174 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 107/2014

Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

28 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174
28 Αυγούστου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 107
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 του ν.  4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), το άρθρο 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) και το άρθρο 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και το άρθρο 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149).
β) Της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 226) και του άρθρου 10 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254).
γ) Του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (Α΄ 34).
δ) Του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210).
ε) Της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
3. Τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που αφορούν μεταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις από 14/2/2013 και 26/8/2013 συνεδριάσεις του.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Την αριθ. 147/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , απο−
φασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 1Αποστολή

Αποστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας. Για την επίτευξη της αποστολής του το Υπουργείο προωθεί: 1) Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων και του εξαγωγικού προσανατολισμού των αγροτικών προϊόντων. 2) Την ανάπτυξη και βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αγροτικού τομέα. 3) Την αναβάθμιση των υποδομών και της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, την ενθάρρυνση της οικονομικής διαφοροποίησης και την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου και του αγροτουρισμού. 4) Την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). 5) Την αύξηση της συμμετοχής της γεωργίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. 6) Την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των παραγόμενων και των εισαγόμενων τροφίμων στη χώρα. 7) Την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην γεωργική και αλιευτική παραγωγή.

Άρθρο 2Βασική Διάρθρωση Υπηρεσιών

1) Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, συνιστώνται και λειτουργούν τα παρακάτω Γραφεία: α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ή Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τα Πολιτικά Γραφεία του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, καθώς και το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικουρούν τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό και το Γενικό Γραμματέα, αντίστοιχα, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Επιμελούνται της αλληλογραφίας τους και γενικά οργανώνουν την επικοινωνία αυτών με τις υπηρεσίες και το κοινό, διέπονται δε σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους από την κείμενη νομοθεσία. 2) Στο ΥΠΑΑΤ λειτουργούν οι παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις, η οργανωτική διάρθρωση των οποίων έχει ως εξής: α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: αα) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ββ) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών γγ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης δδ) Aποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: αα) Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων ββ) Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων γγ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δδ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας εε) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης ββ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών γγ) Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δδ) Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων εε) Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων στστ) Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής δ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ββ) Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας γγ) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής δδ) Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων εε) Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ε) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. ββ) Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων γγ) Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων δδ) Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών εε) Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων στστ) Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης στ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: αα) Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων ββ) Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων γγ) Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων 3) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης: α) Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων, υπαγόμενη στον Υπουργό β) Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, υπαγόμενη στον Υπουργό γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη στον Υπουργό δ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό ε) Ειδικές Υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Υπουργό, ως ακολούθως: αα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ββ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης γγ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας δδ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 4) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν ακόμα, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις: α) Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως ακολούθως: αα) Γραφείο Νομικού Συμβούλου ββ) Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου β) Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό 5) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν οι παρακάτω Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες: α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης η) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών θ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 3Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό, τη διαχείριση, το συντονισμό και την εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου. Επιπλέον, σχεδιάζει, εφαρμόζει και μεριμνά για την πιστή τήρηση των διαδικασιών που αφορούν στον προϋπολογισμό, στον οικονομικό προγραμματισμό και στη λογιστική αποτύπωση όλων των δραστηριοτήτων του Υπουργείου. Τέλος, είναι επιφορτισμένη με την οικονομική εποπτεία και παρακολούθηση των εποπτευόμενων φορέων. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Β. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών Γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Δ. Aποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων Α. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 1) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών 2) Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του ΜΠΔΣ που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Επίσης διασφαλίζει την πλήρη τήρηση των παραπάνω οδηγιών από όλους τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό, στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ανήκουν: α) H κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου (τακτικού και ΠΔΕ). β) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του ΜΠΔΣ του Υπουργείου. γ) Η αξιολόγηση της δημοσιονομικής επίπτωσης κάθε πολιτικής, προγράμματος ή δράσης, η γνωμοδότηση στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η παροχή γνώμης για κάθε πολιτική, πρόγραμμα ή δράση του Υπουργείου με δημοσιονομική επίπτωση. δ) Η συγκέντρωση και ενοποίηση των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων του Υπουργείου. ε) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του Υπουργείου. στ) Η παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών. ζ) Η μέριμνα για όλες τις ανάγκες εκπαίδευσης των στελεχών διοίκησης της Διεύθυνσης. η) Η παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση του έργου του. θ) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων αυτής, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ αα) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού των υπηρεσιών του Υπουργείου εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών. ββ) Ο σχεδιασμός, κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του ΜΠΔΣ του Υπουργείου. γγ) Η συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για να διασφαλίζεται ότι το ΠΔΕ του Υπουργείου παραμένει μέσα στους στόχους του ΜΠΔΣ αναφορικά με το επενδυτικό σκέλος του ΠΔΕ και τις τυχόν επιπτώσεις του ΠΔΕ στον τακτικό προϋπολογισμό. δδ) Η αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και η παροχή γνώμης. εε) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου, προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το ΓΛΚ κονδυλίων/ποσοστών διάθεσης. στστ) Η παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ. ζζ) Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που πλησιάζει η κάλυψη των ανώτατων ορίων εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους. ηη) Η διαβίβαση στο ΓΛΚ αιτημάτων μεταβολών του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου. θθ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτά. ιι) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ. ιαια) Η κοινοποίηση εγκυκλίων που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση, τροποποίηση του τακτικού προϋπολογισμού στις υπηρεσίες του Υπουργείου και παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών. ιβιβ) Η σύνταξη ειδικών οικονομικών εκθέσεων σε σχέδια προεδρικών διαταγμάτων και σχέδια νόμων, καθώς και σε μνημόνια συνεργασίας με τρίτες χώρες. ιγιγ) Η παρακολούθηση της στοχοθεσίας αναφορικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. β) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων αα) Η κατάρτιση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και η αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) καθώς και εκτίμηση της επίπτωσης του Π.Δ.Ε στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου. ββ) Η αξιολόγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου. γγ) Η πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα του Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.A.M.Σ.) και η κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν. δδ) Η παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, του ετήσιου Π.Δ.Ε., των ανώτατων ορίων και στόχων του τριμήνου, καθώς και αναθεώρηση του Π.Δ.Ε. ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες. εε) Η ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. στστ) Η συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. ζζ) Η έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων−διαχειριστών των έργων του Π.Δ.Ε για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). ηη) Η πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, είτε από μόνη της είτε κατόπιν αίτησης, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους. θθ) Η μέριμνα για τη μηνιαία χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε., η κατανομή της χρηματοδότησης στους λογαριασμούς των έργων και η οικονομικο−διαχειριστική παρακολούθηση αυτών. ιι) Ο έλεγχος των κατανομών χρηματοδότησης ανά έργο και των δικαιολογητικών δαπανών πληρωμής αυτών σε βάρος του Π.Δ.Ε. ιαια) Ο έλεγχος και η επεξεργασία στοιχείων και οι οδηγίες σε υπολόγους περιφερειών για την εκκαθάριση και πληρωμή αποζημιώσεων σε δικαιούχους απαλλοτριώσεων. ιβιβ) Η έκδοση αποφάσεων για μεταβίβαση πιστώσεων του Π.Δ.Ε στις Περιφέρειες ως δευτερεύοντες Διατάκτες. ιγιγ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΣΥΠΟΔΕ (ηλεκτρονική καταγραφή πληρωμών ΠΔΕ) ως Διαχειριστής Οφειλών της Γενικής Γραμματείας για το σύνολο του ΥΠΑΑΤ, και οδηγίες σε υπολόγους Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή. ιδιδ) Η τήρηση και παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. γ) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων και Άλλων Φορέων αα) Η καθοδήγηση των εποπτευόμενων και άλλων φορέων για την προετοιμασία του ΜΠΔΣ, για προσχέδια προϋπολογισμού και άλλα έγγραφα. ββ) Η διασφάλιση της έγκαιρης επεξεργασίας και κωδικοποίησης των προσχεδίων προϋπολογισμού των εποπτευόμενων και άλλων φορέων σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γ.Λ.Κ. γγ) Η μέριμνα για την έγκαιρη επεξεργασία, κωδικοποίηση προτάσεων προϋπολογισμού των εποπτευομένων και λοιπών φορέων. δδ) Η μέριμνα για την ευθυγράμμιση των στόχων δημοσιονομικής πολιτικής με τους στόχους που τίθενται μέσω των προϋπολογισμών των εποπτευόμενων φορέων. εε) Η έγκριση και αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κρατικού ενδιαφέροντος, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, η εποπτεία επί της διαχείρισης και του λογιστικού αυτών, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. στστ) Η μέριμνα για την παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. ζζ) Ο έλεγχος και η έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204). ηη) Η έκδοση αποφάσεων για έγκριση επιχορηγήσεων και η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων, η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους στοιχείων. θθ) Η παρακολούθηση των χορηγούμενων στους εποπτευόμενους και λοιπούς φορείς επιχορηγήσεων. ιι) Η μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων που αφορούν την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων και λοιπών φορέων. ιαια) Η παρακολούθηση των ελλειμμάτων και χρεών που εμφανίζουν οι εποπτευόμενοι φορείς σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση. ιβιβ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του προϋπολογισμού των φορέων. ιγιγ) Η σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με εποπτευόμενους από το Υπουργείο φορείς. ιδιδ) Η έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών και επιβολή κυρώσεων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) στις περιπτώσεις που η αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών σε βάρος του ανήκει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). ιειε) Η βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπέρ του ΕΛΕΓΕΠ στις αρμόδιες ΔΟΥ. ιστιστ) Η έκδοση αποφάσεων αναζήτησης παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών φορέων στους οποίους το Υπουργείο ασκεί προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών τους και τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχό του. ιζιζ) Η κατάρτιση, οριστικοποίηση και υιοθέτηση του Προϋπολογισμού του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Τ.Γ.&Κ). δ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών αα) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ). ββ) Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα Μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του ΠΔΕ, των ειδικών φορέων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου και καταγραφή τους στη διαδικτυακή πύλη (E−portal) σε τακτική βάση (ή έλεγχος των καταγραφών των εποπτευόμενων φορέων). γγ) Η κατάρτιση και υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών σχετικά με τη λειτουργία των Μητρώων δεσμεύσεων και σχετικά με καθυστερημένες πληρωμές. δδ) Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και διαβίβαση τους στη Βουλή, στο Γ.Λ.Κ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για το Π.Δ.Ε. και στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). εε) Η σύνταξη μελετών, αναλύσεων και υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, τα οποία αποτελούν μέρος της δημοσιονομικής στρατηγικής. στστ) Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. ζζ) Η παραγωγή, ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει. ηη) Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων. θθ) Η συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών και η ανάπτυξη σχετικών οικονομικών αναφορών. 4) Της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού. Β. Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών 1) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων 2) Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Υπουργείου μέσα από τη διασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών ανήκουν: α) Η προετοιμασία και εκτέλεση των προμηθειών του Υπουργείου. β) Η διαχείριση υλικών και προμηθειών του υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας. γ) Η διαχείριση των υποδομών του Υπουργείου. δ) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου. ε) Η αναγνώριση αναγκών. στ) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων, παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων της ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών αα) Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. ββ) Η συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής). γγ) Ο προγραμματισμός και υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. δδ) Οι επαφές με προμηθευτές. εε) Η διαχείριση συμβάσεων προμηθειών, με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών, που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου. στστ) Η διαχείριση συμβάσεων τρίτων ή/και υπεργολαβιών. ζζ) Η προετοιμασία προκηρύξεων προμηθειών. ηη) Η μέριμνα για την άρτια διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών. θθ) Η μέριμνα για τη σύσταση και τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και για τη συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή των ειδών – υπηρεσιών. ιι) Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με όλα τα στοιχεία για τους διαγωνισμούς, τις προσφορές και τις προμήθειες και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου προόδου έργων και στατιστικής επεξεργασίας των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. ιαια) Η μέριμνα για την τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας. ιβιβ) Η μέριμνα για κοστολόγηση των προς προμήθεια ειδών ύστερα από έρευνα αγοράς και συλλογής στοιχείων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. ιγιγ) Η συντήρηση και επικαιροποίηση παρατηρητηρίων τιμών για είδη και υπηρεσίες, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου. ιδιδ) Η παρακολούθηση της προόδου των έργων και στατιστική παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών στοιχείων αυτών. ιειε) Η ενημέρωση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και της οικείας Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) για την εκκαθάριση των δαπανών και την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων. ιστιστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την ανάπτυξη των απαιτούμενων αναφορών. ιζιζ) Η μέριμνα για την τροποποίηση των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών και των χορηγουμένων εξουσιοδοτήσεων εκτέλεσης μέρους των ετήσιων προγραμμάτων από το Υπουργείο, την έγκριση πραγματοποίησης προμηθειών εκτός προγράμματος προμηθειών κράτους, την ενοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των εφοδίων των ετήσιων προγραμμάτων, καθώς και η παρακολούθηση των πιστώσεων που χορηγούνται για τις προγραμματιζόμενες προμήθειες, διάθεση και μεταβίβαση τους. ιηιη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή των απολογιστικών στοιχείων των εφοδίων των ετήσιων προγραμμάτων, που η προμήθεια τους γίνεται, μετά από εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από τις υπηρεσίες του Υπουργείου, καθώς και των εξαιρουμένων εφοδίων του ετήσιου προγράμματος προμηθειών. ιθιθ) Η παροχή ή μεταβίβαση εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου για ανάθεση εργασιών και προμήθειες υλικών και την πραγματοποίηση των ανωτέρω προμηθειών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών. κκ) Η μέριμνα για έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου. κακα) Η διενέργεια διαγωνισμών (ανοιχτοί−κλειστοίπρόχειροι και απευθείας) σε όλα τους τα στάδια, καθώς και ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η διαβίβασή τους για πληρωμή των δικαιούχων. κβκβ) Η έκδοση αποφάσεων για διακίνηση, διαγραφή, εκποίηση, αποδοχή δωρεών κ.λπ. κινητών περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό του Υπουργείου, για εκποίηση προϊόντων παραγωγής υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και για μισθώσεις αυτοκινήτων Δ.Χ. από υπηρεσίες του Υπουργείου. κγκγ) Ο έλεγχος και διαβίβαση δικαιολογητικών πληρωμής από διαγωνισμούς που πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου. β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων αα) Ο προγραμματισμός και παρακολούθηση των λειτουργικών δαπανών για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων (facility management) των υπηρεσιών του Υπουργείου. ββ) Η ευθύνη για την ορθολογική κίνηση των ΚΑΕ που σχετίζονται με τους κεφαλαιουχικούς πόρους. γγ) Η διαχείριση της αποθήκης της Κεντρικής Υπηρεσίας και η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, όπως και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού. δδ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση μέσων αποστολής των υλικών. εε) Η μέριμνα για τη συσκευασία και αποστολή υλικών σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου. στστ) Η μέριμνα για την παραλαβή και ταξινόμηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους. ζζ) Η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης της κεντρικής υπηρεσίας. ηη) Ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των δαπανών του Υπουργείου για την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια, τη φύλαξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτού, η λήψη μέτρων πυρασφάλειας, η παρακολούθηση λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης. θθ) Η μέριμνα για τη στέγαση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και τη συντήρηση του μηχανικού εξοπλισμού γραφείων, πλην των μηχανημάτων μηχανογράφησης, καθώς και των τηλετυπικών και τηλεφωνικών μέσων. ιι) Η μέριμνα κάλυψης των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου σε τηλεπικοινωνιακά μέσα και η παρακολούθηση της λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων, καθώς και η τήρηση Μητρώου−αρχείου των μηχανημάτων του μηχανοργανωτικού εξοπλισμού γραφείων. ιαια) Η εξασφάλιση, διαχείριση και διάθεση του υλικού λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας. ιβιβ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και πληρωμή κάθε είδους δαπάνης, όπως νερού, ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, μισθωμάτων, τηλεπικοινωνιακών τελών, κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας. 4) Της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού. Του Τμήματος α) Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού. Του Τμήματος β) Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Εγκαταστάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού. Γ. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 1) Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης 2) Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης διασφαλίζει και είναι αρμόδια για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των λειτουργιών του Τ. Γ.& Κ. καθώς και την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Υπουργείου. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ανήκουν: α) Η έγκριση και επεξεργασία δεσμεύσεων, τιμολογίων και πληρωμών. β) Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του ΓΛΚ σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. γ) Η διασφάλιση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις προμήθειες. δ) Η διαχείριση και εκκαθάριση αποδοχών. ε) Η παρακολούθηση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου. στ) Η παροχή υλικού και πληροφοριών για την υποστήριξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την επιτέλεση του έργου του. ζ) Η συνεργασία και επικοινωνία με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του Υπουργείου. η) Η σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της Διεύθυνσης και των τμημάτων της, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (Τακτικού και ΠΔΕ) αα) Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού. ββ) Η εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/υποχρεώσεων. γγ) Η επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο δεσμεύσεων. δδ) Η προώθηση αιτημάτων εγγραφής θέσεων και αυξομείωσης πιστώσεων στις περιπτώσεις διορισμών, μετατάξεων και αποσπάσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων αυτού. εε) Η έκδοση εντολών κατανομής του ΠΔΕ για την πίστωση των λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας και η παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο ΠΔΕ, καθώς και συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και έλεγχος και επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων. στστ) Η συγκέντρωση δεδομένων από το Μητρώο Δεσμεύσεων και η υποβολή αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών. ζζ) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση των πληρωμών. ηη) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων. θθ) Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των αρχών του ν.3871/2010 (Α΄ 141). ιι) Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. ιαια) Η μέριμνα για την καταβολή εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών αα) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. ββ) Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. γγ) Ο ορισμός εκκαθαριστή αποδοχών προσωπικού του Υπουργείου και η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και των κάθε είδους αμοιβών του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. δδ) Η τήρηση μισθολογικού Μητρώου του τακτικού προσωπικού και στοιχείων για τη μισθοδοσία του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου. εε) Η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών για τις αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ. στστ) Ο έλεγχος και η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεων και αποσπάσεων. ζζ) Η πληρωμή φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου. ηη) Ο έλεγχος και η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών και η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Α.Π.Δ. γ) Τμήμα Παρακολούθησης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Οικονομικής Υποστήριξης αα) Η επεξεργασία και έγκριση δεσμεύσεων, καθώς και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων με τον προβλεπόμενο τρόπο. ββ) Η εξασφάλιση της καταχώρισης των δεσμεύσεων μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κονδύλια στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στα ανώτατα όρια των δαπανών και της αναφοράς των δεσμεύσεων για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια στο ΓΛΚ με αίτηση για πρόσθετα κονδύλια πριν την έγκριση παρόμοιων δεσμεύσεων/ υποχρεώσεων. γγ) Η επεξεργασία ανακατανομών προϋπολογισμού στο Μητρώο Δεσμεύσεων. δδ) Η συνεργασία με το Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ και το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών. εε) Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων, των λογαριασμών και των τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες και υποβολή στις μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων για την έγκριση των πληρωμών. στστ) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών από μονάδες δημοσιονομικών ελέγχων σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση για την τήρηση πλήρους αρχείου δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών, καθώς και δικαιολογητικών τιμολογίων και εγγράφων. ζζ) Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων. ηη) Η διατήρηση και ενημέρωση αρχείου περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου. θθ) Η παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου και πιστωτικών ιδρυμάτων και η μέριμνα για την εξόφλησή τους. ιι) Κάθε αρμοδιότητα αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τ.Γ. & Κ. που δεν καλύπτεται από τις αρμοδιότητες των λοιπών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ιαια) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Γ. & Κ. (ν. 3889/2010, Α΄ 182, άρθρο 12 – μετονομασία Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών σε Τ.Γ. & Κ.). ιβιβ) Η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων του Τ.Γ. & Κ. και η διαβίβαση αυτών στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. ιγιγ) Η έκδοση των προσκλήσεων και η ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου. ιδιδ) Η έκδοση της ημερήσια διάταξης με τα προς συζήτηση θέματα. ιειε) Η έκδοση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Τ.Γ. & Κ. ιστιστ) Η έκδοση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Τ.Γ. & Κ. και η ανάρτησή τους στο πρόγραμμα Διαύγεια, καθώς και η κοινοποίησή τους. 4) Της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και των Τμημάτων αυτής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού. Δ. Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων 1) Η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: α) Η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (Κε.Μ.Κ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών. β) Η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στη Κε.Μ.Κ.Ε. γ) Η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης. δ) Η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση. ε) Η παροχή στην Κε.Μ.Κ.Ε. κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την Κε.Μ.Κ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της Ε.Ε για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της. Η απευθείας επικοινωνία με την ΓΔ Γεωργίας, όπου απαιτείται, για θέματα που αφορούν ενισχύσεις αρμοδιότητάς της, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Κε.Μ.Κ.Ε. στ) H μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI. ζ) Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI. η) H μέριμνα για την ενημέρωση του Μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητάς τους. θ) Η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ. Ειδικότερα: ι) Η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν. ια) Η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθέντων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης, κ.λπ.). 2) Της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού.

