Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021/2021

«Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών».

01 Ιουνίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄, Δ΄& Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Κ. Παναγή, Μ. Παυλίδης,
Αικ. Μελανίτου
Τηλέφωνο : 2106987428, 406,407
E-Mail : finexcis@ aade .gr
Url : www.aade.gr

ΑΔΑ:ΩΓΓΙ46ΜΠ3Ζ-ΟΜΘ
Αθήνα, 01 Ιουνίου 2021
Αριθ. Πρωτ.:Ο ΔΕΦΚΦ Γ 1046279 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

 

Θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών».

Σχετ .: α) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 (Β΄4173) ΑΥΟ
β) Η αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 (Β΄4241) ΑΥΟ
γ) Η από 15.02.2021 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων

 

Με αφορμή την υποβολή υπομνήματος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων αναφορικά με την δυνατότητα μεταβίβασης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η μεταφορά τους από την φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή στην φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή- εξαγωγέα ή εφοδιαστή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 53Α του ν.2960/01 θεσπίστηκε από 01.01.2017 η επιβολή φόρου κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καφέ της παραγράφου 1, περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του ως άνω άρθρου και υγρών αναπλήρωσης που περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα της περίπτωσης α) της ίδιας παραγράφου και άρθρου.
2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του ανωτέρω άρθρου «εγκεκριμένος αποθηκευτής προϊόντων φόρου κατανάλωσης» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει, κατέχει ή αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλματος του υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία τελούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου, «τα προϊόντα της παρ. 1 τα οποία παράγονται εγχωρίως ή παραλαμβάνονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. στο εσωτερικό της Χώρας ή εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 25 του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248)».
4. Στα πλαίσια της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, εκδόθηκαν οι ανωτέρω
α) για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και β) για προϊόντα καφέ σχετικές υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης των προαναφερόμενων προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτών.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016 ΑΥΟ που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης επί του ηλεκτρονικού τσιγάρου και την παρ. 4 του άρθρου 9 της αριθ.ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02.08.2017 (Β΄2745) ΑΥΟ που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., προβλέπεται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ., η δυνατότητα συναποθήκευσης στην φορολογική τους αποθήκη προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. με προϊόντα υποκείμενα σε Φ.Κ., κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Δ/νσης ΕΦΚ και ΦΠΑ, ύστερα από σχετική θετική εισήγηση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.
6. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 της (β) σχετικής ΑΥΟ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την αρ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1072093 ΕΞ 2018/8-5-2018 (ΦΕΚ 1900/Β΄) ΑΥΟ, καθορίστηκε ότι, η έξοδος από τη φορολογική αποθήκη, ειδικά για τα προϊόντα καφέ των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, μπορεί να πραγματοποιείται και με τον εφοδιασμό των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί εφοδιασμού. Επίσης προβλέφθηκε ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις εξόδου των ως άνω προϊόντων καφέ που πραγματοποιείται για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, υποβάλλεται Δήλωση Διακίνησης στην τελωνειακή αρχή ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ της (β) σχετικής ΑΥΟ. Επίσης, οι ποσότητες των προϊόντων καφέ που εξέρχονται από τη φορολογική αποθήκη καταχωρούνται στο γραμμογραφημένο βιβλίο αποθήκης του Παραρτήματος Χ της (β) σχετικής ΑΥΟ και οι Δηλώσεις Διακίνησης στο προβλεπόμενο Ειδικό Βιβλίο.
7. Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 4, περίπτωση α) και β), του άρθρου 7 της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016 ΑΥΟ, προβλέπεται ότι κατά την εξαγωγή των προϊόντων αυτών υποβάλλεται από τον αποθηκευτή πριν την έξοδο από τη φορολογική αποθήκη Δήλωση Διακίνησης στο τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης και η διακίνηση περατώνεται με την οριστικοποίηση της εξαγωγής.
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 περ.δ) του άρθρου 25 του ν.2859/2001 (ΦΕΚ 248/Α) "Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α." , απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους που απαριθμούνται στην περίπτωση β) της ίδιας παραγράφου και άρθρου , στους οποίους περιλαμβάνονται οι φορολογικές αποθήκες του ν.2960/2001 , με διατήρηση μιας από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω περίπτωση.
9. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταβίβαση προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμένο αποθηκευτή υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων με σκοπό την εξαγωγή αυτών ή τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, θα πρέπει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να πληρούν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις, σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων αυτών στα πλαίσια άσκησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και να έχουν λάβει προηγουμένως
α) την σχετική κατά περίπτωση άδεια φορολογικής αποθήκης προϊόντων υποκείμενων σε Φ.Κ. ή
β) έγκριση συναποθήκευσης για τους κατόχους άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ., τηρουμένων των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις σχετικές α) και β) υπουργικές αποφάσεις.
10. Ως εκ τούτου, στα πλαίσια απλούστευσης των διαδικασιών, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας άλλα και τόνωσης των εξαγωγών, δύναται να έχουν ανάλογη εφαρμογή για τα υποκείμενα σε Φ.Κ. προϊόντα, οι οδηγίες που δόθηκαν με τις αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1183726 ΕΞ 2016/13.12.2016 και ΔΕΦΚΦ 5025815 ΕΞ 2014/29.10.2014 εγκύκλιους, αναφορικά με τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ μεταξύ αποθηκευτών, με σκοπό την εξαγωγή ή παράδοση αυτών ως εφόδια σε πλοία και αεροσκάφη  χωρίς φυσική διακίνηση μεταξύ φορολογικών αποθηκών.
Ειδικότερα, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής-προμηθευτής κατά την έναρξη της διαδικασίας εξαγωγής ή εφοδιασμού θα πρέπει να προβεί πριν από την έξοδο των υποκείμενων σε Φ.Κ προϊόντων από την φορολογική αποθήκη στην υποβολή Δήλωσης διακίνησης στο αρμόδιο τελωνείο, εκτός εάν η φορολογική του αποθήκη βρίσκεται εντός τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου από όπου θα πραγματοποιηθεί η έξοδος των εμπορευμάτων, οπότε δεν απαιτείται η υποβολή αυτής. Παράλληλα, η διασάφηση εξαγωγής ή η δήλωση ΕΦΚ, στην περίπτωση που ο εφοδιασμός πραγματοποιείται με αυτήν, υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-εξαγωγέα/εφοδιαστή σύμφωνα με τις διαδικασίες και διατυπώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί εξαγωγής και εφοδιασμού.
Όσον αφορά τον ΦΠΑ, η παράδοση που διενεργείται εντός της φορολογικής αποθήκης απαλλάσσεται βάσει του άρθρου 25 του κώδικα ΦΠΑ, εφόσον πραγματοποιείται μεταξύ εγκεκριμένων αποθηκευτών που δικαιούνται να διατηρήσουν τα αγαθά υπό το εν λόγω καθεστώς, ενώ η εν συνεχεία παράδοση από τον εφοδιαστή πωλητή απαλλάσσεται εφόσον πραγματοποιείται προς δικαιούχο πρόσωπο και με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 του κώδικα ΦΠΑ και των σχετικών διαδικασιών της τελωνειακής νομοθεσίας .
Η πίστωση της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή πραγματοποιείται
κατά περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω α) και β) σχετικές ΑΥΟ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

 

 

Πίνακας Διανομής:
Α. Αποδέκτες για ενέργεια:

1. Τελωνειακές Περιφέρειες
2. Τελωνεία Α΄, Β΄& Γ΄ τάξης
3. Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.), Υποδιεύθυνση Β΄- Απαιτήσεων και Ελέγχου
Εφαρμογών Τελωνείων της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., (για ανάρτηση στο portal ICISnet), e-mail: secr _ icis @ aade . gr
4. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. (για ενημέρωση ηλεκτρονικής
βιβλιοθήκης ΑΑΔΕ), e-mail: siteadmin @ aade . gr
Β. Αποδέκτες για κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
4. Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
5. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής
6. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης
7. Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδας
Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών – Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς – Αθηνών (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.)
Τσαμαδού 38 – Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης
Κουντουριώτου 13 – Τ.Κ. 546 26, Θεσσαλονίκη
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων Και Εξαγωγέων
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 185 31, Πειραιά
12. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
13. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
Κρατίνου 11, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα, e-mail:pse @ otenet . gr
14. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ. 105 63, e-mail: oee @ oe - e . gr
15. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, e-mail: info @ acc . gr
16. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Τσιμισκή 29, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη, e-mail: root @ ebeth . gr
17. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
18. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιά (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Αμερικής 10, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
19. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Πλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 546 25, Θεσσαλονίκη
20. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ελ. Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 382 21, Βόλος
21. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) (Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη της)
Ξενοφώντος 5, Τ.Κ. 105 57, Αθήνα, e-mail: info @ sev . org .gr
22. Πανελλήνιος Σύλλογος Καφεκοπτών
Κλεισθένους 17, Τ.Κ. 105 52, Αθήνα
23. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καφεκοπτών και Εκμετάλλευσης Καφεκοπτικών Μηχανημάτων
Γούναρη 21-23, Τ.Κ. 185 31, Πειραιάς
24. Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας
Νηλέως 35, Τ.Κ. 118 51, Αθήνα
25. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
Βουλής 16 Τ.Κ. 105 63, Αθήνα
26. Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (Σ.Ε.Ε.Π.Α.)
3ης Σεπτεμβρίου 144, 11251, Αθήνα
27. Σύνδεσμος Ελληνικών Καπνοβιομηχανιών (Σ.Ε.Κ.)
Πανεπιστημίου 6 – Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, e-mail: agt @ otenet . gr
28. JT Internatonal Hellas AEBE
40,2 χλμ. Αττικής Οδού – Σ.Ε.Α. Μεσογείων - Τ.Κ. 190 02 – Παιανία Αττικής, e-mail: george.peppas@jt.gr
29. Imperial Tobacco Hellas
Κλεισθένους 300, Τ.Κ.15344 – Γέρακας Αττικής, e-mail: evi.tsouraki@gr.imptob.com
30. Britsh American Tobacco Hellas A.E.
Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ 151 24 – Μαρούσι Αττικής, e-mail: Stefanos_Dianellos@bat.com
31. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (Κ.Α.Ε.)
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - Τ.Κ. 14565, ΄Αγιος Στέφανος, e-mail: info @ dutyfreeshops . gr
32. Καπνοβιομηχανία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»
Ήμερος Τόπος, Κορορέμι - Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, e-mail: ioannis.athanasiadis@pmi.com
33. Ελληνική Στατιστική Αρχή
Πειραιώς 46 - Τ.Κ. 18510, Πειραιάς
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ..
3. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
4. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
5. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων και Ειδικών Καθεστώτων
και Απαλλαγών
6. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης Α.Α.Δ.Ε.
7. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας Α.Α.Δ.Ε.
8. Δ/νση Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. – Τμήματα Γ΄, Δ΄ & Ε΄