Οδηγία ΑΡ πρωτοκόλλου Ο ΔΕΦΚΦ 1147173 ΕΞ 2020/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 158 του ν.4759/2020(ΦΕΚ 245 Α' ) με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”

31 Δεκεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ &ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄
3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. : 10184 Αθήνα
Πληροφορί : Μ. Προγουλάκη
Τηλέφωνο : 2106987419
FAX : 2106987408
e-mail : finexcis @ aade . gr
url : www.aade.gr

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:Ο ΔΕΦΚΦ 1147173 ΕΞ 2020

ΠΡOΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 158 του ν.4759/2020(ΦΕΚ 245 Α' ) με τίτλο “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.”

Κοινοποιούνται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 158 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α΄), με τις οποίες καθιερώθηκε πράσινο τέλος το οποίο επιβαρύνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του αρ. 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του προϊόντος αυτού.
Οι διατάξεις του αρ. 56 του ν.2960/01, αναφορικά με το απαιτητό του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση του εν λόγω προϊόντος και οι διατάξεις του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία και για το πράσινο τέλος.
Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή των σχετικών παραστατικών -Δηλώσεων Ε.Φ.Κ. και ΕΔΕ εισαγωγής- κατά τη θέση σε ανάλωση του εν λόγω προϊόντος συμπληρώνεται η θέση του εθνικού πρόσθετου κωδικού φορολογίας με τους κωδικούς 1250 και 1254, οι οποίοι έχουν αναπροσαρμοστεί αναλόγως ώστε να υπολογίζουν και το πράσινο τέλος.
Επίσης, με την παράγραφο 3 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (“diesel”) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την περ.β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο τέλος. Συνεπώς, το εν λόγω ενεργειακό προϊόν, όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής του σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις, απαλλάσσεται, εκτός από τον ΕΦΚ και από το πράσινο τέλος.
Επισημαίνεται ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν έναρξη ισχύος την 01/01/2021 και ως εκ τούτου το πράσινο τέλος θα επιβάλλεται και θα βεβαιώνεται επί των παραστατικών που θα υποβάλλονται από την εν λόγω ημερομηνία στον ΑΛΕ Προϋπολογισμού 1110904001 (κωδ. μηχαν. 670).

Ο Γενικός Δ/ντής
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Κ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