Άρθρο 4Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διοικητική οργάνωση και στήριξη των οργανικών μονάδων του Υπουργείου και των οργανισμών του μέσω της καλύτερης στελέχωσής τους με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, της νομικής και της υλικοτεχνικής στήριξής τους, καθώς και του στρατηγικού σχεδιασμού των υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία τους. Επιπρόσθετο στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης αποτελεί η αξιοποίηση της δημόσιας γης και των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, με στόχο την αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα: Α. Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων Β. Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης Α. Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων 1) Η Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Γεωπονικού Προσωπικού β) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού γ) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιμόρφωσης δ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ε) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων στ) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 2) Η Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων είναι αρμόδια για τη διοίκηση τόσο του μόνιμου όσο και του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανθρώπινου δυναμικού, την οργάνωση των υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, την αποτύπωση στόχων, τη μέτρηση αποτελεσμάτων και την υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων ανήκουν: α) Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της επιμόρφωσης. β) Η αξιοποίηση των υλικοτεχνικών και ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου για την καλύτερη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. γ) Η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης των κεντρικών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου. δ) Η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την απλούστευση των διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου. ε) Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου με βάση τους διαθέσιμους πόρους. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Γεωπονικού Προσωπικού αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των κλάδων: ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας, ΤΕ1 Γεωπονικού, ΤΕ2 Δασοπονίας και ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων. ββ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. γγ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος. β) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Κτηνιατρικού και Λοιπού Γεωτεχνικού Προσωπικού αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των κλάδων: ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, ΠΕ7 Γεωλόγων, ΠΕ14 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας−Αλιείας, ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού, ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων και ΔΕ9 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων (προσωρινός). ββ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. γγ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος. γ) Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Διοικητικού, Οικονομικού, Τεχνικού Προσωπικού και Επιμόρφωσης. αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των κλάδων: ΠΕ5 Επιθεωρητών, ΠΕ6 Χημικών, ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ10 Οικονομικού, ΠΕ11 Μηχανικών, ΠΕ12 Πληροφορικής, ΠΕ13 Στατιστικής, ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού, ΤΕ7 Μηχανικών, ΤΕ8 Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ9 Πληροφορικής, ΤΕ10 Ραδιοτηλεγραφητών (προσωρινός), ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ, ΔΕ4 Διοικητικού−Λογιστικού, ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων, ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας − Ηλεκτρονικής, ΔΕ8 Τηλεφωνητών, ΥΕ1 Κλητήρων και ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας. ββ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν το διορισμό υπαλλήλων όλων των κλάδων μονίμου προσωπικού του Υπουργείου. γγ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις διοικητικές πράξεις στελέχωσης των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου, καθώς και του Γραφείου Γενικού Γραμματέα. δδ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος που υπηρετεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. εε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των κλάδων του προσωπικού εποπτείας του Τμήματος. στστ) Η οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής τους υπηρεσίας, που καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. ζζ) Η ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο και έχουν λιγότερο από εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. ηη) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του. θθ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την άσκηση Ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών και σπουδαστών σε θέματα του αγροτικού τομέα. ιι) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης (ειδικού ενδιαφέροντος) τα οποία καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εσωτερικού και εξωτερικού και τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα και αφορούν στους υπαλλήλους του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του και έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης, και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικά συμφέρον. ιαια) Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του, τα οποία έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων και καταρτίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Τα προγράμματα αυτά αφορούν αντικείμενα της υπηρεσίας τους και έχουν σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό. ιβιβ) Η οργάνωση και εκτέλεση, σε συνεργασία με την Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προγραμμάτων προαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να οργανώνονται και κατά κύκλους Υπουργείων με βάση τη συνάφεια του αντικειμένου τους με το Υπουργείο. ιγιγ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Υπουργείου ή των εποπτευομένων από αυτό Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν μέχρι εξακόσιες (600) οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε προγράμματα μετεκπαίδευσης ή μεμονωμένες μετεκπαιδεύσεις, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού και τα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα, για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το αντικείμενο του Υπουργείου ή του Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρεται πιο πάνω, καθώς και η χορήγηση των σχετικών εκπαιδευτικών αδειών. ιδιδ) Η παρακολούθηση της πορείας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του που εμπίπτουν στον παραπάνω αριθμητικό προσδιορισμό. ιειε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για τη συμμετοχή του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου και των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας του, σε προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. δ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου. ββ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού του Υπουργείου. γγ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί θητεία προσωπικού στο Υπουργείο. δδ) Η οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου – Αρχείου του πάσης φύσεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου. εε) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των στοιχείων που έχουν σχέση με το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και του επί θητεία προσωπικού. ε) Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων. αα) Η εποπτεία των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ββ) Η μέριμνα για τη σύσταση, σύνθεση, ανασύνθεση και συγκρότηση οργάνων διοίκησης των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αυτών, όπου αυτά προβλέπονται. γγ) Η μέριμνα για τη σύσταση, σύνθεση, ανασύνθεση και συγκρότηση των συλλογικών οργάνων των φορέων του δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου. δδ) Η μέριμνα για τη ρύθμιση οργανωτικών, λειτουργικών και οικονομικών θεμάτων των φορέων δημοσίου τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου. εε) Ο χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού όλων των κλάδων των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου. στστ) Ο προγραμματισμός και οι εγκρίσεις προσλήψεων τακτικού, έκτακτου και με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου. ζζ) Οι εγκρίσεις κανονισμών κατάστασης προσωπικού των νομικών προσώπων εποπτείας Υπουργείου. στ) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου. ββ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Υπηρεσία στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου. γγ) Η μέριμνα για την έκδοση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ή μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής με «εντολή Υπουργού» ή με «εντολή Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περιορισμού των υπογραφών. δδ) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε θέσεις προσωπικού, η κατανομή τους σε κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες, η περιγραφή και ανάλυση των καθηκόντων τους, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων κάθε θέσης. εε) Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στις κεντρικές και αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. στστ) Η σύσταση και συγκρότηση με διετή θητεία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλων των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου, πλην εκείνων που αφορούν τη διενέργεια των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες του Υπουργείου. Επίσης η σύσταση και συγκρότηση άτυπων μη αμειβόμενων συλλογικών οργάνων (ομάδες εργασίας) με σκοπό τη μελέτη, την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων στον Υπουργό για θέματα αρμοδιότητας του τομέα εποπτείας του ΥΠΑΑΤ. ζζ) Ο ορισμός εκπροσώπων του ΥΠΑΑΤ, σε άλλα Υπουργεία ή φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ηη) Η μελέτη και πρόταση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων. θθ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τη διοίκηση πολίτες. ιι) Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και την τυποποίησή τους. Η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες. ιαια) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή από τις κατ΄αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες σύγχρονων τεχνικών μεθόδων για την αύξηση της παραγωγικότητας. ιβιβ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον περιορισμό της συναρμοδιότητας των οργάνων του Υπουργείου με φορείς ή όργανα άλλων Υπουργείων. ιγιγ) Η εξέταση περιπτώσεων δυσλειτουργίας γραφειοκρατικών τύπων και πολύπλοκων διαδικασιών που παρουσιάζονται κατά τη συναλλαγή των υπηρεσιών με τους πολίτες. ιδιδ) Ο έλεγχος σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες για την αποφυγή θέσπισης περιττών γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών. ιειε) Η εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιστιστ) Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανωτέρω υπηρεσιών και ο προσδιορισμός, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας. ιζιζ) Η εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ιηιη) Η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών. ιθιθ) Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO). κκ) Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιών και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό. κακα) Ο εντοπισμός των καλύτερων πρακτικών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κβκβ) Η ενεργή προώθηση της ισότητας των δύο φύλων με την επεξεργασία και παρακολούθηση εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν τις πολιτικές του Υπουργείου και εκδίδονται από αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. κγκγ) Η ενεργή προώθηση της ισότητας των δύο φύλων με προτάσεις για Μέτρα Θετικής Δράσης στα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν τις πολιτικές του Υπουργείου και εκδίδονται από αυτό στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. κδκδ) Η συλλογή στοιχείων, ανάλυση και επεξεργασία, για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και η παρακολούθηση της εθνικής και της διεθνούς νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σε θέματα ισότητας. κεκε) Η μέριμνα σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου, για την πρακτική προώθηση της ισότητας στην εξέλιξη, τη μετεκπαίδευση και αξιοποίηση του γυναικείου δυναμικού του Υπουργείου. κστκστ) Η παροχή πληροφοριών στον αγροτικό πληθυσμό για την ισότητα των δύο φύλων και το οικογενειακό δίκαιο. κζκζ) Η προώθηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και των άλλων διευκολύνσεων για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ). ζ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης αα) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετακίνησης της πολιτικής ηγεσίας, των συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων του Υπουργείου στο εσωτερικό και εξωτερικό. ββ) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών μετακίνησης των υπαλλήλων του Υπουργείου στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. γγ) Η μέριμνα για την έκδοση ή ανανέωση υπηρεσιακών διαβατηρίων των μετακινουμένων στο εξωτερικό. δδ) Η μέριμνα για την κυκλοφορία και άρση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου. εε) Η έγκριση κίνησης οχημάτων για την εξυπηρέτηση των μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. στστ) Η παρακολούθηση της διάθεσης των αυτοκινήτων αποκλειστικά και μόνο στα δικαιούμενα πρόσωπα και η χρησιμοποίησή τους μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν αυτά. ζζ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με τα απαραίτητα καύσιμα, λιπαντικά και ανταλλακτικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κατανάλωσης και της επισκευής τους. ηη) Η μέριμνα για τη συντήρηση και επισκευή των αυτοκινήτων. θθ) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό των οδηγών με συνοδευτικά έγγραφα για κάθε αυτοκίνητο. ιι) Ο έλεγχος της κανονικής συμπλήρωσης των συνοδευτικών εγγράφων από τους οδηγούς. ιαια) Η έκδοση «Δελτίου – εντολής επιθεώρησης και επισκευής οχήματος», στο οποίο θα αναγράφονται περιληπτικά το είδος της συντήρησης επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευές, εργασίες και τα αναγκαία δικαιολογητικά. ιβιβ) Η προώθηση των τιμολογίων, καυσίμων, επισκευών και συντήρησης με τα αντίστοιχα πρακτικά παραλαβής. ιγιγ) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. ιδιδ) Η σύνταξη και τήρηση των πρακτικών και των πειθαρχικών αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. ιειε) Η μέριμνα για την κοινοποίηση των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. ιστιστ) Η προετοιμασία και διεκπεραίωση των πειθαρχικών διαδικασιών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η προετοιμασία εκδίκασης των ενώπιον των Υπηρεσιακών Συμβουλίων εγειρόμενων αγωγών και εφέσεων, καθώς και η διεξαγωγή της εν γένει αλληλογραφίας των πιο πάνω συμβουλίων. ιζιζ) Η τήρηση των βιβλίων των συνεδριάσεων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών αυτών. ιηιη) Η διακίνηση της διαβαθμισμένης ή μη εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Κεντρικής Υπηρεσίας. ιθιθ) Η αναπαραγωγή εγγράφων ή κειμένων της Κεντρικής Υπηρεσίας. κκ) Η μέριμνα εφοδιασμού των υπηρεσιών με φύλλα εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τήρηση αρχείου αυτών και η προώθηση των προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαταγμάτων, αποφάσεων κ.λπ. κακα) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοαντιγράφων ή φωτοτυπιών οποιονδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, ύστερα από αντιπαραβολή τους με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή αντίγραφο. κβκβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του προσωπικού καθώς και των πολιτών. κγκγ) Η παροχή πληροφοριών στους πολίτες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 4) Της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού. Β. Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων 1) Η Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό β) Τμήμα Εναρμόνισης Νομοθεσιών γ) Τμήμα Διαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα – Νομικό 2) Η Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων είναι αρμόδια για τη νομοτεχνική συνδρομή στην τελική κατάρτιση σχεδίων νόμων και τροπολογιών, τον έλεγχο της νομιμότητας έκδοσης, την επεξεργασία και τελική κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων, που υποβάλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, τη μεταφορά του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, στην εσωτερική έννομη τάξη και την αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων ανήκουν: α) Η βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης σχεδίων νόμων, προσθηκών−τροπολογιών σε σχέδια νόμων και κανονιστικών διοικητικών πράξεων. β) Η ταχύτερη διαχείριση περιπτώσεων καταγγελιών παραβάσεων της ενωσιακής νομοθεσίας στο γεωργικό τομέα. γ) Η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Νομοπαρασκευαστικό αα) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην τελική κατάρτιση σχεδίων νόμων και προσθηκών − τροπολογιών που εισηγείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η μέριμνα για την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, την ψήφιση και τη δημοσίευση αυτών. ββ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, για τη σύνταξη των εκθέσεων, που απαιτούνται για την κατάθεση στη Βουλή των σχεδίων νόμων και προσθηκών – τροπολογιών και για την επισήμανση των τροποποιούμενων−καταργούμενων διατάξεων των σχεδίων νόμων. γγ) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, για τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και ενδιαφερόμενων ομάδων για την τελική κατάρτιση των σχεδίων νόμων. δδ) Η αποτελεσματική υποστήριξη, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση των θεμάτων που εισηγείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για νομοθετική ρύθμιση και η επισήμανση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων του Υπουργείου που χρήζουν απλούστευσης, αναμόρφωσης, κωδικοποίησης ή/και επικαιροποίησης. εε) Η παροχή της αναγκαίας τεχνογνωσίας για τον έλεγχο της νομιμότητας έκδοσης, την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης και την τελική κατάρτιση των κανονιστικών πράξεων (σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων), που υποβάλλονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε εκτέλεση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας του αγροτικού τομέα, καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων. στστ) Ο έλεγχος της νομιμότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων που αφορούν ρυθμίσεις θεμάτων εθνικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από άλλα Υπουργεία για υπογραφή από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, λόγω συναρμοδιότητας, η διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες καθώς και η νομοτεχνική επεξεργασία αυτών. ζζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Φορείς που εμπλέκονται στο νομοθετικό έργο (συναρμόδια Υπουργεία, Συμβούλιο της Επικρατείας και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης). ηη) Η συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδίδονται σε εκτέλεση διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας. θθ) Η παροχή νομοτεχνικών οδηγιών επί ερωτημάτων υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν την κατάρτιση κανονιστικών πράξεων. ιι) Η τήρηση αρχείου των νόμων, προσθηκών – τροπολογιών και κανονιστικών πράξεων που επεξεργάζεται το τμήμα και έχει την ευθύνη δημοσίευσής τους. β) Τμήμα Εναρμόνισης Νομοθεσιών αα) Η νομοτεχνική επεξεργασία και ο έλεγχος νομιμότητας των σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που υποβάλλονται από τις καθ΄υλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, για την εμπρόθεσμη και ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο και για την εκτέλεση των Κανονισμών και των αποφάσεων της Ε.Ε. καθώς και η μέριμνα για τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων. ββ) Η παρακολούθηση του δικαίου της Ε.Ε. αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Εξωτερικών. γγ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε εθνικούς φορείς που εμπλέκονται στην εναρμόνιση (συναρμόδια Υπουργεία, Συμβούλιο της Επικρατείας και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης). δδ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου σε όργανα της Ε.Ε. και σε ομάδες εργασίας οι οποίες συνεδριάζουν για την ενημέρωση αυτών, αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των υποχρεώσεων του Υπουργείου που προκύπτουν από το παράγωγο ενωσιακό δίκαιο. εε) Η συμμετοχή σε επιτροπές και ομάδες εργασίας που συστήνονται στο Υπουργείο για τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την ενωσιακή, καθώς και η συμμετοχή σε αυτές που προβλέπονται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται για την ενσωμάτωση Οδηγιών και για την εκτέλεση Κανονισμών και αποφάσεων της Ένωσης. στστ) Η παροχή νομοτεχνικών οδηγιών επί ερωτημάτων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών διοικητικών πράξεων. ζζ) Η τήρηση αρχείου των κανονιστικών πράξεων που επεξεργάζεται το τμήμα και έχει την ευθύνη δημοσίευσής τους. γ) Τμήμα Διαχείρισης Καταγγελιών Παραβάσεων Γεωργικού Τομέα – Νομικό αα) Η παροχή απόψεων επί ερωτημάτων υπηρεσιών του Υπουργείου που αφορούν θέματα εφαρμογής του εθνικού και του δικαίου της Ε.Ε., στους τομείς εφαρμογής της ΚΑΠ. ββ) Η αντιμετώπιση καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορούν τη μη ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε. αρμοδιότητας του Υπουργείου, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «EU pilot», σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου, τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς. γγ) Η τήρηση του αρχείου των υποθέσεων που έχουν εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «EU pilot». δδ) Η συγκέντρωση των περιπτώσεων απατών – παρατυπιών που διαπιστώνονται σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία (ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ) που διαβιβάζονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου και τα συναρμόδια Υπουργεία. εε) Ο έλεγχος και η αποστολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώσεων των διαπιστωμένων απατών – παρατυπιών, σύμφωνα με τους ενωσιακούς Κανονισμούς για τα Γεωργικά Ταμεία. στστ) Η τήρηση του αρχείου ανακοινώσεων απατών – παρατυπιών. ζζ) Η παρακολούθηση – αντιμετώπιση σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου, των ειδικών ερευνών που πραγματοποιεί η OLAF στη χώρα στο γεωργικό τομέα. ηη) Η συγκέντρωση και επεξεργασία για την αποστολή στην (OLAF) του ετήσιου ερωτηματολογίου του άρθρου 325 ΣΛΕΕ για τα μέτρα καταπολέμησης και πρόληψης των απατών − παρατυπιών στο γεωργικό τομέα. θθ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα αρμόδια Όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής − OLAF για την καταπολέμηση – πρόληψη των απατών − παρατυπιών στο γεωργικό τομέα. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες και παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου στον γεωργικό τομέα σε συνεργασία με το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου συναρμόδιες υπηρεσίες, Φορείς και Υπουργεία. ιαια) Η παρακολούθηση των Ενωσιακών Κανονισμών που αφορούν την καταπολέμηση της απάτης καθώς και η έκδοση εγκυκλίων – οδηγιών για την ορθή και ενιαία εφαρμογή τους. ιβιβ) Η συμμετοχή σε επιτροπές του Υπουργείου που εισηγούνται την επιβολή κυρώσεων κατά παραβατών του γεωργικού δικαίου της Ευρωπαϊκής ΄ Ενωσης, καθώς και σε επιτροπές παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής Ενωσιακών Κανονισμών. ιγιγ) Η νομική συνδρομή στον έλεγχο νομιμότητας έκδοσης κανονιστικών πράξεων και στην κατάρτιση σχεδίων νόμων. 4) Της Διεύθυνσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού. Γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών β) Τμήμα Εφαρμογής − Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Δεδομένων και Μέριμνας γ) Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και Στατιστικών δεδομένων 2) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικήςτηλεπικοινωνιών, την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς, καθώς και για τη λειτουργία υπηρεσιών G−Cloud για τις υπηρεσίες του Υπουργείου, των εποπτευομένων φορέων και των συνεργαζομένων δημοσίων φορέων με το ΥΠΑΑΤ, για την ολοκλήρωση του έργου του. Στους επιχειρησιακούς στόχους−σκοπούς της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν: α) Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των πολιτών μέσα από την παροχή αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πληροφορικής. β) Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής, με την παροχή τεχνογνωσίας σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εσωτερικές εκπαιδεύσεις. γ) Η μείωση των λειτουργικών δαπανών, με την ανάπτυξη διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών. αα) Η αναγνώριση και αποτύπωση επιχειρησιακών διαδικασιών και διεργασιών για το σύνολο των δομών του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ββ) Η μοντελοποίηση και απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και διεργασιών, η σύνθεση σε κοινές ομάδες. γγ) Η προτυποποίηση διαδικασιών (φόρμες, έντυπα, λειτουργίες, κ.α.). δδ) Ο ανασχεδιασμός και προσαρμογή επιχειρησιακών διαδικασιών πληροφορικής. εε) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων −υπηρεσιών, δικτύων και λογισμικού. στστ) Η εκπαίδευση και τεχνική κατάρτιση των χρηστών των αναπτυσσομένων εφαρμογών. ζζ) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και λειτουργίας εθνικών και κοινοτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. ηη) Η διάχυση του πληροφοριακού υλικού. θθ) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας. ιι) Η επιλογή και εφαρμογή μεθοδολογιών ανασχεδιασμού επιχειρησιακών ροών, ποιότητας και ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα. ιαια) Η έρευνα αναγκών ανάπτυξης νέων συστημάτων. ιβιβ) Η έρευνα ικανοποίησης απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων. ιγιγ) Η επιλογή και ο σχεδιασμός έργων πληροφορικής: Στρατηγική Ανάλυση, Επιχειρησιακή Ανάλυση, Ανάλυση Σκοπιμότητας, Τεχνική Ανάλυση, Οικονομική Ανάλυση, Λειτουργική Ανάλυση, Ανάλυση Λειτουργίας. ιδιδ) Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής και πλατφόρμας ανάπτυξης υπηρεσιών (επιλογές εργαλείων ανάπτυξης και πλατφόρμας σχεδιασμού). ιειε) Η διοίκηση έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Project Management). ιστιστ) Η διαχείριση σκοπού (ScopeManagement), χρόνου (Time Management), κόστους (Cost Management), ποιότητας (Quality Management), επικοινωνίας (Communications Management), κινδύνων και ευκαιριών (Risk Management), εξωτερικών αναδόχων συμβάσεων (Procurement Management). ιζιζ) Η λειτουργία πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης κοινοτικών και εθνικών έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. ιηιη) Η τήρηση Μητρώου υφισταμένων συστημάτων και υπηρεσιών (τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικά εγχειρίδια, κώδικας). ιθιθ) Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων συστημάτων και υπηρεσιών. κκ) Η εξασφάλιση της διασύνδεσης συστημάτων και υπηρεσιών με κοινό τρόπο στο ενιαίο back office σύστημα ψηφιακής διαχείρισης εργασιών του Υπουργείου. κακα) Η μελέτη και η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων πληροφορικής σε τομείς που ενδιαφέρουν το Υπουργείο και τους συναλλασσόμενους πολίτες. κβκβ) Η ανάλυση, ο συντονισμός, η εποπτεία και η συνεργασία σε θέματα πληροφορικής των εποπτευομένων από το Υπουργείο φορέων (οργανισμών & ιδρυμάτων). κγκγ) Η συνεργασία με τις κεντρικές, αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. κδκδ) Ο σχεδιασμός και η ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων. κεκε) Η δημιουργία εφαρμογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (e_Services). κστκστ) Ο καθορισμός του κύκλου ζωής κάθε εφαρμογής (κύκλος ζωής). κζκζ) Ο καθορισμός των απαιτήσεων του συστήματος (διαμόρφωση περιβάλλοντος, λειτουργικές απαιτήσεις, ανάλυση κόστους /ωφέλειας) (System Demand). κηκη) Η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης (Software/ Hardware) για λογαριασμό των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου. κθκθ) Η ροή των δεδομένων (Dataflow), η εξάρτηση με τις διαδικασίες και η χρονική διάρκεια διατήρησης αυτών (EntityLifeHistory). λλ) Η ανάλυση των μεθόδων και υφισταμένων διαδικασιών και αντίστοιχες εισηγήσεις για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη βέλτιστη μηχανογραφική εξυπηρέτηση των εφαρμογών (Ανάλυση Απαιτήσεων–Λειτουργικές Απαιτήσεις) − (Σχεδιασμός του Συστήματος – Προδιαγραφές Συστήματος). λαλα) Η ανάπτυξη και η υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων – υπηρεσιών. λβλβ) Ο έλεγχος και η δοκιμαστική ροή των πληροφοριακών συστημάτων. λγλγ) Η εγκατάσταση και η πιλοτική λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. λδλδ) Η παρακολούθηση εφαρμογών που αναπτύσσονται από τρίτους (outsourcing). λελε) Η ανάλυση και ανάπτυξη διαδικασιών σχετικά με τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών συστημάτων (web services). λστλστ) Η σύνταξη ειδικού φακέλου ανάλυσης και οδηγιών για κάθε σύστημα και τεκμηρίωση όλων των φάσεων υλοποίησης της εφαρμογής (documentation). λζλζ) Η σύνταξη οδηγιών χρηστών (user guide). ληλη) Η μελέτη, η εισήγηση και η διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή μετεκπαιδεύσεων του προσωπικού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και λειτουργίας εθνικών και κοινοτικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. λθλθ) Η εκπαίδευση των χρηστών στις νέες εφαρμογές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και έκδοση σχετικών οδηγιών. μμ) Η ανάληψη δράσεων για τη δημοσιοποίηση και την προβολή των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από το κράτος στο κράτος (G2G) και από το κράτος προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (G2B) & (G2C). μαμα) Η διερεύνηση των εξελίξεων της πληροφορικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο και η μέριμνα εφαρμογής των εξελίξεων αυτών. μβμβ) Η συστηματική έρευνα για θεματικές περιοχές βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς και η διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης από τις τρέχουσες πληροφοριακές συνθήκες και υπηρεσίες του Υπουργείου. β) Τμήμα Εφαρμογής − Υποστήριξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιοποίησης Δεδομένων και Μέριμνας αα) Η εφαρμογή και υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη. ββ) Η παρακολούθηση, διαχείριση και συντήρηση ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συστημάτων λογισμικού. γγ) Η ανάπτυξη και συντήρηση του διαδικτυακού και ενδοδικτυακού ιστοτόπου του Υπουργείου και του συστήματος ψηφιακής συνεργασίας. δδ) Η διαχείριση και συντήρηση του περιεχομένου του διαδικτυακού και ενδοδικτυακού ιστοτόπου του Υπουργείου. εε) Η συνεργασία με φορείς εντός και εκτός Υπουργείου σε θέματα διάχυσης της πληροφορίας και ψηφιακών υπηρεσιών. στστ) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Υπουργείου στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών σε εργαλεία αυτοματισμού γραφείου και χρήσης internet υπηρεσιών. ζζ) Η υποστήριξη και προώθηση στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής του προσωπικού του Υπουργείου. ηη) Η εφαρμογή και αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος που αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. θθ) Η υποστήριξη της λειτουργίας των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου με αρμοδιότητες: ααα) Εισαγωγή και ψηφιοποίηση δεδομένων. βββ) Η ροή των εφαρμογών (RUN). γγγ) Η εξυπηρέτηση των εφαρμογών γραφείου. ιι) Η υποστήριξη και λειτουργία συστήματος ψηφιακής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αγροτών 1540 (call center) του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ιαια) Η διεκπεραίωση υποθέσεων μέσω διαδραστικής πληροφόρησης στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών. ιβιβ) Η υποστήριξη και λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Υπουργείου. ιγιγ) Η υποστήριξη συστήματος δημοσιοποίησης αποφάσεων – διοικητικών εγγράφων κ.λπ. (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ). ιδιδ) Η υποστήριξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και των συστημάτων διαχείρισης προσωπικού, μισθοδοσίας, οικονομικής διαχείρισης καθώς και του συστήματος ψηφιακής συνεργασίας του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων. ιειε) Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης του Υπουργείου στους εποπτευόμενους φορείς και τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. ιστστ) Η διαχείριση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ιζιζ) Η κάθε φύσης ψηφιακή επικοινωνία των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής με το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους φορείς. ιηιη) Η υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών (help desk), τόσο των στελεχών του Υπουργείου, όσο και των ενδιαφερομένων πολιτών. ιθιθ) Η παρακολούθηση των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις καθώς και των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών της Διεύθυνσης και των φορέων που εξυπηρετούνται και δεν υπάγονται στο Υπουργείο. κκ) Η οργάνωση και διαχείριση αποθήκης τεχνολογικού υλικού και αναλώσιμων της Διεύθυνσης. γ) Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και Στατιστικών δεδομένων αα) Η εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση των δικτύων τηλεπικοινωνιών (data−voice) μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των λοιπών συστημάτων τερματικών σταθμών − υπηρεσιών − κτηρίων του Υπουργείου (κεντρικών αποκεντρωμένων και περιφερειακών υπηρεσιών του τομέα). ββ) Η επιλογή, εγκατάσταση και υποστήριξη των βασικών και των υποστηρικτικών δομών του ΥΠΑΑΤ Data Center και των εποπτευόμενων φορέων. γγ) Η λειτουργία του ΥΠΑΑΤ Data Center ως G−Cloud Service για τους εποπτευόμενους φορείς του. δδ) Η αξιοποίηση του υφιστάμενου και του μελλοντικού εξοπλισμού Data Center σε Virtual περιβάλλον. εε) Η παροχή υπηρεσιών Network Management, System Management, Configuration Management, Application Monitoring. στστ) Η διαχείριση δικτύου με υποστήριξη των χρηστών του δικτύου σε S/W και H/W (τεχνική υποστήριξη). ζζ) Η εγκατάσταση των μηχανογραφικών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ (στις κεντρικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές υπηρεσίες του τομέα διαχείρισης του δικτύου). ηη) Η δημιουργία στατιστικών απόδοσης λειτουργίας του δικτύου και η επίβλεψη της απόδοσης με σκοπό την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. θθ) H μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) και των εφαρμογών με την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (BackUp). ιι) H μέριμνα για την διαχείριση των αντιγράφων ασφάλειας των βάσεων δεδομένων (BackUp Restore). ιαια) Η παρακολούθηση, συντήρηση–αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων των εξυπηρετητών και των τερματικών σταθμών του δικτύου. ιβιβ) Η διαχείριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e−mail του τομέα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ (domain) υπηρεσίες καταλόγου –δημιουργία λογαριασμών. ιγιγ) Η διαχείριση παγίων (σε H/Y−περιφερειακά) όλου του τομέα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ. ιδιδ) Η διαχείριση αδειών S/W όλου του τομέα διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ. ιειε) Η διαχείριση της διασύνδεσης –εποπτεία στο δίκτυο “Σύζευξις”. ιστστ) Η εγκατάσταση − συντήρηση και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού. ιζιζ) Η εγκατάσταση − συντήρηση και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. ιηιη) Η ανακύκλωση παλαιού εξοπλισμού πληροφορικής και η αξιοποίηση αυτού. ιθιθ) Η διαχείριση τηλεπικοινωνιακού συστήματος με εποπτεία χρήσης προγραμμάτων επικοινωνιών (communication monitor). κκ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για όλες τις κεντρικές – αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και όλες τις περιφερειακές ενότητες. κακα) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων, σύνταξη προδιαγραφών για την αναβάθμιση,τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Υπουργείου. κβκβ) Η μελέτη για τη λογική και φυσική ασφάλεια του δικτύου και των δεδομένων. κγκγ) Η εφαρμογή της αποδεκτής πολιτικής χρήσης του δικτύου του Υπουργείου. κδκδ) Η διαχείριση αλλαγών λόγω μετακινήσεωνκατάργησης θέσεων εργασίας με τη δημιουργία νέων λογαριασμών ή κατάργηση υπαρχόντων και με την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης κοινόχρηστων πόρων του δικτύου. κεκε) Η διαχείριση αλλαγών τηλεπικοινωνιακού υλικού λόγω μετακινήσεων υπηρεσιών. κστκστ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση καταστροφής του data center (Disaster recover). κζκζ) Η ευθύνη για την εφαρμογή της τήρησης των διαδικασιών ασφάλειας του τοπικού δικτύου σε όλα τα επίπεδα (ΙΤ security). κηκη) Η μέριμνα για την ασφάλεια των φυσικών χώρων του data center (IT Security). κθκθ) Η δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων. λλ) Η διαχείριση αλφαριθμητικών δεδομένων. λαλα) Η διαχείριση γεωχωρικών και πολυμεσικών δεδομένων. λβλβ) Η αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων με σκοπό την πληροφόρηση. λγλγ) Η ολοκλήρωση της πληροφορίας του ΥΠΑΑΤ, των εποπτευομένων φορέων και εξωτερικών πηγών σε συστήματα Big Data. λδλδ) Η μέριμνα διασύνδεσης με ξένες βάσεις δεδομένων με σκοπό τη συμβατότητα και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. λελε) Η δημιουργία λεξικών και σταθεροτύπων των δεδομένων. λστλστ) Η υποστήριξη και ανάπτυξη συστημάτων τεκμηρίωσης ψηφιοποιημένων πληροφοριών. λζλζ) Η τήρηση ιστορικών βάσεων δεδομένων και η υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών (MIS). ληλη) Η αυτόματη ή η ημιαυτόματη ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων από τις βάσεις δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία κάποιου προτύπου (Datamining) και η μέριμνα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των βάσεων δεδομένων (Database Tuning). λθλθ) Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επί των δεδομένων των τηρούμενων Βάσεων και η επεξεργασία των δεδομένων των βάσεων δεδομένων με στατιστική μεθοδολογία. μμ) Η μέριμνα για την αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων και η εκτέλεση εργασιών συντήρησης των βάσεων δεδομένων. μαμα) Ο έλεγχος της πληρότητας και της ορθής τήρησης των Μητρώων και η λήψη αναγκαίων διορθωτικών μέτρων. μβμβ) Η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων επί των δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων. μγμγ) Η κατάρτιση και έκδοση πράξεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση, την ενημέρωση και τυχόν ανασχεδιασμό των Μητρώων που τηρούνται στο Υπουργείο. μδμδ) Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων των τηρούμενων Μητρώων και του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικού Μητρώου. μεμε) Η διαρκής ενημέρωση των Γεωχωρικών δεδομένων των Μητρώων του Υπουργείου. μστμστ) Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σε τεχνικό επίπεδο της διαλειτουργικότητας ανάμεσα στα τηρούμενα Μητρώα καθώς και σε άλλα Μητρώα φορέων του Δημοσίου, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. μζμζ) Η εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση – υποστήριξη και εποπτεία των χρηστών και ελεγκτών των εφαρμογών των τηρούμενων Μητρώων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες. μημη) Η εκπροσώπηση σε ενωσιακά και εθνικά όργανα σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. μθμθ) Η αξιοποίηση των δεδομένων των τηρουμένων Μητρώων για στατιστικούς λόγους και η παροχή στοιχείων σε εθνικές και κοινοτικές αρχές. 4) Της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ12 Πληροφορικής ή ΤΕ9 Πληροφορικής. Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 1) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων 2) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι αρμόδια για τη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012 (Α΄ 66), με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα και την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς και για την αξιοποίησή τους για αναπτυξιακούς και κοινωφελείς σκοπούς για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, διασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου στα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο, αντιμετωπίζει τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ν.4061/2012 και παρακολουθεί και ελέγχει την τηρηση της νομιμότητας όσον αφορά τα παραχωρούμενα ακίνητα. Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας ανήκει η ηλεκτρονική καταγραφή και η διαμόρφωση σχεδίου διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Εμπράγματων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων αα) Η παροχή απαντήσεων σε αιτήματα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο. ββ) Η διατύπωση απόψεων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές διαφορές. γγ) Η κατάρτιση σχεδίων ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης. δδ) Η έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. εε) Η κατάρτιση σχεδίων εγκυκλίων και οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Διεύθυνσης. στστ) Η εξέταση προσφυγών του άρθρου 8 του ν.3200/1955 ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ζζ) Η εξέταση ενστάσεων κατά του κύρους δημοπρασίας ακινήτου. ηη) Η τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δημοσίων ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν.4061/2012. θθ) Η υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη διάθεση ακινήτων για αγροτική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4061/2012. β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακινήτων αα) Οι εισηγήσεις για παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση και κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων παραχώρησης. ββ) Οι εισηγήσεις προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επωφελή αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, για αγροτικούς, αναπτυξιακούς, κοινωφελείς και άλλους σκοπούς με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. γγ) Η κατάρτιση της διακήρυξης δημοπρασίας για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με τίμημα. δδ) Η εξέταση αιτημάτων για παραχώρηση της χρήσης ακινήτων σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4061/2012. εε) Η υποστήριξη της Επιτροπής Δημοπρασιών στο έργο της και η παροχή διευκρινίσεων σε σχετικά θέματα που ανακύπτουν. στστ) Η τήρηση αρχείου στατιστικών στοιχείων δημοπρασιών ακινήτων που διεξάγονται στο Υπουργείο και στις Περιφέρειες της χώρας. ζζ) Οι εισηγήσεις κατόπιν αιτημάτων για λοιπές διαχειριστικές πράξεις (όπως έγκριση στέγασης υπηρεσιών του Υπουργείου στα ακίνητα που διαχειρίζεται, εγκρίσεις επεμβάσεων για πραγματοποίηση κοινωφελούς σκοπού, έγκριση ανταλλαγής ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα περί Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων κ.τ.λ.) γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Όρων Παραχώρησης Ακινήτων αα) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012. ββ) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου με τίμημα κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4061/2012, καθώς και η παρακολούθηση καταβολής του ετήσιου τιμήματος και της αναπροσαρμογής αυτού. γγ) Η παρακολούθηση τήρησης των όρων της απόφασης παραχώρησης ακινήτου, κατά χρήση ή κατά κυριότητα με τίμημα ή για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν.4061/2012 διατάξεις (ν.δ.221/1974, ν.1734/1987, άρθρο 123 αγροτικού κώδικα, ν.3147/2003 − άρθρο 4, άρθρο 13 του ν.4377/1929 κ.λπ.). δδ) Η εισήγηση για ανάκληση της απόφασης παραχώρησης ακινήτου, με οποιοδήποτε νόμο, λόγω παραβίασης των όρων παραχώρησης. εε) Ο έλεγχος για την ορθή καταχώριση των ακινήτων στα Κτηματολογικά Γραφεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ. στστ) Ο έλεγχος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής για τη διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΑΑΤ) κατά τη διαδικασία του αναδασμού και του κτηματολογίου που ενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας. ζζ) Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 1987 των προς παραχώρηση ακινήτων. 4) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού, εκτός του Τμήματος Παρακολούθησης και Εκτέλεσης όρων παραχώρησης ακινήτων, όπου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ11 Μηχανικών. Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης 1) Το Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: αα) Kατάρτιση και τήρηση, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για την Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης, σχεδίων οργάνωσης, κινητοποίησης και δράσης σε πόλεμο και έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. ββ) Kοινοποίηση των κατά την περίπτωση αα) σχεδίων στις Περιφέρειες ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ώστε βάσει αυτών να καταρτισθούν τα τοπικά σχέδια. γγ) Σχολιασμό, έλεγχο και έγκριση των τοπικών σχεδίων των Περιφερειών ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου. δδ) Σχολιασμό των σχεδίων άλλων Υπουργείων, στα οποία αναφέρεται το ΥΠΑΑΤ ως συνεργαζόμενο. εε) Υποβολή στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους ή και εκτάκτως, εφόσον αυτό ζητηθεί, έκθεσης επί της προόδου της Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και προτάσεις για τα ληφθέντα μέτρα προώθησής της. στστ) Συντονισμό κατά τον καιρό της ειρήνης όλων των ενεργειών των υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων από αυτό Πολιτικών Δυνάμεων για την Πολιτική Σχεδίαση έκτακτης Ανάγκης. ζζ) Συντονισμό σε θέματα της Ανώτερης Επιτροπής Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του ΝΑΤΟ και των Επιτροπών της, στον τομέα δράσης του ΥΠΑΑΤ. ηη) Χειρισμό κάθε γενικού ή ειδικού θέματος που άπτεται άμεσα ή έμμεσα της διεξαγωγής της σχεδίασης. θθ) Συγκρότηση Μικτών Επιτελικών Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας από υπαλλήλους των αρμόδιων Υπουργείων, που υποδεικνύονται από αυτά για τη μελέτη, εισήγηση και σχεδίαση των επιμέρους θεμάτων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης, των οποίων η επίλυση έχει ανάγκη της συνδρομής περισσοτέρων Υπουργείων. ιι) Συμμετοχή στις Μικτές Επιτελικές Επιτροπές που συγκροτεί και συντονίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δια του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αποτελούνται από αξιωματικούς και υπαλλήλους των Υπουργείων, με σκοπό: ααα) τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων της κείμενης νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη συμβολή των Πολιτικών Δυνάμεων στην Εθνική Άμυνα, βββ) την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Πολιτικών Δυνάμεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των σε εκτέλεση αυτών εκδιδομένων αποφάσεων και πράξεων. ιαια) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε κατοίκους ακριτικών περιοχών, που έχουν υποστεί άμεσες ή έμμεσες ζημιές στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις από την 20η Ιουλίου 1974 και εφεξής, συνεπεία στρατιωτικής κινητοποίησης και επιστράτευσης, για την αμυντική προπαρασκευή της χώρας ιβιβ) Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στη γεωργία από θεομηνία, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και άλλα έκτακτα γεγονότα πριν την 8/1/2001. ιγιγ) Ο ορισμός υπαλλήλου του Τμήματος, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα Επιθεωρητή ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας. ιδιδ) Η κατά την ισχύουσα νομοθεσία και λοιπή κανονιστική ρύθμιση οργάνωση, καθοδήγηση και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου για την αντιμετώπιση πάσης φύσεως εχθρικών προσβολών και καταστροφών. ιειε) Η εφαρμογή και η υλοποίηση των σχεδίων του Υπουργείου και των ανατιθεμένων σε αυτό αποστολών υποστήριξης σχεδίων άλλων Υπουργείων. ιστιστ) Η προπαρασκευή και η συμμετοχή του Υπουργείου στις εκτελούμενες πάσης φύσεως ασκήσεις Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης. ιζιζ) Η κίνηση της διαδικασίας για την εξασφάλιση των μέσων υποστήριξης των σκοπών της Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης στον τομέα δράσης του Υπουργείου, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χορήγηση αναστολών κατάταξης σε εφέδρους σε επιστράτευση, την εκχώρηση απαραίτητων για τη ζωή του Έθνους ή την Εθνική Άμυνα σε πόλεμο και έκτακτη ανάγκη σε καιρό ειρήνης βιομηχανιών, οργανισμών και επιχειρήσεων πάσης φύσεως, δημοσίων και ιδιωτικών, την πολιτική επιστράτευση, τη δέσμευση και την επίταξη των αναγκαιούντων προς αυτό εφοδίων και μέσων. ιηιη) Η μέριμνα εκπαίδευσης και κατάρτισης των υπαλλήλων και του προσωπικού των Πολιτικών Δυνάμεων αρμοδιότητας του Υπουργείου σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης. ιθιθ) Ο χειρισμός των θεμάτων των υπό των κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού Εθνικού και ΝΑΤΟ, έργων υποδομής εθνικών και ΝΑΤΟ και ασφαλείας, βιομηχανικών επιχειρήσεων αναφερομένων στις πολιτικές δυνάμεις αρμοδιότητας του Υπουργείου. κκ) Η εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, υλικών, εφοδίων και πιστώσεων για την υποστήριξη των σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου. κακα) Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών στοιχείων δυναμικού, ανθρώπινου και οικονομικού, του Υπουργείου και η διενέργεια των εκάστοτε διατασσομένων απογραφών. κβκβ) Η διακίνηση της αλληλογραφίας του Τμήματος από την πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση μέχρι και την αρχειοθέτησή της όπως επίσης και η τήρηση του Αρχείου κατά τα ισχύοντα από τον Κανονισμό Αλληλογραφίας Δημοσίων Υπηρεσιών και από τον Ειδικό Κανονισμό Ασφαλείας Διαβαθμισμένου Υλικού. 2) Του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ.

