρχικές πράξεις ή δημοτολογικές εγγραφές συγγενών του μέχρι 2ου βαθμού και έγγραφα ελληνικών δημόσιων αρχών που αναφέρονται στο πρόσωπό του. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πρά- ξη από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας εντός είκοσι (20) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ιδιότητας του αιτούντος ως ανιθαγενούς Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα, ή σε περίπτωση που η ληξιαρχική πράξη γέννησης δεν έχει συνταχθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία γέννησής του, ο φάκελος του αιτούντος παραπέμπεται εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης στην Περι- φερειακή Επιτροπή καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η Επιτροπή δύνα- ται να καλέσει τον αιτούντα σε αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιόν της. Η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με το αν ο αιτών ανήκει στους Ρομά με μακρά ιστορική παρουσία στη χώρα. Πριν την παραπομπή του φακέλου στην Επιτροπή της παραγράφου 2 η υπηρεσία δύναται να συγκεντρώνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με τον αιτούντα ή τους συγγενείς του ζητώντας επιπλέον στοιχεία είτε από τον Δήμο μόνιμης ή συνήθους εγκατάστασης, είτε από άλ- λους κρατικούς φορείς με κάθε πρόσφορο μέσο. Εντός δέκα (10) ημερών από την εισήγηση της Επι- τροπής εκδίδεται αναλυτικά αιτιολογημένη απόφαση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδί- δει τη διοικητική πράξη περί εγγραφής του αιτούντος σε μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του Δήμου διαμονής του. Ως Δήμος δημοτολογικής εγγραφής ορίζεται ο Δή- μος της μόνιμης ή της συνήθους διαμονής του αιτούντα. Στην εν λόγω διαδικασία δεν αποκλείεται να λαμβάνεται υπόψη τυχόν προϋπάρχουσα δημοτολογική μερίδα προ- σώπου από το οποίο ο αιτών έλκει την καταγωγή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών δύναται να υπο- βάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής κα- θορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά της Ειδικής Γραμ- ματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης απόρριψης. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από την Ειδική Επιτρο- πή καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ελλήνων Ρομά. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών και αποτελείται από: α. τον Ειδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγένειας ως Πρό- εδρο, β. τον Προϊστάμενο Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, ως μέλος, γ. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστα- σης της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, δ. ένα στέλεχος της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως μέλος, ε. ένα (1) μέλος που υποδεικνύεται από την ΕΕΔΑ, σύμ- φωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, ως μέλος. Χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Τμήματος καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής που απουσιάζουν ή κωλύονται ανα- πληρώνονται από τους οριζόμενους αναπληρωτές τους. Κατά την εξέταση των αντιρρήσεων η Ειδική Επιτρο- πή μπορεί να καλεί να συμμετάσχει εμπειρογνώμονας ή εμπειρογνώμονες χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ως εμπειρο- γνώμονες στην περίπτωση αυτή ορίζονται τα πρόσωπα που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές γνώσεις για το κάθε φορά ανακύπτον σχετικό ζήτημα ή ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητα να διασαφηνιστούν προκειμένου να διαμορφώσει κρίση η Επιτροπή. Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Ιθαγένειας εκδίδει θε- τική ή απορριπτική απόφαση καθορισμού Ιθαγένειας κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής. Η διαδικασία ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, συμπερι- λαμβανομένης και της έκδοσης απόφασης, ολοκληρώ- νεται εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή των αντιρ- ρήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι Περιφερειακές Επιτροπές καθορισμού Ιθαγένειας ανιθαγενών Ρομά συγκροτούνται με απόφαση του Ειδι- κού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Μέχρι τη συγκρότησή τους το έργο τους ασκείται από τις Επιτροπές Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3284/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Ειδική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιεί διαρκή δειγματοληπτικό έλεγχο, ακόμη και με αυτοπρόσωπη παρουσία στελεχών της, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και αμφιβο- λίες για την εγκυρότητα των διαδικασιών ενώπιον των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας.

Άρθρο 47Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄26) και η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄143), καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3284/2004 (Α΄217), καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), καταργείται.

Άρθρο 48Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) όπως η περίπτω- ση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4351/2015 (Α΄164), αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Οι αποφάσεις ορισμού των μελών της Επιστημο- νικής και Οργανωτικής Επιτροπής των εξετάσεων πιστο- ποίησης της ελληνικής γλώσσας, στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, για αλλοδαπούς που αιτούνται άσυλο και για αλλοδαπούς που αιτούνται Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση.».

Άρθρο 49Έναρξη ισχύος διατάξεων Μέρους Δεύτερου

Οι διατάξεις του Μέρους Δεύτερου εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 32, 33 παράγραφος 3 και 39 που ισχύουν από τις 31.5.2019. Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών εξετάζο- νται , σύμφωνα με το περιεχόμενο του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Υφυπουργός
Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΡΕΤΣΟΣ Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εξωτερικών Προστασίας του Πολίτη και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού
ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr