105 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40/2011

Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 4 - Μεταβατικές Διατάξεις
06 Μαΐου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 105
6 Μαΐου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την περιπτ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α΄) και αναριθμήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄).
β) των άρθρων 51 παρ. 1, 55 παρ. 13 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄),
γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄)
δ) του π.δ. 36/2000 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 189/2004 (ΦΕΚ 167 Α΄), 121/2005 (ΦΕΚ 177 Α΄) και 79/2006 (ΦΕΚ 81 Α΄).
ε) του άρθρου 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α΄).
2. Τη με αριθμό 383/18.1.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ 29 Β΄).
3. Τη με αριθμό 2672/3.12.2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Α΄).
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011 δαπάνη ύψους 155.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ειδ.Φ. 17−110/ομάδων 0200, 0800 και 1000). Για κάθε επόμενο οικονομικό έτος απαιτείται δαπάνη ύψους 166.000,00 ευρώ περίπου, η οποία θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγράφονται ετησίως για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό (Ειδ. Φ. 17−110/ομάδων 0200 και 0800).
5. Τη με αριθμό 56/2011 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 4Μεταβατικές Διατάξεις

Μέχρι της πληρώσεως της συστηνομένης με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 αυτού θέσεως μετακλητού Γενικού Γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής ασκούνται από τον ενιαίο διοικητικό τομέα «Ειδική Γραμματεία Σωφρονιστικής Πολιτικής και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της Χώρας», ο οποίος συστάθηκε με την 84761/3−8−2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Β΄ 1088), όπως ετροποποιήθη με τις 79430/2008, 11308/2009 και 54414/2010 όμοιες αποφάσεις [ΦΕΚ Β΄ 1704/2008, 462/2009 και 812/2010, αντιστοίχως], συμφώνως προς το άρθρο 53 του π.δ. 63/2005 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