Άρθρο 5Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει ως στρατηγικό σκοπό την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας και τη βελτίωση του εμπορικού της ισοζυγίου, μέσω της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και του εξαγωγικού προσανατολισμού τους. Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών και στην ενίσχυση καινοτόμων καλλιεργειών και τη βελτίωση των αγροτικών υποδομών με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: Α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών Γ. Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Δ. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ΣΤ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής Α. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης 1) Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού β) Τμήμα Αξιολόγησης γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης ανήκουν: α) Η διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών στόχων του ΥΠΑΑΤ μέσα από τη συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων, αναγκών, προβλημάτων, ευκαιριών και κινδύνων. β) Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που αφορούν στον αγροτικό τομέα. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού αα) Η συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία των προτάσεων, αναγκών, προβλημάτων, ευκαιριών, κινδύνων κ.λπ. από όλους τους εμπλεκόμενους (stakeholders) του αγροτικού τομέα. ββ) Η οργάνωση της ετήσιας και πολυετούς SWOT ανάλυσης για τον αγροτικό τομέα. γγ) Η στοχευμένη μελέτη και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του αγροτικού τομέα (όπως υποδομές που αφορούν αρδευτικά έργα, επενδύσεις, εργαστήρια, τεχνογνωσία κ.λπ., αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και αναδιοργανώσεις της παραγωγής, η προώθηση του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της διαχείρισης κρίσεων, της ιχνηλασιμότητας, της αναγκαίας επιμόρφωσης, της επισιτιστικής επάρκειας και ασφάλειας της αγροδιατροφικής αλυσίδας εφοδιασμού, των γεωργικών συμβουλών, της προώθησης και ενσωμάτωσης της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα (με τη μεταποίηση, την τυποποίηση, τη συσκευασία, την προώθηση της ποιότητας, της επωνυμίας, της καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας) κ.λπ. δδ) Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά και διεθνή fora χάραξης στρατηγικής για τον τομέα. εε) Η διαμόρφωση των ετήσιων και πολυετών προτάσεων στρατηγικών στόχων του ΥΠΑΑΤ και επιλογή των σχετικών δεικτών ανάπτυξης και επίτευξης των στρατηγικών στόχων για τον αγροτικό τομέα. στστ) Η συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων για τα θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. β) Τμήμα Αξιολόγησης αα) Η οργάνωση της διαδικασίας ανάλυσης των ετήσιων και πολυετών στρατηγικών στόχων του Υπουργείου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του και διαμόρφωση ή/και επικαιροποίηση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων δράσης τους (με τους κατάλληλους δείκτες, τα αποτελέσματα και τις απαραίτητες ενέργειες − δράσεις επίτευξής τους), τόσο των χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους, όσο και από κοινοτικούς. Η αξιολόγηση των ετήσιων αποτελεσμάτων επίτευξης των στρατηγικών και επιχειρησιακών (υπηρεσιακών) στόχων όλων των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. ββ) Η συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης και Ποιότητας της Διεύθνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων για τα θέματα στοχοθεσίας και αξιολόγησης. γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Αγροτικής Στατιστικής αα) Η συγκέντρωση, οργάνωση και κωδικοποίηση όλων των πληροφοριών τεκμηρίωσης που αφορούν στον αγροτικό τομέα πάσης φύσεως δεδομένων (μελέτες, πληροφορίες, ηλεκτρονικά αποθετήρια, περιοδικά, ψηφιακές ή μη βιβλιοθήκες, περιεχόμενο ερευνών, επιστημονικών δημοσιευμάτων, αλφαριθμητικών και χαρτογραφικών ψηφιακών δεδομένων κ.λπ.). ββ) Η παροχή τεκμηρίωσης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό και τις εκάστοτε διαπραγματεύσεις που αφορούν στον αγροτικό τομέα. γγ) Η συνεργασία με εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς φορείς για τη διασύνδεση της χώρας με αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα και ανταλλαγή πληροφοριών. δδ) Η έρευνα, συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και μηχανοργάνωση των στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τον αγροτικό τομέα στο σύνολό του, σε συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. εε) Η παροχή στατιστικής υποστήριξης για τον Στρατηγικό σχεδιασμό και τις εκάστοτε διαπραγματεύσεις που αφορούν στον αγροτικό τομέα. στστ) Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία όλων των πληροφοριών που αφορούν στον αγροτικό τομέα. ζζ) Η οργάνωση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχο του κοινοτικού προγράμματος "Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ) " σε εθνικό επίπεδο. ηη) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της Κοινοτικής Τυπολογίας σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ. θθ) Η οργάνωση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της διενέργειας προσανατολισμένων δειγματοληψιών σε εθνικό επίπεδο, για συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που διενεργούνται στα πρότυπα του ΔΙΓΕΛΠ, με συγκεκριμένο πεδίο παρατήρησης και σχέδιο επιλογής. ιι) Η σύσταση, η τήρηση και η ενημέρωση Μητρώου, με την ονομασία «Μητρώο Γεωργικών Στατιστικών Οργάνων» (Μητρώο ΓΣΟ), στο οποίο εντάσσονται εκείνα τα διοικητικά όργανα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα περί των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο. ιαια) Η μέριμνα για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της συνοχής των δεδομένων. ιβιβ) Η μέριμνα για τη διενέργεια αξιολογήσεων, αναλύσεων, μελετών και ερευνών καθώς και για την έκδοση, τη δημοσίευση ή τη διάδοσή τους. ιγιγ) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη δημιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς διοικητικά όργανα και τον αγροτικό πληθυσμό. ιδιδ) Η συμμετοχή σε ενωσιακά και σε διεθνή προγράμματα, καθώς και σε επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για την απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας. ιειε) Η διαρκής θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση διοικητικών οργάνων και αγροτικού πληθυσμού περί των αντικειμένων των αρμοδιοτήτων, ακόμη και εξ’ αποστάσεως με χρήση ΤΠΕ. ιστιστ) Η κατάρτιση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Τμήματος, από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους. 4) Της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης και των Τμημάτων αυτής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού, ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ 10 Οικονομικού. Β. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών 1) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων β) Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων γ) Τμήμα Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων δ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών ανήκουν: α) O προγραμματισμός και η εφαρμογή ενός σύγχρονου αναπτυξιακού μοντέλου αγροτικού χώρου και επιχειρηματικότητας (agrobusiness). β) Η μελέτη και αξιοποίηση των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού τομέα. γ) Η προώθηση των επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων και κινήτρων προσανατολισμού που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Γεωργικών Διαρθρώσεων. αα) Η εφαρμογή της στρατηγικής του ΥΠΑΑΤ για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου σε συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς οργανισμούς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τους μη κρατικούς οργανισμούς. ββ) Η προώθηση των επενδύσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης των βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με τη στήριξή τους σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, βελτίωσης της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας των προϊόντων, του εξαγωγικού χαρακτήρα και του περιβάλλοντος, τη δυνατότητα εξεύρεσης κανονιστικών διεξόδων στην αγορά, την ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις, μέσω της υλοποίησης Κοινοτικών Προγραμμάτων βάσει Κανονισμών της Ε.Ε. γγ) Η κατάρτιση του θεσμικού πλαισίου στο σύνολό του, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, επιχειρησιακά σχέδια δράσης, οδηγοί εφαρμογής, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του. δδ) Η υλοποίηση, παρακολούθηση και ο συντονισμός των απαιτούμενων ενεργειών που έχουν ως στόχο την ορθή και απρόσκοπτη απορρόφηση Κοινοτικών Πόρων, και τη μείωση των δημοσιονομικών διορθώσεων. εε) Η κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις στον Τομέα της Γεωργίας των Τροφίμων ή/και του Αγροτοδιατροφικού τομέα και στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού/Επενδυτικού Νόμου σε συνεργασία με το οικείο Υπουργείο, με εφαρμογή των κατευθύνσεων πολιτικής και προτεραιοτήτων για τους τομείς της γεωργίας και τροφίμων. στστ) Ο συντονισμός και ο έλεγχος σε επίπεδο εποπτείας διαδικασιών και ενεργειών, καθώς και η γνωμοδότηση για ένταξη έργων πρωτογενούς τομέα, καθώς και για την ένταξη έργων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων σε αναπτυξιακά προγράμματα και νόμους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες ζζ) Η εξασφάλιση εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων για τα προγράμματα αξιοποίησης της αγροτικής παραγωγής, η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και καταβολή των επιδοτήσεων και ενισχύσεων στους δικαιούχους, ηη) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαφόρων προγραμμάτων, της πορείας εκτέλεσης των έργων, η αξιολόγηση βιωσιμότητας των έργων μετά την κατασκευή τους και η παρακολούθηση στο στάδιο της λειτουργίας τους. θθ) Η συμβολή στην επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, ως τελικός δικαιούχος για το Γ΄Κ.Π.Σ. στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενίσχυσης για την περίοδο 2000−2006 και ως φορέας εφαρμογής για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο του Μέτρου 123Α του άξονα 1 με τίτλο «Αύξηση της Αξίας των γεωργικών προϊόντων» που αφορά στον κλάδο της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. ιι) Η εκκίνηση του συστήματος Δημοσιονομικών Διορθώσεων και των διαδικασιών ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. ιαια) Η διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων με σκοπό τη διαπίστωση τήρησης των υποχρεώσεων τόσο των δικαιούχων των ενισχύσεων, όσο και των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Επιτροπών Παρακολούθησης Έργων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας, σε όλα τα στάδια εφαρμογής των προγραμμάτων. ιβιβ) Η κατάρτιση και έκδοση αποφάσεων καταβολής αποζημιώσεων των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, καθώς και της έγκρισης διάθεσης πίστωσης. ιγιγ) Η εκκαθάριση, του πληρωτέου ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων στους δικαιούχους που υπήχθησαν στις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων παραγωγής τους. ιδιδ) Η παρακολούθηση και οι τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ισχύει κάθε φορά ανά προγραμματική περίοδο. ιειε) Η συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. ιστιστ) Η προετοιμασία για την επόμενη προγραμματική περίοδο. ιζιζ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης ενδιαφερομένων για τα διαλαμβανόμενα κάθε φορά στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και υποδείξεων – οδηγιών – συστάσεων για τις απαιτούμενες ενέργειές προκειμένου αυτοί να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους. ιηιη) Η αντιμετώπιση προσφυγών ενώπιον δικαστικών αρχών κατά αποφάσεων της Διοίκησης και γενικά νομικών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. ιθιθ) Η κατάρτιση – συμμετοχή − εφαρμογή θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα. κκ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση θεσμικού πλαισίου και αποτελεσμάτων αυτού των μορφών συνεργασίας δικτύωσης και προβολής σχετικά με την μεταποίηση και την εμπορία αγροτικών προϊόντων σε τοπικό ή/και εθνικό επίπεδο. κακα) Η κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για επενδύσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα όσον αφορά βελτίωση της οργάνωσης των αλυσίδων τροφίμων από την παραγωγή την μεταποίηση, την εμπορία και την κατανάλωση των τροφίμων στα πλαίσια οριζόντιων και κάθετων μορφών συνεργασίας. Στρατηγικός Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου των Βραχείων Αλυσίδων Αγοράς στον Αγροτοδιατροφικό τομέα. κβκβ) Η συνεχής συγκέντρωση− καταγραφή −αξιολόγηση −ομαδοποίηση αναγκών και προτάσεων των θεσμοθετημένων Κρατικών (π.χ. Α΄ και Β΄ Τοπική Αυτοδιοίκηση) και Ιδιωτικών Φορέων σε Τοπικό ή Εθνικό Επίπεδο σχετικά με τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Επενδύσεις ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του Υπουργείου για τους μελλοντικούς του Στρατηγικούς Σχεδιασμούς. κγκγ) Η εφαρμογή του προγράμματος ενισχύσεων στους γεωργούς στις Ορεινές περιοχές και σε γεωργούς περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα εκτός των Ορεινών περιοχών. κδκδ Η κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΚΑΕ 5323, για Εξισωτική Αποζημίωση και Πρόωρη Συνταξιοδότηση σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. β) Τμήμα Προγράμματος Δημοσίων και Ιδιωτικών Επενδύσεων αα) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η προώθηση των δικαιολογητικών πληρωμής των επιλέξιμων δαπανών στον τομέα προσανατολισμού. ββ) Ο συντονισμός των ενεργειών των οικονομικών περιφερειακών υπηρεσιών για την επανείσπραξη των επιλέξιμων δαπανών, που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από εθνικές και κοινοτικές πράξεις. γγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. δδ) Η αντιμετώπιση προσφυγών ενώπιον δικαστικών αρχών κατά αποφάσεων της διοίκησης και γενικά των νομικών θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. εε) Η παρακολούθηση υποθέσεων των προγραμμάτων LEADER II και του Προγράμματος Ελληνικής Μονάδας Εμψύχωσης (Μ.Ε.Δ.) του δικτύου LEADER+ Μέτρο 3.2 και η άσκηση ενεργειών για τον έλεγχο και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων που δόθηκαν από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους στα πλαίσια των προγραμμάτων που προαναφέρθησαν. στστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αναθεώρηση και τροποποίησή τους. ζζ) Η αρμοδιότητα Τοπικού Διαχειριστή (Local Administrator) για την καταγραφή − δήλωση του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων που δίδονται ετήσια από το Υπουργείο, τους εποπτευόμενους φορείς του, στη βάση δεδομένων S.A.R.I. (State Aid Reporting Interactive) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ηη) Η προώθηση στοιχείων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) (υποβολή αιτήσεων με προγράμματα αποζημιώσεων κ.λπ., σχέδια αποφάσεων, απαντήσεις σε ερωτήματα της Ε.Ε.) προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., αναφορικά με την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από φυσικές καταστροφές. γ) Τμήμα Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων αα) Η διερεύνηση των βασικών διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του αγροτικού τομέα με ιδιαίτερη έμφαση στην αγροτική απασχόληση, τη διάρθρωση της παραγωγής και τις δομές των εκμεταλλεύσεων. ββ) Η μελέτη και αξιοποίηση των πορισμάτων της έρευνας που αναφέρονται στα προβλήματα του αγροτικού τομέα από πλευράς κοινωνικής οργάνωσης και δομής στην ύπαιθρο, καθώς και η μελέτη των δημογραφικών χαρακτηριστικών του αγροτικού πληθυσμού και η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων γγ) Ο συντονισμός των ενεργειών, η μελέτη και ο σχεδιασμός προγραμμάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα, καθώς και η εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών. δδ) Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των ανωτέρω προγραμμάτων και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την αναθεώρηση και τροποποίησή τους, πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων δικαιούχων προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών Β΄ και Γ΄ προγραμματικής περιόδου. εε) Η εφαρμογή Εθνικών Συμπληρωματικών Μέτρων για τους νέους αγρότες βάσει του ν.2520/1997 (Α΄ 193). στστ) Η εφαρμογή του Καν.1535/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που είναι κρατικές ενισχύσεις. ζζ) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Ε.Ε σχετικά με απαλλακτικούς Κανονισμούς για τις κρατικές ενισχύσεις. δ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών αα) Η έκδοση πάσης φύσης ενημερωτικού εντύπου υλικού, βιβλιαρίων, φυλλαδίων, αφισών κ.λπ. για ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ββ) Η έκδοση και κυκλοφορία βιβλίων, συγγραμμάτων και περιοδικών που αφορούν αγροτικά θέματα για τις ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού καθώς και του επιστημονικού προσωπικού του ΥΠΑΑΤ. γγ) Η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ενημέρωσης στους καταναλωτές αγροτικών προϊόντων. δδ) Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή σποτ, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την προαγωγή του επιπέδου της επαγγελματικής, συνεταιριστικής και κοινωνικής μόρφωσης του αγροτικού πληθυσμού και για την ενημέρωση του για τους στόχους των προγραμμάτων του ΥΠΑΑΤ για την αγροτική ανάπτυξη με σκοπό την προαγωγή του πολιτιστικού και κοινωνικού επιπέδου του. εε) Η παραγωγή τηλεοπτικών κ.λπ. ταινιών, DVD, φωτογραφικού και λοιπού υλικού απαραίτητα για τις ανάγκες της ενημέρωσης τόσο του αγροτικού πληθυσμού, όσο και του προσωπικού του ΥΠΑΑΤ. στστ) Η παραγωγή τηλεοπτικού, φωτογραφικού και λοιπού υλικού απαραίτητου κατάλληλου στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων, στην διαδικασία της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας, εμπορίας, στην καινοτομία καθώς και της ποιοτικής βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ζζ) Η οργάνωση, συνδιοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων (εθνικών και διεθνών), σεμιναρίων κ.λπ. σχετικών ενημερωτικών δράσεων, για την ΚΑΠ, για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ−ΠΓΕ, μεσογειακής διατροφής, καινοτόμων προϊόντων, ενδυνάμωσης αγροτουρισμού, μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, οικοτεχνίας κ.λπ. ηη) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων που αφορούν τη διαδικασία και την ανάθεση σε τρίτους εργασιών και έργων για τις ανάγκες τόσον της παραγωγής ραδιοφωνικών – τηλεοπτικών εκπομπών, προγραμμάτων και ταινιών, όσον της έκδοσης και κυκλοφορίας των πάσης φύσεως εκδόσεων. θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα προώθησης αγροτικών προϊόντων και η ένταξη σε συγκεκριμένες και στοχευμένες δράσεις. ιι) Η συνεργασία με εκπροσώπους και φορείς παραγωγών αγροτικών προϊόντων, μεταποιητικών επιχειρήσεων και εμπορικών δικτύων, για την καταγραφή των αναγκών και εξεύρεση βέλτιστων τρόπων για την έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού. ιαια) Η παροχή τεχνογνωσίας από τη σύσταση έως και τη λειτουργία μιας γυναικείας ατομικής ή συνεταιριστικής επιχείρησης στους τομείς της μεταποίησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, του αγροτουρισμού, της οικοτεχνίας κ.ά. με σκοπό την απασχόληση του γυναικείου δυναμικού της υπαίθρου σε εξωγεωργικά επαγγέλματα για την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος. ιβιβ) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη σύνδεση της παραγωγής των γυναικείων ατομικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων με διεπαγγελματικούς φορείς όπως επιμελητήρια, εμπορικά δίκτυα κ.ά. ιγιγ) Η διερεύνηση και η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης για την παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση παραδοσιακών προϊόντων στο πρότυπο της ελληνικής μεσογειακής διατροφής και η ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. ιδιδ) Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας. ιειε) Η ενημέρωση και υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα ασφάλειας κατά την εργασία στην ύπαιθρο προς αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. ιστιστ) Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. ιζιζ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων − τροφίμων, ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. ιηιη) Η εποπτεία και ο έλεγχος της διενέργειας των εθνικών διαγωνισμών καινοτόμων προϊόντων και γενικότερα της επιχειρηματικής καινοτομίας στον αγροτικό χώρο. ιθιθ) Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της καινοτομίας παραγωγής αγροτικών προϊόντων. κκ) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση, επισήμανση και διαφήμιση των καινοτόμων προϊόντων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. κακα) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας και γενικότερα την στήριξη του τομέα καινοτόμων προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους. κβκβ) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα ανάπτυξης της καινοτομίας στη παραγωγή αγροτικών προϊόντων. κγκγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των καινοτόμων προϊόντων στο διεθνή χώρο. κδκδ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης και την προβολή των προϊόντων αυτών. κεκε) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παρεχόμενη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση. κστκστ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παρεχόμενη κατάρτιση των αγροτών. κζκζ) Ο καθορισμός των στόχων της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού στο ευρύτερο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κηκη) Ο καθορισμός του πλαισίου προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αγροτών. κθκθ) Η μέριμνα για την λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εμπλεκόμενους φορείς. λλ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ίδρυση, παρακολούθηση, καθοδήγηση και εποπτεία της όλων των Σχολικών Ιδρυμάτων Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. λαλα) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ίδρυση, παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ», όπου υλοποιείται η κατάρτιση των αγροτών. λβλβ) Η εποπτεία και έλεγχος της παρεχόμενης γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στους αγρότες από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ». λγλγ) Η αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών με σκοπό την συνεχή βελτίωσή τους και την εναρμόνιση τους στις νέες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής γεωργίας. λδλδ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού. λελε) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πρόσθετων γεωργικών μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ. λστλστ) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τον καθορισμό του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. λζλζ) Ο συντονισμός και παρακολούθηση των διεξαγομένων ερευνητικών προγραμμάτων και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους ερευνητές και στα εποπτευόμενα ιδρύματα για την ταχύτερη αποπεράτωση των ερευνητικών τους εργασιών. ληλη) Ο σχεδιασμός και η στρατηγική των πολιτικών στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. λθλθ) Η στήριξη της μεταφοράς και της διάχυσης της γνώσης, της τεχνολογίας και των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. με γενικότερο στόχο την ανάπτυξη της χώρας. μμ) Η συγκέντρωση και καταγραφή όλων των ερευνητικών και τεχνολογικών δεδομένων και δημιουργία βάσης δεδομένων. μαμα) Η εκπροσώπηση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. μβμβ) Η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της οικοτεχνίας και γενικότερα τη στήριξη του τομέα οικοτεχνικών προϊόντων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους. μγμγ) Η μέριμνα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης και την προβολή των οικοτεχνικών προϊόντων καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ενημέρωσης για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές οικοτεχνικών προϊόντων. μδμδ) Η παροχή τεχνογνωσίας από τη σύσταση έως και τη λειτουργία οικοτεχνικής επιχείρησης με σκοπό την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και την απόκτηση συμπληρωματικού εισοδήματος. μεμε) Η συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς στον τομέα της οικοτεχνικής παραγωγής προϊόντων καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας. 4) Της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ 10 Οικονομικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού, εκτός του Τμήματος Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγροτών, όπου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας ή ΤΕ1 Γεωπονικού Γ. Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1) Η Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας β) Τμήμα Χωροταξίας γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες δ) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους−σκοπούς της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανήκουν: α) Ο συντονισμός, η χάραξη στρατηγικής και πολιτικής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων αναφορικά με θέματα περιβάλλοντος που αφορούν στον αγροτικό τομέα. β) Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από αγροτικές και εξωαγροτικές δραστηριότητες γ) Ο σχεδιασμός, η πρόταση και η εφαρμογή της χωροταξικής πολιτικής αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Προστασίας Φυσικού Κεφαλαίου της Γεωργίας αα) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για την ανάσχεση της απώλειας αγροτικής βιοποικιλότητας, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. ββ) Χάραξη εθνικής στρατηγικής και συνδιαμόρφωση εθνικού πλαισίου για τη διατήρηση και προστασία των βιογενετικών αποθεμάτων της χώρας, όσον αφορά στον αγροτικό τομέα, και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. γγ) Η εφαρμογή και παρακολούθηση της Διεθνούς Συνθήκης του FAO σχετικά με τους γενετικούς πόρους (φυτικούς, ζωικούς, δασικούς, αλιευτικούς κ.λπ.) για τη διατροφή και τη γεωργία και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. δδ) Η παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (UNCBD) και η συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για θέματα εφαρμογής, αναφορικά με τον αγροτικό τομέα. εε) Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή/και Διεθνή Προγράμματα Συνεργασίας με αντικείμενο τους γενετικούς πόρους στη γεωργία στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα και της Διεθνούς Συνθήκης του FAO. Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων σε θέματα καθ’ ύλην αρμοδιότητας. στστ) Η έκδοση αδειών φυτικού γενετικού υλικού, για την προστασία και βελτίωση του εγχώριου αβελτίωτου γενετικού υλικού. ζζ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος από την απερήμωση, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. ηη) Η εφαρμογή και παρακολούθηση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (UNCCD) και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. θθ) Η χάραξη πολιτικής και ο σχεδιασμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων για θέματα βιοποικιλότητας, στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ. ιι) Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα I της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ότι αφορά στη βιοποικιλότητα. ιαια) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. ιβιβ) Η διαμόρφωση προτάσεων για προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος του γεωργικού χώρου και ιδιαίτερα σε ζητήματα που εκπορεύονται από Διεθνείς Συνθήκες/ Συμβάσεις. ιγιγ) Η εξέταση της γεωργοπεριβαλλοντικής διάστασης της οικονομικής ανάπτυξης και ο σχεδιασμός στρατηγικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ). Συντονισμός Υπηρεσιών αναφορικά με θέματα γεωργίας και περιβάλλοντος. β) Τμήμα Χωροταξίας αα) Ο σχεδιασμός και οργάνωση του Αγροτικού Χώρου σύμφωνα με την Εθνική Χωροταξική και Περιβαλλοντική Πολιτική στο πλαίσιο των Αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανομή των οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η βιώσιμη κατανομή του πληθυσμού και των διαθέσιμων πόρων. ββ) Η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών χωροταξικής Πολιτικής στον Αγροτικό Χώρο σε συνάρτηση με την οργάνωση των παραγωγικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την εφαρμοζόμενη διοικητική δομή. γγ) H εκπόνηση, σε συνεργασία με άλλους φορείς, χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων. δδ) H παρακολούθηση, προώθηση και ταξινόμηση της χωροταξικής−περιβαλλοντικής νομοθεσίας. εε) Η διατύπωση απόψεων για τη χωροθέτηση των έργων υποδομής του Αγροτικού Χώρου καθώς και τα αναγκαία μέτρα και δράσεις για την αειφορική διαχείριση αυτών. στστ) H εκπόνηση συστημάτων ταξινόμησης, κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης της γεωργικής γης και ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτηση και η χαρτογράφηση, ανά Περιφερειακή Ενότητα και σε ανάλογης κλίμακας χάρτες, της γεωργικής γης, των υδατικών πόρων και της βιομάζας, που αποτελούν τους βασικούς εν ανεπαρκεία φυσικούς πόρους. ζζ) Ο καθορισμός της φέρουσας ικανότητας περιοχών για χωροθετήσεις δραστηριοτήτων γεωργικού ή μη χαρακτήρα με την ανάπτυξη και παρακολούθηση κατάλληλων χωροταξικών και αναπτυξιακών δεικτών. ηη) Ο σχεδιασμός και η χωροταξική κατανομή αγροτικών και μη δραστηριοτήτων στον Αγροτικό Χώρο με στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο. θθ) Ο σχεδιασμός και η χωροταξική κατανομή των αγροτικών δραστηριοτήτων (γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές κ.λπ.) με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, πάντοτε εντός του πλαισίου που αφορά την προστασία των ανανεώσιμων και μη φυσικών πόρων από την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση τους. ιι) H πρόταση για τη λήψη των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων καθώς και η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για τη διαφύλαξη και προστασία της Γεωργικής Γης και κυρίως της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας από την ανεξέλεγκτη αλλαγή χρήσης. ιαια) H πρόταση και εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων (μέτρα, δράσεις) προκειμένου να προστατευθεί η Γεωργική Γη εν τω συνόλω της. ιβιβ) H εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση των ποιοτικών και ποσοστικών χαρακτηριστικών του αγροτικού περιβάλλοντος και την πρόληψη της αγροαστικοποίησης που συνεπάγεται περιβαλλοντική υποβάθμιση. ιγιγ) H διατύπωση των απόψεων του ΥΠΑΑΤ για χωροθέτηση γεωργικών και εξωγεωργικών δραστηριοτήτων με βάση τη διαφύλαξη, τη διατήρηση και την προστασία του αγροτικού Tοπίου, τη διασφάλιση των υδατικών πόρων από την υπερεκμετάλλευση και τη ρύπανση, των υγροτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας και την ισόρροπη πολυανάπτυξη του Aγροτικού Xώρου. ιδιδ) H ανάδειξη, διαφύλαξη και προστασία του Tοπίου αλλά και μεμονωμένων στοιχείων του αγροτικού περιβάλλοντος με την εφαρμογή, διαχείριση, και παρακολούθηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων που στόχο έχουν την προστασία του αγροτικού τοπίου στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων. ιειε) H χάραξη πολιτικής και η αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ύπαιθρο με πρόνοια αποφυγής των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ιστιστ) H γνωμοδότηση για την εγκατάσταση κοινωνικού εξοπλισμού μέσα και έξω από τους αγροτικούς οικισμούς προκειμένου να καταστεί ελκυστικός ο Αγροτικός Χώρος. ιζιζ) Η γνωμοδότηση για καθορισμό και οριοθέτηση Πράσινων Χώρων ως περιβαλλοντικά ρυθμιστικών ζωνών, μέσα και έξω από τον οικιστικό ιστό, με σκοπό τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής. ιηιη) Η διατύπωση των θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ επί των προτάσεων Χωροταξικού σχεδιασμού της χώρας σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο καθώς και των σχεδίων Σ.Μ.Π.Ε., Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. κ.λπ. και των σχεδίων και μελετών που αφορούν στα προκαταρκτικά στάδια αυτών. ιθιθ) Η διατύπωση των θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ επί σχεδίων Κανονιστικών Πράξεων που αφορούν το χαρακτηρισμό και οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών και τον καθορισμό επιτρεπτών δραστηριοτήτων σε αυτές. κκ) H καθοδήγηση, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος όλων των Περιφερειακών συλλογικών οργάνων με αντικείμενο χωροταξικά θέματα και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, που είναι επιφορτισμένα να γνωμοδοτούν για προεγκρίσεις και εγκρίσεις χωροθέτησης, δραστηριοτήτων, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης ζωνών για Γ.Π.Σ, Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π, Z.O.E, σχετικών Κανονιστικών Πράξεων κ.λπ. με κωδικοποίηση σύγχρονων πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προκειμένου να υποβοηθηθεί και διευκολυνθεί το έργο της γνωμοδότησής τους σχετικά με τα ζητήματα οργάνωσης του χώρου και βιώσιμης ανάπτυξης που ανακύπτουν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Περιφέρειας. κακα) H διαρκής επιμόρφωση των μελών των παραπάνω συλλογικών οργάνων (π.χ. Π.E.XΩ.Π) ή των ομολόγων τους με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες χωροταξικές−περιβαλλοντικές γνώσεις που είναι προϋπόθεση καλής, συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας τους. κβκβ) H εκπροσώπηση του ΥΠΑΑΤ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ενεργή συμμετοχή σε διϋπουργικές και διαπανεπιστημιακές χωροταξικές διεργασίες, σε διεργασίες χωροθέτησης και κατανομής δραστηριοτήτων, αλλά, κυρίως, σε διεργασίες Βιώσιμης κατανομής του πληθυσμού και γενικά σε ότι έχει σχέση με το Χωροταξικό−Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό της Xώρας καθώς και ο συντονισμός της συμμετοχής σε διεθνείς δραστηριότητες. γ) Τμήμα Προστασίας Φυσικών Πόρων από Αγροτικές Δραστηριότητες αα) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. ββ) Ο σχεδιασμός και ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής, στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. γγ) Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η ενημέρωση και ο έλεγχος όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών που αναλαμβάνουν την υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής. δδ) Η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών των παραπάνω Περιφερειακών Υπηρεσιών π.χ. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των ομολόγων τους με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και με επιμορφωτικά σεμινάρια, ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια στα καθήκοντά τους για την καλύτερη υλοποίηση των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην προστασία των εδαφοϋδατικών πόρων καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής. εε) Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ επί θεμάτων εφαρμογής γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων αρμοδιότητας του τμήματος και συνεργασία με τον φορέα πληρωμής, τους πιστοποιητικούς οργανισμούς καθώς και άλλες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ με στόχο την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων εφαρμογής και την διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η επιλεξιμότητα των δαπανών. στστ) Η διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΠΑΤ προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για την Ενωσιακή νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδατικών και εδαφικών πόρων και συγκεκριμένα της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». ζζ) Η έκδοση του θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». Συμμετοχή σε επιτροπές με το ΥΠΕΚΑ και άλλα υπουργεία προκειμένου να εκδοθούν τα Προγράμματα Δράσης ανά ευπρόσβλητη ζώνη της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ για την «Προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης». ηη) Χάραξη πολιτικής και καθορισμός προτεραιοτήτων σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των εδαφοϋδατικών πόρων αναφορικά με τη χρήση τους στη γεωργία. θθ) Διατύπωση θέσεων και απόψεων του ΥΠΑΑΤ σε ό,τι αφορά στην Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60) και συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συνδιαμόρφωση απαραίτητου θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ. ιι) Η χάραξη πολιτικής και ο σχεδιασμός του εθνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προτύπων και απαιτήσεων σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων στο πλαίσιο του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης της ΚΑΠ. ιαια) Η εισήγηση συμπληρωματικών μέτρων για γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον προκειμένου να εφαρμοσθούν οι πολιτικές του Πυλώνα I της ΚΑΠ στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος στους τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής αλλά και της προστασίας των εδαφοϋδατικών πόρων. δ) Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Διαχείρισης Αποβλήτων αα) Η διαχείριση από πλευράς ΥΠΑΑΤ ζητημάτων που άπτονται της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC). ββ) Η συμμετοχή εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ στη διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου με στόχο τον μετριασμό του αντικτύπου της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. γγ) Η συμμετοχή εκ μέρους του ΥΠΑΑΤ στη διαμόρφωση εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής με στόχο την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή. δδ) Η χάραξη πολιτικής και ο καθορισμός προτεραιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στην παραγωγή, διακίνηση, χρήση και αειφορία βιοκαυσίμων, και ο συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων. Συνδιαμόρφωση σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου. εε) Η διαχείριση σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ ζητημάτων που άπτονται της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων και θεσμοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων όσον αφορά στον γεωργικό τομέα. στστ) Συνδιαμόρφωση θεσμικού πλαισίου σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για τον Εθνικό Σχεδιασμό Δράσης για τα Απόβλητα, τα Σχεδία Δράσης, και τους οδηγούς διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων. ζζ) Η υποβολή προτάσεων προς το ΥΠΕΚΑ για τη θεσμοθέτηση οριζόντιων όρων και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται σε έργα και δραστηριότητες, ώστε αυτές να μην έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική δραστηριότητα. ηη) Γνωμοδότηση επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που διαβιβάζονται στο ΥΠΑΑΤ από το ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το ν.4014/2011 (Α΄ 209), άρθρο 3, παρ. β΄ και υποβολή προτάσεων για περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να επιβληθούν στα έργα και δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτές, έτσι ώστε να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών στη γεωργική γη καθώς και τη γεωργοκτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή αλλά και στους πόρους που προορίζονται γι’ αυτές. θθ) Η διαχείριση όσον αφορά στον αγροτικό τομέα ζητημάτων που άπτονται της οδηγίας 96/82/ΕΚ (SEVESO II), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/106/ΕΚ σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων. Συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΑΑΤ. ιι) Γνωμοδότηση επί των Μελετών Ασφαλείας βάσει της Οδηγίας SEVESO ΙΙ που υποβάλλονται στο ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την αριθ. 12044/613/19−3−2007 ΚΥΑ (Β΄ 276), άρθρο 8, παρ. 3, στις περιπτώσεις που κάποια δραστηριότητα ενέχει κίνδυνο απελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον, όσον αφορά στον αγροτικό τομέα. Συντονισμός συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων του ΥΠΑΑΤ. ιαια) Ο σχεδιασμός και καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για τη υλοποίηση γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και δράσεων, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση αποβλήτων, στο πλαίσιο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων Ενωσιακών προγραμμάτων. 4) Της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Δ. Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων 1) Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων γ) Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους−σκοπούς της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων ανήκουν: α) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αγροτικής πολιτικής σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και η επιτυχής εφαρμογή της. β) Η προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. γ) Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου γεωργικών προϊόντων μέσω της βελτίωσης των εξωτερικών σχέσεων στον αγροτικό τομέα. δ) Η διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Κ.Α.Π. αα) Η μελέτη, ιεράρχηση και εισήγηση των Ελληνικών θέσεων αγροτικής πολιτικής στα πλαίσια των κοινοτικών οργάνων. ββ) Ο συντονισμός των θέσεων των λοιπών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και η μέριμνα για την υποστήριξη ενιαίων θέσεων των υπηρεσιών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα γγ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. δδ) Η υποβοήθηση του έργου του Έλληνα εκπροσώπου στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας και της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων της Ε.Ε. εε) Η προετοιμασία των θεμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας. στστ) Ο συντονισμός της εκπροσώπησης και της επεξεργασίας θέσεων σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου. ζζ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της Κ.Α.Π. στα θέματα δύο Πυλώνων της (άμεσων ενισχύσεων/μέτρων αγοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης). ηη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση της πολιτικής των άμεσων ενισχύσεων. θθ) Η εισήγηση, ο συντονισμός άλλων υπηρεσιών και η μέριμνα για την εφαρμογή των πολιτικών του πρώτου πυλώνα της Κ.Α.Π. στην Ελλάδα. ιι) Ο συντονισμός, ο χειρισμός και η εκπροσώπηση της χώρας σε θέματα της Ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς των Γεωργικών Προϊόντων καθώς και σε θέματα απλούστευσης της Κ.Α.Π. ιαια) Η εισήγηση προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων για την αγροτική ανάπτυξη μεριμνώντας για τη συνοχή και συνέπεια των πολιτικών πρώτου και δεύτερου πυλώνα της Κ.Α.Π. στην Ελλάδα. ιβιβ) Ο χειρισμός και η εισήγηση μέτρων εφαρμογής της Πολλαπλής Συμμόρφωσης και του Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών. ιδιδ) Η εκπροσώπηση της χώρας στην Επιτροπολογία της Ε.Ε. στα θέματα των άμεσων ενισχύσεων. ιειε) Η συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά όργανα διαμόρφωσης των πολιτικών αρμοδιότητας του Τμήματος και η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ιστιστ) Η φροντίδα για τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα Κ.Α.Π. προς τους Έλληνες γεωργούς ιζιζ) Η αξιολόγηση των μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και η εισήγηση μέτρων στήριξης, με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομία. ιηιη) Η παρακολούθηση του βαθμού της δημόσιας στήριξης (κοινοτικής και εθνικής) που παρέχεται στη γεωργία και η πρόταση τρόπων εξισορρόπησης και καλύτερης αξιοποίησής της. ιθιθ) Η εισήγηση, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, φορολογικών και δημοσιονομικών μέτρων πολιτικής για τον αγροτικό τομέα. κκ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης του Εθνικού και Κοινοτικού προϋπολογισμού, η αξιολόγηση και η εισήγηση επί των δημοσιονομικών προοπτικών κακα) Η παρακολούθηση και εποπτεία της διαχείρισης των κοινοτικών πόρων και ιδίως των οικονομικών δοσοληψιών με τα Γεωργικά Ταμεία κβκβ) Ο χειρισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, κοινοτικών θεμάτων σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπών θεσμικών οργάνων: Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή (O.K.E.), Επιτροπή Περιφερειών, Επιτροπή Γεωργικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (COPA) /Γενική Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών (COGEKA) κ.λπ. κγκγ) Ο χειρισμός και συντονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης των Γεωργικών Αγορών (ISAMM − Communication Module Information Session to Member States Users). κδκδ) Ο συντονισμός και χειρισμός θεμάτων διϋπουργικών σχέσεων σε κοινοτικά θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος. κεκε) Η συνεργασία με τα υπόλοιπα Υπουργεία και φορείς για τη διαμόρφωση και προώθηση των εθνικών θέσεων στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. κστκστ) Η άσκηση εποπτείας σε θέματα διαπίστευσης και πιστοποίησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κζκζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις γεωργικές δαπάνες και η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε σχετικές κοινοτικές συναντήσεις. κηκη) Η εθνική εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων της Κ.Α.Π. με έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η σύνταξη Κοινών Υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) και Υπουργικών αποφάσεων (ΥΑ) για το σκοπό αυτό και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών. κθκθ) Η εθνική εφαρμογή των διατάξεων της πολλαπλής συμμόρφωσης. Η σύνταξη ΚΥΑ και ΥΑ για το σκοπό αυτό και η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών. λλ) Η συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.για την εφαρμογή και τις πληρωμές των άμεσων ενισχύσεων της Κ.Α.Π. λαλα) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση δημοσιονομικών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με την λειτουργία των Γεωργικών Ταμείων π.χ. καταλογισμών, αχρεωστήτως καταβληθέντων κ.λπ.) και λειτουργικών εργασιών (π.χ. ελεγκτικών μηχανισμών, αναπτυξιακών δράσεων π.χ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εποπτευόμενο Οργανισμό πληρωμών του ΥΠΑΑΤ, διαπιστευμένο φορέα στην Ε.Ε., για την εύρυθμη και πιστή εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου. λβλβ) Η ενημέρωση και η παροχή στοιχείων, σχετικά με τα αντικείμενα του Τμήματος, σε κάθε Υπηρεσία και Φορέα που άπτεται ή έχει με οποιοδήποτε τρόπο ενδιαφέρον για τον αγροτικό τομέα. λγλγ) Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. καθώς και στα πλαίσια σχετικών συνεργασιών με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. β) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αα) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η εισήγηση διαμόρφωσης πολιτικών που αφορούν στις ενωσιακές εξωτερικές σχέσεις (Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου με τρίτες χώρες και ομάδες τρίτων χωρών, Μεσογειακή Πολιτική, Πολιτική Γειτονίας, κ.λπ.). ββ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων, ο χειρισμός και η εισήγηση διαμόρφωσης πολιτικών που αφορούν στις σχέσεις με πολυμερείς οργανισμούς και τις οικονομικές διεθνείς συμφωνίες [Οργανισμός Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), Οργανισμός Συνεργασίας Αδριατικής Ιονίου, Ένωση για τη Μεσόγειο κ.λπ.]. γγ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε με βιομηχανικές χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Αυστραλία, Κίνα, κ.λπ.) καθώς και με ομάδες κρατών (Mercosur, χώρες των Άνδεων, χώρες της Ασίας). Η εισήγηση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων. δδ) Η μέριμνα για την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών. εε) Η παρακολούθηση των εργασιών των Επιτροπών της Ε.Ε για τις διαδικασίες διεύρυνσης και η εισήγηση για τη διαμόρφωση των Ελληνικών θέσεων. στστ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων και σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου ή άλλων υπουργείων, η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών, που αφορούν τις διμερείς σχέσεις στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας με τρίτες χώρες. ζζ) Ο συντονισμός, η εισήγηση και η παρακολούθηση της υλοποίησης Προγραμμάτων Αναπτυξιακής Βοήθειας προς τρίτες χώρες. ηη) Η εισήγηση και ο χειρισμός τη σύναψη διμερών και πολυμερών σχέσεων και συμφωνιών εμπορικής, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας στον αγροτικό τομέα και παρακολουθεί την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς. θθ) Η υποστήριξη των Ελληνικών συμφερόντων στην ανάπτυξη και εξέλιξη των διμερών και πολυμερών σχέσεων και συμφωνιών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιι) Η παρακολούθηση των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. στον τομέα της εμπορικής πολιτικής και η διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων ιαια) Ο χειρισμός θεμάτων πολιτικών του αγροτικού τομέα σε σχέση με τους διεθνείς Οργανισμούς. ιβιβ) Ο συντονισμός των σχέσεων των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου με τους διεθνείς Οργανισμούς και η μεριμνά για την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε συναντήσεις και λοιπές δραστηριότητες των Οργανισμών αυτών. ιγιγ) Η υποστήριξη του έργου των εκπροσώπων του Υπουργείου στους διεθνείς Οργανισμούς και φορείς. ιδιδ) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση του έργου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Σπουδών. ιειε) Η παρακολούθηση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα στο εσωτερικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων αγροτικής εμπορικής πολιτικής. ιστιστ) Η παρακολούθηση των εργασιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και των πολυμερών γεωργικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο της Συνθήκης για τη σύσταση της Ε.Ε. και λοιπών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα εμπορικής πολιτικής του αγροτικού τομέα και η εισήγηση για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων. ιζιζ) Η συμμετοχή στις εργασίες των επιτροπών τόσο στο πλαίσιο του ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στο Δασμολόγιο και στις Διεθνείς Συμφωνίες SPS, TBT, TRIPS, κ.λπ. ιηιη) Ο συντονισμός, ο χειρισμός και η συμμετοχή στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Γεωργίας− Τροφίμων (FAO), στα όργανα γεωργικού ενδιαφέροντος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς γεωργικού ενδιαφέροντος και η προώθηση εκτός των άλλων, των θεμάτων επισιτιστικής ασφάλειας. ιθιθ) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και άλλα Υπουργεία στα θέματα εμπορικής πολιτικής του αγροτικού τομέα προκειμένου να διασφαλίζονται τα ενδιαφέροντα της εμπορικής πολιτικής που αφορούν τον αγροτικό τομέα. κκ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς. κακα) Η παρακολούθηση του δασμολογικού καθεστώτος που εφαρμόζεται στα μέσα παραγωγής, τα εφόδια και τα προϊόντα του αγροτικού τομέα κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή τους και, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η εισήγηση για τη λήψη μέτρων πολιτικής. γ) Τμήμα Εμπορικών Ροών, Προώθησης και Προβολής Προϊόντων αα) Η μελέτη και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων για τη ορθή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των αγροτικών προϊόντων για την προστασία των τιμών παραγωγού και τον περιορισμό του ανοίγματος μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή. ββ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού (πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.) και η παρακολούθηση των τοπικών αγορών των γεωργικών προϊόντων. γγ) Η παρακολούθηση της ασκούμενης εμπορικής πολιτικής για τα γεωργικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. δδ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και καταγραφή των πληροφοριών που περιέχονται στην ελληνική βιβλιογραφία και αφορούν στον αγροτικό τομέα. εε) Η οργάνωση και λειτουργία της κεντρικής επιστημονικής βιβλιοθήκης, καθώς και η μέριμνα για τη διασύνδεση όλων των άλλων επιστημονικών βιβλιοθηκών των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε δίκτυο, για την αποτελεσματική υποστήριξη ενός σύγχρονου συστήματος τεκμηρίωσης και προβολή της βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα. στστ) Η χορήγηση των στοιχείων και πληροφοριών που διαχειρίζεται το Τμήμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. ζζ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, κοινοτικών κανονισμών, δημοσιονομικής πολιτικής, συνόδων της Ε.Ε. αγροτικού ενδιαφέροντος και η μέριμνα για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου με τα ανωτέρω στοιχεία. ηη) Η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των δραστηριοτήτων του Τμήματος. θθ) Η μέριμνα για την εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στις αγορές και η εισήγησηγια τη λήψη μέτρων εξαγωγικού χαρακτήρα. ιι) Η εισήγηση για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των εμπορικών υποδομών και δικτύων εμπορίας για τα αγροτικά προϊόντα. ιαια) Η μελέτη, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς των δεδομένων της Ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς αγοράς και η εισήγηση πολιτικών και μέτρων προώθησης στις αγορές των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων. ιβιβ) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων στις αγορές. ιγιγ) Η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τις εξαγωγές και το εξαγωγικό εμπόριο. ιειε) Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξαγωγικών σχεδίων δράσης. ιστιστ) Η εισήγηση για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες. ιζιζ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού (Πρεσβείες, Γραφεία Εμπορικών Ακολούθων, Προξενεία κ.λπ.) και η διερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις τοπικές αγορές. ιηιη) Η μέριμνα για τη διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας από τις αγορές προς τους παραγωγούς και τους εμπόρους αγροτικών προϊόντων για την επίτευξη στοχευμένης εμπορικής πολιτικής ιθιθ) Ο συντονισμός και η εισήγηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων προώθησης πιστοποιημένων προϊόντων και η παρακολούθηση της εξέλιξης και αποτελεσματικότητας τους. κκ) Η παρακολούθηση σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού της πορείας των πιστοποιημένων προϊόντων στις αγορές. κακα) Η μέριμνα και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των δομών εμπορίας των πιστοποιημένων προϊόντων. κβκβ) Η υποστήριξη των πιστοποιημένων προϊόντων και η εισήγηση μέτρων για τη διασφάλιση των Ελληνικών συμφερόντων σε περιπτώσεις σφετερισμού ονομασιών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφική Ένδειξης (ΠΓΕ). κγκγ) Η μέριμνα της διαδικασίας και της ανάθεσης σε τρίτους (ιδιώτες, εταιρείες, φορείς) της κατασκευής και οργάνωσης αγροτικών εκθέσεων (Πανελληνίου ή Διεθνούς επιπέδου, καθώς και αυτών του Εξωτερικού) κδκδ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. καθώς και της εθνικής νομοθεσίας, σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εσωτερικήαγορά της Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες, στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ) 3/2008 του Συμβουλίου της Ε.Ε. κεκε) Η εισήγηση για τη λήψη εθνικών συμπληρωματικών νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την ενημέρωση και προώθηση αγροτικών προϊόντων καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών. κστκστ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., καθώς και άλλων διεθνών οργάνων, σχετικά με τον τομέα της προώθησης αγροτικών προϊόντων. κζκζ) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού όσον αφορά την παρακολούθηση των διεθνών αγορών και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. κηκη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων καθώς και η κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο της γενικότερης χάραξης εθνικής στρατηγικής στον τομέα των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 4) Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Ε. Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων 1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης β) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών γ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων ανήκουν: α) Η ανάπτυξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων (ΕΠΙΠ), προϊόντων Ορεινών, Νησιωτικών κ.λπ. με την εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας και εφαρμογή της αντίστοιχης Ενωσιακής νομοθεσίας. β) Η εποπτεία του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, των ανωτέρω αναφερομένων προϊόντων, σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του. γ) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της παραγωγής προϊόντων ποιότητας και της προώθησής τους. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης αα) Ο έλεγχος και η εποπτεία του τομέα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, επισήμανσης και διαφήμισης των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πιστοποίησης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας εκάστοτε εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. ββ) Οι εισηγήσεις για λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά: ααα) με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση για τα βιολογικά προϊόντα φυτικής προέλευσης και βββ) το σύστημα ελέγχου, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. γγ) οι εισηγήσεις των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της παραγωγής και γενικότερα την στήριξη του τομέα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πιστοποίησης αυτών στη χώρα μας και εισήγηση για την κατάρτιση εθνικής νομοθεσίας εε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, επισήμανση, διαφήμιση και διάθεση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και η αποστολή σχετικών στοιχείων στην Ε.Ε. στστ) Η εισήγηση και η συμμετοχή στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση των αποφάσεων αυτών καθώς και η λήψη μέτρων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. ζζ) Η συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες η/και δευτεροβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές σε επιδοτούμενα μέτρα. ηη) Η συμμετοχή στις εργασίες του εθνικού συμβουλίου βιολογικής γεωργίας θθ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος καθώς και των πιστοποιητικών οργανισμών κατ’ εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. ιι) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιαια) Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιβιβ) Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και η μέριμνα για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα διάφορα όργανα της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιγιγ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας κανόνων βιολογικής παραγωγήςπαρασκευής και μέτρων ελέγχου με αντίστοιχους σε μονάδες−περιοχές τρίτων χωρών. ιδιδ) Η εισήγηση στον Υπουργό σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών για την έκδοση απόφασης για την έγκριση/ανάκληση της έγκρισης και χορήγηση κωδικού έγκρισης σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. ιειε) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ), η σύνταξη και τροποποίηση του ΠΟΕΣΕ για θέματα βιολογικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. ιστιστ) Η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρμάκων. ιζιζ) Η εισήγηση για τη χορήγηση: ααα) αδειών παρέκκλισης σε επιχειρηματίες βββ) εξαιρέσεων σε έκτακτους κανόνες παραγωγής, γγγ) έγκρισης για παράλληλη παραγωγή, δδδ) έγκρισης για την επανεκκίνηση, μείωση ή επιμήκυνση της περιόδου μετατροπής και εεε) έγκρισης για υποβιβασμό του σταδίου πιστοποίησης. ιηιη) Η αξιολόγηση στοιχείων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την καταχώριση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακροοργανισμούς στον σχετικό εθνικό κατάλογο. ιθιθ) Η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων σε θέματα λιπασμάτων και θρέψης φυτών και η εξέταση στοιχείων για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία. κκ) Η υποβολή φακέλων στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για την καταχώριση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών και λοιπών ουσιών στην ενωσιακή νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία. κακα) Η αξιολόγηση αιτήσεων−φακέλων οργανισμών ελέγχου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση αιτήσεων−φακέλων τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. κβκβ) Η εισήγηση για αποδοχή και έγκριση ιδιωτικών προτύπων. β) Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Ζωϊκής Προέλευσης και Υδατοκαλλιεργειών αα) Ο έλεγχος και η εποπτεία του τομέα παραγωγής, παρασκευής, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής, διάθεσης στην αγορά, επισήμανσης και διαφήμισης των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, των βιολογικών ζωοτροφών και των βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών, και πιστοποίησης αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας εκάστοτε εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. ββ) Οι εισηγήσεις για λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά: ααα) με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση και διαφήμιση για τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, τις βιολογικές ζωοτροφές και τα βιολογικά ζώα υδατοκαλλιεργειών και φύκη και βββ) το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. γγ) Οι εισηγήσεις των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της παραγωγής και γενικότερα την στήριξη του τομέα βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών, βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, συναρμόδιες υπηρεσίες καθώς και των όρων και της διαδικασίας εφαρμογής τους δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, διάθεση στην αγορά, επισήμανση, διαφήμιση και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, τις βιολογικές ζωοτροφές και τα βιολογικά ζώα υδατοκαλλιεργειών και φύκη στη χώρα μας και εισήγηση για την κατάρτιση εθνικής σχετικής νομοθεσίας. Η παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση του κοινοτικού καθεστώτος για τη βιολογική γεωργία. εε) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εισαγωγές, εξαγωγές, επισήμανση, διαφήμιση και διάθεση στην αγορά των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών καθώς και η αποστολή στοιχείων στην Ε.Ε. στστ) Η εισήγηση και η συμμετοχή στις επιτροπές εξέτασης παρατυπιών και παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση αυτών. Η λήψη μέτρων για τις παραβάσεις και τις παρατυπίες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή. ζζ) Η συμμετοχή σε πρωτοβάθμιες η/και δευτεροβάθμιες γνωμοδοτικές επιτροπές σε επιδοτούμενα μέτρα. ηη) Η συμμετοχή στις εργασίες του εθνικού συμβουλίου βιολογικής γεωργίας θθ) Ο συντονισμός και η εποπτεία του συστήματος ελέγχου σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εργασιών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως προς τα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και των οργανισμών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και των επιχειρηματιών κατ’εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας. ιι) Η συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, οργανώσεις και οργανισμούς παραγωγών, μεταποιητών, εμπόρων και καταναλωτών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών. ιαια) Η εισήγηση για την έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών. ιβιβ) Η μέριμνα για τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στα δόργανα της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων υδατοκαλλιεργειών και φυκών. ιγιγ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης ισοδυναμίας κανόνων βιολογικής παραγωγήςπαρασκευής−μέτρων ελέγχου με εκείνους σε μονάδεςπεριοχές σε τρίτες χώρες ιδιδ) Η εισήγηση στον Υπουργό για την έκδοση απόφασης για την έγκριση και χορήγηση κωδικού έγκρισης ή ανάκληση έγκρισης σε φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης. ιειε) Η συμμετοχή στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης για το Πολυετές Εθνικό Σχέδιο Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) και η σύνταξη και τροποποίηση του ΠΟΕΣΕ για θέματα βιολογικών προϊόντων ζωϊκής προέλευσης, βιολογικών ζωοτροφών και βιολογικών ζώων, υδατοκαλλιεργειών και φυκών ιστιστ) Η συμμετοχή στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων για ένταξη αυτών σε χρηματοδοτούμενα μέτρα ιζιζ) Η εισήγηση βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή για τη χορήγηση ααα) εξαιρέσεων σε έκτακτους κανόνες παραγωγής, βββ) αδειών παρέκκλισης σε επιχειρήσεις για χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής, γγγ) έγκρισης για παράλληλη παραγωγή, δδδ) έγκρισης για την αναδρομική αναγνώριση περιόδου μετατροπής βοσκοτόπων−υπαίθριων χώρων, εεε) έγκρισης για τη μείωση της περιόδου μετατροπής βοσκοτόπων−υπαίθριων χώρων. ιηιη) Η εξέταση υποθέσεων για έγκριση επανεκκίνησης περιόδου μετατροπής και υποβιβασμού σταδίου πιστοποίησης για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιθιθ) Η διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή φακέλου για προϊόντα και ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων καθώς και φακέλου για προϊόντα η ουσίες που θα πρέπει να προστεθούν σε κατάλογο ή να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές χρήσης στην ενωσιακή νομοθεσία. κκ) Η εξέταση με συναρμόδιες υπηρεσίες για την αποδοχή ή αναγνώριση ιδιωτικών προτύπων και η εισήγηση στον Υπουργό για την εφαρμογή εθνικών προτύπων για ορισμένα ζωϊκά είδη, υδρόβια φυτά, μικροφύκη και ομαδικής εστίασης. κακα) Η εξέταση του φακέλου και η εισήγηση στον Υπουργό για να επιτραπεί προσωρινά η χρήση μη βιολογικών γεωργικών συστατικών σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη βιολογική παραγωγή. κβκβ) Η υποβολή φακέλων στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. για την καταχώριση λιπασμάτων, βελτιωτικών εδάφους, φυτοπροστατευτικών προιόντων στην ενωσιακή νομοθεσία για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης κγκγ) Η αξιολόγηση αιτήσεων−φακέλων οργανισμών ελέγχου που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων οργανισμών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση αιτήσεων−φακέλων τρίτων χωρών που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπερίληψη στη λίστα των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. κδκδ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων για θέματα λιπασμάτων−βελτιωτικών εδάφους και φυτοπροστατευτικών προιόντων για καταλληλότητα χρήσης στη βιολογική γεωργία και σε άλλες ομάδες εργασίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Τμήμα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας αα) Η παρακολούθηση και εφαρμογή του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, Ορεινά, Νησιωτικά, Προϊόν του Αγροκτήματός μου, κ.ά. ββ) Η εισήγηση θέσπισης εθνικών διατάξεων και συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του ενωσιακού καθεστώτος για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. γγ) Η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικής για την ανάπτυξη του τομέα γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ποιότητας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. δδ) Η μέριμνα για την διαμόρφωση ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρα μας στα όργανα της Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που εντάσσονται στο ανωτέρω καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα. εε) Η παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων καταχώρισης νέων ονομασιών, καθώς και τροποποίησης προδιαγραφών ή ακύρωσης ήδη καταχωρισμένων ονομασιών που υποβάλλονται στα πλαίσια του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου και τελικά η διαβίβαση των αποδεκτών αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. στστ) Η ενημέρωση και παροχή οδηγιών σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις καταχώρισης νέων ονομασιών ή τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρισμένων ονομασιών ή να συμμετάσχουν σε άλλα συστήματα ποιότητας σύμφωνα με το πλαίσιο της Ε.Ε. ζζ) Η μέριμνα σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς για τη διάχυση της πληροφόρησης, την προώθηση και προβολή των προϊόντων που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας. ηη) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) βάσει του Καν. 882/04, όπως αυτός τροποποιείται, αντικαθίσταται κάθε φορά, καθώς και στην σύνταξη της ετήσιας έκθεσης ΠΟΕΣΕ. θθ) Η μέριμνα για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ) καθώς και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού ελέγχων για τα προϊόντα που εντάσσονται στο ενωσιακό καθεστώς για τα συστήματα ποιότητας. ιι) Ο συντονισμός της εποπτείας των αρμόδιων αρχών και αρχών ή/και φορέων ελέγχου που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια εφαρμογής του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου για τα συστήματα ποιότητας. ιαια) Η εκπόνηση εθνικής νομοθεσίας για τον καθορισμό και επισήμανση παραδοσιακών, ορεινών και νησιωτικών προϊόντων και άλλων προαιρετικών ενδείξεων και τη θεσμοθέτηση ειδικών κανόνων παραγωγής τους. Επίσης ο καθορισμός προαιρετικών προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μέθοδο παραγωγής, επεξεργασίας ή διαχείρισης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. ιβιβ) Η εισήγηση της θέσπισης εθνικού συστήματος ελέγχου στον τομέα των συστημάτων ποιότητας και την επιβολή κυρώσεων. ιγιγ) Η εισήγηση και συμμετοχή στις Επιτροπές Παρατυπιών και Παραβάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και η εισήγηση προς τον Υπουργό για την επικύρωση των αποφάσεων των επιτροπών αυτών καθώς και η εισήγηση και συμμετοχή στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. ιδιδ) Η συμμετοχή με εκπρόσωπους του σε κάθε είδους επιτροπή που αφορά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που έχουν ενταχθεί στα συστήματα ποιότητας. ιειε) Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων για θέματα διεθνών σχέσεων για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που καλύπτονται από τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας. ιστιστ) Η συνεργασία με τη Διεύθνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων και με άλλες υπηρεσίες της χώρας μας (όπως Υπουργείο Εξωτερικών, Τελωνεία, Πρεσβείες κ.λπ) καθώς και με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου άλλων κρατών μελών για τα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα με ενδείξεις ΠΟΠ−ΠΓΕ ή/και άλλες ενδείξεις, ιδίως σε θέματα που αφορούν σφετερισμό, καταχρηστική χρήση κ.λπ. των ελληνικών γεωγραφικών ενδείξεων. ιζιζ) Η εισήγηση για έκδοση εγκυκλίων, οδηγιών, ενημερωτικών φυλλαδίων, η συμμετοχή σε εκθέσεις, στην κατάρτιση εμπλεκόμενων επιχειρηματιών και στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού στον τομέα ΠΟΠΠΓΕ προϊόντων, καθώς και όλων των ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ποιότητας. 4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. ΣΤ. Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής 1) Η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής. β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων δ) Τμήμα Τοπογραφικών − Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής ανήκουν: α) Η τεχνική παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης των μελετών των έργων αγροτικής υποδομής για τα οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο. β) Η άσκηση όλων των καθηκόντων του δικαιούχου, φορέα εφαρμογής και προϊσταμένης αρχής των συμβάσεων των αντίστοιχων έργων. γ) Η αποτελεσματική απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών πόρων. δ) Η οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα. ε) Η συμμετοχή στις διαδικασίες για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ε.Ε. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής. αα) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση της εκπόνησης των μελετών όλων των Έργων Αγροτικής Υποδομής αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3316/2005 (Α΄ 42) σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Διευθύνουσας ή Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. ββ) Η τήρηση αρχείου όλων των μελετών έργων αγροτικής υποδομής και κάθε σχεδίων, χαρτών, διαγραμμάτων, αεροφωτογραφιών, κ.λπ. Η μέριμνα για την πιστή αναπαραγωγή τους. γγ) Ασκεί καθήκοντα του Δικαιούχου και Φορέα εφαρμογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στον Ν. 3614/2007 σχετικά με συμβάσεις έργων. δδ) Ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3669/2008 (Α΄ 116) για όλα τα έργα Αγροτικής Υποδομής κατά την υλοποίηση προγραμμάτων του Υπουργείου. β) Τμήμα Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών αα) Η διαδικασία έγκρισης εκπονούμενων, είτε υπηρεσιακών, είτε από ιδιώτες μελετητές, μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων (αρδευτικών, αποχετευτικών, αποστραγγιστικών και αγροτικών οδικών δικτύων, έργων υδροληψίας και μεταφοράς νερού, φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, κ.λπ.), τοπογραφικών, γεωπληροφορικής, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπισης καθώς και μελετών κτιριακών έργων, όπως στο Τμήμα Διοίκησης Τεχνικών Μελετών αναφέρεται. ββ) Η ανάθεση της εκπόνησης των ανωτέρω μελετών έργων και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε ιδιώτες μελετητές. γγ) Η έκδοση αποφάσεων επί ενστάσεων, που κατατίθενται στα πλαίσια είτε διαγωνιστικών διαδικασιών, είτε εκπόνησης των εν λόγω μελετών, από συμμετέχοντες ή αναδόχους μελετητές αντίστοιχα. δδ) Η διατύπωση απόψεων επί προδικαστικών προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου ή προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, που διατυπώνονται τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης. εε) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας αναδόχων μελετητών και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. γ) Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων αα) Η παρακολούθηση από γεωτεχνικής, γεωλογικής και τεκτονικής άποψης και ο έλεγχος της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους. ββ) Η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, αξιολόγηση αυτών και εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που ανακύπτουν. γγ) Η χορήγηση οδηγιών στους φορείς διοίκησης και λειτουργίας όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων σχετικά με την βέλτιστη λειτουργία αυτών, καθώς και η ανάληψη της υποχρέωσης παροχής λύσεων σε τεχνικά προβλήματα, που θα προκύψουν, κατά τη χρήση των έργων. δδ) Η συμβολή στην κατάρτιση προγραμμάτων κατασκευών εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών έργων με την παροχή τεχνοοικονομικών στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες προγραμματισμού έργων. εε) Η τήρηση της διαδικασίας προώθησης αιτημάτων ένταξης ή και απαιτούμενων προεγκρίσεων για την εκτέλεση έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. στστ) Η τήρηση των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών για την εκταμίευση οφειλών, που προέρχονται από την εκτέλεση όλων των τεχνικών έργων, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. ζζ) Οι αναγκαίες ενέργειες για την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών και κτιριακών έργων, όπως δημοπρασίες, έλεγχος και εγκρίσεις συγκριτικών πινάκων και πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών, παρατάσεις προθεσμιών, σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων, έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής κ.λπ., δηλαδή αρμοδιότητες προϊσταμένης αρχής. ηη) Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας αναδόχων και η μέριμνα για την έκδοση των σχετικά αποφάσεων. θθ) Η διατύπωση απόψεων επί προδικαστικών προσφυγών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον Διοικητικού Εφετείου, προσφυγών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεων ανακλήσεως και αναθεωρήσεων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διατυπώνονται τόσο σε προσυμβατικό στάδιο, όσο και κατά την διάρκεια της σύμβασης. ιι) Η μελέτη και εισήγηση διοικητικών, τεχνικών και νομοθετικών μέτρων, που αφορούν την κατασκευή όλων των τεχνικών έργων. ιαια) Η τεχνικοοικονομική έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες στα υπάρχοντα εγγειοβελτιωτικά έργα για τη διαπίστωση της απόδοσης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την χρησιμοποιηθείσα τεχνολογία, σε σχέση με την νέα αντίστοιχη. ιβιβ) Η τήρηση Μητρώου κατασκευασθέντων έργων. ιγιγ) Η παρακολούθηση από γεωτεχνική, γεωλογική και τεκτονική άποψη και ο έλεγχος της συμπεριφοράς των φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας Υπουργείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αυτών και η εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών για την αντιμετώπιση ανακυπτόντων προβλημάτων. ιδιδ) Η μέριμνα για την εκπόνηση κανονισμών ασφαλείας φραγμάτων και η χορήγηση οδηγιών προς τους φορείς διοίκησης και λειτουργίας φραγμάτων, σχετικών με τον έλεγχο της συμπεριφοράς. δ) Τμήμα Τοπογραφικών − Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και Έργων αα) Η διαχείριση κτηματολογικών, χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών δεδομένων και αξιοποίησή τους σε εθνικό επίπεδο. ββ) Η τήρηση, διαχείριση και επικαιροποίηση κτηματολογικών χαρτογραφικών και φωτογραμμετρικών αναλογικών αρχείων. γγ) Η αναπαραγωγή και διάθεση του υλικού των αναλογικών αρχείων. δδ) Η διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για κτηματολογικά, χαρτογραφικά και φωτογραμμετρικά ερωτήματα. εε) Διαδικασίες Κύρωσης των Τευχών των Αναδασμών, Διανομών για όλη την Επικράτεια. στστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών ακριβείας και ελέγχου των εκτελούμενων εργασιών που αφορούν την ψηφιακή καταχώριση – επεξεργασία – διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων. ζζ) Η δημιουργία, οργάνωση, διαχείριση και επικαιροποίηση βάσεων γεωχωρικών δεδομένων και διαδικτυακών γεωπυλών (PORTAL). ηη) Η συμμετοχή στις διαδικασίες για τη δημιουργία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποδομών γεωχωρικών πληροφοριών. θθ) Η ψηφιακή διαχείριση ακινήτων του ΥΠΑΑΤ για αξιοποίηση τους. ιι) Ο έλεγχος και οργάνωση ψηφιακών δεδομένων μελετών και έργων. ιαια) Φορέας εφαρμογής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα ελέγχου της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων − πράξεων και προώθησής τους για χρηματοδότηση, συνεπικουρούμενος από αρμόδιες υπηρεσίες. ιβιβ) Οι προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών και έργων (σύνταξη τευχών− ανάδειξη αναδόχων− επίβλεψη και παραλαβή). ιγιγ) Η διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της κανονικής απορρόφησης των σχετικών πιστώσεων για την υλοποίησής τους. ιδιδ) Η οργάνωση και εκτέλεση εργασιών (καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων κ.α.). ιειε) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια των απαιτούμενων τεχνικών οργάνων και υλικών. 4) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών. Των Τμημάτων: α) Μελετών και Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής, β) Ανάθεσης και Εποπτείας Τεχνικών Μελετών γ) Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ11 Μηχανικών ή ΤΕ7 Μηχανικών, δ) Του Τμήματος Τοπογραφικών–Ψηφιακών Γεωχωρικών Δεδομένων, Μελετών και ΄ Εργων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ11 Μηχανικών.

