139 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 81/2012

Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 10 - Ειδικά τυπικά προσόντα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
14 Ιουνίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139
14 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 περιπτώσεις ζ και στ του άρθρου 14 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 35).
β) Τις διατάξεις του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας του προσωπικού Λιμενικού Σώματος.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. «98/2012» Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την προαγωγή στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου, των Αξιωματικών που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., απαιτείται από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, να έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις, ή ως προϊστάμενοι σε λοιπές Κεντρικές Υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΦΕΚ 149 Α΄) όπως ισχύει κάθε φορά, ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., πλην των εδρών των Ναυτιλιακών Ακολούθων.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