Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Γ 1191684 ΕΞ 2018/2018

«Αποστολή του Εγχειριδίου επιλεγμένων λειτουργικών διαδικασιών έτους 2018, Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

28 Δεκεμβρίου 2018