Άρθρο 6Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, έχει ως στρατηγικό σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την παραγωγή και αξιοποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης υψηλής προστιθέμενης αξίας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, την προώθηση των εξαγωγών και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: Α. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Δ. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων Ε. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Α. Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών 1) Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου. γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας. 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών ανήκουν: α) Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών που πληρεί τις απαιτούμενες από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία προδιαγραφές. β) Η δημιουργία νέων ποικιλιών φυτικών ειδών. γ) Η μέριμνα για τη διατήρηση, την προστασία και την αξιοποίηση του φυτικού γενετικού υλικού της χώρας. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών αα) Η κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ελέγχου, πιστοποίησης και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εφαρμογή εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και η μέριμνα εφαρμογής τους. ββ) Η ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. γγ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η μέριμνα ένταξής τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων παραγωγής, ενδοενωσιακής απόκτησης, εισαγωγής από τρίτες χώρες και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. εε) Η μέριμνα καθορισμού ζωνών προστασίας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. στστ) Η λήψη μέτρων για τη δημιουργία νέων ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και αξιοποίηση του πολλαπλασιαστικού τους υλικού, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ζζ) Η κατάρτιση συμβάσεων παραγωγής διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών με τους εντολοδόχους του δημοσίου. ηη) Η τήρηση εθνικού καταλόγου ποικιλιών πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. θθ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων δημιουργών ποικιλιών. ιι) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα παραγωγής, ελέγχου, πιστοποίησης, διατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιαια) Η μέριμνα εξασφάλισης και κατανομής των απαιτούμενων πιστώσεων και μέσων εκτέλεσης των προγραμμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιβιβ) Η προώθηση των ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με το πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών και η συμμετοχή στη λήψη μέτρων για την οργάνωση τους και η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιγιγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ε.Ε. και στα πλαίσια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και η εφαρμογή της κοινής οργάνωσης της αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιδιδ) Η συμμετοχή σε συνεδριάσεις, ομάδες εργασίας και λοιπά όργανα της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς και φορείς καθώς και σε συνέδρια/ημερίδες για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιειε) Η μέριμνα για ίδρυση κέντρων τεχνολογίας πολλαπλασιαστικού υλικού και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους. ιστιστ) Η εξυπηρέτηση της λειτουργίας της τεχνικής επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού σε θέματα φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ιζιζ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση προϋπολογισμού του λογαριασμού σποροπαραγωγής και φυτωρίων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και η αντιμετώπιση θεμάτων λογαριασμών σποροπαραγωγής και φυτωρίων. ιηιη) Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών γεωργικών εγκαταστάσεων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η μέριμνα, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, για την κατασκευή και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους. ιθιθ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, σύνταξη προδιαγραφών κατασκευής και τυποποίησης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού και η μέριμνα εφαρμογής τους. κκ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, μελέτη του τρόπου σήμανσης των μέσων συσκευασίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και η επιλογή και προμήθεια των χρησιμοποιουμένων υλικών σήμανσης. κακα) Η εφαρμογή της νομοθεσίας για την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 25 του ν.1564/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει και του π.δ. 22/2001 (Α΄ 21). κβκβ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών κγκγ) Η σύσταση τεχνικών επιτροπών για την κατάρτιση όρων διαγωνισμών, διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής τους για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κηπευτικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ν. 4024/2011, Α΄ 226) ). β) Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου αα) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κηπευτικών, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, για το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών − δέντρων, ακροδρύων και αμπελιού. ββ) Η σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών: ααα) κατάρτιση προγραμμάτων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από κρατικά αγροκτήματα του ΥΠΑΑΤ, βββ) προτάσεις για τον καθορισμό των τιμών διάθεσης του παραγόμενου από τα κρατικά αγροκτήματα του ΥΠΑΑΤ πολλαπλασιαστικού υλικού και γγγ) προτάσεις σχετικά με θέματα ανέγερσης, επέκτασης, επισκευής και συντήρησης μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων στα κρατικά αγροκτήματα του ΥΠΑΑΤ. γ) Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας αα) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για τη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος ββ) Εισηγήσεις και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας. γγ) Εισηγήσεις για τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και προγραμμάτων δράσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας. δδ) Η υλοποίηση της εθνικής, της κοινοτικής και της διεθνούς νομοθεσίας που αφορούν την αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων της χώρας μας. εε) Η έκδοση αδειών που αφορούν ποικιλίες που προκύπτουν είτε με την επιλογή των γεωργών, είτε με κλασσικές μεθόδους βελτίωσης των φυτών, είτε με σύγχρονες βιοτεχνολογικές μεθόδους. στστ) Η εποπτεία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (Τ.Γ.Υ.) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. ζζ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιτροπές και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. και σε διεθνείς οργανισμούς που αφορούν θέματα αξιοποίησης των φυτογενετικών πόρων. ηη) Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, πανεπιστήμια, Τράπεζες Γενετικού Υλικού, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ΜΚΟ κτλ.) για θέματα αξιοποίησης φυτογενετικών πόρων. θθ) Η επιβολή όρων, προϋποθέσεων και περιορισμών εφόσον επιτρέπεται από τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις σχετικά με την σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. ιι) Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σχετικά με την εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών βάσει της ΚΥΑ 332657/16−02−2001 (Β΄176), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και της ενωσιακής νομοθεσίας περί ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και εκτίμησης κινδύνου. ιαια) Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θέσπιση περιοριστικών ή/και απαγορευτικών μέτρων που κρίνονται αναγκαία για να εξασφαλίζεται η συνύπαρξη συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών με γενετικά τροποποιημένες. ιβιβ) Η παρακολούθηση της διενέργειας στην χώρα μας και διεθνώς, πειραμάτων που αφορούν στο γενετικά τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργουμένων φυτικών ειδών. ιγιγ) Η γνωμοδότηση, η ανταλλαγή παρατηρήσεων και πληροφοριών και η συνεργασία επί των ανωτέρω θεμάτων με άλλα κράτη μέλη, με την Ε.Ε. και διεθνώς. ιδιδ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δίδεται η συγκατάθεση για την διάθεση στην αγορά ως προϊόν ή ως συστατικό προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών. ιειε) Η προβολή αντιρρήσεως για την κυκλοφορία προϊόντων ή συστατικών προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου. ιστιστ) Η λήψη όλων των μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς διατίθεται στην αγορά, εφόσον διαθέτουν συσκευασία και επισήμανση που ορίζονται στην έγγραφη συγκατάθεση και δεν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. ιζιζ) Η διαβίβαση στην Ε.Ε. τεκμηριωμένης έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο της χρήσης των προϊόντων που περιέχουν ή αποτελούνται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. ιηιη) Η παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικών με τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κυκλοφορία του προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, για την αξιολόγηση των ενδεχομένων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον για την προβολή αντιρρήσεων κυκλοφορίας του προϊόντος, για την παροχή συγκατάθεσης κυκλοφορίας του προϊόντος κ.λπ. ιθιθ) Η συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, στην Ε.Ε. ή τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπου συζητούνται θέματα συναφή με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την διάθεση στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργουμένων φυτικών ειδών. κκ) Η παροχή συγκατάθεσης κυκλοφορίας του προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς υπό τον όρο τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων ή μη. κακα) Η πρόταση για σύσταση επιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση θεμάτων που χρήζουν ειδικών γνώσεων μελέτης και αξιολόγησης των τεχνικών φακέλων. κβκβ) Ο συντονισμός της δράσης των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών σύμφωνα με την ΚΥΑ 332657/16−02−2001 και την κοινοτική νομοθεσία περί σκόπιμης ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, όπως κάθε φορά ισχύουν. 4) Της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Β. Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας 1) Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Eλαίας και Αμπέλου β) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών δ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) ε) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών. 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας ανήκουν: α) Η βελτίωση της παραγωγής και η ανάδειξη και αξιοποίηση των προϊόντων φυτικής προέλευσης. β) Η εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Eλαίας και Αμπέλου αα) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων στο διεθνή χώρο. Η σύνταξη ισοζυγίων παραγωγής − χρήσεων των ελαιοκομικών προϊόντων και η ανακοίνωσή τους στην Ε.Ε. και το ΔΣΕ. ββ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των ελαιοκομικών προϊόντων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. γγ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελαιοκομικών προϊόντων. δδ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. εε) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε., του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με τον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας. στστ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση, και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών για την καλλιέργεια της ελιάς. ζζ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά την καλλιέργεια της ελιάς. ηη) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του τομέα του ελαιοκαλλιέργειας. θθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ελαιοκομικό τομέα. ιι) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα του ελαιολάδου, την ανάδειξη των ζωνών ονομασίας προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου. ια) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων στο διεθνή χώρο (επιτραπέζιο σταφύλι, οινοποιήσιμο σταφύλι, ξηρή σταφίδα). ιβ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των αμπελουργικών προϊόντων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. ιγ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τα αμπελουργικών προϊόντα. ιδ) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αμπελοοινικά προϊόντα, καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ε.Ε. για τα προϊόντα αυτά. ιε) Η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με το αμπελοοινοϊκό τομέα. Η συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής και σε κάθε άλλο θεσμικό ή άτυπο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου για θέματα του αμπελοοινοϊκού. ιστ) Η εφαρμογή και ο έλεγχος των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων για το δυναμικό παραγωγής του αμπελοοινικού τομέα και η ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και των ποικιλιών σταφιδοποιίας. ιζ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων. ιη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την καλλιέργεια της αμπέλου γενικά και την μαστίχα. ιθ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το Αμπελουργικό Μητρώο, τις ζώνες παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων και τις δηλώσεις συγκομιδής. κ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο των Ενωσιακών Κανονισμών και Οδηγιών. κα) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωση τους. κβ) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών επιτραπέζιων σταφυλιών και σταφυλιών σταφιδοποιίας. β) Τμήμα Δενδρωδών Καλλιεργειών αα) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας. ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους. γγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των προϊόντων των δενδρωδών καλλιεργειών στο διεθνή χώρο. δδ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των δενδρωδών καλλιεργειών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. εε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους κ.λπ.) και η μέριμνα εξασφάλισης και διάδοσης του. στστ) Η εισήγηση για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους. ζζ) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λπ. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα. ηη) Η αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων των οργανώσεων παραγωγών, των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών. θθ) Η εισήγηση νομοθετικών μέτρων σχετικά με την αξιολόγηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία όσον αφορά τον καθορισμό των διαδικασιών ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου. Η καθοδήγηση και επίβλεψη της αξιολόγησης του σχεδίου. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών. ιαια) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του «Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας». ιβιβ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα, διάθεση των ελαιοκομικών προϊόντων. ιγιγ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών. γ) Τμήμα Δημητριακών, Ελαιούχων Σπόρων, Οσπρίων και Κτηνοτροφικών Φυτών αα) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. ββ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λπ. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λπ.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ε.Ε. καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. εε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος στστ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ζζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ηη) Η εποπτεία, συντονισμός, συμμετοχή εκπροσώπου στις συναντήσεις με Επιτροπή και εκπόνηση νομοθετικού πλαισίου (σε ετήσια βάση) για το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων στους απόρους της Ε.Ε. θθ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιι) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξασφάλιση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, σιλό, ξηραντηρίων κ.λπ. για την καλή συντήρηση των δημητριακών. ιαια) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την επεξεργασία δημητριακών καθώς και των προϊόντων εκτός παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης της Ρώμης. ιβιβ) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων. ιγιγ) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς τη σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, των οσπρίων και των ελαιούχων σπόρων. ιδιδ) Η συναρμοδιότητα στην υλοποίηση του Προγράμματος Εφοδιασμού των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους με προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιειε) Η εισήγηση περί μεταβιβάσεως σιταποθηκών της ΚΕΠΕΣ στις γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις. ιστιστ) Η παρακολούθηση θεμάτων και παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των δημητριακών, ελαιούχων σπόρων, οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. δ) Τμήμα Βιομηχανικών Φυτών (Βαμβάκι και λοιπά Κλωστικά Φυτά, Καπνός, Ζαχαρότευτλα, Ενεργειακές Καλλιέργειες) αα) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. ββ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις κ.λπ. και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ) Η συγκέντρωση, παρακολούθηση, ανάλυση και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων παραγωγής (εκτάσεις, παραχθείσες ποσότητες, τιμή παραγωγού κ.λπ.) για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων στα πλαίσια των συνεδριάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε., για την εφαρμογή της ΚΑΠ και γενικά των κανονισμών της Ε.Ε. καθώς και των διεθνών οργανισμών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. εε) Η εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. στστ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών, για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ζζ) Η παροχή κάθε είδους πληροφοριών και οδηγιών προς τους ενδιαφερόμενους, πολίτες, αγρότες, συνεταιρισμούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις κ.λπ. για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος. ηη) Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του. θθ) Η παρακολούθηση και εναρμονισμός, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τα μεταποιημένα προϊόντα ζάχαρης. ιι) Η συμμετοχή εκπροσώπων σε επιτροπές του ΥΠΑΑΤ και συναρμόδιων Υπουργείων σχετικά με την κατανομή αυτούσιου βιοντήζελ και την εναρμόνιση Οδηγιών της Ε.Ε για τις ενεργειακές καλλιέργειες και για τα βιοκαύσιμα. ιαια) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων. ιβιβ) Η εισήγηση – γνωμοδότηση ως προς την σκοπιμότητα επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία του καπνού και του βάμβακος, καπνού και ζαχαροτεύτλων. ιγιγ) Η παρακολούθηση θεμάτων και η παροχή πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των βιομηχανικών φυτών. ε) Τμήμα Κηπευτικών, Ανθοκομίας, Καλλωπιστικών, Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών και Εναλλακτικών Καλλιεργειών. αα) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής, διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Η μέριμνα για το συνεχή εκσυγχρονισμό της ισχύουσας νομοθεσίας. ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης για τα κηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη), άνθη, καλλωπιστικά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και η ένταξη τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου καθώς και η μέριμνα παρακολούθησης και εφαρμογής τους. γγ) Η συγκέντρωση, ανάλυση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων επί των τάσεων και προσανατολισμών της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο διεθνή χώρο. δδ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, λήψη μέτρων προώθησης, βελτίωσης, αναδιάρθρωσης ή περιορισμού της παραγωγής των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εσωτερικής και διεθνούς αγοράς. Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. εε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εκτίμηση των αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό (μοσχεύματα, σπόρους κ.λπ.) και η μέριμνα εξασφάλισης και διάδοσής του. στστ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. ζζ) Η εισήγηση για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής τους. ηη) Ο προσδιορισμός των προβλημάτων πάνω σε θέματα γενετικής βελτίωσης, φυσιολογίας, καλλιεργητικής τεχνικής κ.λπ. και η διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για ένταξη τους στα σχετικά προγράμματα. θθ) Η παρακολούθηση και η μέριμνα εφαρμογής της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας των θερμοκηπίων καθώς και της τεχνικής της καλλιέργειας των κηπευτικών (υπαίθρια και υπό κάλυψη), ανθέων, καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στα θερμοκήπια. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στα πλαίσια των συνεδριάσεων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών. ιαια) Η προώθηση και προγραμματισμός ομαδικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τα θέματα του Τμήματος και η συμμετοχή στη λήψη των μέτρων για την οργάνωση τους. ιβιβ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα εισήγησης των αναγκαίων μέτρων για την ευχερή και σε ικανοποιητικές για τους παραγωγούς τιμές καθώς και την καλύτερη και επωφελή για τη χώρα διάθεση των κηπευτικών, ανθοκομικών, καλλωπιστικών, αρωματικών και φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 4) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Γ. Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 1) Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου β) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων γ) Τμήμα Προστασίας Φυτών 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανήκουν: α) Ο πληρέστερος καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα για την καλύτερη υλοποίησης τους. β) Η μέριμνα για την αποδοτική άσκηση ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου αα) Η έκδοση των πιστοποιητικών, που να καλύπτουν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου. ββ) Η επιτήρηση (surveillance) των αναπτυσσόμενων φυτών, τόσο στις περιοχές υπό καλλιέργεια (μεταξύ άλλων σε αγρούς, φυτείες, φυτώρια, κήπους, θερμοκήπια και εργαστήρια), όσο και στην άγρια χλωρίδα, και των φυτών και φυτικών προϊόντων που είναι σε αποθήκευση ή υπό μεταφορά, ιδίως με σκοπό τη γνωστοποίηση της εμφάνισης, του ξεσπάσματος (outbreak) και της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών και τον έλεγχο των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης στην Επιτροπή της Ε.Ε., στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες. γγ) Η επιθεώρηση αποστολών φυτών και φυτικών προϊόντων που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο και, όπου ενδείκνυται, η επιθεώρηση άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου, ιδίως με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και/ή διάδοσης επιβλαβών οργανισμών. δδ) Η αποπαρασίτωση ή απολύμανση αποστολών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων ειδών που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου που μετακινούνται στο διεθνές εμπόριο, ώστε να πληρούνται οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις. εε) Η προστασία των υπό κίνδυνο περιοχών και ο καθορισμός, διατήρηση και επιτήρηση (surveillance) περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς (pest free areas) και περιοχών χαμηλής επικράτησης επιβλαβών οργανισμών (low pest prevalence). στστ) H διενέργεια αναλύσεων κινδύνου επιβλαβών οργανισμών (pest risk analyses). ζζ) Η διασφάλιση μέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι η φυτοϋγειονομική ασφάλεια αποστολών μετά την πιστοποίηση σε σχέση με τη σύνθεση, την υποκατάσταση και την επαναπαρασίτωση διατηρείται πριν την εξαγωγή. ηη) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των φυτοϋγειονομικών ελεγκτών. θθ) Η διανομή πληροφοριών εντός της χώρας σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που υπόκεινται σε καθεστώς επισήμου ελέγχου και τα μέσα πρόληψης και ελέγχου αυτών. ιι) Η μελέτη και έρευνα στον τομέα της προστασίας των φυτών. ιαια) Η έκδοση φυτοϋγειονομικών κανονιστικών πράξεων. ιβιβ) Η εκτέλεση άλλων λειτουργιών που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν.3495/2006 «Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών» (Α΄ 215), όπως εκάστοτε ισχύει. ιγιγ) Ο καθορισμός των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας, η λήψη των σχετικών μέτρων και η μέριμνα υλοποίησης τους. ιδιδ) Ο καθορισμός των όρων και κανόνων των ελέγχων (έλεγχος εγγράφων, έλεγχος ταυτότητας και φυτοϋγειονομικός έλεγχος) των παραγόμενων, διακινούμενων, εισαγόμενων και εξαγόμενων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων και η μέριμνα για την υλοποίησης τους. ιειε) Η λήψη εκτάκτων μέτρων για την εξάλειψη των πρωτοεμφανιζόμενων ή και αναδυόμενων επιβλαβών οργανισμών των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για λόγους φυτοϋγειονομικούς. ιστιστ) Η μέριμνα για την αντιμετώπιση θεμάτων μη έγκρισης διελεύσεως (διαμετακόμισης/transit) ή εισαγωγής στις χώρες προορισμού, φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για λόγους φυτοϋγειονομικούς. ιζιζ) Ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών φυτοϋγειονομικού ελέγχου και των επισήμων εργαστηρίων, για την εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται, για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα. ιηιη) Η μέριμνα για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων, στα παραγόμενα στη χώρα, διακινούμενα στην εσωτερική αγορά, εισαγόμενα και εξαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, από τις υπηρεσίες φυτοϋγειονομικού ελέγχου. ιθιθ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, και η εκπροσώπηση της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις τρίτες χώρες και στους διεθνείς οργανισμούς. κκ) Όπου ενδείκνυται, ο καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής στη χώρα, των Διεθνών Προτύπων Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPMs) της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας των Φυτών (IPPC/FAO). κακα) Η μέριμνα σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων φυτοπροστασίας με άλλες χώρες και η κατοχύρωση της φυτοπροστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεων μεταφορών. β) Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων αα) H Διεύθυνση είναι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8) η Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρμογή των διατάξεων: ααα) Του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. βββ) Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. γγγ) Της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η ΣΕΑ επίσης είναι υπεύθυνη για το συντονισμό των αρμόδιων αρχών του ν.4036/2012, για τη συνεργασία με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών − μελών, τους παρασκευαστές, τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους επαγγελματίες χρήστες και διάφορους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα γεωργικών φαρμάκων. Επίσης η Διεύθυνση είναι αρμόδια αρχή για τα βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. ββ) Ο έλεγχος της διάθεσης στην αγορά των γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, όπως αυτά ορίζονται στο ν.4036/2012) και ο έλεγχος της ορθολογικής τους χρήσης κατ’ εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. γγ) Η μέριμνα και η άσκηση του χημικού, βιολογικού και τοξικολογικού ελέγχου των δρώντων συστατικών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εισάγονται ή παράγονται στη χώρα μας, καθώς και του ελέγχου και προσδιορισμού των υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων που υπάρχουν στα φυτά και φυτικά προϊόντα. Η εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέματα γεωργικών φαρμάκων και υπολειμμάτων αυτών στα φυτικά προϊόντα και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της. δδ) Η έγκριση ή ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με την κατοχή, χρήση και γενικότερα την κυκλοφορία και εμπορία τους. εε) Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις κατά την βιομηχανική επεξεργασία και τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. στστ) Ο έλεγχος και η τήρηση στατιστικών στοιχείων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. ζζ) Ο καθορισμός και η μέριμνα για τον έλεγχο εφαρμογής των όρων και προϋποθέσεων άσκησης εμπορίας ή διαχείρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων καθώς και των προδιαγραφών των καταστημάτων εμπορίας και των χώρων διαχείρισης τους. ηη) Ο καθορισμός των εθνικών προδιαγραφών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και προδιαγραφών βιομηχανικών και βιοτεχνιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. θθ) Η τήρηση Μητρώου εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η δημοσίευση αυτών. ιι) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων. ιαια) Η μέριμνα για τη λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής Γεωργικών Φαρμάκων (Ε.Ε.Γ.Φ.). ιβιβ) Ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών στα θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. ιγιγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ε.Ε. ιδιδ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας, σε θέματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της. ιειε) Η αναγγελία έναρξης επαγγέλματος για καταπολέμηση σε κατοικημένους χώρους εντόμων και τρωκτικών. ιστιστ) Η παρακολούθηση λειτουργίας διαπιστευμένων μονάδων πειραματισμού και η χορήγηση αδειών για πειραματισμό γεωργικών φαρμάκων. ιζιζ) Ο συντονισμός αξιολόγησης για έγκριση βιοκτόνων δραστικών ουσιών στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. ιηιη) Η χορήγηση εγκρίσεων, τροποποιήσεων, ανανεώσεων, ανακλήσεων άδειας κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων στα πλαίσια του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. ιθιθ) Η σύνταξη και εφαρμογή της νομοθεσίας σε εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων, σε θέματα βιοκτόνων και η μέριμνα για την συνεχή επικαιροποίηση της. κκ) Η συμμετοχή σε κοινοτικά όργανα (συσκέψεις αρμοδίων αρχών βιοκτόνων προϊόντων, μόνιμη επιτροπή βιοκτόνων προϊόντων, ομάδα συντονισμού) ως συμβατικές υποχρεώσεις έναντι της Ε.Ε. για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. κακα) Η συμμετοχή σε όργανα κοινοτικών διεθνών οργανισμών (ECHA) μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βιοκτόνων όπως ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων και αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας. κβκβ) Οι εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας βιοκτόνων προϊόντων οι οποίες χορηγούνται ή χορηγήθηκαν με την εθνική νομοθεσία ν.721/1977 (Α΄ 298) όπως ισχύει, κατά την μεταβατική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 89 παρ. 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. κγκγ) Η διεκπεραίωση αλληλογραφίας και απαντήσεων σε ερωτήματα πολιτών και εταιρειών, μέσω των γραφείων στήριξης (helpdesk) που ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 2 του Κανονισμού 528/2012 των βιοκτόνων. κδκδ) Όλα τα λοιπά θέματα που αφορούν βιοκτόνα προϊόντα αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ όπως επεξεργασμένα αντικείμενα, αποχαρακτηρισμοί, άδειες εισαγωγής βιοκτόνων προϊόντων, άδειες πειραματισμού, παράλληλο εμπόριο κ.λπ. κεκε) Η ανάπτυξη, ενημέρωση, συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του επιστημονικού αντικειμένου του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. γ) Τμήμα Προστασίας Φυτών αα) Η παρακολούθηση των τάσεων και εξελίξεων, μέσων, μεθόδων και τεχνικών στον τομέα της προστασίας των καλλιεργούμενων φυτών από διάφορους εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια, της προστασίας των μελισσών και μεταξοσκωλήκων από τους εχθρούς και τις ασθένειες και η μέριμνα για τη μελέτη και εφαρμογή τους. ββ) Ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών για τα οποία επιβάλλεται να εφαρμοστεί υποχρεωτική ή συλλογική καταπολέμηση από τις περιφερειακές υπηρεσίες, ο προσδιορισμός των μέτρων και μεθόδων εφαρμογής της και ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, των αναγκαίων μέσων και εφοδίων. γγ) Η κατάρτιση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος αποτελεσμάτων των προγραμμάτων καταπολέμησης δάκου ν. 2413/1953 (Α΄ 125), αρουραίων, ακριδών α.ν.2183/1940 (Α΄ 20) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και λοιπών υποχρεωτικών ή συλλογικών καταπολεμήσεων. δδ) Η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων φυτοπροστασίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. εε) Ο έλεγχος καταλληλότητας των μηχανημάτων και μέσων που προορίζονται για τις εφαρμογές χημικών καταπολεμήσεων καθώς και η μέριμνα εφαρμογής των όρων και κανόνων χρήσης των χημικών ουσιών φυτοπροστασίας. στστ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια των Ε.Ε. ζζ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων Φυτοπροστασίας. ηη) Η συνεργασία με διάφορες υπηρεσίες, ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ. στη χώρα που ασχολούνται με θέματα προστασίας φυτών, ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και γεωργικών προειδοποιήσεων. θθ) Η συνεργασία μετά ομοειδών υπηρεσιών της αλλοδαπής κα συναφών διεθνών οργανισμών σε θέματα προστασίας φυτών. ιι) Η εφαρμογή των Γεωργικών Προειδοποιήσεων (Οδηγία 2009/128/ΕΚ − ν.4036/2012 − ΚΥΑ 8197/9920/227−2013) σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. ιαια) Η οργάνωση των γεωργικών προειδοποιήσεων και η εφαρμογή προγραμμάτων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας (Οδηγία 2009/128/ΕΚ ν.4036/2012) και ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών (Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου − Π.Κ.Π.Φ.&Π.Ε. και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων) για την έγκαιρη λήψη μέτρων καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των φυτών και φυτικών προϊόντων. ιβιβ) Ο καθορισμός των εχθρών και ασθενειών των φυτών για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η εφαρμογή των γεωργικών προειδοποιήσεων και ο καθορισμός των μέσων και εφοδίων δια των οποίων θα γίνει η εφαρμογή. ιγιγ) Ο καθορισμός των κατωτάτων ορίων πυκνότητος των επιβλαβών οργανισμών των καλλιεργειών, τα οποία αιτιολογούν την λήψη φυτοπροστατευτικών μέτρων επέμβασης. ιδιδ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την καταπολέμηση των φυτών, την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία (Καν. 1107/2009 ΕΚ − Οδηγία 2009/128/ ΕΚ − ν. 4036/2012) και τις γεωργικές προειδοποιήσεις και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό της καθώς και η συνεργασία με υπηρεσίες της αλλοδαπής και διεθνών οργανισμών. ιειε) Η κατάρτιση οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας σύμφωνα τις γενικές αρχές και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Οδηγία 2009/128/ΕΚ − ν. 4036/2012). ιστιστ) Η ανάπτυξη και προώθηση εφαρμογής των γενικών αρχών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας καθώς και των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών (Καν.1107/2009 ΕΚ − Οδηγία 2009/128/ΕΚ ν.4036/2012). ιζιζ) Η κατάρτιση και η τήρηση Εθνικού Καταλόγου (ν.4036/2012) σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς, η έγκριση νέων σκευασμάτων και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων με παράλληλη εγγραφή αυτών στον Εθνικό Κατάλογο. ιηιη) Ο καθορισμός των πληροφοριών, στοιχείων, μελετών κ.λπ. που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς (ν.4036/2012). ιθιθ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς (ν. 4036/2012). κκ) Η τήρηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των εφαρμογών και η ανάπτυξη αρχικών οδηγιών ή ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας κατά καλλιέργεια ή τομέα καλλιεργειών. κακα) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, κατάρτιση προγράμματος προμήθειας εφοδίων προστασίας φυτών και φυτικών προϊόντων, η μέριμνα ένταξης του στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών. κβκβ) Η παρακολούθηση των διαγωνισμών προμήθειας των πιο πάνω εφοδίων, η μέριμνα για την αγορά και παραλαβή τους και η εναποθήκευση και διαφύλαξη αυτών. κγκγ) Η κατανομή σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα των μέσων και εφοδίων στις περιφερειακές υπηρεσίες. κδκδ) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς προώθηση των εφοδίων στις περιφερειακές υπηρεσίες, η λογιστική παρακολούθηση της διακίνησης και η διαχείρισή τους. κεκε) Η παρακολούθηση της πορείας των τεχνικών έργων και λοιπών δραστηριοτήτων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. κστκστ) Η σύνταξη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, των προϋπολογισμών των προγραμμάτων φυτοπροστασίας, η παρακολούθηση της πορείας αυτών και η κατανομή των πιστώσεων στις περιφερειακές υπηρεσίες, για την εφαρμογή τους, καθώς και η είσπραξη διαφόρων παραβόλων και η διαχείριση χρηματικού. 4) Της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Δ. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων 1) Η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Γεωλογίας − Υδρολογίας β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων δ) Τμήμα Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων ανήκουν: α) Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας αγροτικών εκμεταλλεύσεων μέσω ορθολογικού σχεδιασμού πράσινων έργων υποδομής. β) Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. γ) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας μέσω της εκμηχανισής της. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Γεωλογίας − Υδρολογίας αα) Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών, μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού, γεωφυσικών ερευνών και η κατάρτιση μαθηματικών ομοιωμάτων υπογείων υδροφορέων, με στόχο την επιστημονική στήριξη των εγγειοβελτιωτικών έργων ή την άμβλυνση προβλημάτων που σχετίζονται με το ποσοτικό υδατικό ισοζύγιο και την υφαλμύρινση των υπογείων υδροφορέων, σε περιοχές μεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος. ββ) Η θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών Συμβατικών Τευχών Υδρογεωλογικών Μελετών, μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού και κατάρτιση μαθηματικών οπμοιωμάτων σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. γγ) Η θέσπιση προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπόν συμβατικών τευχών για την κατασκευή υδρογεωτρήσεων, η μέριμνα για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς. δδ) Η σύνταξη συμβατικών τευχών για την ανάθεση Υδρογεωλογικών Μελετών και Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού. εε) Η τήρηση εθνικού αρχείου γεωλογικών τομών γεωτρήσεων. στστ) Η μέριμνα για λειτουργία δικτύου παρακολούθησης της στάθμης, καθώς και της ποιότητας (υφαλμύρινση) των υπογείων υδροφόρων οριζόντων. ζζ) Η μέριμνα για την συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και αρχειοθέτηση υδρογεωλογικών – γεωλογικών στοιχείων για τις ανάγκες εκπόνησης Υδρογεωλογικών Μελετών και Μελετών Τεχνητού Εμπλουτισμού και η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα με την Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (Ε.Τ.Υ.Μ.Π.). ηη) Ο προσδιορισμός διαφόρων φυσικών μεγεθών (παροχές, στάθμες, όγκοι, ισοζύγια) των υπογείων υδατικών πόρων χωροχρονικά, προκειμένου να ενημερώνεται η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για την διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. θθ) Η συνδρομή στο έργο της διαχείρισης των υδατικών πόρων με παροχή στοιχείων, μελετών και την συμμετοχή στελεχών του Τμήματος σε κοινές επιτροπές. ιι) Η αξιολόγηση προτάσεων για μελέτες διαφόρων φορέων και σύνταξη προγράμματος εκπόνησης νέων υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού. ιαια) Η γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων σε διάφορες περιοχές της χώρας. ιβιβ) Η συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς Επιστημονικούς Οργανισμούς σε θέματα υδατικών πόρων. ιγιγ) Ό έλεγχος των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των λεκανών απορροής των ποταμών της χώρας και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). ιδιδ) Η σύνταξη συμβατικών τευχών, η επίβλεψη, ο έλεγχος και οι διαδικασίες έγκρισης του γεωλογικού και γεωτεχνικού μέρους μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά δίκτυα, κ.λπ) που αναθέτει και υλοποιεί το ΥΠΑΑΤ. ιειε) Η εκπόνηση γεωλογικών, γεωτεχνικών – εδαφοτεχνικών μελετών και μελετών θεμελιώσεων που απαιτούνται στα πλαίσια των μελετούμενων ή εκτελούμενων έργων. ιστιστ) Η επίβλεψη και ο έλεγχος από γεωτεχνικής, γεωλογικής και τεκτονικής άποψης, της συμπεριφοράς φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ, κατά την διάρκεια της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Επίσης η συγκέντρωση των σχετικών παρατηρήσεων, η αξιολόγηση αυτών και η εκπόνηση ή ανάθεση ειδικών μελετών ή ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών, για την αντιμετώπιση των ανακυπτόντων προβλημάτων. ιζιζ) Η ανάθεση μελετών σεισμικής επικινδυνότητας σε περιοχές που πρόκειται να εκτελεστούν μεγάλα τεχνικά έργα, έλεγχος και έγκριση αυτών. ιηιη) Η μελέτη φαινόμενων κατολισθήσεων αγροτικών γαιών και οικισμών και η λήψη μέτρων προστασίας. ιθιθ) Η εκτέλεση, η επεξεργασία και η ερμηνεία γεωφυσικών διασκοπήσεων ή μελετών στα πλαίσια τεχνικογεωλογικών και υδρογεωλογικών μελετών. κκ) Ο προσδιορισμός των επιφανειών ολίσθησης στα πλαίσια μελετών για την προστασία αγροτικών γαιών και οικισμών από κατολισθήσεις για λήψη μέτρων προστασίας. κακα) Η συγκέντρωση στοιχείων χωρητικότητας φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, όγκων νερού στους ταμιευτήρες και ενημέρωση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ για τη διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. κβκβ) Η συμμετοχή στη σύνταξη νομοσχεδίων, κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ. που αφορούν το αρδευτικό νερό και η διαμόρφωση θέσεων στοχοθεσίας του ΥΠΑΑΤ. κγκγ) Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση ή η ανάθεση εκπόνησης υδρολογικών μελετών με στόχο τη γνώση και παρακολούθηση της ποσοτικής διάστασης των επιφανειακών υδατικών πόρων σε περιοχές μεγάλου γεωργικού ενδιαφέροντος. κδκδ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών. κεκε) Η ίδρυση ή η κατάργηση ηλεκτρονικών και συμβατικών μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών. κστκστ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, έλεγχο και μηχανογράφηση των στοιχείων υδρολογικών και μετεωρολογικών σταθμών και η επιστημονική, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων κζκζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες για τη καλή λειτουργία του δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το ΥΠΑΑΤ. κηκη) Η αξιοποίηση των υδρομετεωρολογικών στοιχείων (βροχοπτώσεις, εξατμίσεις, θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, παροχές ρεμάτων, ποταμών και πηγών, κ.λπ.), για να γίνει αξιολόγηση του υδρολογικού έτους, προκειμένου να ενημερώνεται η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου για τη διαμόρφωση της εισήγησης στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων. κθκθ) Η επεξεργασία στοιχείων για τη λήψη αποφάσεων ρύθμισης θεμάτων διαχείρισης των υδάτων των διακρατικών υδάτων. λλ) Η συμμετοχή σε επιτροπές που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης διακρατικών υδάτων. λαλα) Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές και δημοτικές Υπηρεσίες για τη προμήθεια υδρολογικών οργάνων. λβλβ) Η θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών προτύπων συμβατικών τευχών υδρολογικών μελετών. λγλγ) Η διατήρηση, ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση του ιστορικού αρχείου των υδρολογικών στοιχείων του τομέα εγγείων βελτιώσεων του ΥΠΑΑΤ. λδλδ) Η διάθεση υδρομετεωρολογικών στοιχείων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με υποδομές εξασφάλισης και διαχείρισης υδατικών πόρων. λελε) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών: ααα) για τις εξειδικευμένες ανάγκες των υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού, βββ) για τις ανάγκες άλλων εγγειοβελτιωτικών μελετών και έργων, γγγ) για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών μέσω «Προγραμμάτων ελέγχου Ποιότητας αρδευτικών νερών», δδδ) για τις ανάγκες των αγροτών της χώρας, με χαμηλότερο τιμολόγιο. λστλστ) Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων για την ανανέωση των αδειών χρήσης ύδατος του ν.3199/2003 (Α΄ 280) και την αδειοδότηση υφισταμένων χρήσεων νερού σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 150559/16−6−2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. λζλζ) Η εκτέλεση δοκιμών για προσδιορισμό πετρωμάτων και δειγμάτων γεωτρήσεων. ληλη) Η πραγματοποίηση αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων υδάτων, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, αναλύσεων υδάτων από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτιωτικών έργων, για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών. λθλθ) Η τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων υδάτων κατά υδρολογική λεκάνη και υδατικά διαμερίσματα. 4) Εντός του Τμήματος Υδρολογίας −Γεωλογίας, λειτουργεί Εργαστήριο Γεωλογικών και Υδατικών Δοκιμών, επιπέδου Γραφείου, με τις κάτωθι αρμοδιότητες: αα) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων επιφανειακών και υπογείων νερών: ααα) για τις εξειδικευμένες ανάγκες των υδρογεωλογικών μελετών και μελετών τεχνητού εμπλουτισμού, βββ) για τις ανάγκες άλλων εγγειοβελτιωτικών μελετών και έργων (φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, αρδευτικών δικτύων, γεωτρήσεων, πηγών, κ.λπ.) γγγ) για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας των αρδευτικών νερών μέσω «Προγραμμάτων ελέγχου Ποιότητας αρδευτικών νερών». ββ) Η πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων υδάτων από επιφανειακούς ή υπόγειους αποδέκτες λυμάτων ή αποβλήτων εντός ή εκτός περιμέτρων εγγειοβελτιωτικών έργων, για τις ανάγκες των εγγειοβελτιωτικών μελετών. γγ) Η διενέργεια αναλύσεων αργίλων, πολτών και γενικά υλικών διάτρησης. δδ) Η τήρηση αρχείου χημικών αναλύσεων υδάτων κατά υδρολογικές λεκάνες και υδατικά διαμερίσματα. εε) Ο προσδιορισμός των δειγμάτων από γεωτρήσεις για τις ανάγκες των μελετών και έργων. στστ) Η εκτέλεση αναλύσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. ζζ) Η τήρηση μουσείου πετρωμάτων και απολιθωμάτων. β) Τμήμα Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού αα) Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών ή μελετών ή υποδειγμάτων για την λειτουργία και αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, την εγκατάσταση υποδειγματικών αρδεύσεων και στραγγίσεων, την οργάνωση της διανομής του αρδευτικού νερού και τους τρόπους υπολογισμού και επιμερισμού των αρδευτικών και στραγγιστικών τελών. ββ) Η εισήγηση για την διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων, για συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες λειτουργίας, διοίκησης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα. γγ) Η παρακολούθηση των νέων αρδευτικών τεχνικών και η εισήγηση για τη μελέτη προσαρμογής τους στις συνθήκες λειτουργίας των υφισταμένων δικτύων. δδ) Η παρακολούθηση των τάσεων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και η μελέτη αναπροσαρμογής των προδιαγραφών του υλικού άρδευσης στις νέες καταστάσεις. εε) Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες. στστ) Η εισήγηση για τη διάθεση πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση ή πρόληψη ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα. ζζ) Η διατύπωση γνώμης προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και Τοπογραφικής για θέματα λειτουργικά και συστημάτων άρδευσης των εγγειοβελτιωτικών έργων. ηη) Η μελέτη των συντελεστών αξιοποίησης των αρδευτικών δικτύων, η μηχανογραφική παρακολούθηση αυτών και η διατύπωση σχετικών αποτελεσμάτων και ο προσδιορισμός και εκτίμηση κατανάλωσης αρδευτικού νερού σε συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. θθ) Η εισήγηση για την διάθεση πιστώσεων δημοσίων επενδύσεων για συμμετοχή του δημοσίου στις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα. ιι) Η παροχή οδηγιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και εγκαταστάσεων. ιαια) Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στις διοικητικές και οικονομικοδιαχειριστικές δραστηριότητες των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) και των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτεύουσες υπηρεσίες των Περιφερειών και Δήμων. ιβιβ) Η εισήγηση επί θεμάτων νομοθεσίας περί έργων εγγείων βελτιώσεων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων. ιγιγ) H διατύπωση γνώμης για τα θέματα που άπτονται στην εφαρμογή του άρθρου 214 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), όσον αφορά στα συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα. ιδιδ) Η εισήγηση για θέματα υδατικής πολιτικής, που αφορούν στην άρδευση από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά σώματα και διακρατικές λεκάνες απορροής ποταμών, για τις ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται από κρατικά συλλογικά εγγειοβελτιωτικά έργα (θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας και διαχείρισης των υδάτων της χώρας). ιειε) Η παρακολούθηση των εξελίξεων στη βιομηχανία κατασκευής αγροτικών μηχανημάτων στο διεθνή χώρο για βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. ιστιστ) Η μελέτη των προβλημάτων εξηλεκτρισμού της γεωργίας και η λήψη μέτρων ανάπτυξής του, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιζιζ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας μελέτης, προγραμματισμού, κατασκευής, παραλαβής και πληρωμής των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. ιηιη) Ο καθορισμός σταθερών συντελεστών υπολογισμού των ετήσιων καταναλώσεων ρεύματος και των αναγκών σε νερό των καλλιεργειών, καθώς και της ετήσιας ωφέλειας που προκύπτει από την ηλεκτροδότηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. ιθιθ) Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των περιφερειακών υπηρεσιών για την κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού. κκ) Η μεταβίβαση για χρήση ερευνητικών γεωτρήσεων που έχουν κατασκευαστεί από το ΥΠΑΑΤ. κακα) Η εισήγηση και μέριμνα για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται από το ΥΠΑΑΤ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. κβκβ) Η εισήγηση και η μέριμνα για την διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για εκτέλεση έργων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων κατασκευασμένων από το Υπουργείο μετά από ααα) εγκεκριμένη μελέτη από αρμόδια τεχνική υπηρεσία και βββ) γνώμη του Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.). κγκγ) Η παροχή νομικών και τεχνικών οδηγιών περί έργων εγγείων βελτιώσεων στον α΄ και β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και τους Ο.Ε.Β., όπως τεχνικές και νομοτεχνικές κατευθύνσεις και διευκρινήσεις, ερμηνεία και νομοθετικές ρυθμίσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου περί έργων εγγείων βελτιώσεων και έκδοση εγκυκλίων. Η συνεργασία με αποκεντρωμένες υπηρεσίες και Ο.Ε.Β. για παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων. κδκδ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων και υλικών και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και της ΔΕΗ για την κατασκευή των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού. κεκε) Η μέριμνα λήψης νομοθετικών μέτρων για τη ρύθμιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ρύθμισης θεμάτων αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων. κστκστ) Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την έγκριση όλων των νέων τύπων αγροτικών μηχανημάτων και έκδοση εθνικών και ευρωπαϊκών εγκρίσεων τύπου αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκουμένων, εναλλάξιμων ρυμουλκουμένων και επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων αυτών. κζκζ) Η ρύθμιση θεμάτων Φ.Ι.Χ. αγροτικών αυτοκινήτων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. κηκη) Η μελέτη και λήψη μέτρων για την οργάνωση των συνεργείων επισκευών αγροτικών μηχανημάτων καθώς και των προϋποθέσεων του τεχνίτη αγροτικών μηχανημάτων. κθκθ) Η εναρμόνιση της νομοθεσίας με την ενωσιακή για θέματα έγκρισης τύπου, διάθεσης στην αγορά και κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων. λλ) Η συμμετοχή σε όργανα της Ε.Ε. για καθορισμό προδιαγραφών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης τύπου και διάθεσής τους στην ευρωπαϊκή αγορά. λαλα) Η συμμετοχή σε όργανα της Ε.Ε. για την προετοιμασία των Working Group με σκοπό τη διαμόρφωση κοινής αντιμετώπισης των θεμάτων της κυκλοφορίας ΑΜ και Αγροτικών αυτοκινήτων στις χώρες της Ε.Ε. (Type Approval Authorities Meeting− ΤΑΑΜ). λβλβ) Η εισήγηση και λήψη μέτρων ελέγχου αγροτικών μηχανημάτων, πρόληψης ατυχημάτων (κουβούκλια, ή πλαίσια ασφαλείας, όρια ταχύτητας κ.λπ.) και προστασίας του περιβάλλοντος. λγλγ) Η λήψη νομοθετικών μέτρων για την κατάρτιση, διατήρηση και διαχείριση Μητρώων διαφόρων αγροτικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. λδλδ) Η έκδοση και η λήψη μέτρων σε εφαρμογή κοινών κανονιστικών αποφάσεων με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ή αγροτικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία καθώς και σε θέματα πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων και σύνταξη σχετικών ερωτηματολογίων για τη χρήση στις εξετάσεις. λελε) Η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τα μεταφορικά αγροτικά αυτοκίνητα, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία. λστλστ) Ο συντονισμός, η κατεύθυνση και παρακολούθηση των περιφερειακών υπηρεσιών σε θέματα εκμηχάνισης, ελέγχων προδιαγραφών, έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων, αδειών οδήγησης και πτυχίων χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, διενέργειας εξετάσεων και λοιπών θεμάτων εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της ενωσιακής νομοθεσίας. λζλζ) Η προμήθεια κρατικών πινακίδων και εντύπων αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης και ο εφοδιασμός των περιφερειακών υπηρεσιών. ληλη) Η μελέτη και η μέριμνα λήψης μέτρων για τον συντονισμό της επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Η συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τον συντονισμό και παρακολούθηση της πορείας των επιθεωρήσεων. λθλθ) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης ως προς τα π.δ. 57/2010 και 81/2011 (CE), όλων των αγροτικών μηχανημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΟΚ και για τα οποία προβλέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας (π.δ.81 ΦΕΚ 197/Α/2011). μμ) Ο καθορισμός παραβόλων για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Κεντρική Υπηρεσία, από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού. μαμα) Η κατανομή πιστώσεων από το Β παράρτημα του Τ.Γ.&Κ.στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για την απογραφή αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές τους ανάγκες σε θέματα που αφορούν την έκδοση των διοικητικών πράξεων σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό. μβμβ) Η εξέταση των προβλημάτων εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας και η λήψη μέτρων για την ορθολογική ανάπτυξή της, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. μγμγ) Η κατάρτιση προδιαγραφών και κανονισμών δοκιμής αγροτικών μηχανημάτων. Ο καθορισμός της αξιολόγησης της καταλληλότητάς τους και των προδιαγραφών της έγκρισης των τύπων αυτών, καθώς και η μελέτη και λήψη μέτρων και κινήτρων για τη διάθεση των καταλλήλων κατηγοριών και τύπων μηχανημάτων. μδμδ) Η μελέτη του βαθμού εκμηχάνισης του κόστους εργασίας και της εκλογής των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος σκοπιμότητας εισαγωγής τους στον τομέα της γεωργίας με οικονομικά κριτήρια. μεμε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μέριμνα αξιοποίησης των αγροτικών μηχανημάτων (έκδοση οδηγιών, εκπαίδευση κ.λπ.) και ανάπτυξης και στήριξης του κλάδου κατασκευής τους. μστμστ) Η μελέτη των ενεργειακών αναγκών των γεωργικών μηχανημάτων και η λήψη μέτρων, για την εξοικονόμηση ενέργειας με την κατάλληλη εκμετάλλευση των γεωργικών μηχανημάτων και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. μζμζ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αγροτικών μηχανημάτων και λοιπών στοιχείων που απορρέουν από την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλους φορείς. μημη) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της διεθνούς τεχνολογίας και η διερεύνηση της δυνατότητας χρησιμοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. μθμθ) Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική ανάπτυξη, υποβολή προτάσεων για τα νέα αναπτυξιακά προγράμματα. γ) Τμήμα Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων αα) Ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε εγγειοβελτιωτικά έργα, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών της πόρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες−φορείς, και η συμμετοχή στην κατάρτιση αντίστοιχων πολυετών προγραμμάτων. ββ) Η εξέταση, σε συνεργασία με αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες, προγραμμάτων μελέτης και κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων, για την προσαρμογή τους σε ευρύτερους στόχους ή προγράμματα. γγ) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων μελέτης και εκτέλεσης εγγειοβελτιωτικών έργων, η μέριμνα για την έγκριση, τη χρηματοδότηση και την αναθεώρησή τους, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. δδ) Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και η αξιολόγηση στοιχείων εγγειοβελτιωτικών έργων και μελετών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και η μέριμνα χρηματοδότησής τους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών. εε) Η κατάρτιση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων με την Ε.Ε. εγγειοβελτιωτικών έργων (Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης) και η παρακολούθηση αυτών, τόσο από πλευράς οικονομικού όσο και φυσικού αντικειμένου. στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων πορείας κατασκευής των έργων καθώς και στοιχείων αξιοποίησής τους μετά την αποπεράτωσή τους με σκοπό τη διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας αυτών καθώς και η εξαγωγή συμπερασμάτων απαραίτητων για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής των νέων εγγειοβελτιωτικών έργων. ζζ) Η αξιολόγηση των επενδύσεων των κατασκευασθέντων εγγειοβελτιωτικών έργων και της επίτευξης του στόχου της επένδυσης καθώς και η αξιολόγηση της οικονομικής συμμετοχής των οργάνων της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμων στην κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων μετά την αποπεράτωσή τους. ηη) Η σύνταξη εκθέσεων ολοκληρώσεως μετά την κατασκευή των εγγειοβελτιωτικών έργων. θθ) Η τήρηση Μητρώου εγγειοβελτιωτικών έργων. ιι) Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος σε συνεδριάσεις αρμοδίων επιτροπών − οργάνων σε επίπεδο χώρας, Ε.Ε. καθώς και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιαια) Η κατάρτιση προτύπων προδιαγραφών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκπόνηση γεωργοτεχνικοοικονομικών, εδαφολογικών και οικονομικής σκοπιμότητας μελετών όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς και μελετών κοστολόγησης αρδευτικού νερού, βελτίωσης παθογενών εδαφών, αντιδιαβρωτικής προστασίας εδαφών και γενικά μελετών αρδευτικών και εδαφολογικών θεμάτων. ιβιβ) Η ανάθεση, σε αναδόχους, των μελετών της παραγράφου (ιαια), η επίβλεψη και η έγκρισή τους. ιγιγ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών που ανατίθενται από άλλες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου, η επίβλεψη τους και η εισήγηση προς την αρμόδια αναθέτουσα αρχή. ιδιδ) Η γνωμοδότηση επί του αντικειμένου των μελετών της παραγράφου ιαια) καθώς και μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων που εκπονούνται από άλλους φορείς. ιειε) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, εξέταση της σκοπιμότητας υποχρεωτικού αναδασμού σε περιοχές μελετώμενων εγγειοβελτιωτικών έργων. ιστιστ) Η μέριμνα καταγραφής των επικλινών γεωργικών εδαφών, η κατάταξή τους και η λήψη μέτρων αντιδιαβρωτικής προστασίας τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιζιζ) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ορθολογική διαχείριση και κατανομή του διαθέσιμου υδατικού δυναμικού, τον καθορισμό των απαιτούμενων ποσοτήτων για αρδευτική χρήση και των προτεραιοτήτων σε περίπτωση ανταγωνιστικών απαιτήσεων. ιηιη) Η μέριμνα για κατάρτιση προδιαγραφών προσδιορισμού των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών. ιθιθ) Η συμμετοχή εκπροσώπου του Τμήματος στις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων της χώρας και της Ε.Ε. καθώς και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. κκ) Η κατάρτιση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών για άρδευση, καθώς και η μέριμνα για το συντονισμό και την εφαρμογή τους. κακα) Η μέριμνα για την εφαρμογή ενιαίων και τυποποιημένων μεθόδων δειγματοληψίας νερών που προορίζονται για άρδευση, η εργαστηριακή καθώς και η επιτόπια εκτέλεση προσδιορισμών παραμέτρων ποιότητας νερών, η τήρηση αρχείου αναλύσεων νερών, που προορίζονται για τη γεωργία, η συγκέντρωση, η πινακοποίηση, η στατιστική επεξεργασία και η μέριμνα για τη μηχανογράφηση των αποτελεσμάτων ελέγχου ποιότητας νερών, καθώς και η αποστολή αυτών σε ενδιαφερόμενες υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς (Ε.Ε, ΟΟΣΑ κ.α.). κβκβ) Ο καθορισμός, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, των ενδεικτικών και υποχρεωτικών τιμών των παραμέτρων ποιότητας νερών, που προορίζονται για αρδευτική χρήση, ανάλογα με τις εδαφικές, καλλιεργητικές και κλιματικές συνθήκες και των κατά περιοχή εφαρμοζομένων μεθόδων άρδευσης. κγκγ) Η επισήμανση των πηγών ρύπανσης των νερών, η γνωμοδότηση για κάθε επέμβαση που αλλοιώνει ή υποβαθμίζει τη φυσική κατάσταση των νερών, η μέριμνα για τη λήψη διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, ή και άλλων προληπτικών και κατασταλτικών της ρύπανσης μέτρων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, για την προστασία των αρδευτικών νερών και την αποφυγή της ρύπανσης των υδατικών πόρων της χώρας. κδκδ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία καθορισμού των όρων διάθεσης και επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, όταν αυτά προορίζονται για άρδευση, καθώς και στη σύνταξη της σχετικής νομοθεσίας, για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των νερών που προορίζονται για γεωργικές χρήσεις, καθώς και την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στον έλεγχο των μελετών: επεξεργασίας λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και διάθεσης αυτών σε αποδέκτες στη περίμετρο των εγγειοβελτιωτικών έργων, και επεξεργασίας αποβλήτων γεωργικών βιομηχανιών και εκμεταλλεύσεων και διάθεσης αυτών σε υδατικούς πόρους που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. κεκε) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία οριοθέτησης βιοτόπων και γενικότερα προστατευόμενων περιοχών, καθώς και γενικότερα της εξασφάλισης περιβαλλοντικής ισορροπίας στις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. κστκστ) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, στη διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων και κατανομής των υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις ανταγωνιστικών απαιτήσεων για γεωργικές χρήσεις από άποψη ποιότητας και όπου είναι ανάγκη και ποσότητας των νερών, λήψης προληπτικών και κατασταλτικών της εξάντλησης μέτρων στους υδατικούς πόρους που προορίζονται για τη γεωργία. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, στη διαδικασία καθορισμού της χρήσης των επιφανειακών και υπογείων νερών. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές, σε επιτροπές για την σύνταξη νομοθεσίας σχετικά με διαχείριση υδατικών πόρων, και γενικότερα, στην όλη λειτουργία ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων. κζκζ) Η σύνταξη γνωμοδότησης επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για κάθε υδατικό διαμέρισμα και λεκάνη απορροής ποταμού. κηκη) Η ανάθεση εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων όλων των εγγειοβελτιωτικών έργων, η επίβλεψη καθώς και η έγκρισή τους. κθκθ) Η συμμετοχή στην σύνταξη των συμβατικών τευχών των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής και Λειτουργίας Εγγειοβελτιωτικών Έργων που ανατίθενται από άλλες Υπηρεσίες του οικείου Υπουργείου, η επίβλεψή τους και η εισήγηση προς την αρμόδια αναθέτουσα αρχή. λλ) Η σύνταξη γνωμοδότησης επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων άλλων φορέων. λαλα) Η σύνταξη γνωμοδότησης επί Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όταν σε αυτές μελετώνται επιπτώσεις προγραμμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται εγγειοβελτιωτικά έργα. λβλβ) Η μέριμνα για έρευνα πάνω σε ειδικά περιβαλλοντικά και πράσινης ανάπτυξης θέματα που σχετίζονται με την άρδευση, σε συνεργασία με φορείς προστασίας περιβάλλοντος, ερευνητικούς φορείς, και φορείς εγγείων βελτιώσεων. δ) Τμήμα Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών αα) Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα παραγόμενα λιπάσματα και συναφή προϊόντα και ο έλεγχος των λιπασμάτων και συναφών προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα, διοικητικός έλεγχος εμπορίας, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής στη χώρα, καθώς και παραγωγής. ββ) Η πρόταση και παρακολούθηση προγραμμάτων αγρονομικής και οικολογικής αξιολόγησης λιπασμάτων και συναφών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. γγ) Η παρακολούθηση προγραμμάτων για την ανακύκλωση οργανικών υλών για παραγωγή λιπασμάτων ή συναφών προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. δδ) Η μέριμνα για την ορθολογική χρήση των λιπασμάτων και συναφών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. εε) Η μέριμνα για τη λειτουργία της Τεχνικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Λιπασμάτων. στστ) Η μελέτη πρόταση, παρακολούθηση και ο προγραμματισμός διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων χρήσης αγροτικής γης και συστημάτων εκμετάλλευσής τους και η λήψη μέτρων εφαρμογής αυτών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ζζ) Η μέριμνα για την προστασία των γεωργικών εδαφών από τη διάβρωση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ηη) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, προτάσεις προγραμμάτων θρέψης φυτών και η λήψη μέτρων εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. θθ) Η εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και η μέριμνα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό τους. ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. ιαια) Ο συντονισμός με τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιστημονικούς φορείς για συνεργασία σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιβιβ) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων λιπασμάτων και Μητρώου λιπασμάτων που κυκλοφορούν στη χώρα. ιγιγ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τα λιπάσματα. Προτάσεις και συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για τον έγκαιρο εφοδιασμό των περιοχών της χώρας με τις απαραίτητες ποσότητες και τύπους λιπασμάτων. ιδιδ) Η μέριμνα και ο συντονισμός για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις συνεργαζόμενες περιφερειακές υπηρεσίες. 5) Της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων α) Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων και β) Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Του Τμήματος Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ11 Μηχανικών. Του Τμήματος Γεωλογίας – Υδρολογίας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ7 Γεωλόγων. Ε. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής 1) Η Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης β) Τμήμα Μεταποιημένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης γ) Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών δ) Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ανήκουν: α) Η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών με υγιή, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα. β) Η βελτίωση της παραγωγής και ανταγωνιστικότητας των τροφίμων. γ) Η βιωσιμότητα και ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως α) Τμήμα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης αα) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τις προδιαγραφές εμπορίας, την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων φυτικής προέλευσης. ββ) Η μελέτη και κατάρτιση εθνικών προδιαγραφών τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου για τα εξαγόμενα, εισαγόμενα και στο εσωτερικό διακινούμενα τρόφιμα φυτικής προέλευσης. γγ) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τις προδιαγραφές των μονάδων τυποποίησης και συσκευασίας των οπωροκηπευτικών. δδ) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και άλλων σχετικών διεθνών οργάνων. εε) Η μέριμνα για την επιμόρφωση και ενημέρωση των γεωπόνων ελεγκτών και εποπτών που ασκούν έλεγχο υγιεινής και ασφάλειας καθώς και προδιαγραφών εμπορίας. στστ) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία του ελέγχου της ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας απαγόρευσης των εξαγομένων, εισαγομένων και εντός της χώρας διακινουμένων φορτίων προϊόντων φυτικής προέλευσης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, αποφυγής παραπλάνησης του καταναλωτή και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. ζζ) Η θέσπιση κανόνων μεταφοράς των τροφίμων φυτικής προέλευσης. ηη) Η κατάρτιση ποιοτικών προδιαγραφών της πρώτης ύλης προς μεταποίηση ή και επεξεργασία. θθ) Η μελέτη και κατάρτιση κανόνων τυποποίησης και επισήμανσης τροφίμων. ιι) Ο καθορισμός των πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου και ασφάλειας των τροφίμων καθώς και των σχετικών τελών ποιοτικού ελέγχου. ιαια) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ). ιβιβ) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου για όλους τους ελέγχους τροφίμων φυτικής προέλευσης. ιγιγ) Η τήρηση Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), Μητρώου «εγκεκριμένου εμπόρου» καθώς και Μητρώο μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών. ιδιδ) Η ενημέρωση, αξιολόγηση και καταγραφή των μηνυμάτων του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και αποστολή των σχετικών μηνυμάτων στις αρμόδιες αρχές ελέγχου. ιειε) Η λήψη μέτρων για την θέσπιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου του ελεγκτικού συστήματος. ιστιστ) Η ανάπτυξη εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής για τις βιομηχανίες τροφίμων φυτικής προέλευσης. ιζιζ) Η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των σχετικών εμπλεκομένων υπηρεσιών κατά την εμφάνιση διατροφικών κρίσεων και εξαιρετικών περιπτώσεων. ιηιη) Η προετοιμασία, εποπτεία και συντονισμός όλων των σχετικών κλιμακίων ελέγχου των αρμοδίων οργάνων της Ε.Ε. για τρόφιμα φυτικής προέλευσης ιθιθ) Η οργάνωση και χειρισμός της εφαρμογής TRACES κατά την εισαγωγή τροφίμων φυτικής προέλευσης. κκ) Η οργάνωση, ο συντονισμός και η εποπτεία των ελέγχων σχετικά με την παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης σε εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων. κακα) Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με τη τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης. κβκβ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων πολιτικής και κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τους επίσημους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας. κγκγ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας. κδκδ) Η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγησης στατιστικών στοιχείων που αφορούν τους επίσημους ελέγχους υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας. κεκε) Η καταγραφή, επικαιροποίηση, επιθεώρηση, τήρηση και βελτίωση τεκμηριωμένου συστήματος διαχείρισης όλων των επίσημων ελέγχων υγιεινής και ασφάλειας και προδιαγραφών εμπορίας. β) Τμήμα Μεταποιημένων Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης αα) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων πολιτικής για τα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων της ελαίας, ελαιολάδου και αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και για τα εκτός παραρτήματος Ι της Συνθήκης της Ε.Ε. προϊόντα. ββ) Η μέριμνα εφαρμογής της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για τα ανωτέρω προϊόντα σε ότι αφορά την μεταποίηση, επεξεργασία, διακίνηση, εμπορία καθώς και τις εξαγωγές και εισαγωγές αυτών, καθώς και η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. γγ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής σε ότι αφορά τις επιδοτήσεις και τα κίνητρα επενδύσεων και τις χρηματοδοτήσεις και η εισήγηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων τομέα μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που αφορούν την ίδρυση, εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας προϊόντων φυτικής προέλευσης. δδ) Η κατάρτιση των τεχνολογικών προδιαγραφών των μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτικής προέλευσης. εε) Η μέριμνα για την κατάρτιση κανόνων λειτουργίας των μεταποιητικών μονάδων προϊόντων φυτικής προέλευσης με σκοπό την εφαρμογή τεχνικού ελέγχου. στστ) Η συμμετοχή σε κοινοτικά και διεθνή όργανα για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και μέριμνα εφαρμογής των κοινοτικών ρυθμίσεων. ζζ) Η τήρηση Μητρώου μεταποιητικών μονάδων καθώς και η συγκέντρωση επεξεργασία στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τα παραγόμενα προϊόντα τους. ηη) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση των μεταβολών των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος. θθ) Η συμμετοχή στη κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας για την παραγωγή πρωτογενών προϊόντων φυτικής προέλευσης κατάλληλων για βιομηχανοποίηση καθώς και βελτιωμένων μεθόδων μεταποίησης και επεξεργασίας. ιι) Η εκπόνηση συμβάσεων, προτύπων για την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας μεταξύ των παραγωγών, ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών και μεταποιητών όσον αφορά τα ανωτέρω προϊόντα. ιαια) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος «ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» και η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος «ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου». ιβιβ) H εκπόνηση προτύπων όσον αφορά την πρώτη ύλη των προϊόντων που οδηγούνται για μεταποίηση και επεξεργασία. ιγιγ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων των μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας. ιδιδ) Η μελέτη των διεθνών αγορών για τα μεταποιημένα προϊόντα φυτικής προέλευσης με σκοπό την ουσιαστικότερη συμβολή στις προσπάθειες εφαρμογής της ενδεδειγμένης πολιτικής προώθησης από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. ιειε) Η μέριμνα για την εκπόνηση των απαιτούμενων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας, κανόνων, εγκυκλίων για τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα. γ) Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών αα) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση των αμπελοοινικών προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων, των αλκοολούχων ποτών και του ξυδιού και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών. ββ) Η εισήγηση για τη θέσπιση εθνικού συστήματος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στον τομέα των αμπελοοινικών προϊόντων. γγ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για τα αμπελοοινικά προϊόντα και τα αλκοολούχα ποτά σε ότι αφορά τις ενισχύσεις, τα κίνητρα επενδύσεων και τις χρηματοδοτήσεις. δδ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά τα αμπελοοινικά προϊόντα, τους αρωματισμένους οίνους, τα αλκοολούχα ποτά, το ξύδι και την αιθυλική αλκοόλη. εε) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα αμπελοοινικά προϊόντα, τους αρωματισμένους οίνους, το ξύδι και τα αλκοολούχα ποτά καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ε.Ε. για τα προϊόντα αυτά. στστ) Η εκπροσώπηση της χώρας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με το αμπελοοινικό τομέα. ζζ) Η εισήγηση για την λήψη μέτρων όσον αφορά τις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης και τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις των αμπελοοινικών προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων, του ξυδιού και των αλκοολούχων ποτών. ηη) Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ως προς την εφαρμογή εν γένει της αμπελοοινικής νομοθεσίας καθώς και των κανόνων παραγωγής των οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.). θθ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών. ιι) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα. ιαια) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες εισήγηση για την χορήγηση επενδυτικών κινήτρων για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης επεξεργασίας και συσκευασίας αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και η αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. ιβιβ) Η κατάρτιση κανόνων λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας/εμφιάλωσης αμπελοοινικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών καθώς και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου για την εφαρμογή των κανόνων αυτών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. ιγιγ) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των αντίστοιχων μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας. ιδιδ) Η εισήγηση για την λήψη μέτρων ελέγχου και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών όσον αφορά στα εξαγόμενα ή εισαγόμενα αμπελοοινικά προϊόντα καθώς και στη χορήγηση κάθε συνοδευτικού εγγράφου που αφορά την διακίνηση και την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών. ιειε) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας και των αμπελοοινικών προϊόντων που παράγονται απ’ αυτές. ιστιστ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. ιζιζ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις ζώνες παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων, παραγωγής και αποθεμάτων, τις μονάδες μεταποίησης επεξεργασίας και εμφιάλωσης και την δραστηριότητα αυτών. ιηιη) Η μέριμνα για την τεχνολογική επιμόρφωση των υπηρεσιακών οργάνων που ασχολούνται με τον έλεγχο των μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας αμπελοοινικών προϊόντων καθώς και των μονάδων παραγωγής αλκοολούχων ποτών. ιθιθ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα, την ανάδειξη των ζωνών ονομασίας προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης αμπελοοινικών προϊόντων. κκ) Η εφαρμογή μέτρων για την προώθηση και προβολή αμπελοοινικών προϊόντων εντός της Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες. κακα) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού, η παρακολούθηση των διεθνών αγορών των αμπελοοινικών προϊόντων και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών αμπελοοινικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. κβκβ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν το εσωτερικό και διεθνές εμπόριο των αμπελοοινκών προϊόντων, τα προγράμματα προώθησης−προβολής αμπελοοινικών προϊόντων και λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών. κγκγ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια των αμπελοοινικών προϊόντων. κδκδ) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του πολυετούς εθνικού σχεδίου επίσημων ελέγχων. κεκε) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση συστήματος ανάλυσης κινδύνου για όλους τους ελέγχους αμπελοοινικών προϊόντων. κστκστ) Η εισήγηση μέτρων για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου, η εποπτεία και o έλεγχος της διενέργειας των εθνικών και διεθνών διαγωνισμών οίνων που πραγματοποιούνται στην χώρα μας. κζκζ) Η δημιουργία Μητρώου μεταποιητικών μονάδων και εμφιαλωτηρίων των αμπελοοινικών προϊόντων. κηκη) Η συμμετοχή και η κατάθεση προτάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Προστασίας Οινοπαραγωγής και σε κάθε άλλο θεσμικό ή άτυπο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου για θέματα του αμπελοοινικού τομέα και των αλκοολούχων ποτών. δ) Τμήμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς αα) Η εισήγηση για την λήψη νομοθετικών και λοιπών μέτρων σχετικά με την παραγωγή, συσκευασία, επισήμανση, διακίνηση, εμπορία, προβολή και προώθηση, και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο. ββ) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων γεωργικής πολιτικής για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο σε ότι αφορά τις ενισχύσεις, τα κίνητρα επενδύσεων και τις χρηματοδοτήσεις. γγ) Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τον καθορισμό της ΚΑΠ σε ότι αφορά την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο. δδ) Η εφαρμογή της ΚΑΠ και εν γένει των Κανονισμών, Οδηγιών και αποφάσεων του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιτραπέζια ελιά και το ελαιόλαδο καθώς και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ε.Ε. για τα προϊόντα αυτά. εε) Η εκπροσώπηση της χώρας και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ελαιολάδου καθώς και άλλων διεθνών οργάνων σχετικών με τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. στστ) Η παρακολούθηση και η εκτίμηση της μεταβολής των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. ζζ) Η μελέτη, σύνταξη και η μέριμνα εφαρμογής των ενδεδειγμένων από τεχνολογική και οικονομική άποψη μέτρων για την προαγωγή και ανάπτυξη του τομέα επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. ηη) Η σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες εισήγηση για την χορήγηση επενδυτικών κινήτρων για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων. θθ) Η κατάρτιση κανόνων λειτουργίας των μονάδων μεταποίησης, επεξεργασίας και συσκευασίας/εμφιάλωσης των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και η παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες εποπτείας και ελέγχου για την εφαρμογή των κανόνων αυτών και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. ιι) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των υποπροϊόντων και παραπροϊόντων των αντίστοιχων μονάδων μεταποίησης και επεξεργασίας. ιαια) Η λήψη μέτρων ελέγχου και η μέριμνα για την εφαρμογή αυτών όσον αφορά στα εξαγόμενα ή εισαγόμενα προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και στη χορήγηση κάθε συνοδευτικού εγγράφου που αφορά την διακίνηση και την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών. ιβιβ) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, τις μονάδες μεταποίησης και επεξεργασίας και των προϊόντων που παράγονται απ’ αυτές. ιγιγ) Η υποβοήθηση των περιφερειακών υπηρεσιών στην εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων και ο συντονισμός της δράσης αυτών. ιδιδ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση του Μητρώου του τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, τις ζώνες παραγωγής, τις δηλώσεις παραγωγής, συγκομιδής, και αποθεμάτων, τις μονάδες μεταποίησης επεξεργασίας και εμφιάλωσης και την δραστηριότητα αυτών. ιειε) Η μέριμνα, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέων, για την τεχνολογική επιμόρφωση των υπηρεσιακών οργάνων που ασχολούνται με τον έλεγχο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παραγωγής των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου καθώς και των μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας/ εμφιάλωσης. ιστιστ) Η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη του τομέα της επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου, την ανάδειξη των ζωνών Ονομασίας Προέλευσης και την προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. ιζιζ) Η εφαρμογή μέτρων για την προώθηση και προβολή προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου εντός της Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες. ιηιη) Η συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού, η παρακολούθηση των διεθνών αγορών των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου και η εισήγηση λήψης κατάλληλων μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. ιθιθ) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των προγραμμάτων προώθησηςπροβολής προϊόντων προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου και λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτών. κκ) Η έκδοση οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο και την χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που σχετίζονται με την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. κακα) Η συμμετοχή σε επιτροπές, ομάδες εργασίας για την σύνταξη και τροποποίηση του Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Επίσημων Ελέγχων (ΠΟΕΣΕ). κβκβ) Η ανάπτυξη, εφαρμογή και τήρηση συστήματος ανάλυσης κινδύνου για όλους τους ελέγχους των προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς και του ελαιολάδου. κγκγ) Η εποπτεία και o έλεγχος της διενέργειας των εθνικών και διεθνών διαγωνισμών ελαιολάδου. 4) Της Διεύθυνσης Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού.

Άρθρο 7Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής έχει ως στρατηγικούς σκοπούς: α) την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αναφορικά με τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και β) Η εξυγίανση του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας, η πρόληψη και η καταπολέμηση των ζωοανθρωπονόσων, η προστασία των ζώων κατά την εκτροφή, μεταφορά και τη σφαγή τους, η πρόληψη και η αντιμετώπιση βιολογικών και χημικών κινδίνων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης, η άσκηση των επισήμων ελέγχων στα παραγόμενα και εισαγόμενα στη χώρα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης καθώς και η άσκηση των επισήμων ελέγχων όσον αφορά στα εισαγόμενα και διακινούμενα στη χώρα ζώντα ζώα. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: Α. Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων Β. Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων Γ. Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων Δ. Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών Ε. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων ΣΤ. Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Α. Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων 1) Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης − Διάδοσης Σπάνιων Φυλών β) Τμήμα Μηρυκαστικών γ) Τμήμα Παμφάγων και Φυτοφάγων Μονογαστρικών, Γουνοφόρων Ζώων και Λοιπών Χερσαίων Οργανισμών 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ανήκουν: α) Η αύξηση του ζωικού δυναμικού και ο εξορθολογισμός του κόστους εκτροφής των παραγωγικών ζώων στη χώρα μας, β) Η δημιουργία οργανώσεων παραγωγών, γ) Η διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των ζωικών γενετικών πόρων, δ) Η ανάδειξη και διάδοση του εγχώριου γενετικού υλικού. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης − Διάδοσης Σπάνιων Φυλών αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης των αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών και λοιπών αγροτικών ζώων και πτηνών σε συσχετισμό με τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων και των απογόνων αυτών καθώς και η κατάρτιση και τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων. ββ) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων των εφαρμοζομένων προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. γγ) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο των αποδόσεων, την εκτίμηση της αναπαραγωγικής αξίας, την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων και την εκτίμηση του εξωτερικού των αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών και των ίππων και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών από τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. δδ) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων και εσωτερικών κανονισμών για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών ατομικού και απογονικού ελέγχου, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. εε) Η έκδοση κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση τράπεζας γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων. στστ) Η αναγνώριση και ο έλεγχος φορέων που καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών και ιπποειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης – διατήρησης σπανίων φυλών. Ο έλεγχος των φορέων για τη σωστή τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων. ζζ) Η ευθύνη κατάρτισης και τήρησης επικαιροποιημένου καταλόγου των επίσημων φορέων που τηρούν γενεαλογικά βιβλία όλων των φυλών αγροτικών ζώων. ηη) Ο έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών κανονισμών που διέπουν τη γενετική βελτίωση αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιροειδών και ιπποειδών. θθ) Η ενημέρωση φορέων και εκτροφέων σε θέματα εφαρμογής δράσεων των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. ιι) Η κατάρτιση προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης για την ορθολογικότερη και ταχύτερη βελτίωση των αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών και λοιπών αγροτικών ζώων και πτηνών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ιαια) Η μέριμνα για την οργάνωση επιλογής σπερματοδοτών ζώων. ιβιβ) Ο καθορισμός του αριθμού των απαιτουμένων κατά φυλή δόσεων σπέρματος, σπερματοδοτών ζώων, γονιμοποιημένων ωαρίων και κάθε βιολογικού υλικού, καθώς και η κατανομή αυτών, για τις ανάγκες των Κέντρων Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Νοσημάτων Αναπαραγωγής. Η συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σε ότι αφορά την υγιεινή κατάσταση αυτών. ιγιγ) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, γονιμοποιημένων ωαρίων και κάθε βιολογικού υλικού που έχει σχέση με τη γενετική βελτίωση των και λοιπών αγροτικών ζώων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ιδιδ) Οι ζωοτεχνικοί έλεγχοι στα ζώα αναπαραγωγής, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα αυτών, εφαρμοζόμενοι στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών – μελών. ιειε) Ο έλεγχος των όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων αυτών από τρίτες χώρες. ιστιστ) Ο καθορισμός του τύπου ζωοτεχνικών πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τους χοίρους αναπαραγωγής καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα τους, που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες κατά τη διακίνησή τους εντός της Χώρας. ιζιζ) Η χωροταξική κατανομή των φυλών και τύπων των αιγοπροβάτων και βοοειδών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιηιη) Ο καθορισμός των ενδεδειγμένων για διάδοση φυλών αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών και λοιπών αγροτικών ζώων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιθιθ) Η κατάρτιση, εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος αναπαραγωγής ανθεκτικών προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. κκ) Η μέριμνα για οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων φυσικών ή νομικών προσώπων που συνεργάζονται για την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. κακα) Η κατάρτιση προγραμμάτων διάσωσης και διατήρησης των αυτόχθονων φυλών βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών και ιπποειδών που απειλούνται με εξαφάνιση. Η μέριμνα για παροχή ειδικών κινήτρων στους κατόχους των ζώων αυτών και για την οικονομική ενίσχυση φυσικών ή νομικών προσώπων που συνεργάζονται σε προγράμματα διατήρησης ή γενετικής βελτίωσης σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων. κβκβ) Ο έλεγχος της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και των διεθνών κανονισμών που διέπουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των ζωικών γενετικών πόρων. κγκγ) Η δημιουργία και διαχείριση τράπεζας γενετικού υλικού για τους ζωικούς οργανισμούς. κδκδ) Η καταγραφή και παρακολούθηση όλων των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων. Διαχείριση και ενημέρωση της ελληνικής Βάσης Δεδομένων των φυλών των αγροτικών ζώων (www. efabis−greece.gr). κεκε) Η εκπροσώπηση στην Ε.Ε. και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια κάθε μορφής που έχουν σχέση με θέματα αρμοδιότητας του τμήματος. Σχετική ενημέρωση των βάσεων δεδομένων διεθνών οργανισμών. κστκστ) Η εισήγηση θεμάτων για έρευνα σχετικά με τη γενετική βελτίωση των αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοιρινών και λοιπών αγροτικών ζώων και πτηνών κζκζ) Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα, συλλογικά όργανα και συναρμόδιες υπηρεσίες σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος. κηκη) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του απαραίτητου επιστημονικού τεχνικού και λοιπού προσωπικού για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του τμήματος. κθκθ) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ε.Ε. και η εισήγηση λήψης νομοθετικών μέτρων σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος. β) Τμήμα Μηρυκαστικών αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης του τομέα των μηρυκαστικών, η μέριμνα ένταξής τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ββ) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής, που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές του τομέα των μηρυκαστικών, και των προϊόντων τους, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. γγ) Η προώθηση συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τον τομέα των μηρυκαστικών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. δδ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κοινωνικών διαρθρωτικών θεμάτων του τομέα των μηρυκαστικών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. εε) Η χωροταξική κατανομή των εκμεταλλεύσεων του τομέα των μηρυκαστικών. στστ) Η σύνταξη προδιαγραφών προτύπων εκμεταλλεύσεων του τομέα των μηρυκαστικών. ζζ) Η μέριμνα διάδοσης ενδεδειγμένων φυλών μηρυκαστικών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ηη) Η λήψη μέτρων, αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης και ανάπτυξης των ελληνικών φυλών ή τύπων μηρυκαστικών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. θθ) Η παροχή οδηγιών διατροφής και η κατάρτιση υποδειγματικών σιτηρεσίων, καθώς και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην εκτροφή των μηρυκαστικών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές. ιι) Ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών αγορών λήψης τιμών κρέατος μηρυκαστικών, των κέντρων παρέμβασης και των όρων λειτουργίας τους. ιαια) Η μελέτη και η αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής των προϊόντων μηρυκαστικών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιβιβ) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής και εξαγωγής μηρυκαστικών, αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης, για τη χρήση από μονάδες παραγωγών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιγιγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στο πλαίσιο της Ε.Ε. και η εφαρμογή της κοινής οργάνωσης της αγοράς στα προϊόντα του τομέα των μηρυκαστικών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιδιδ) Η συνεργασία με άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες, για θέματα του τομέα των μηρυκαστικών, και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. ιειε) Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων πρωτογενούς παραγωγής του τομέα των μηρυκαστικών. ιστιστ) Η μέριμνα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων του τομέα των μηρυκαστικών, και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιζιζ) Η λήψη μέτρων για την προστασία της εγχώριας παραγωγής σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς η επισήμανση των προϊόντων του τομέα των μηρυκαστικών, βάσει σχετικών Κανονισμών. ιηιη) Ο καθορισμός όρων και κανόνων στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. ιθιθ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων των τομέων των μηρυκαστικών σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες. γ) Τμήμα Παμφάγων και Φυτοφάγων Μονογαστρικών, Γουνοφόρων Ζώων και Λοιπών Χερσαίων Οργανισμών αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των κλάδων των παμφάγων και φυτοφάγων μονογαστρικών, γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών η μέριμνα ένταξης τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ββ) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής, που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές των τομέων των παμφάγων και φυτοφάγων μονογαστρικών, γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. γγ) Η προώθηση συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με τους τομείς των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών, γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. δδ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και διαρθρωτικών θεμάτων των τομέων των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών, γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. εε) Η χωροταξική κατανομή των εκμεταλλεύσεων των τομέων των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών. στστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων των τομέων των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες. ζζ) Η μέριμνα διάδοσης ενδεδειγμένων φυλών παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαίων οργανισμών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ηη) Η μέριμνα λήψης μέτρων, αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης και ανάπτυξης των ελληνικών φυλών των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. θθ) Η παροχή οδηγιών διατροφής και η κατάρτιση υποδειγματικών σιτηρεσίων, καθώς και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην εκτροφή των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών,σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές. ιι) Ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών αγορών λήψης τιμών κρέατος χοίρου, πουλερικών και αυγών, των κέντρων παρέμβασης και των όρων λειτουργίας τους. ιαια) Η συγκέντρωση, μελέτη και η αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής των προϊόντων των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιβιβ) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής και εξαγωγής των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών, αναπαραγωγής και εκμετάλλευσης για τη χρήση από μονάδες παραγωγών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιγιγ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ε.Ε. και η εφαρμογή της κοινής οργάνωσης της αγοράς. ιδιδ) Η λήψη μέτρων για την προστασία της εγχώριας παραγωγής και την επισήμανση των προϊόντων των τομέων των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ιειε) Η μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων και κανόνων σχετικά με την παραγωγή και εμπορία αυγών εκκόλαψης και νεοσσών ιστιστ) Η προώθηση επενδύσεων πρωτογενούς παραγωγής και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων. ιζιζ) Η χορήγηση διακριτικού αριθμού σε επιχειρήσεις εκκολαπτηρίων και μονάδες εκτροφής ορνίθων αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού και τήρηση των σχετικών Μητρώων. ιηιη) Η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή τιμών των τομέων των παμφάγων, φυτοφάγων μονογαστρικών γουνοφόρων ζώων και λοιπών χερσαιων οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ιθιθ) Η παρακολούθηση των εισαγωγών – εξαγωγών νεοσσών ενδοκοινοτικά και προς τρίτες χώρες. κκ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την προσαρμογή και ένταξη της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. 4) Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Β. Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων 1) Η Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και Υγιεινής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών β) Τμήμα Προσθέτων Υλών Ζωοτροφών γ) Τμήμα Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων, Νομευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών Κινήτρων 2) Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης ανήκουν: α) η παραγωγή και κυκλοφορία ασφαλών, υγιεινών και ποιοτικών ζωοτροφών, β) η παραγωγή και κυκλοφορία ασφαλών προσθέτων υλών και προμιγμάτων προσθέτων υλών ζωοτροφών, γ) η κάλυψη εγχώριων αναγκών σε ζωοτροφές με την εξεύρεση εναλλακτικών πρώτων υλών ζωοτροφών και αξιοποίηση υποπροϊόντων, δ) η οριοθέτηση βοσκοτόπων και η αξιοποίηση και βελτίωση νομευτικών πόρων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και Υγιεινής Επιχειρήσεων Ζωοτροφών αα) Η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών. ββ) Ο συντονισμός των ελέγχων στον τομέα αρμοδιότητας του Τμήματος. γγ) Η λήψη περιοριστικών μέτρων για μη ασφαλείς ζωοτροφές. δδ) Η ενσωμάτωση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική. εε) Η διαβίβαση της σχετικής µε τις αρμοδιότητες του τμήματος νομοθεσίας (εθνική και ενωσιακή), καθώς και των ερμηνευτικών εγκυκλίων µε σκοπό την άμεση εφαρμογή τους από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών. στστ) Η εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ για επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας ζωοτροφών, αρμοδιότητας του Τμήματος. ζζ) Εθνικό σημείο επαφής στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RASFF) όσον αφορά τις ζωοτροφές. ηη) Η εκπροσώπηση στην Ε.Ε. για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος. θθ) Η έγκριση των επιχειρήσεων ζωοτροφών. ιι) Η τήρηση του εθνικού Μητρώου επιχειρήσεων ζωοτροφών (παρασκευαστήρια, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εμπορικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες) που ανάλογα με τη δραστηριότητά τους έχουν εγκριθεί ή εγγραφεί. ιαια) Ο έλεγχος και η κυκλοφορία των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις ζωοτροφές. ιβιβ) Η εκπαίδευση του προσωπικού των Περιφερειών. ιγιγ) Η αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχων που πραγματοποιούνται στις αρμόδιες κοινοτικές αρχές μέσα από την ετήσια έκθεση ΠΟΕΣΕ. ιδιδ) Η έκδοση ΚΥΑ για το ύψος και τη διαχείριση των εισπραττόμενων τελών για τον έλεγχο των ζωοτροφών. ιειε) Η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις ζωοτροφές. ιστιστ) Η εκπόνηση προτύπων για τις ζωοτροφές σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς. ιζιζ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων για τον έλεγχο των ζωοτροφών. β) Τμήμα Προσθέτων Υλών Ζωοτροφών αα) Ο έλεγχος και η κυκλοφορία των πρόσθετων υλών ζωοτροφών ββ) Ο συντονισμός των ελέγχων στον τομέα των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. γγ) Η λήψη περιοριστικών μέτρων για μη ασφαλείς ζωοτροφές αναφορικά με την αρμοδιότητα του τμήματος σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες. δδ) Η ενσωμάτωση της σχετικής με τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών ενωσιακής νομοθεσίας στην εθνική. εε) Η διαβίβαση της σχετικής µε τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών νομοθεσίας (εθνική και ενωσιακή), καθώς και των ερμηνευτικών εγκυκλίων µε σκοπό την άμεση εφαρμογή τους από τους επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών. στστ) Η εισήγηση στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας ζωοτροφών αναφορικά με τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών. ζζ) Η εκπροσώπηση στα κοινοτικά όργανα για θέματα πρόσθετων υλών ζωοτροφών ηη) Η εκπαίδευση του προσωπικού των Περιφερειών µε σεμινάρια αλλά και με έντυπο ενημερωτικό υλικό σε θέματα πρόσθετων υλών ζωοτροφών. θθ) Η υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών. ιι) Η αποστολή των αποτελεσμάτων ελέγχων που πραγματοποιούνται αναφορικά με τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών στις αρμόδιες κοινοτικές αρχές μέσα από την ετήσια έκθεση του ΠΟΕΣΕ. ιαια) Η έκδοση πιστοποιητικών έγκρισης εξαγωγών διατροφικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (free sales certificates). γ) Τμήμα Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και Βελτίωσης Βοσκοτόπων, Νομευτικών Πόρων και Αναπτυξιακών Κινήτρων αα) Η μέριμνα για την σύνταξη, σε εθνικό επίπεδο, προγράμματος απογραφής, ταξινόμησης, αξιολόγησης και χαρτογράφησης των λιβαδικών πόρων. ββ) Η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και υλοποίησης μελετών βελτίωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης βοσκοτόπων και τεχνητών λειμώνων, για τη ρύθμιση της βόσκησης κατά χώρο, χρόνο και ένταση και για τον καθορισμό των αναγκαίων έργων υποδομής με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και των συνθηκών διαβίωσης ανθρώπων και ζώων. γγ) Η εισήγηση λήψης νομοθετικών και οικονομικών μέτρων. δδ) Η μέριμνα για την σύνταξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων. Η εισήγηση προτάσεων χρηματοδότησης των προγραμμάτων αυτών. εε) Η μέριμνα για την δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών και προτύπων μονάδων λιβαδοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. στστ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση και διακίνηση πάσης φύσεως υλικών και μέσων απαραίτητων για την βελτίωση των βοσκοτόπων και των τεχνητών λειμώνων. ζζ) Η μέριμνα για την αναγνώριση και αξιολόγηση των φυτών. ηη) Η παρακολούθηση εξέλιξης της λιβαδοπονίας σε διεθνή κλίμακα, η διασύνδεση με υπηρεσίες και ιδρύματα έρευνας εσωτερικού και εξωτερικού, η μετάκληση εμπειρογνωμόνων και η πραγματοποίηση αποστολών. θθ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, των κτηνοτρόφων και των οργανώσεών τους, σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών για πολλαπλές χρήσεις, τα συστήματα βόσκησης και τις προοπτικές των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων και συμπληρωματικών προϊόντων και υπηρεσιών (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παραγωγή ξυλείας, αρωματικών φυτών, μελιού και δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής). ιι) Η αντιμετώπιση θεμάτων του τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε., των διεθνών οργανισμών και διεθνών σχέσεων γενικότερα. ιαια) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών. Η διάδοση τεχνολογικών γνώσεων και η ανακοίνωση αποτελεσμάτων έρευνας. ιβιβ) Ο καθορισμός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο πυκνοτήτων βόσκησης. ιγιγ) Ο καθορισμός διαδικασιών και κόστους διανομής των βοσκήσιμων εκτάσεων. ιδιδ) Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σχετικών με τις ζωοτροφές. ιειε) Η εκτίμηση των αναγκών σε ζωοτροφές και η μέριμνα κάλυψης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιστιστ) Η μέριμνα εξασφάλισης και αξιολόγησης νέων πηγών ζωοτροφών και διάδοσης μεθόδων καλύτερης αξιοποίησης τους. ιζιζ) Η εφαρμογή κοινοτικού κανονισμού με ειδικά μέτρα στήριξης των μικρών νήσων του Αιγαίου αναφορικά με την εισήγηση της πρότασης του ετήσιου ισοζυγίου ζωοτροφών που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. ιηιη) Η παροχή οδηγιών διατροφής και η κατάρτιση υποδειγματικών σιτηρεσίων αγροτικών ζώων σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. 4) Της Διεύθυνσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Γ. Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων 1) Η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων β) Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής γ) Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων ζωικών οργανισμών 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους−σκοπούς της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων ανήκουν: α) Η θέσπιση νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ο εκσυγχρονισμός τους με την κατάρτιση νέων σύγχρονων προτύπων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, β) Η ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα, γ) Η οργάνωση ομάδων παραγωγής ελληνικών ζωοκομικών προϊόντων, δ) η παραγωγή και διακίνηση βιολογικών και πιστοποιημένων ζωικών προϊόντων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων αα) Η θέσπιση νομικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας κτηνοτροφικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων. ββ) Η κατάρτιση εθνικών προτύπων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ανά μορφή εκτροφής και είδος ζώου, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την προσαρμογή τους στα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα. γγ) Η κατηγοριοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ανά μορφή εκτροφής και είδος ζώου για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. δδ) Η συνεργασία με τις αρμόδιες αποκεντρωμένες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. εε) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς για την μελέτη των μεθόδων και τρόπων διαχείρισης και παραγωγικής αξιοποίησης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με σκοπό την κατάρτιση προτύπων. στστ) Η εξέταση των προβλημάτων και η μέριμνα για την προώθηση μέτρων και κινήτρων με σκοπό την ορθολογική εκμηχάνιση της κτηνοτροφίας. ζζ) Η μέριμνα για τη μελέτη των δεδομένων της επιστήμης και της πρακτικής καθώς και η εξαγωγή πορισμάτων, σχετικά με τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις των αγροτικών ζώων και η προώθηση της εφαρμογής τους. ηη) Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς, συλλογικά όργανα (ενώσεις, σύλλογοι κτηνοτρόφων κ.λπ.) και συναρμόδιες υπηρεσίες για τη μελέτη των προβλημάτων της κτηνοτροφίας και τη διαμόρφωση προτάσεων ορθολογικού εκσυγχρονισμού της, προσαρμοσμένου στα νέα τεχνολογικά και επιστημονικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου. θθ) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ενωσιακή σε θέματα κτηνοτροφικών και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων. ιι) Η έκδοση κανονιστικών και εφαρμοστικών κοινών υπουργικών και υπουργικών αποφάσεων, καθώς και εγκυκλίων για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. ιαια) Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την έκδοση, τροποποίηση και επικαιροποίηση των αποφάσεων καθορισμού των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμέυσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. ιβιβ) Η εξέταση ενστάσεων φορέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επί αποφάσεων της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής. ιγιγ) Η θεσμοθέτηση πλαισίου και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που δεν τηρούν την εθνική και ενωσιακή, παράλληλη και συναφή, νομοθεσία. ιδιδ) Η δημιουργία και τήρηση Μητρώου καταγραφής των αδειοδοτημένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. ιειε) Η διοργάνωση ημερίδων – σεμιναρίων εφαρμογής του νομικού πλαισίου νομιμοποίησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. β) Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής αα) Η εισήγηση μέτρων πολιτικής για την εμπορία, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διακίνηση και κατανάλωση όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, αυγών και των προϊόντων αυτών, μαλλιών, τριχών και δερμάτων. ββ) Η μελέτη και εισήγηση δράσεων για την αξιοποίηση των προϊόντων και παραπροϊόντων των μονάδων του γαλακτοκομικού τομέα και του τομέα επεξεργασίας κρέατος και αυγών, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων αυτών. γγ) Η εισήγηση μέτρων για την προστασία και διάθεση της παραγωγής, καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας όλων των κλάδων παραγωγής και μεταποίησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, αυγών και των προϊόντων αυτών, μαλλιού, τριχών και δέρματος, με στόχο στην στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και την κατοχύρωση των συμφερόντων των καταναλωτών, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης εφοδιαστικής αλυσίδας. δδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων του γαλακτοκομικού τομέα, στο πλαίσιο της Ε.Ε. και η εισήγηση μέτρων εφαρμογής της κοινής οργάνωσης της αγοράς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και παρακολούθηση αυτών. εε) Η εισήγηση των προτύπων εμπορίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων δηλαδή κανόνες παραγωγής – μεταποίησης – τυποποίησης – επισήμανσης − διακίνησης και διάθεσης στην κατανάλωση. στστ) Η μελέτη των συνθηκών εμπορίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, της διακίνησης ζώων προς σφαγή, κρέατος, αυγών και των προϊόντων τους, προκειμένου να καθίσταται αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της γενικότερης πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό των δομών εμπορίας, περιλαμβανομένου της ρύθμισης θεμάτων εμπορικών σχέσεων παραγωγών και αγοραστών, καθώς και της έγκρισης, αναγνώρισης και εποπτείας διεπαγγελματικών οργανώσεων. ζζ) Η εκτίμηση των αναγκών σε έργα δομής, εμπορίας και μεταποίησης από άποψη αριθμού και δυναμικότητας και η χωροταξική κατανομή αυτών, καθώς και καθορισμός κανόνων λειτουργίας αυτών, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ηη) Η μελέτη του κυκλώματος διακίνησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, με σκοπό την ουσιαστικότερη συμβολή στις προσπάθειες εφαρμογής της ενδεδειγμένης πολιτικής για τη διάθεση και την προώθηση των προϊόντων αυτών. θθ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κόστους παραγωγής, συσκευασίας, διακίνησης και εμπορίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος, των αυγών, του δέρματος και του μαλλιού σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιι) Η αξιολόγηση των πληροφοριών και στοιχείων για τις αγορές του εξωτερικού και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιαια) Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης της παραγωγής, βελτίωσης/ελέγχου ποιότητας, μεταποίησης/τυποποίησης και διακίνησης/προώθησης και πιστοποίησης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. ιβιβ) Η αντιμετώπιση θεμάτων του τμήματος στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων. ιγιγ) Η εισήγηση επί τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων που άπτονται του γαλακτοκομικού τομέα. ιδιδ) Η μελέτη και προώθηση των προδιαγραφών ποιότητας όλων των γαλακτοκομικών προϊόντων, παραδοσιακά και μη, με σκοπό την κατοχύρωση ή και πιστοποίησή των τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιειε) Η εποπτεία των μηχανισμών ελέγχου και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου για τα θέματα του γαλακτοκομικό τομέα. ιστιστ) Η μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων διάθεσης της παραγωγής του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κρέατος, των αυγών, του δέρματος και του μαλλιού, σε ότι αφορά στις ποσότητες και τις σημειούμενες τιμές στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. Η λήψη των τιμών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από τις αντιπροσωπευτικές αγορές και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας. ιζιζ) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας, σε διεθνείς συνόδους, συνέδρια κ.λπ. για θέματα του γαλακτοκομικού τομέα και η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού και τη διοργάνωση τέτοιους είδους εκδηλώσεων. ιηιη) Η μέριμνα, ο χειρισμός και ο συντονισμός των θεμάτων που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες και τους στόχους της Διεθνούς Ομοσπονδίας ΓάλακτοςInternational Dairy Federation και της εκπροσώπησης της χώρας σε αυτή. ιθιθ) Η εισήγηση προτάσεων για τη χορήγηση επενδυσιακών κινήτρων στον τομέα εμπορίας κρέατος, αυγών και προϊόντων τους καθώς κα δέρματος, μαλλιών και τριχών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κκ) Η μέριμνα για την ίδρυση και λειτουργία μονάδων εμπορίας ζώων για σφαγή, κρέατος, αυγών και προϊόντων τους (ζωαγορές, σφαγεία, κρεαταγορές, ωοσκοπικά κέντρα, εργαστήρια κοπής και τυποποίησης κ.λπ), σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς κακα) Ο έλεγχος της ποιότητας και η μέριμνα για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας καθώς και έκδοση σχετικών αποφάσεων για τις τεχνολογικές προδιαγραφές του κρέατος, των αγορών και των προϊόντων τους καθώς και δέρματος και μαλλιών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κβκβ) Η μελέτη των συνθηκών εμπορίας στη διεθνή, κοινοτική και εγχώρια αγορά, εξέλιξη της παραγωγής κατανάλωσης των τιμών παραγωγού − καταναλωτή και την εξέλιξη των τάσεων και προοπτικών, για εισήγηση και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της αγοράς και προστασίας παραγωγού − καταναλωτή, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κγκγ) Η μελέτη δομής αγοράς και άποψη φορέων εμπορίας και διακίνησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, για εισήγηση μέτρων εξυγίανσης του κυκλώματος, σε περιπτώσεις διαστρεβλωτικών τάσεων της αγοράς κρέατος, αυγών και προϊόντων τους καθώς και δέρματος και μαλλιών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κδκδ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων κόστους εμπορίας και διακίνησης του κρέατος, των αυγών και προϊόντων τους, δέρματος, μαλλιών και τριχών για εισήγηση και λήψη μέτρων βελτίωσης των συντελεστών του κόστους εμπορίας. κεκε) Η μέριμνα για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς συνόδους, συνέδρια κ.λπ. για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και ιδρύματα. γ) Τμήμα Μελισσοτροφίας, Σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων ζωικών οργανισμών αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων ανάπτυξης των κλάδων της μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών και των προϊόντων τους, η μέριμνα ένταξης τους στο γενικό πρόγραμμα του Υπουργείου και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ββ) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής, που αφορούν τις τιμές, ενισχύσεις, παρεμβάσεις, εισαγωγές και εξαγωγές των τομέων της μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών και των προϊόντων τους, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. γγ) Η προώθηση συλλογικών δραστηριοτήτων των ασχολουμένων με την μελισσοκομία, τη σηροτροφία και λοιπούς ασπόνδυλους οργανισμούς σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. δδ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κοινωνικών και διαρθρωτικών θεμάτων των τομέων της μελισσοκομίας, της σηροτροφίας, και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. εε) Η χωροταξική κατανομή των εκμεταλλεύσεων στη μελισσοκομία, τη σηροτροφία και τους λοιπούς ασπόνδυλους οργανισμούς καθώς και των μονάδων μεταποίησης – τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων τους. στστ) Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού εκμεταλλεύσεων στους κλάδους της μελισσοκομίας, σηροτροφίας, και των λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών. ζζ) Η μέριμνα διάδοσης ενδεδειγμένων φυλών μέλισσας, υβριδίων μεταξόσπορου, και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών. ηη) Η μέριμνα λήψης μέτρων, αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων διατήρησης, και ανάπτυξης των ελληνικών φυλών ζωικών οργανισμών αρμοδιότητας του τμήματος, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. θθ) Η παροχή οδηγιών διατροφής και η κατάρτιση υποδειγματικών σιτηρεσίων, καθώς και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην εκτροφή των ζωικών οργανισμών αρμοδιότητας του τμήματος. ιι) Η συγκέντρωση, μελέτη και η αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής των προϊόντων της μελισσοκομίας, της σηροτροφίας, και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιαια) Ο καθορισμός ζωοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής και εξαγωγής χερσαίων ζωικών οργανισμών αρμοδιότητας τμήματος, για τη χρήση από μονάδες παραγωγών. ιβιβ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την προσαρμογή και ένταξη της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. ιγιγ) Η μελέτη του κυκλώματος και των προβλημάτων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας – σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών. ιδιδ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς γουνοδερμάτων και η τεχνολογική αξιολόγηση αυτών. ιειε) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων αξιοποίησης των προϊόντων των μονάδων επεξεργασίας, μεταποίησης και τυποποίησης. ιστιστ) Η λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της αυτάρκειας της χώρας σε προϊόντα των κλάδων μελισσοκομίας, σηροτροφίας και σαλιγκαροτροφίας. ιζιζ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής, μεταποίησης, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων των κλάδων (στατιστικά στοιχεία). ιηιη) Η μέριμνα για την επέκταση της μορεοκαλλιέργειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών της σηροτροφίας. ιθιθ) Η μέριμνα ενημέρωσης των μελισσοκόμων, σηροτρόφων, και σαλιγκαροτρόφων της χώρας, σχετικά με τις ενδεδειγμένες μεθόδους εκτροφής, τους ενδεδειγμένους χειρισμούς και τις εξελίξεις (επιστημονικές, νομοθετικές, κ.λπ.) στους αντίστοιχους τομείς. κκ) Η εισήγηση επί τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του τμήματος. κακα) Η εκτίμηση των μελλοντικών αναγκών σε προϊόντα των κλάδων μελισσοκομίας, σηροτροφίας και λοιπών ασπόνδυλων οργανισμών, ώστε να αναπροσαρμόζονται οι στόχοι. κβκβ) Η μελέτη και προώθηση των προδιαγραφών ποιότητας όλων των μελισσοκομικών, σηροτροφικών προϊόντων και προϊόντων σαλικαροτροφίας, με σκοπό την κατοχύρωση της ποιότητας αυτών κγκγ) Η μέριμνα για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητας του τμήματος και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κδκδ) Η προώθηση επενδύσεων πρωτογενούς παραγωγής και η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς αρμοδιότητας του τμήματος. κεκε) Η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την χωροταξική κατανομή και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά διαφόρων μονάδων στους τομείς αρμοδιότητας του τμήματος. κστκστ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος, στα πλαίσια της Ε.Ε. κζκζ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για την προσαρμογή και ένταξη της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. κηκη) Η συνεργασία με το Σηροτροφικό Εργαστήριο Αθηνών. 4) Της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. Δ. Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών 1) Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Προστασίας των Ζώων β) Τμήμα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταλοίπων και Κτηνιατρικών Εφοδίων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών ανήκουν: α) Η οργάνωση, επιτήρηση και εποπτεία του συστήματος επισήμων ελέγχων που σχετίζεται με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά, την εκτροφή και τη σφαγή. β) Η εποπτεία και παρακολούθηση όλων των νομικών και οργανωτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία των ζώων συντροφιάς. γ) Η εποπτεία και συνεχής τεχνική αναβάθμιση των συστημάτων σήμανσης και καταγραφής του ζωϊκού κεφαλαίου και της λειτουργίας των Κτηνιατρικών Βάσεων Δεδομένων σε συνεργασία και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες. δ) Η εποπτεία,ο έλεγχος και η συλλογή των στοιχείων των δραστηριοτήτων των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με την τεχνητή σπερματέγχυση. ε) Η εποπτεία και ο έλεγχος των αδειοδοτήσεων και της λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ορθής χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων στις κτηνιατρικές εκμεταλλεύσεις και την εποπτεία εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων. στ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της δραστηριότητας και των ζητημάτων λειτουργίας των Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων και Εργαστηρίων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της λειτουργίας τους και της υποστήριξης που παρέχουν στις λοιπές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και των Περιφερειακών Ενοτήτων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Προστασίας των Ζώων αα) Η μέριμνα για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση όλων των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων με τις οποίες θεσπίζονται προδιαγραφές για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους, κατά την σφαγή ή την θανάτωσή τους, κατά την εκτροφή τους, τη χρήση τους για ερευνητικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς καθώς και την εν γένει μεταχείρισή τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ββ) Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών κλινικών, ιατρείων και ενδιαιτημάτων ζώων. γγ) Η μεταφορά των πορισμάτων της κτηνιατρικής έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των τεχνικών γνώσεων και λοιπών πληροφοριών στο προσωπικό των μεταφορέων και των κέντρων συγκέντρωσης ή σε άλλους επαγγελματίες κατά περίπτωση με την εκπόνηση, αξιολόγηση και διάδοση οδηγών ορθής πρακτικής, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των ζώων. δδ) Η θέσπιση και εφαρμογή συστημάτων επισήμων ελέγχων και εποπτείας στον τομέα της προστασίας των ζώων, κατά τη μεταφορά, τη σφαγή ή την θανάτωσή τους, στις εκτροφές, κατά τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές διαδικασίες και την εν γένει μεταχείριση των ζώων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας. εε) Η μεταφορά των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων στον τομέα της προστασίας των ζώων στα επιστημονικά Ιδρύματα για μελέτη, επίλυση και την εν γένει επιστημονική υποστήριξη των κτηνιατρικών υπηρεσιών. στστ) Η μέριμνα ώστε το προσωπικό των περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών να έχει την κατάλληλη κατάρτιση, να τηρείται ενήμερο των εξελίξεων στον τομέα της προστασίας των ζώων και να κατέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για την διενέργεια των επισήμων ελέγχων στον τομέα αυτό. ζζ) Η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν κτηνιατρικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ηη) Η μέριμνα για τη μελέτη θεμάτων προστασίας των ζώων από πλευράς υγιεινής διαβίωσης και εν γένει ορθής μεταχείρισης τους κατά τη μεταφοράς, τη σφαγή, και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. θθ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, μελέτη των προβλημάτων υγιεινού σταυλισμού και υγιεινής διατροφής των ζώων και εν γένει ορθής μεταχείρισης των ζώων αυτών κατά την εκτροφή τους και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους. ιι) Η μέριμνα για την μελέτη θεμάτων προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας στα ζώα που εκτρέφονται, προμηθεύονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς, ιαια) Ο καθορισμός αρχών προστασίας της υγείας και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης και διατροφής των ζώων των εθνικών δρυμών, ζωολογικών κήπων και εκτροφείων θηραμάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιβιβ) Η μέριμνα για το σχεδιασμό δικτυακών εφαρμογών με την καταχώριση των απαραίτητων πληροφοριών για την υποστήριξη των επισήμων ελέγχων τον τομέα της προστασίας των ζώων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία. ιγιγ) Ο καθορισμός των όρων διαχείρισης των ζώων συντροφιάς, όλων των παραγόντων που επηρεάζουν δυναμικά τον πληθυσμό τους, καθορισμός των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών δεσποζομένων ζώων συντροφιάς, των Δήμων, Συνδέσμων Δήμων καθώς και των φυσικών ή νομικών προσώπων που πραγματοποιούν την εκπαίδευση, την εκτροφή, την πώληση, τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με ζώα συντροφιάς καθώς και μέριμνα για την οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση των κατόχων ζώων συντροφιάς και των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, εκτροφή, πώληση, και φύλαξη των ζώων ιδιδ) Η μέριμνα για την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την Αναγνώριση Φορέων Πιστοποίησης Ελληνικού Ποιμενικού σκύλου, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιειε) Ο καθορισμός υγειονομικών όρων κατασκευής και κανόνων λειτουργίας των εγκαταστάσεων των ζώων των φιλοζωικών σωματείων και άλλων φορέων και η παρακολούθηση, της δράσης των φορέων αυτών. ιστιστ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων για την άσκηση του Κτηνιατρικού Επαγγέλματος. ιζιζ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών. β) Τμήμα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής Σπερματέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων αα) Η ενσωμάτωση όπου αυτό απαιτείται της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο, η έκδοση πράξεων κανονιστικού περιεχομένου για τη θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης Κοινοτικών κανόνων καθώς και εγκυκλίων όσον αφορά στην σήμανση και στην καταγραφή των παραγωγικών ζώων, για την εφαρμογή των στην ελληνική επικράτεια. ββ) Η τήρηση αρχείου της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την σήμανση και την καταγραφή των παραγωγικών ζώων και η μέριμνα για την αποστολή της παραπάνω νομοθεσίας στις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών. γγ) Η συνεργασία με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στα πλαίσια της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. δδ) Η συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ για τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία που αφορούν τις εκμεταλλεύσεις και τον ζωικό πληθυσμό των παραγωγικών ζώων στην ελληνική επικράτεια. εε) Σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, η διενέργεια και παρακολούθηση εκτέλεσης διαγωνισμών ααα) παροχής υπηρεσιών (τεχνική υποστήριξη – εμπλουτισμός) που αφορούν στο λογισμικό της Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων και βββ) προμήθειας εξοπλισμού για την υλικοτεχνική αναβάθμιση της Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων στστ) Η, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής, μέριμνα για το σχεδιασμό του δικτύου (νέες συνδέσεις, βελτιώσεις κ.λπ.) και τη συντήρηση−αναβάθμιση των κεντρικών εξυπηρετητών (servers) της Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων. ζζ) Ο σχεδιασμός και η διαχείριση του λογισμικού της Κτηνιατρικής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή ααα) εκμεταλλεύσεων και ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοιρινά), βββ) μετακινήσεων ζωικού κεφαλαίου, γγγ) επιτοπίων ελέγχων, παραβάσεων, κυρώσεων, δδδ) υγειονομικών δεδομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εεε) εγκεκριμένων μέσων σήμανσης και στστστ) μεταφορέων, οδηγών, οχημάτων ηη) Η συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών, ο συντονισμός των ενεργειών τους και η παροχή σε αυτές τεχνικών οδηγιών, εκπαίδευσης προσωπικού και κάθε άλλου είδους υποστήριξης για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή του προγράμματος σήμανσης και καταγραφής των παραγωγικών ζώων σε όλη τη χώρα. θθ) Ο έλεγχος και η εποπτεία των φορέων που αναλαμβάνουν προγράμματα σήμανσης των παραγωγικών ζώων και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων και του ζωικού τους πληθυσμού στο σύνολο ή σε μέρος της ελληνικής επικράτειας, καθώς και των φορέων που αναλαμβάνουν την καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις Κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών. ιι) Η διαχείριση της ηλεκτρονικής και συμβατικής σήμανσης των παραγωγικών και μη ζώων ως προς τις διαδικασίες τοποθέτησης των μέσων σήμανσης, τους ελέγχους, τις πάσης φύσεως εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και την εισήγηση έκδοσης πράξεων κανονιστικού περιεχομένου και εγκυκλίων σχετικά με την εφαρμογή της σήμανσης γενικότερα. ιαια) Η χορήγηση έγκρισης των μέσων συμβατικής και ηλεκτρονικής σήμανσης που είναι δυνατόν να διακινούνται από κάθε μια από τις κατασκευάστριες ή προμηθεύτριες εταιρείες. ιβιβ) Η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της Ε.Ε. και της χώρας, καθώς και με άλλες συναρμόδιες αρχές και φορείς για την εκτέλεση του έργου της σήμανσης και καταγραφής ζωικού κεφαλαίου και εκμεταλλεύσεων. ιγιγ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, μέριμνα για την ετήσια κατανομή των πιστώσεων του ΟΣΔΕ στις πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος σήμανσης και καταγραφής στην Κεντρική Υπηρεσία και στις αποκεντρωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες ιδιδ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων που αφορούν τη σήμανση και την καταγραφή των παραγωγικών ζώων. ιειε) Η μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων Τεχνητής Σπερματέγχυσης των αγροτικών ζώων στα πλαίσια του προγράμματος που καταρτίζεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ιστιστ) Η εισήγηση για τη λήψη σχετικών μέτρων και η παροχή αναγκαίων μέσων για την υλοποίηση των πιο πάνω προγραμμάτων (πιστώσεις και προσωπικό) και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. ιζιζ) Η μέριμνα για τη συγκέντρωση των στοιχείων της τεχνητής σπερματέγχυσης και προώθησής αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες. ιηιη) Η μέριμνα ελέγχου των κληρονομικών νοσημάτων των ζώων και η αξιολόγησή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ιθιθ) Η κατάρτιση προγραμμάτων διάγνωσης και αιτίων αγονιμότητας των θηλυκών παραγωγικών ζώων και της καταπολέμησής τους καθώς και η παρακολούθηση εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. κκ) Η μέριμνα για τον έλεγχο όλων των αρρένων ζώων που χρησιμοποιούνται για κοινή οχεία ή τεχνητή σπερματέγχυση από άποψη υγιεινής αυτών και καταλληλότητας του σπέρματός τους. κακα) Η μέριμνα για την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που εφαρμόζει τα προγράμματα τεχνητής σπερματέγχυσης, μεταφοράς γονιμοποιημένων ωαρίων και συγχρονισμού οίστρου στα παραγωγικά ζώα, σε συνεργασία με εξειδικευμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα Κτηνιατρικής ή Κτηνιατρικά Ινστιτούτα. κβκβ) Η σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εποπτεία και συντονισμός των δραστηριοτήτων και ενεργειών των Ιδρυμάτων που ασχολούνται με την Τεχνητή Σπερματέγχυση των ζώων και τα νοσήματα αναπαραγωγής. κγκγ) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Κέντρα Συλλογής Σπέρματος (Ινστιτούτα), ο καθορισμός των όρων λειτουργίας τους καθώς και ο έλεγχός τούτων για την τήρηση και την εφαρμογή τους. κδκδ) Η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Κέντρα Αποθήκευσης Σπέρματος με την χορήγηση κωδικού αριθμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ο καθορισμός των όρων λειτουργίας τους καθώς και ο έλεγχος τούτων για την τήρηση και την εφαρμογή τους. κεκε) Η μέριμνα για την οργάνωση, στελέχωση και εποπτεία της λειτουργίας των κτηνιατρικών ιδρυμάτων και κτηνιατρικών εργαστηρίων καθώς και η μέριμνα για τη λειτουργία τους σύμφωνα με τα εκάστοτε απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς ή υπηρεσίες. κστκστ) Η εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών από άλλους φορείς στα κτηνιατρικά ιδρύματα και κτηνιατρικά εργαστήρια. κζκζ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού των κτηνιατρικών ιδρυμάτων και κτηνιατρικών εργαστηρίων σε επιστημονικές εκδηλώσεις και την εκπροσώπησή τους σε διεθνή συνέδρια και οργανισμούς. κηκη) Ο ορισμός Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς και των εργαστηρίων επισήμου ελέγχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και άλλους φορείς. κθκθ) Η συγκέντρωση προτάσεων προϋπολογισμού και προγραμμάτων προμηθειών από τα Κτηνιατρικά Ιδρύματα και κτηνιατρικά εργαστήρια, η εισήγηση για την έγκριση τους και η μέριμνα για την ένταξή τους στα οικεία προγράμματα του ΥΠΑΑΤ. λλ) Η εισήγηση για την ίδρυση, μεταφορά, ή κατάργηση κτηνιατρικών ιδρυμάτων και κτηνιατρικών εργαστηρίων. λαλα) Η επισήμανση των αναγκών των κτηνιατρικών ιδρυμάτων και κτηνιατρικών εργαστηρίων σε ειδικευμένο προσωπικό και η εισήγηση για την εξασφάλιση του προσωπικού αυτού. λβλβ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Καταλοίπων και Κτηνιατρικών Εφοδίων αα) Η άσκηση της ενδεδειγμένης εκάστοτε πολιτικής στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα (κτηνιατρικά φάρμακα, βιολογικά προϊόντα και φαρμακούχες ζωοτροφές) με σκοπό την υγεία των ζώων, την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. ββ) Η μέριμνα λήψης μέτρων ελέγχου της αποτελεσματικότητας, της μη βλαπτικότητας και της ορθής χρήσης των ανωτέρω προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. γγ) Η μέριμνα λήψης μέτρων για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής στην κτηνιατρική σε ότι αφορά την εμπορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα καταστήματα πώλησης (χονδρικής− λιανικής), στα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, στα κτηνιατρεία /κλινικές ζώων και στις εκτροφές παραγωγικών ζώων και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. δδ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων, για την εμπορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. εε) Ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των Κτηνιατρικών Γραφείων Παραγωγικών Ζώων και ο έλεγχος αυτών. στστ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών εναποθήκευσης και συντήρησης των παραπάνω προϊόντων. ζζ) Η αντιμετώπιση θεμάτων του τμήματος στα όργανα της Ε.Ε. ηη) Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). θθ) Η θέσπιση συστήματος επισήμων ελέγχων για την κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων όσον αφορά στην εμπορία, διάθεση και χρήση αυτών στα καταστήματα πώλησης (χονδρικής− λιανικής), στα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, στα κτηνιατρεία /κλινικές ζώων και στις εκτροφές παραγωγικών ζώων. ιι) Η εποπτεία του συστήματος των επισήμων ελέγχων που διενεργούνται από τις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες σχετικά με την κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων όσον αφορά στην εμπορία, διάθεση και χρήση αυτών στα καταστήματα πώλησης (χονδρικής− λιανικής), στα κτηνιατρικά γραφεία παραγωγικών ζώων, στα κτηνιατρεία /κλινικές ζώων και στις εκτροφές παραγωγικών ζώων. ιαια) Η συλλογή, αξιολόγηση και επεξεργασία των στοιχείων των επισήμων ελέγχων. ιβιβ) Η λήψη μέτρων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων. ιγιγ) Η τήρηση αρχείων με τα αποτελέσματα των επισήμων ελέγχων, τις μη συμμορφώσεις και τις κυρώσεις. ιδιδ) Η τήρηση Μητρώων με τα νομίμως λειτουργούντα: ααα) Καταστήματα Χονδρικής Πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, βββ) Καταστήματα Λιανικής Πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακείων, γγγ) Κτηνιατρικά Γραφεία Παραγωγικών Ζώων, δδδ) Κτηνιατρεία/Κλινικές ζώων. ιειε) Η σύνταξη προδιαγραφών των κτηνιατρικών εφοδίων που προορίζονται για τις ανάγκες των κτηνιατρικών υπηρεσιών. ιστιστ) Η κατάρτιση προγραμμάτων προμηθειών των κτηνιατρικών εφοδίων, η μέριμνα ένταξης τους στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ιζιζ) Η παρακολούθηση των διαγωνισμών προμήθειας κτηνιατρικών εφοδίων, η μέριμνα για την αγορά και παραλαβή τους, εναποθήκευση και διαφύλαξη αυτών. ιηιη) Η προώθηση των κτηνιατρικών εφοδίων στις περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες, η μέριμνα για την συσκευασία και μεταφορά στους τόπους προορισμού τους. ιθιθ) Η διαχείριση των κτηνιατρικών εφοδίων, η λογιστική παρακολούθηση της διακίνησης τους, η οικονομική διαχείριση και η σύνταξη των δικαιολογητικών των σχετικών δαπανών. κκ) Η μέριμνα για το σχεδιασμό δικτυακών εφαρμογών, σε συνεργασία με την διεύθυνση Πληροφορικής, για την υποστήριξη των επισήμων ελέγχων στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και τη διαχείριση της Αποθήκης Κτηνιατρικών Εφοδίων. κακα) Η μέριμνα για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση όλων των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και για την εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο, που σκοπό έχουν την απαγόρευση χρήσης ορισμένων ουσιών στην ζωική παραγωγή και στον έλεγχο για την ανίχνευση καταλοίπων απαγορευμένων και επιτρεπόμενων φαρμακούχων ουσιών καθώς και περιβαλλοντικών ρύπων στους ιστούς ζώων και στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται από το ΠΔ 259/1998 (Α΄ 191) σε εναρμόνιση των Οδηγιών 96/22 και 96/23. κβκβ) Ο καθορισμός των ανεκτών ορίων καταλοίπων στα κρέατα αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων, βαρέων μετάλλων, θυρεοστατικών, χρωστικών, συντηρητικών, ορμονών, αναβολικών. κγκγ) Η εκπόνηση, ο συντονισμός των υπηρεσιών των Περιφερειών και των κτηνιατρικών εργαστηρίων, η εποπτεία και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων. κδκδ) Η συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων στα ανωτέρω θέματα στην Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα αντιμετώπισης τους. μδμδ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών. 4) Της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. Ε. Διεύθυνση Υγείας των Ζώων 1) Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίμων β) Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών νοσημάτων γ) Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων ανήκουν: α) H διαρκής εποπτεία, ό έλεγχος και η εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων, τις εισαγωγέςεξαγωγές ζώντων ζώων από και προς τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αρμόδιους Σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων. β) Η επιβολή υγειονομικών και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία και την εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα. γ) Η πρόληψη, καταπολέμηση και ελρίζωση των ζωοανθρωπονόσων (νοσήματα που μεταδίδονται από τον άνθρωπο στα ζώα). δ) Η λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και η εφαρμογή των κατά περίπτωση προβλεπομένων ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ειδικών νοσημάτων (εξωτικά νοσήματα των ζώων, ειδικά νοσήματα χοιρινών, ιχθύων και πτηνών κ.λπ.). 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Εισαγωγών, Εξαγωγών και Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Τροφίμων αα) Ο καθορισμός των υγειονομικών απαιτήσεων για τον έλεγχο των εισαγομένων, εξαγομένων και διακινούμενων ζώων, ζωικών τροφίμων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. ββ) Η εναρμόνιση/επικαιροποίηση του σχετικού νομικού πλαισίου περί ελέγχων κατά τις εισαγωγές, η έκδοση εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής, εγχειριδίων. γγ) Ο καθορισμός προδιαγραφών κατασκευής και κανόνων λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) και η μέριμνα για την οργάνωσή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. δδ) Ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών, σε θέματα υγειονομικού ελέγχου που αφορούν τις μετακινήσεις ζώντων ζώων, ζωικών τροφίμων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. εε) Ο συντονισμός της δράσης των ΣΥΚΕ όσον αφορά τους ελέγχους που διεξάγονται κατά τις εισαγωγές. στστ) Η παρακολούθηση της διεθνούς επιζωοτιολογικής κατάστασης, η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και η λήψη μέτρων προστασίας κατά τις μετακινήσεις ζώντων ζώων και ζωικών τροφίμων τόσο κατά τις εισαγωγές όσο και στα πλαίσια ενδοκοινοτικού εμπορίου. ζζ) Η αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων και των κτηνιατρικών δραστηριοτήτων και η μέριμνα για την αξιοποίησή τους. ηη) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. θθ) H εποπτεία των ΣΥΚΕ με σκοπό την εναρμόνιση των ελέγχων που διεξάγονται κατά την είσοδο ή την έξοδο ζώων, ζωικών τροφίμων και προϊόντων ζωικής προέλευσης προερχόμενων ή διερχόμενων από και προς τρίτες χώρες. ιι) Ο καθορισμός των υγειονομικών απαιτήσεων για τις εμπορικού και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς που εισάγονται από τρίτες χώρες ή μετακινούνται από άλλα κράτη μέλη. ιαια) Ο καθορισμός των υγειονομικών απαιτήσεων για την μετακίνηση ζώων τσίρκο μεταξύ των κρατών μελών. ιβιβ) Ο καθορισμός των υγειονομικών απαιτήσεων για την εισαγωγή ζώντων ζώων από ζωολογικά πάρκα τρίτων χώρων σε ζωολογικά πάρκα στη Χώρα. ιγιγ) Η προώθηση των δραστηριοτήτων αναφορικά με την κτηνιατρική εβδομάδα στη Χώρα, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων. ιδιδ) Ο σχεδιασμός, διοργάνωση και συντονισμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την επιμόρφωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. ιειε) Η διαχείριση Μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων. ιστιστ) Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η εποπτεία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού συστήματος TRACES (σημείο επαφής, έγκριση χρηστών, help desk εκπαίδευση χρηστών, έλεγχος ορθής χρήσης, διαχείριση λειτουργικών προβλημάτων του δικτύου στη χώρα, η εναρμόνιση και επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου, η έκδοση σχετικών εγκυκλίων, οδηγιών εφαρμογής και εγχειριδίων, η συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων, ζωικών προϊόντων και ζωικών υποπροϊόντων, εκπαίδευση του προσωπικού που υπηρετεί στους ΣΥΚΕ, Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, στα εγκεκριμένα σημεία εισόδου κ.λπ. ιζιζ) Η εκπαίδευση του προσωπικού των συνοριακών σταθμών κτηνιατρικού ελέγχου, καθώς και άλλων συναρμόδιων αρχών. ιηιη) Η αντιμετώπιση θεμάτων διεθνούς συνεργασίας στον κτηνιατρικό τομέα. ιθιθ) Διεθνείς σχέσεις με σκοπό την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών ζώντων ζώων. κκ) Η εκπαίδευση των υπαλλήλων που εμπλέκονται σε επίσημους ελέγχους κατά τις εισαγωγές ή στα πλαίσια της ενδοενωσιακής συναλλαγής. κακα) Η κατάρτιση του ΠΟΕΣΕ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος. κβκβ) Ο σχεδιασμός, η εναρμόνιση και η επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορούν τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, η έκδοση σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής καθώς και η ενημέρωση του κοινού. κγκγ) Η έρευνα, συλλογή (στοιχείων, ερωτηματολογίων από όλες τις υπηρεσίες του ΥΠΠΑΤ) και συντονισμός για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ΥΠΠΑΤ καθώς και σχεδιασμός των επιμορφωτικών φακέλων για την υποβολή εκπαιδευτικών προτάσεων. κδκδ) Ο συντονισμός των κοινοτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (Εθνικό Σημείο επαφής για το BTSF). β) Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων αα) Ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση και διασπορά των επιδημικών νοσημάτων στη χώρα μας (εκτός των νοσημάτων που δεν αναφέρονται στις παρούσες αρμοδιότητες και αποτελούν ήδη αντικείμενο άλλων τμημάτων της διεύθυνσης Υγείας των Ζώων). ββ) Η εκπόνηση και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την πρόληψη, επιτήρηση και καταπολέμηση νοσημάτων του προηγούμενου εδαφίου και η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων εφαρμογής. γγ) Ο καθορισμός και η θεσμοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση και καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων, εκτός των ζωοανθρωπονόσων καθώς και των νοσημάτων που δεν αναφέρονται στις παρούσες αρμοδιότητες και αποτελούν ήδη αντικείμενο άλλων τμημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων. δδ) Η μελέτη και η έρευνα κάθε θέματος που αφορά τις παρασιτώσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας (εκτός των νοσημάτων που δεν αναφέρονται στις παρούσες αρμοδιότητες και αποτελούν ήδη αντικείμενο άλλων τμημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων) καθώς και η μελέτη της υφισταμένης στη χώρα επιζωοτιολογικής κατάστασης. εε) Ο καθορισμός και η θεσμοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση και καταπολέμηση των παρασιτικών νοσημάτων των ζώων ως ανωτέρω. στστ) Ο καθορισμός και η θεσμοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη, διάγνωση και καταπολέμηση καθώς και η εκπόνηση και παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την πρόληψη και καταπολέμηση των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ως ανωτέρω και η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής. ζζ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων στα πλαίσια των οικονομικών ενισχύσεων για την αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής με την εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας. ηη) Η μελέτη και αξιολόγηση των υγειονομικών και οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από παθολογικές καταστάσεις των ζώων και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους. θθ) Η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων για τη πρόληψη, επιτήρηση, και καταπολέμηση των σχετικών ασθενειών (αφορά προγράμματα για τα παρακάτω νοσήματα: Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες στα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα, καταρροϊκός πυρετός, κλασσική πανώλης και φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων, Πυρετός του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά, Ενζωοτική Λεύκωση των Βοοειδών). ιι) Η υποβολή των ανωτέρω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται για έγκριση από την Ε.Ε. και υποβολή των σχετικών τεχνικών/οικονομικών εκθέσεων και αιτημάτων για την εκκαθάρισή τους μετά την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων. ιαια) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και πιστώσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων ως ανωτέρω και ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών και των αρμόδιων κτηνιατρικών εργαστηρίων στην εφαρμογή των προγραμμάτων. ιβιβ) Η κατάρτιση και κατά περίπτωση η επικαιροποίηση Σχεδίων Επείγουσας Επέμβαση [αφορά τα νοσήματα: Αφθώδης Πυρετός, Κλασσική και Αφρικανική Πανώλης των χοίρων. Καταρροϊκός Πυρετός, ΣΕΒ (στα βοοειδή και τα Μικρά Μυρηκαστικά) και νοσήματα της Οδηγίας 92/119/EEΚ (Πανώλης των βοοειδών, Πανώλης των Μικρών μυρηκαστικών, Επιζωοτική Αιμορραγική νόσος των ελαφιών, Ευλογιά του προβάτου, Φυσαλιδώδης στοματίτιδα, Οζώδης Δερματίτιδα, Πυρετός της Κοιλάδας του Rift]. ιγιγ) Η εκπόνηση και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων για την πρόληψη και καταπολέμηση των ανωτέρω νοσημάτων και η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέτρων εφαρμογής. ιδιδ) Συλλογή στοιχείων εμφάνισης νοσημάτων των ζώων και υποβολή τους στην Ε. Επιτροπή και τους Διεθνείς Οργανισμούς (συγκέντρωση τακτικών μηνιαίων επιζωτιολογικών δελτίων από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές). ιειε) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών (ΟΙΕ, FAO, EFSA κ.λπ.). ιστιστ) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης ασθενειών των ζώων (ADNS) στα πλαίσια των νοσημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τμήματος. ιζιζ) Η συνεργασία, η πληροφόρηση και η παροχή στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης Αφθώδους Πυρετού του FAO (EUFMD). ιηιη) Ο καθορισμός των Εθνικών Εργαστηριών Αναφοράς για τα νοσήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος και περιγραφή των σχετικών αρμοδιοτήτων αυτών. Ορισμός Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του τμήματος. Ορισμός Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του τμήματος και καθορισμός διαγνωστικών μεθόδων και εργαστηριακών τεχνικών που θα εφαρμόζονται στα πλαίσια των επισήμων ελέγχων. ιθιθ) Η οργάνωση και προγραμματισμός των οικονομικών αποζημιώσεων προς παραγωγούς για εξυγίανση του ζωικού τους κεφαλαίου (έκδοση ΚΥΑ−κατανομών). κκ) Η οργάνωση και προγραμματισμός λοιπών προμηθειών για τις ανάγκες της διεύθυνσης Υγείας των Ζώων. κακα) Η αποτύπωση Επιδημιολογικών και άλλων συναφών δεδομένων σε ηλεκτρονικούς χάρτες. κβκβ) Ο σχεδιασμός Μέτρων επιφυλακής ή επιτήρησης για νεοεμφανισθέντα νοσήματα. κγκγ) Η κοινοποίηση ασθενειών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του τμήματος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του συστήματος καταγραφής νοσημάτων (WAHIS) του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών. κδκδ) Η υποβολή μέσω του ιδίου ηλεκτρονικού συστήματος των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων για όλα τα νοσήματα της χώρας σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της διεύθυνσης Υγείας των Ζώων. κεκε) Η μελέτη και αξιολόγηση των υγειονομικών και οικονομικών προβλημάτων που προκαλούνται από παθολογικές καταστάσεις και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης τους στα συγκεκριμένα βασικά είδη ζώων (Πτηνά, Υδρόβιοι Οργανισμοί, Μέλισσες). κστκστ) Ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση και διασπορά των επιδημικών νοσημάτων στα συγκεκριμένα βασικά είδη ζώων. κζκζ) Ο καθορισμός και η θεσμοθέτηση των αναγκαίων μέτρων για τη πρόληψη, διάγνωση και καταπολέμηση των νοσημάτων των βασικών ειδών ζώων. κηκη) Η κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων για τη πρόληψη, επιτήρηση, και καταπολέμηση των ασθενειών των βασικών ειδών ζώων. κθκθ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και πιστώσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων του προηγούμενου εδαφίου και ο συντονισμός της δράσης των περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών στην εφαρμογή των προγραμμάτων. λλ) Η παρακολούθηση της υγειονομικής και επιδημιολογικής κατάστασης νοσημάτων και λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους, όπου απαιτείται, στα λοιπά είδη ζώων που δεν έχουν υπαχθεί στις αρμοδιότητες και στις δράσεις των άλλων τμημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, όπως: Λαγόμορφα, Γουνοφόρα Ζώα, Σαλιγκάρια, Ερπετά, Κητώδη κ.α. λαλα) Η θέσπιση όρων, προϋποθέσεων και απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας. λβλβ) Η χορήγηση κωδικού αριθμού κτηνιατρικής άδειας σε εκμεταλλεύσεις υδατοκαλλιέργειας. λγλγ) Η κατάρτιση Σχεδίων Επείγουσας Επέμβασης και θέσπισης μέτρων βιοασφάλειας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση νοσημάτων ταχείας επιδημικής εξάπλωσης. λδλδ) Η κοινοποίηση των ασθενειών των παραπάνω ειδών με τις αντίστοιχες πληροφορίες και δεδομένα στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του συστήματος καταγραφής νοσημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (Ο.Ι.Ε). λελε) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης ασθενειών των ζώων (ADNS). λστλστ) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στα πλαίσια της Ε.Ε. γ) Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων αα) Η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ββ) Η επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο γγ) Η κατάρτιση, ο συντονισμός εφαρμογής και η αξιολόγηση εφαρμογής προγραμμάτων επιτήρησης, ελέγχου και εκρίζωσης νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο (θηλαστικά και πτηνά). Αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται τα ακόλουθα προγράμματα: ααα) Πρόγραμμα εκρίζωσης φυματίωσης των βοοειδών. βββ) Πρόγραμμα εκρίζωσης βρουκέλλωσης των βοοειδών. γγγ) Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και προβάτων. δδδ) Πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλλωσης ορνίθων αναπαραγωγής. εεε) Πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλλωσης ορνίθων ωοπαραγωγής. στστστ) Πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλλωσης ορνίθων κρεοπαραγωγής. ζζζ) Πρόγραμμα ελέγχου σαλμονέλλωσης στις ινδόρνιθες αναπαραγωγής και πάχυνσης. ηηη) Πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας. θθθ) Πρόγραμμα εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της λύσσας. δδ) Η εποπτεία της εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων. εε) Η διενέργεια εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων. στστ) Η μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και πιστώσεων για την εφαρμογή των προγραμμάτων. ζζ) Η κατάρτιση σχεδίων επείγουσας δράσης για την αντιμετώπιση νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο π.χ. λύσσα (σύνταξη, αποστολή προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έγκριση). ηη) Η εφαρμογή, διαχείριση, εποπτεία και συντονισμός σε εθνικό επίπεδο του διαδικτυακού ηλεκτρονικού ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης, συλλογής και καταχώρισης δεδομένων των ζωοανθρωπονόσων, των ζωονοσογόνων παραγόντων, της μικροβιακής αντοχής στα ζώα, στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές καθώς και των στοιχείων διερεύνησης των εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων. θθ) Η υποβολή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για τα ανωτέρω νοσήματα για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβολή των σχετικών τεχνικών/οικονομικών εκθέσεων και αιτημάτων για την εκκαθάρισή τους μετά την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων. ιι) Η παρακολούθηση και συλλογή επιδημιολογικών στοιχείων εμφάνισης νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο και υποβολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους Διεθνείς Οργανισμούς. ιαια) Η συμμετοχή σε κτηνιατρικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). ιβιβ) Η επίβλεψη – ο συντονισμός σε ό,τι αφορά θέματα του Μεσογειακού Κέντρου Ζωοανθρωπονόσων. ιγιγ) Προγράμματα παρακολούθησης μικροβιοαντοχής ζωονοσογόνων παραγόντων (π.χ. καμπυλοβακτηρίδια, σαλμονέλλα και E. coli). ιδιδ) Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νοσημάτων που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο. ιειε) Η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ιστιστ) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης των ζωοανθρωπονόσων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ADNS). ιζιζ) Η συνεργασία, η πληροφόρηση και η παροχή στοιχείων σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων. ιηιη) Η κοινοποίηση ασθενειών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του τμήματος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική του συστήματος καταγραφής νοσημάτων (WAHIS) του Διεθνούς Οργανισμού Επιζωοτιών. ιθιθ) Η υποβολή μέσω του ίδιου ηλεκτρονικού συστήματος των εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων για όλα τα νοσήματα της χώρας. κκ) Ο ορισμός Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του τμήματος. κακα) Ο ορισμός Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου για τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του τμήματος. κβκβ) Η μέριμνα για την επικούρηση των δραστηριοτήτων του τμήματος από εργαστήρια τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τα εκάστοτε απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. κγκγ) Η μέριμνα για τον καθορισμό διαγνωστικών μεθόδων και εργαστηριακών τεχνικών που θα εφαρμόζονται στα πλαίσια των επισήμων ελέγχων. κδκδ) Η εισήγηση για την ίδρυση, μεταφορά ή κατάργηση κτηνιατρικών εργαστηρίων και Ιδρυμάτων του ΥΠΑΑΤ, σχετικών με τις δραστηριότητες του τμήματος. κεκε) Η εισήγηση για την σύσταση νέων εργαστηρίων σε επίπεδο τμήματος ή κατάργηση παλιών στα πλαίσια των οργανογραμμάτων των Κέντρων Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των κατά τόπους Κτηνιατρικών Εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ. κστκστ) Η εισήγηση για την παραχώρηση εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος από ένα κτηνιατρικό εργαστήριο του ΥΠΑΑΤ σε άλλο, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα εργαστήρια. κζκζ) Η εισήγηση για τη στελέχωση των κτηνιατρικών εργαστηρίων του ΥΠΑΑΤ, ιδίως σε ειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του τμήματος, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα εργαστήρια. κηκη) Ο καθορισμός προϋποθέσεων για τη λειτουργία εργαστηρίων αυτοελέγχου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τμήματος εφ’ όσον αυτό απαιτείται. 4) Της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. ΣΤ. Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης 1) Η Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων, Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος β) Τμήμα Αλειυμάτων, Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Προϊόντων γ) Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης ανήκουν: α) Η διαρκής μέριμνα για την οργάνωση, εποπτεία, επιτήρηση, εφαρμογή και βελτίωση των συστημάτων επισήμων ελέγχων στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ζωϊκής προέλευσης (κρέας, γάλα, αλιεύματα κ.λπ.) σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία. β) Η εποπτεία λειτουργίας των σφαγείων και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων και η κτηνιατρική έγκριση για την λειτουργία ή την ανάκληση αυτών. γ) Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών που απασχολούνται στα σφαγεία, κρεοπωλεία και λοιπές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας κρέατος, μέσω των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος. δ) Ο καθορισμός των υγειονομικών προδιαγραφών, η εποπτεία καθώς και η αξιολόγηση της λειτουργίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων που χειρίζονται η διαθέτουν υποπροϊόντα ζωϊκής προέλευσης. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Σφαγείων και Λοιπών Εγκαταστάσεων, Κρέατος και Προϊόντων Κρέατος αα) Η μέριμνα για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση όλων των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και για την εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο, που σκοπό έχουν την καθιέρωση υγειονομικών προδιαγραφών των κρεάτων των μηρυκαστικών, χοίρων, πτηνών, μονόπλων, θηραμάτων και λοιπών ζώων, που το κρέας τους προορίζεται γιο ανθρώπινη κατανάλωση, των επεξεργασμένων κρεάτων και των προϊόντων κρέατος, για την προστασία της δημόσιας υγείας και κτηνοτροφίας, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ββ) Η μέριμνα για τη χορήγηση ή ανάκληση κτηνιατρικών εγκρίσεων στα εργαστήρια επεξεργασίας και μεταποίησης του κρέατος. γγ) Η μέριμνα για την εφαρμογή, από τις αρμόδιες για τον έλεγχο κτηνιατρικές υπηρεσίες, των υγειονομικών διατάξεων που αφορούν τις ενδοκοινοτικές ανταλλαγές κρεάτων, προϊόντων κρέατος καθώς και τις εισαγωγές − εξαγωγές κρεάτων και προϊόντων κρέατος, από ή προς τρίτες χώρες. δδ) Ο καθορισμός μεθόδων σφαγής και κτηνιατρικής επιθεώρησης των σφαγείων ζώων και πτηνών για τη βελτίωση της υγιεινής ποιότητας και τεχνολογίας του κρέατος και των προϊόντων κρέατος. εε) Ο καθορισμός μεθόδων και η οργάνωση του υγειονομικού και ορολογικού ελέγχου των κρεάτων, των επεξεργασμένων κρεάτων και των προϊόντων κρέατος στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, μεταποίηση, συντήρηση, διακίνηση, μεταφορά και διάθεση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. στστ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των περιφερειακών υπηρεσιών ως προς την εφαρμογή των κανόνων υγειονομικού έλεγχου των κρεάτων και προϊόντων κρέατος. ζζ) Η μελέτη και έρευνα όλων των υγειονομικών θεμάτων που αναφέρονται στη συντήρηση των κρεάτων σύμφωνα με την πρόοδο των τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων. ηη) Ο καθορισμός των μικροβιολογικών σταθεροτύπων, εξωγενούς νερού και λοιπών φυσικοχημικών προδιαγραφών. θθ) Ο καθορισμός των υγειονομικών προδιαγραφών των μέσων μεταφοράς κρεάτων και λοιπών προϊόντων κρέατος και των καταστημάτων διάθεσης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιι) Ο καθορισμός των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν από υγειονομικής πλευράς τα μέσα συσκευασίας των κρεάτων, των επεξεργασμένων κρεάτων και προϊόντων κρέατος, καθώς και των μέσων και μεθόδων σφράγισης και επισήμανσης αυτών. ιαια) Ο καθορισμός μεθόδων κοπής των σφαγείων ζώων σε τεμάχια χονδρικής και λιανικής πώλησης, ανάλογα με την ποιοτική κατηγορία τους και τον προορισμό διάθεσης τους. ιβιβ) Η έρευνα και μελέτη παραμέτρων υγειονομικής βελτίωσης του παραγόμενου κρέατος και η ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών και παραγωγικών τάξεων. ιγιγ) Ο καθορισμός υγειονομικών προδιαγραφών κατασκευής, εξοπλισμού και λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων. ιδιδ) Η μέριμνα για την ενημέρωση των επαγγελματιών κρέατος και προϊόντων κρέατος σε θέματα υγιεινής και ποιότητας του κρέατος μέσω των Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος. ιειε) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων πάνω στον υγειονομικό έλεγχο των κρεάτων και προϊόντων κρέατος. ιστιστ) Η μέριμνα για τον καθορισμό σταθεροτύπων και των μικροβιολογικών ιστολογικών και φυσικοχημικών προδιαγραφών για τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των προϊόντων κρέατος. ιζιζ) Η μελέτη και έρευνα καθώς και η κατάρτιση υγειονομικών κανόνων για θέματα που αφορούν την παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία. ιηιη) Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή ειδικών για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων που έχει σκοπό τη σωστή διενέργεια του υγειονομικού ελέγχου των πιο πάνω προϊόντων. ιθιθ) Η συμμετοχή στην αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στους διεθνείς οργανισμούς. κκ) Η αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στα πλαίσια της Ε.Ε. κακα) Ο καθορισμός υγειονομικών προδιαγραφών κατασκευής εξοπλισμού και λειτουργίας των σφαγείων, των πτηνοσφαγείων, των ψυκτικών εγκαταστάσεων των εργαστηρίων τεμαχισμού κρέατος, των κρεαταγορών και των μονάδων επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. κβκβ) Η μέριμνα για την από υγειονομικής πλευράς χορήγηση ή ανάκληση αδειών ίδρυσης, επέκτασης και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων. κγκγ) Η από υγειονομικής πλευράς έγκριση σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων της χώρας και του εξωτερικού για διακίνηση, εισαγωγή και εξαγωγή κρεάτων. κδκδ) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, μέριμνα για τον καθορισμό των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων του απαιτούμενου νερού και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων και των αποχετευτικών λυμάτων δια την προστασία του περιβάλλοντος. κεκε) Η σύνταξη υγειονομικών κανονισμών οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. κστκστ) Η, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης (ΚΥΑ 278701/2005, Β΄ 726) : ααα) αξιολόγηση εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής (π.δ. 79/2007, Α΄ 95, άρθρο 15 και Καν.852/2004, άρθρα 7, 8). βββ) διαμόρφωση εθνικών µέτρων, παρεκκλίσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Καν. 852/04 και 853/04 (π.δ. 79/2007, άρθρο 16). γγγ) τεκμηρίωση διαδικασιών επισήμου ελέγχου (Καν.882/2004, άρθρο 8, παράγραφος 1) δδδ) κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού που διεξάγει τους επίσημους ελέγχους 04 (π.δ. 79/2007, άρθρο 26 και Καν.882/2004, άρθρο 6). εεε) καθιέρωση συστήματος εποπτείας των αρμοδίων αρχών για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας. στστστ) καθιέρωση συστήματος συλλογής στοιχείων και αξιολόγησης του συστήματος. ζζζ) δημιουργία Μητρώου εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης και ανάρτηση στο διαδίκτυο. ηηη) ενηµέρωση του συστήµατος άµεσης αντιµετώπισης καταστάσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων (RASFF) για όλες τις περιπτώσεις µη ασφαλών προϊόντων. θθθ) οργάνωση συστήματος επισήμου ελέγχου εγκαταστάσεων και καθορισμός της συχνότητας ελέγχου κατόπιν κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων ως προς την επικινδυνότητα τους (π.δ. 79/2007, άρθρο 12). ιιι) κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρημένων εγκαταστάσεων και ανάρτηση στο διαδίκτυο. ιαιαια) εισήγηση για συμμετοχή ή μη εγκαταστάσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα. ιβιβιβ) καθορισμός των προϋποθέσεων για τη λειτουργία εργαστηρίων αυτοελέγχου στα πλαίσια της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων ζωικής προέλευσης και των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου, σε συνεργασία με συναρμόδια τμήματα και διευθύνσεις. κζκζ) Η μέριμνα για την εκπαίδευση των εργαζομένων στα σφαγεία τεχνιτών κρέατος (εκδοροσφαγείς κ.λπ.) για την καλή συντήρηση λειτουργίας, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. κηκη) Η αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων στα πλαίσια της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. β) Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος, Αυγών, Μελιού και Λοιπών Προϊόντων αα) Η μέριμνα για την έκδοση, συμπλήρωση, τροποποίηση των απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών πράξεων και η εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο με σκοπό την προστασία του καταναλωτή από πλευράς υγιεινής των αλιευμάτων και των προϊόντων τους. ββ) Η μελέτη και κατάρτιση κανόνων υγειονομικού ελέγχου των αλιευμάτων καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή των κανόνων αυτών, για όλα τα στάδια της εμπορίας τους, δηλαδή από το στάδιο της αλίευσης τους ως το στάδιο του τελικού καταναλωτή. γγ) Η μέριμνα για την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό της εφαρμογής του υγειονομικού ελέγχου, την ταυτοποίηση των ειδών, σε όλα τα αλιεύματα, τους βατράχους, χελώνες, σαλιγκάρια, καθώς και στα προϊόντα των παραπάνω ειδών, κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, διακίνηση, συντήρηση, επεξεργασία, διάθεση και κατανάλωση τους. δδ) Ο καθορισμός των όρων και των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν από υγειονομικής πλευράς τα αλιευτικά σκάφη, οι ιχθυόσκαλες, τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής, συντήρησης, μεταποίησης καθώς και οι χώροι διάθεσης των παραπάνω προϊόντων. εε) Η λήψη υγειονομικών μέτρων βελτίωσης και ανάπτυξης της μεταφοράς, συσκευασίας, συντήρησης, τυποποίησης και επεξεργασίας των αλιευμάτων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. στστ) Η μέριμνα για τη χορήγηση καθώς και την έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από υγειονομικής άποψης των μονάδων εξυγίανσης των οστρακοειδών, καθώς και την επέκταση ή κατάργηση των παραπάνω μονάδων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ζζ) Η μέριμνα για την από υγειονομικής άποψης έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων ή εργοστασίων συντήρησης, παρασκευής, επεξεργασίας, ιχθυοσκάλων και χώρων πώλησης των αλιευμάτων και η χορήγηση τεχνικών − υγειονομικών οδηγιών προς τους μελετητές των παραπάνω μονάδων. ηη) Η μέριμνα για την ανάθεση εκπόνησης μελετών και η παροχή τεχνικών οδηγιών προς τους μελετητές για την ίδρυση των δεξαμενών εξυγίανσης των οστρακοειδών. θθ) Η χορήγηση κωδικού αριθμού των παραπάνω μονάδων. ιι) Ο καθορισμός των σταθεροτύπων και των μικροβιολογικών, ιστολογικών, βιοχημικών, βιολογικών και φυσικοχημικών προδιαγραφών για τον έλεγχο της υγιεινής και ποιότητας των αλιευμάτων και των προϊόντων τους. ιαια) Η, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, ανάθεση σε Ινστιτούτα και εργαστήρια της μελέτης συγκεκριμένων προβλημάτων πάνω στην υγιεινή των αλιευμάτων και η μέριμνα για την μεταφορά και εφαρμογή των αποτελεσμάτων από τις περιφερειακές υπηρεσίες. ιβιβ) Η παρακολούθηση των ρυπάνσεων και μολύνσεων των υδατοσυλλογών και η εισήγηση λήψης μέτρων προστασίας της υγιεινής των αλιευμάτων και της δημόσιας υγείας. ιγιγ) Η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων και των ενδιαφερομένων φορέων σε θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, η προώθηση τους για έγκριση και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. ιδιδ) Η συμμετοχή στην Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων ιειε) Αξιολόγηση με επικύρωση, ακύρωση, λήψη μέτρων ή άλλων κατάλληλων ενεργειών των Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ιστιστ) Η σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων καθώς και η εναρμόνιση τους με το κοινοτικό δίκαιο, για τον καθορισμό υγειονομικών προδιαγραφών του γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και ίδρυσης λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και μεταποίησης τους, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιζιζ) Η παρακολούθηση εφαρμογής από τις αρμόδιες για τον έλεγχο κτηνιατρικές υπηρεσίες, των θεσπιζόμενων διατάξεων και λήψη μέτρων αντιμετώπισης των δυσχερειών και προβλημάτων. ιηιη) Η μέριμνα για τη σύνταξη υγειονομικών κανονισμών λειτουργίας των βιομηχανιών − βιοτεχνιών − εργαστηρίων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. ιθιθ) Ο καθορισμός των υγειονομικών μεθόδων θερμικής και άλλης τεχνολογικής επεξεργασίας του γάλακτος, μεταποίησης του και παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. κκ) Ο καθορισμός των μικροβιολογικών σταθεροτύπων, των βιοχημικών προδιαγραφών, των τοξικολογικών κριτηρίων (κατάλοιπα φαρμακευτικών και άλλων ουσιών και άλλων παραμέτρων) καθώς και η οργάνωση ενιαίων μεθόδων και τεχνικού ελέγχου αυτών στο γάλα και τα προϊόντα του, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. κακα) Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων αξιοποίησης του γάλακτος που περιέχει επιτρεπτά αντιβιοτικά και χημειοθεραπευτικά σε επίπεδα που το καθιστούν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς κβκβ) Ο καθορισμός μεθόδων και η οργάνωση του υγειονομικού ελέγχου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συντήρηση, διακίνηση και διάθεση. κγκγ) Ο καθορισμός υγειονομικών προδιαγραφών των μέσων μεταφοράς και συσκευασίας του γάλακτος και των προϊόντων του. κδκδ) Η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης − επιμόρφωσης των υπαλλήλων και ενδιαφερομένων φορέων αρμοδιότητας του τμήματος και η παρακολούθηση εφαρμογής τους. κεκε) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων για τη λειτουργία εργαστηρίων αυτοελέγχου στα πλαίσια της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων ζωικής προέλευσης και των απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την υγεία του ζωικού κεφαλαίου, σε συνεργασία με συναρμόδια τμήματα και διευθύνσεις κστκστ) Για το μέλι και τα λοιπά ζωικά τρόφιμα, ασκούνται οι ανωτέρω αρμοδιότητες που αναφέρονται για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. κζκζ) Η συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων στα ανωτέρω θέματα στην Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς και η μέριμνα αντιμετώπισης τους. κηκη) Αξιολόγηση με επικύρωση, ακύρωση, λήψη μέτρων ή άλλων κατάλληλων ενεργειών των Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). γ) Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων αα) Ο καθορισμός υγειονομικών προδιαγραφών κατασκευής εξοπλισμού και λειτουργίας των εγκαταστάσεων συλλογής, αποθήκευσης, μεταποίησης, εν γένει χειρισμού καθώς και της τελικής διάθεσης των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων και η δημόσια υγεία. ββ) Ο καθορισμός της διάθεσης στην αγορά υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης. γγ) Ο καθορισμός των όρων, από υγειονομικής κτηνιατρικής πλευράς, χορήγησης ή ανάκλησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων. δδ) Η επιθεώρηση και η επίβλεψη των εγκαταστάσεων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων σε συνεργασία με τις νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές. εε) Η συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς του ΥΠΑΑΤ, υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Οργανισμούς και Οργανώσεις παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων για θέματα διαχείρισης υπο προϊόντων ζωικής προέλευσης, ώστε να διασφαλίζονται τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διασποράς μεταδοτικών νόσων στα ζώα και στον άνθρωπο. στστ) Η λήψη μέτρων για την εξυγίανση και προστασία του περιβάλλοντος από κτηνιατρικής πλευράς και η παροχή οδηγιών για την άσκηση ελέγχου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και για κάθε θέμα που αφορά την μόλυνση και ρύπανση του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις στην υγεία των ζώων, χερσαίων και υδροβίων και την υγιεινή κατάσταση των ζωικών τροφίμων. ζζ) Ο καθορισμός και η επικύρωση των εγγυήσεων που παρέχονται από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων σχετικά με την εκτίμηση του κινδύνου και τις εγγυήσεις που παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης κινδύνου και κρισίμων σημείων ελέγχου (ΗACCΡ). ηη) Η κατάρτιση του καταλόγου εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας. θθ) Η χορήγηση επίσημου κωδικού αριθμού έγκρισης σε σχέση με τη φύση των δραστηριοτήτων της σε κάθε μονάδα διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων. ιι) Η συλλογή και η αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη διάθεση στην αγορά κ.λπ. των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. ιαια) Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ε.Ε. και τους Διεθνείς Οργανισμούς σε θέμα τα που αφορούν τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης. ιβιβ) Κάθε άλλο θέμα ή αντικείμενο σχετικό με τα υπο −προϊόντα ζωικής προέλευσης. 4) Της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού.

Άρθρο 8Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, έχει στρατηγικό σκοπό την ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα μέσα από την ανάπτυξη της συλλεκτικής αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, με στόχους τη βέλτιστη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την εφαρμογή του ελέγχου των δραστηριοτήτων, και την προώθηση θεμάτων στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των Διεθνών Οργανισμών. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις: Α. Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων Β. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων Γ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων Α. Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων 1) Η Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων, η οποία συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Αλιευτικών Εφαρμογών β) Τμήμα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων γ) Τμήμα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας δ) Τμήμα Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων ανήκουν: α) Η προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών. β) Η υλοποίηση των αλιευτικών εφαρμογών. γ) Η ανάπτυξη και βελτίωση της θαλάσσιας αλιείας και της αλιείας εσωτερικών υδάτων. δ) Η εφαρμογή διατάξεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Προγραμματισμού και Αλιευτικών Εφαρμογών αα) Η εκπόνηση και αξιολόγηση προτάσεων για μελέτες, έργα, αντισταθμιστικά μέτρα εισοδήματος, η εισήγηση λήψης μέτρων προγραμματικού, διαρθρωτικού, πιστωτικού και εισοδηματικού χαρακτήρα. ββ) Η μέριμνα λήψης μέτρων πολιτικής και κατάρτισης του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης, ο καθορισμός προϋποθέσεων εφαρμογής, η παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης ως προς την εναρμόνιση με την αλιευτική πολιτική. γγ) Η μέριμνα για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδούμενων πράξεων με τους ισχύοντες εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. δδ) Η μέριμνα εξασφάλισης πιστώσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων ή η ανάθεση σε φορείς, για την εφαρμογή της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς, ιδίως, προγράμματα για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη συλλογή των αλιευτικών δεδομένων. εε) Η μέριμνα για την εξασφάλιση Εθνικών και Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων, η πληρωμή σχεδίων, έργων και λοιπών δραστηριοτήτων του αλιευτικού τομέα και η προώθησή τους για ένταξη στους οικείους προϋπολογισμούς. στστ) Η προώθηση και η παρακολούθηση των συλλογικών δραστηριοτήτων των απασχολούμενων στη συλλεκτική αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων. ζζ) Η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης αλιέων, υδατοκαλλιεργητών, εργαζομένων σε ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και υπαλλήλων των υπηρεσιών αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες. ηη) Η εισήγηση μέτρων για τη χονδρική και λιανική πώληση προϊόντων αλιείας από τον παραγωγό (αλιέα και υδατοκαλλιεργητή). θθ) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διακίνηση, εμπορία, τυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση των προϊόντων του τομέα αλιείας. ιι) Η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και των αποφάσεων ή συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης Αλιείας (Π.Ο.Δ.Α.) για τα παραπάνω θέματα, καθώς και η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες. ιαια) Η εισήγηση για τον καθορισμό προδιαγραφών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και λειτουργίας μονάδων εμπορίας, διακίνησης, τυποποίησης, μεταποίησης των προϊόντων της συλλεκτικής αλιείας ιβιβ) Η κατάρτιση πινάκων εφοδίων ετήσιου προγράμματος προμηθειών των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας και η προώθησή τους. ιγιγ) Η διαχείριση και διακίνηση των εφοδίων και προμηθειών, η πληρωμή των δαπανών, η προώθηση των σχετικών δικαιολογητικών, η τακτοποίηση των δαπανών και η αντιμετώπιση κάθε οικονομικού και διαχειριστικού θέματος λειτουργίας των Υπηρεσιών Αλιείας. ιδιδ) Η λήψη μέτρων για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας και αξιοποίησης αλιευτικής παραγωγής, εξυγίανσης υδρόβιων οργανισμών, ιχθυοσκαλών, ιχθυαγορών και αλιευτικών σταθμών πρώτης πώλησης αλιευμάτων. ιειε) Η ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας των παραπάνω εκμεταλλεύσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βιωσιμότητά τους και η λήψη μέτρων για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους. β) Τμήμα Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς και Διεθνών Σχέσεων αα) Η μελέτη, ιεράρχηση, εισήγηση και υποστήριξη των θέσεων πολιτικής στα ενωσιακά θεσμικά όργανα. ββ) Η υποστήριξη του Έλληνα εκπροσώπου στην Ομάδα Εσωτερικής και Εξωτερικής Πολιτικής της Αλιείας και της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων και των εκπροσώπων του Υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς. γγ) Η επεξεργασία και προετοιμασία των θεμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Αλιείας. δδ) Ο συντονισμός της εκπροσώπησης και της επεξεργασίας θεμάτων σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου. εε) Ο χειρισμός θεμάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λοιπών θεσμικών οργάνων. στστ) Ο συντονισμός και χειρισμός θεμάτων διϋπουργικών σχέσεων σε ενωσιακά θέματα αλιευτικού ενδιαφέροντος και η συνεργασία σε ενωσιακά θέματα θαλάσσιου περιβάλλοντος, θαλάσσιας στρατηγικής, υδρόβιας βιοποικιλότητας και οικονομικής ανάπτυξης σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές εξαρτώμενες από την αλιεία. ζζ) Ο χειρισμός θεμάτων πολιτικών του αλιευτικού τομέα σε σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς (FAO, OECD, WTO κ.λπ.) και των Π.Ο.Δ.Α. (GFCM, ICCAT κ.λπ.) ηη) Ο χειρισμός θεμάτων διμερών σχέσεων και πολυμερών συμφωνιών για τα προϊόντα της συλλεκτικής αλιείας. γ) Τμήμα Ανάπτυξης Συλλεκτικής Αλιείας αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη συλλεκτική αλιεία στα θαλάσσια, υφάλμυρα και εσωτερικά ύδατα. ββ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση αδειών αλιείας και αδειών αλίευσης (ειδικών αδειών αλιείας) ατομικών και σκαφών, της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες. γγ). Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για διενέργεια ερευνητικής−πειραματικής και δοκιμαστικής αλιείας. δδ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας. εε) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διενέργεια αγωνιστικής, αθλητικής αλιείας. στστ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την αλιεία γόνου. ζζ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τον αλιευτικό τουρισμό. ηη) Η παρακολούθηση και προώθηση νέων μεθόδων και εργαλείων συλλεκτικής αλιείας. θθ) Η εκπόνηση μελετών και εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης των αλιευτικών πόρων στα ορεινά ρέοντα ύδατα, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες. ιι) Η εκπόνηση μελετών και εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης για την αλιευτική αξιοποίηση των τεχνητών λιμνών, των λιμνοδεξαμενών και άλλων υδάτινων σωμάτων. δ) Τμήμα Διαχείρισης Συλλεκτικής Αλιείας αα) Η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων ή συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και των Π.Ο.Δ.Α. ββ) Η κατάρτιση προγραμμάτων και λήψη μέτρων για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των ιχθύων, οστρακοειδών, καρκινοειδών, κοραλλιών, σπόγγων, υδρόζωων, εχινοδέρμων, άλλων υδρόβιων οργανισμών οικονομικής σημασίας, αμφιβίων και των υδάτινων οικοσυστημάτων όπου διαβιούν. γγ) Η λήψη μέτρων για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία της υδρόβιας βιοποικιλότητας και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. δδ) Η τήρηση Μητρώου επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών, παρακολούθηση και έλεγχο της αλιευτικής τους ικανότητας. εε) Ο καθορισμός διαδικασιών για τη διακρίβωση της επαγγελματικότητας των αλιέων. στστ) Η σύνταξη προδιαγραφών κατασκευής και κανονισμών χρήσης αλιευτικών εργαλείων και μέσων αλιείας καθώς και η κατάρτιση προδιαγραφών και τύπων αλιευτικών σκαφών και άλλων πλωτών μέσων, σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς. ζζ) Η διατύπωση γνώμης για ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων εκτός αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, και παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για εκτέλεση έργων στα υδάτινα οικοσυστήματα. ηη) Η διατύπωση γνώμης για τη χωροθέτηση και τη βελτίωση των υποστηρικτικών έργων υποδομής συλλεκτικής αλιείας. θθ) Η διατύπωση γνώμης στο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε ειδικά χωροταξικά σχέδια άλλων τομέων, σε σχέδια διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος και η εισήγηση για ρυθμιστικά μέτρα αλιείας σε προστατευόμενες περιοχές. ιι) Ο καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων σχεδιασμού, υλοποίησης και διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης στατικών και κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιασ πανίδας και χλωρίδας. ιαια) Η λήψη μέτρων περιστολής παραβάσεων στη συλλεκτική αλιεία. ιβιβ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες. 4) Της Διεύθυνσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας−Αλιείας. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας−Αλιείας. Β. Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων 1) Η Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών β) Τμήμα Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών γ) Τμήμα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων ανήκουν: α) Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας β) Η αναβάθμιση της ποιότητας, την αξιοποίηση και προώθηση των προϊόντων αυτής 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών αα) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την υδατοκαλλιέργεια στα θαλάσσια, υφάλμυρα και εσωτερικά ύδατα. ββ) Η εισήγηση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων υδάτων. γγ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για εκμίσθωση και διαχείριση των δημόσιων ιχθυοτροφικών υδάτων προς ιχθυοτροφική εκμετάλλευση. δδ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για ίδρυση και λειτουργία εντατικών, ημιεντατικών και εκτατικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας και μονάδων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας. εε) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για τον αλιευτικό τουρισμό σε ιχθυοτροφικές και υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις. στστ) Ο καθορισμός της πολιτικής διάθεσης των οργανισμών που παράγονται από τους Υδροβιολογικούς Σταθμούς. ζζ) Ο καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για εκτροφή ή καλλιέργεια ειδών ξένων ή απόντων σε τοπικό επίπεδο. ηη) Η παρακολούθηση και προώθηση νέων μεθόδων εκμετάλλευσης στα ιχθυοτρόφα ύδατα. θθ) Η εκπόνηση μελετών, και η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης για την ιχθυοτροφική αξιοποίηση των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων, των άγονων εκτάσεων, των αλυκών ακατάλληλων για παραγωγή άλατος, των τεχνητών λιμνών, των λιμνοδεξαμενών και άλλων υδάτινων σωμάτων. ιι) Η εκπόνηση μελετών και η παρακολούθηση, αξιολόγηση έργων υποδομής προς αναβάθμιση της παραγωγής στα ιχθυοτρόφα ύδατα. β) Τμήμα Διαχείρισης Υδατοκαλλιεργειών αα) Η λήψη μέτρων για την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας και των αποφάσεων ή συστάσεων των Διεθνών Οργανισμών και Π.Ο.Δ.Α. ββ) Η υλοποίηση προγραμμάτων και λήψη μέτρων για την ανάπτυξη των εντατικών, ημιεντατικών και εκτατικών υδατοκαλλιεργειών ψαριών, οστρακοειδών, καρκινοειδών, σπόγγων, φυκών, και άλλων υδρόβιων οργανισμών οικονομικής σημασίας. γγ) Η τήρηση καταλόγου των εκμεταλλεύσεων των δημόσιων ιχθυότροφων υδάτων, του τρόπου εκμετάλλευσης, των υλοποιηθέντων και υλοποιούμενων βελτιωτικών έργων και υποδομών και των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. δδ) Η μέριμνα και εισήγηση για δημιουργία Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. εε) Η διατύπωση γνώμης στο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και σε ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης άλλων τομέων. στστ) Η γνωμοδότηση για έργα και δραστηριότητες του υδατοκαλλιεργητικού και ιχθυοτροφικού τομέα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ζζ) Η παρακολούθηση, ο έλεγχος λειτουργίας και η βελτίωση, αξιοποίηση (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, ζωϊκό κεφάλαιο) των Υδροβιολογικών Σταθμών. ηη) Η λήψη μέτρων περιστολής παραβάσεων στις υδατοκαλλιεργητικές και ιχθυοτροφικές εκμεταλλεύσεις. θθ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και των Υδροβιολογικών Σταθμών. γ) Τμήμα Αξιοποίησης και Προώθησης Προϊόντων αα) Η λήψη μέτρων αναβάθμισης της ποιότητας των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας. ββ) Η προώθηση προτάσεων για ειδική σήμανση και πιστοποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων σήμανσης και πιστοποίησης. γγ) Η λήψη μέτρων για την ορθή λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. δδ) Η μέριμνα για την εξωστρέφεια της υδατοκαλλιέργειας, η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις αγορές και η λήψη μέτρων εξαγωγικού χαρακτήρα. εε) Η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού. στστ) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων προώθησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ζζ) Η καταγραφή προβλημάτων στους εκτρεφόμενους, καλλιεργούμενους οργανισμούς σε θέματα γενετικής, φυσιολογίας, οικολογίας και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της παραγωγικότητας. ηη) Η καταγραφή προβλημάτων στους εκτρεφόμενους, καλλιεργούμενους οργανισμούς και στο υδάτινο περιβάλλον από τη χρήση τεχνητών τροφών, φαρμάκων και απολυμαντικών και η λήψη μέτρων για την επίλυσή τους. θθ) Ο χειρισμός θεμάτων διμερών σχέσεων και πολυμερών συμφωνιών για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 4) Της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης Προϊόντων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας−Αλιείας. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας−Αλιείας Γ. Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων 1) Η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Συντονισμού Ελεγκτικών Δραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου) β) Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων γ) Τμήμα Αλιευτικών Δεδομένων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων ανήκουν: α) Η εφαρμογή του ελέγχου τήρησης των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής με μια συνολική προσέγγιση. β) Ο έλεγχος και την επιθεώρηση για την τήρηση της αλιευτικής νομοθεσίας. γ) Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων υποχρεωτικής συλλογής και την υποστήριξη των υπηρεσιών του τομέα. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν ως ακολούθως: α) Τμήμα Συντονισμού Ελεγκτικών Δραστηριοτήτων (Ενιαία Αρχή Ελέγχου) αα) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ενιαίας Αρχής Ελέγχου του τομέα αλιείας για την εφαρμογή του Κοινοτικού και Εθνικού Συστήματος Ελέγχου. ββ) Η κατάρτιση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου της τήρησης των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων και προϊόντων του τομέα της αλιείας που υλοποιούνται από τις εθνικές αρχές ελέγχου, η επικαιροποίηση ή τροποποίησή τους καθώς και η παρακολούθηση, επιτήρηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους. γγ) Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των προβλεπόμενων από την αλιευτική νομοθεσία ελέγχων ετήσιων, τακτικών, έκτακτων και δειγματοληπτικών και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου. δδ) Η πιστοποίηση και κατάρτιση Μητρώου εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των αρμόδιων εθνικών αρχών ελέγχου αλιείας για τον έλεγχο και την επιθεώρηση των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του τομέα της αλιείας. εε) Η ενημέρωση των εμπλεκομένων στις αλιευτικές δραστηριότητες και στο εμπόριο των αλιευτικών προϊόντων, αναφορικά με το σύστημα ελέγχων και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. στστ) Η καθιέρωση συστήματος εποπτείας των αρμοδίων αρχών για ορθή εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας. ζζ) Η συνεργασία με άλλες αρχές ελέγχου της χώρας, σε ότι αφορά τον έλεγχο των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και των τροφίμων, ώστε να επιτυγχάνεται το ενιαίο των ελέγχων. ηη) Η σύνταξη εγχειριδίων, οδηγών, λογισμικών καθώς και την έκδοση σχεδίων αποφάσεων και κάθε είδους διοικητικών πράξεων για την υποβοήθηση του έργου των εθνικών αρχών ελέγχου. θθ) Η εισήγηση των ρυθμίσεων για τη διοικητική συνεργασία των εθνικών αρχών ελέγχου της αλιείας. β) Τμήμα Πραγματοποίησης Ελέγχων αα) Η εισήγηση των νομοθετικών και διοικητικών μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων και προϊόντων του τομέα της αλιείας. ββ) Η μέριμνα και εποπτεία εφαρμογής και τήρησης των διαδικασιών και αναφορών που απαιτούνται από τους υπόχρεους, σχετικά με την αδειοδότηση, την άσκηση αλιευτικών ή υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων, την εκφόρτωση, τη ζύγιση, την εμπορία μέχρι και τη λιανική πώληση, καθώς και τις εισαγωγές, εξαγωγές, προϊόντων ενωσιακών και τρίτων χωρών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. γγ) Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, των αλιευμάτων και των κανόνων εμπορίας, μέσω συλλογής στοιχείων. δδ) Η διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την τήρηση και εφαρμογή της αλιευτικής νομοθεσίας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη συλλεκτική αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην εμπορία, στη διακίνηση, στη μεταποίηση, στην εισαγωγή ή εξαγωγή των αλιευτικών προϊόντων και στους φορείς διοίκησης ή εκμετάλλευσης των αλιευτικών υποδομών. εε) Η λήψη μέτρων περιστολής των παραβάσεων των διατάξεων ελέγχου των αλιευτικών δραστηιοτήτων. στστ) Η παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης και απόδοση των διοικητικών προστίμων και των λοιπών εσόδων από τις επιβαλλόμενες κυρώσεις της αλιευτικής νομοθεσίας ή από τη διαχείριση των εκφορτώσεων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και η εισήγηση για την απόδοσή τους για τους σκοπούς ελέγχου ή για την κάλυψη των δαπανών ελέγχου. ζζ) Η ενημέρωση και ο συντονισμός δράσης του Τμήματος Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων του αερολιμένων Αθηνών και των Υπηρεσιών Αλιείας στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων και προϊόντων. ηη) Ο καθορισμός τελών και των διαδικασιών είσπραξης και απόδοσή τους, που αφορούν ιδίως τη διενέργεια των προβλεπόμενων υποχρεωτικών ελέγχων, της επικύρωσης πιστοποιητικών αλιευμάτων. θθ) Ο έλεγχος των συλλογικών δραστηριοτήτων των απασχολούμενων στη συλλεκτική αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τη μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων. ιι) Η λήψη μέτρων για την επίτευξη των σκοπών και της καλής λειτουργίας των ιχθυοσκαλών, ιχθυαγορών και η εποπτεία του φορέα διοίκησης και διαχείρισης αυτών, ως προς την καλή διαχείριση. ιαια) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης υπόχρεων αναφορικά με τις στοιχειώδεις κοινές προδιαγραφές εμπορίας σε όλα τα στάδια σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. ιβιβ) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συμμόρφωσης υπόχρεων αναφορικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης για την ενημέρωση του καταναλωτή σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. ιγιγ) Ο καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των Πιστοποιητικών Αλιευμάτων. ιδιδ) Η εισήγηση στο Συμβούλιο Αλιείας ή στην Ειδική Επιτροπή Εκδίκασης αναφορικά με τις αλιευτικές προσφυγές που υποβληθεί λόγω επιβολής κυρώσεων της ενωσιακής και εθνικής αλιευτικής νομοθεσίας. γ) Τμήμα Αλιευτικών Δεδομένων αα) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση και διάχυση στοιχείων που αφορούν το σύνολο των αλιευτικών δραστηριοτήτων. ββ) Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη και τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α.) καθώς και όλων των εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες. γγ) Η διαχείριση, έλεγχος, ανάλυση, επαλήθευση και αξιολόγηση στοιχείων που εισάγονται στο Ο.Σ.Π.Α. και η συνεργασία με το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας και άλλα πληροφοριακά συστήματα του συναρμόδιων Υπουργείων. δδ) Ο καθορισμός αναγκών για την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ο.Σ.Π.Α. εε) Η συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ στο πεδίο των απογραφικών και δειγματοληπτικών στατιστικών ερευνών, αναφορικά με τον εν γένει αλιευτικό τομέα. στστ) Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων αλιευτικής παραγωγής, ποσοστώσεων, ειδών υπό καθεστώς προστασίας εισαγωγών, εξαγωγών, αλιευτικού στόλου, σχετικά με την εφαρμογή Τεχνικών και Διαχειριστικών Μέτρων Αλιείας, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες. ζζ) Η συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων παραγωγής κ.λπ. των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων όπως σκαφών, μονάδων εκτροφής ή εξυγίανσης υδρόβιων οργανισμών, μεταποιητικών μονάδων, μονάδων εμπορίας, διακίνησης και μεταποίησης και εξαγωγή συμπερασμάτων για τη χωροταξική κατανομή τους και τη βιωσιμότητά τους. ηη) Η μέριμνα για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, ηλεκτρονικών επικυρώσεων κ.λπ. θθ) Η δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας για το κοινό και δημιουργία απόρρητου τμήματος ιστοσελίδας για επιχειρησιακές πληροφορίες, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, η ανάπτυξη λογισμικών ή συστημάτων υποστήριξης του τομέα της αλιείας και η λειτουργία γραφείου υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων. ηη) Η ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων. 4) Της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας−Αλιείας. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ4 Ιχθυολόγων ή ΤΕ Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας–Αλιείας.

Άρθρο 9Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες 1) Η Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων ανήκουν: α) Η καθιέρωση ενιαίου και αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης της δράσης, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του ΥΠΑΑΤ για γεωργικά, ζωικά, κτηνιατρικά και αλιευτικά θέματα. β) Η προστασία της Δημόσιας Υγείας με την διασφάλιση της ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων. γ) Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των αλιευτικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Γεωργικών Ελέγχων αα) H επιθεώρηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και η παρακολούθηση της δράσης, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα: ααα) Του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. βββ) Των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. γγγ) Των Εποπτευόμενων Φορέων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καθώς και η επιθεώρηση των υποκείμενων στον έλεγχο των παραπάνω υπηρεσιών και αρχών, χώρων, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, προσώπων, εγγράφων και στοιχείων. ββ) Η κατάρτιση μηνιαίων και ετησίων προγραμμάτων επιθεώρησης λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των αρμόδιων Διευθύνσεων, παράγοντες επικινδυνότητας, τις εκθέσεις ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ή άλλες σχετικές πληροφορίες. γγ) Η κατάρτιση των εκθέσεων των ελέγχων, η αξιολόγησή τους και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. δδ) Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τους ελέγχους με σκοπό την εισήγηση προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής. εε) Ο καθορισμός του συστήματος αξιολόγησης των ελέγχων. στστ) Η αποστολή, μετά το πέρας της επιθεώρησης, στην επιθεωρούμενη υπηρεσία σχέδιου έκθεσης επιθεώρησης με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών, προκειμένου να σχολιασθεί και να συμπληρωθεί από αυτήν. ζζ) Η σύνταξη και αποστολή προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ της τελικής έκθεσης, μετά την παραλαβή των σχολίων επί του σχεδίου της έκθεσης και του συμπληρωμένου χρονοδιαγράμματος από την επιθεωρούμενη υπηρεσία. ηη) Η αποστολή της τελική έκθεση και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών αποστέλλονται στην επιθεωρούμενη υπηρεσία, στο γραφείο του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, και κατά περίπτωση για υπηρεσίες εκτός Υπουργείου στον Πρόεδρο του εποπτευόμενου Οργανισμού, η στο γραφείο του οικείου Περιφερειάρχη, που προΐσταται της επιθεωρούμενης υπηρεσίας και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. θθ) Η αξιολόγηση των διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών της επιθεωρούμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αυτές δεν αξιολογούνται ικανοποιητικά, η διαβίβαση σχετικής αναφοράς στο Γραφείο του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, και κατά περίπτωση για υπηρεσίες εκτός Υπουργείου στον Πρόεδρο του εποπτευόμενου Οργανισμού ή στο Γραφείο του οικείου Περιφερειάρχη, που προΐσταται της επιθεωρούμενης υπηρεσίας και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ιι) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων και ερευνών. ιαια) Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα ανατεθεί από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Τμήμα. ιβιβ) Η συνεργασία με ανάλογες δομές της Κεντρικής Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ, ΣΕΥπΥγείας, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΔΕΛ), και η συνδρομή στις έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη εφόσον ζητηθεί. β) Τμήμα Ζωικών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων για τον Τομέα της Ζωικής Παραγωγής γ) Τμήμα Κτηνιατρικών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων για τον Τομέα της Κτηνιατρικής δ) Τμήμα Αλιευτικών Ελέγχων Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Γεωργικών Ελέγχων για τον Τομέα της Αλιείας. 4) Της Διεύθυνσης Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλιευτικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή ΠΕ4 Ιχθυολόγων. Των Τμημάτων Γεωργικών Ελέγχων και Ζωικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. Του Τμήματος Κτηνιατρικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. Του Τμήματος Αλιευτικών Ελέγχων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων.

Άρθρο 10Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης

Διάρθρωση – Αρμοδιότητες 1) Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Επιθεώρησης β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Ε. δ) Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας 2) Στoυς επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης ανήκουν: α) Η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. β) Η εντατικοποίηση των ελέγχων. γ) Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Επιθεώρησης αα) Η διενέργεια αυτεπάγγελτων οικονομικών ελέγχων καθώς και δευτεροβάθμιων ελέγχων και η επιθεώρηση και ο έλεγχος του έργου καθώς και η παρακολούθηση της δράσης, για τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και της ορθής εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όλων των υπηρεσιών και αρχών που ασκούν αρμοδιότητες του τομέα εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και συγκεκριμένα: ααα) Του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. βββ) Των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. γγγ) Των Εποπτευόμενων Φορέων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καθώς και η επιθεώρηση των υποκείμενων στον έλεγχο των παραπάνω υπηρεσιών και αρχών, χώρων, εγκαταστάσεων, μέσων μεταφοράς, προσώπων, εγγράφων και στοιχείων. ββ) Η διενέργεια πρωτοβάθμιων τακτικών και έκτακτων οικονομικο−διαχειριστικών ελέγχων στις διαχειρίσεις χρηματικού και υλικού των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ που χρηματοδοτούνται από το Τ.Γ.&Κ. και των από το Υπουργείο εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανώσεων και Οργανισμών. γγ) Η διενέργεια οικονομικού ελέγχου στα επιδοτούμενα από κάθε πηγή σε ολόκληρη την επικράτεια δια του ΥΠΑΑΤ φυσικά και νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και οργανώσεις. δδ) Η διενέργεια έκτακτων προληπτικών ελέγχων κατά τη διάρκεια της διαχείρισης των παγίων προκαταβολών των υπηρεσιών του Υπουργείου. εε) Η διενέργεια ειδικών ελέγχων, ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων. στστ) Κάθε άλλη ελεγκτική και επιθεωρησιακή δραστηριότητα που θα τους ανατεθεί. ζζ) Η συνεργασία με ανάλογες δομές της Κεντρικής Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ, ΣΕΠΕ, ΣΕΥπΥγείας, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΕΔΕΛ), και η συνδρομή στις έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη, εφόσον ζητηθεί. ηη) Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των απογραφών των περιουσιακών στοιχείων που υποβάλλονται από υπηρεσίες και ιδρύματα που εξυπηρετούνται οικονομικά από το Τ.Γ.&Κ. και τα Παραρτήματα αυτού (Εγγείων Βελτιώσεων−Σποροπαραγωγής). θθ) η σύνταξη των απολογισμών Εσόδων− Εξόδων, των Ισολογισμών χρηματικής διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης του Τ.Γ.&Κ. και των υπηρεσιών και ιδρυμάτων που εξυπηρετούνται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του Ταμείου και τα Παραρτήματα αυτού. ιι) Η έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών σε θέματα εφαρμογής των συστημάτων και κανονισμών της διαχείρισης υλικού στις υπηρεσίες και ιδρύματα που εξυπηρετούνται οικονομικά από τον προϋπολογισμό του Τ.Γ.&Κ. και τα Παραρτήματα αυτού και η τήρηση Μητρώου και αρχείου των πιο πάνω υπηρεσιών και ιδρυμάτων καθώς και των απογραφικών των στοιχείων. β) Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων αα) Η μέριμνα έκδοσης εντολών προς τους Οικονομικούς Επιθεωρητές − Ελεγκτές για τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, ειδικών ερευνών και ανακρίσεων οικονομικοδιαχειριστικού περιεχομένου σε υπηρεσίες και ιδρύματα, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Οργανώσεις και Οργανισμούς αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ και σε επιχειρήσεις που ενισχύονται οικονομικά στα πλαίσια του Κανονισμού 485/2008 καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης των εντολών αυτών. ββ) Η παροχή προς τους Επιθεωρητές−Ελεγκτές των αναγκαίων οδηγιών για την καλύτερη και ομοιόμορφη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και ο συντονισμός του έργου τους. γγ) Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία των πορισματικών εκθέσεων των Επιθεωρητών − Ελεγκτών για την αξιοποίησή τους και εισήγηση για τη λήψη αναγκαίων μέτρων δδ) Η τήρηση Μητρώου των διαπιστούμενων από τους Επιθεωρητές−Ελεγκτές οικονομικών ατασθαλιών των διαφόρων υπολόγων διαχειριστών. εε) Η αξιολόγηση των ευρημάτων των οικονομικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. στστ) Ο έλεγχος και η θεώρηση των δικαιολογητικών των οδοιπορικών εξόδων των Επιθεωρητών− Ελεγκτών. γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Ε. αα) Η κατάρτιση προγραμμάτων ελέγχων, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 84 του Κανονισμού (ΕE) 1306 /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (πρώην Κανονισμός (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου) και η ανακοίνωση αυτών στην Επιτροπή, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 84 του ως άνω Κανονισμού προθεσμίας. ββ) Η μέριμνα για την ενημέρωση της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Ε., σχετικά με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (πρώην Κανονισμός (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου). γγ) Η κατάρτιση και η αποστολή ετήσιου καταλόγου επιχειρήσεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα κράτη μέλη. δδ) Οι απαντήσεις σε αιτήσεις επιθεώρησης άλλων κρατών μελών καθώς και η αποστολή αιτήσεων για επιθεώρηση σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. εε) Η αποστολή στην Επιτροπή ανά τρίμηνο γενικής επισκόπησης των αιτήσεων επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. στστ) Η πραγματοποίηση κοινών ελέγχων με το Υπουργείο Οικονομικών σε επιδοτούμενες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Καν. 1276/08 (άρθρο 13) και η ανταλλαγή πληροφοριών με το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. ζζ) Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ε.Ε. για θέματα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ελέγχων. ηη) Η διενέργεια των εκ των υστέρων ελέγχων, των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων λιπαρών ουσιών, ελαιούχων σπόρων, γαλακτοκομικών, αμπελοοινικών, οπωροκηπευτικών, αποξηραμένων ζωοτροφών και κτηνοτροφικών, δημητριακών, ζάχαρης, κλωστικών φυτών, καπνού, μελισσοκομικών προϊόντων και επισιτιστικών προγραμμάτων, διασταυρωτικών ελέγχων σε τρίτους και η διενέργεια ελέγχων κατόπιν αιτήματος αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. θθ) Η μέριμνα για τον καταλογισμό των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, που προκύπτουν από πορίσματα ελέγχου και η κίνηση διαδικασιών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή απάτης σε βάρος του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων ((Ε.Γ.Τ.Ε.). ιι) Η κατάσχεση ή διαταγή για κατάσχεση των εμπορικών εγγράφων (βιβλίων και εν γένει λογιστικών στοιχείων και παραστατικών) από τους ενεργούντες τον έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. ιαια) Η διενέργεια ερευνών και ενόρκων διοικητικών εξετάσεων των υπηρεσιών, οργανώσεων και οργανισμών καθώς και των επιδοτούμενων από το Ε.Γ.Τ.Ε. επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων. δ) Τμήμα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας αα) Η προώθηση του πνεύματος συλλογικής δράσης των αγροτών και η υποβοήθηση για την οργάνωσή τους στο πλαίσιο συνεταιριστικών και άλλων σχημάτων συνεργασίας κάθετης οργάνωσης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας στις μονάδες παραγωγής καθώς και την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων. ββ) Η έρευνα και η μελέτη των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία των Οργανώσεων και η υποβοήθησή τους για την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή επιχειρηματική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους. γγ) Η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων, που αφορούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις, η μέριμνα για την εφαρμογή και αξιοποίησή τους. δδ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας σε θέματα συνεταιριστικά και ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και της σχετικής νομολογίας και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους. εε) Η έρευνα και συγκριτική μελέτη του νομικού καθεστώτος των συνεταιριστικών οργανώσεων διαφόρων κρατών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του εθνικού καθεστώτος. στστ) Η αντιμετώπιση νομικοδιοικητικών θεμάτων λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των Ομαδικών Δραστηριοτήτων (Ομάδες Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις). ζζ) Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομικού καθεστώτος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομαδικών Δραστηριοτήτων (Ο.Π., Δ.Ο.). ηη) Η επίλυση θεμάτων των συνεταιριστικών υπαλλήλων στα πλαίσια του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της ΠΑΣΕΓΕΣ (ΚΥΑ 52800/2006, Β΄ 1443). θθ) Η χορήγηση βεβαιώσεων λειτουργίας των Οργανώσεων. ιι) Η τήρηση αρχείου Οργανώσεων και η μέριμνα για τη συντήρηση του. ιαια) Η έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας του Τμήματος. ιβιβ) Η συνεργασία με υπηρεσίες της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς και η αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της Ε.Ε. ιγιγ) Η εποπτεία και καθοδήγηση των Ομάδων Παραγωγών (Ο.Π.), σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου, για νομικοδιοικητικά και οργανωτικά θέματα λειτουργίας τους. ιδιδ) Η τήρηση γενικού Μητρώου ομάδων παραγωγών (Ο.Π.). ιειε) Η παροχή οδηγιών για τη συγκρότηση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών. ιστιστ) Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τις αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις του ν. 1361/1983 (Α΄ 66) και η αντιμετώπιση κάθε νομικοδιοικητικού θέματος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του. ιζιζ) Η διαμεσολάβηση μεταξύ των Οργανώσεων και των κατά περίπτωση πιστωτών τους με σκοπό τη ρύθμιση και το διακανονισμό των οφειλών τους. ιηιη) Η εποπτεία της σύννομης λειτουργίας των Οργανώσεων και η υποβοήθηση του έργου τους. Ο έλεγχος της εξακρίβωσης της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων, της τήρησης των διατάξεων των νόμων και του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της τήρησης των βιβλίων και στοιχείων των Οργανώσεων. ιθιθ) Η τήρηση και λειτουργία Μητρώου Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής σ΄ αυτό. κκ) Η ετήσια αξιολόγηση των Οργανώσεων μέσω της εξακρίβωσης πληρότητας θεσμοθετημένων κριτηρίων, η καταχώρισή τους σε κατηγορίες (ενεργοί−ανενεργοί) και η σύνταξη καταλόγου των επί διετίας ανενεργών Οργανώσεων. κακα) Η επιθεώρηση, ο έλεγχος του έργου, η παρακολούθηση της δράσης των Οργανώσεων, η κατάρτιση εκθέσεων και η αξιολόγης ή τους με σκοπό την εισήγηση προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικής. 4) Το Τμήμα Επιθεώρησης διαρθρώνεται εσωτερικά με τη συγκρότηση των ακόλουθων Γραφείων: α) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα. β) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. γ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα. δ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα τα Ιωάννινα. ε) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης και Αιγαίου, με έδρα το Ηράκλειο. στ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα. 5) Της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού. Των Τμημάτων α) Επιθεώρησης, β) Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Οικονομικών Ελέγχων και γ) Ελέγχου Δαπανών Ε.Γ.Τ.Ε. προϊσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ10 Οικονομικού. Του Τμήματος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Ομαδικών Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρμογής Εθνικής και Ενωσιακής Νομοθεσίας, προίσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού.

Άρθρο 11Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) όπως κάθε φορά ισχύει. Η ΕΥΔ ΠΑΑ αποτελεί συνέχεια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου του ΚΠΣ 2000−2006, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 334247/21−2−2001 (Β΄187) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ., 222816/23−4−2003 (Β΄555), 301480/22−10−2004 (Β΄ 1632) και 324005/9−9−2008 (Β΄ 1886), 135073/3−2−2011 (Β΄ 315) όμοιες αποφάσεις και μετονομάστηκε με το ν. 3614/2007 σε «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΕΥΔ ΠΑΑ) και ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης του εκάστοτε ισχύοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

Άρθρο 12Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος

Αγροτικής Ανάπτυξης Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3614/2007,όπως κάθε φορά ισχύει, με σκοπό τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Η διάρθρωση της υπηρεσίας ανταποκρίνεται στην αρχιτεκτονική των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε προγραμματική περίοδο. Η ΕΥΕ ΠΑΑ αποτελεί συνέχεια της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΓΤΠΕΠ που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 256223/16−102003 (Β΄ 1557) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 301479/22−10−2004 (Β΄ 1632), 324005/9−9−2008 (Β΄ 1886) και 135073/3−2−2011 (Β΄ 315) όμοιες αποφάσεις και μετονομάστηκε σε «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» σύμφωνα με την παράγραφο 13α του άρθρου 7 του ν. 3840/2010 (Α΄ 53).

Άρθρο 13Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Προγράμματος Αλιείας Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥΔ ΕΠΑΛ), η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, ασκεί τις αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 14Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Διάρθρωση – Αρμοδιότητες Ειδικών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΥΕ ΔΕΠΑ), η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως κάθε φορά ισχύει, είναι αρμόδια για την άσκηση καθηκόντων ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η διάρθρωση, οι αρμοδιότητές, οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών: ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΛ και ΕΥΕ ΔΕΠΑ και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 15Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Αρμοδιότητες

1) Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: αα) Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ. και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. ββ) Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών (INTOSAI 3.4, INTOSAI 1.0.39 Ευρωπαϊκή κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής αριθ. 52), όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ. & Κ. γγ) Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας (δηλαδή η αξιολόγηση της λειτουργίας του οργανισμού βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης) των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ. δδ) Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ. εε) Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ. & Κ., με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον. στστ) Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλίδες/μηχανισμοί ελέγχου. ζζ) Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών (και λοιπών) αναφορών. ηη) Η παροχή διαβεβαίωσης, περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ. & Κ. θθ) Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, πάνω στα αντικείμενα των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Τμήματος για την βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης, διαχείρισης κινδύνων ή των ίδιων των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. ιι) Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Υπουργείου, των εποπτευόμενων φορέων αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και του Τ.Γ.&Κ. ιαια) Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στο Υπουργείο, στους εποπτευόμενους φορείς αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και το Τ.Γ.&Κ. ιβιβ) Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η απώλεια αυτή έχει λάβει χώρα στην αρμόδια υπηρεσία ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία. ιγιγ) Η έρευνα της ύπαρξης αντικειμενικής αδυναμίας απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν.3871/2010 (Α΄ 141). ιδιδ) Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες ή συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Υπουργείου, στους εποπτευόμενους φορείς αυτού με προϋπολογισμό κάτω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ και στο Τ.Γ.&Κ. 2) Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών.

Άρθρο 16Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Αρμοδιότητες 1) Το Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες: αα) Η αντιμετώπιση θεμάτων που ανάγονται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. ββ) Η σταθερή ενημέρωση σχετικά με: τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για την αγροτική πολιτική, την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις της, την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, τις δράσεις που αναπτύσσουν εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου, τις απαντήσεις συναρμόδιων Υπουργείων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ, τις ομιλίες της πολιτικής ηγεσίας στη Βουλή, τα Δελτία Τύπου του ΥΠΑΑΤ, των εποπτευομένων οργανισμών του κ.λπ., με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων απαντήσεων της πολιτικής ηγεσίας προς τη Βουλή. γγ) Η προώθηση της διαφάνειας του έργου του Τμήματος, στο πλαίσιο των διαδικτυακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεννόηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου. δδ) Η παροχή πληροφοριών σε βουλευτές, πολιτικούς, οργανισμούς κ.λπ., αναφορικά με το περιεχόμενο των απαντήσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ. εε) Η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ηλεκτρονικού αρχείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 2) Του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 17Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

1) Οι παρακάτω αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου: α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας − Θράκης η) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και θ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 2) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, με έδρα την Αθήνα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Λέσβου, Χίου, Σάμου Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Αττικής, με έδρα την Λυκόβρυση\Αττικής και περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Π.Ε. Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας, Λέσβου, Χίου, Σάμου Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. γ) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων, με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα. δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα. ε) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Αθήνας, με έδρα τη Λυκόβρυση\Αττικής και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης, Πελοποννήσου και τις Π.Ε. Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδας στ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων και τις Π.Ε. Αττικής, Πειραιώς, Βοιωτίας, Ευβοίας και Φωκίδας. ζ) Τμήμα Κτηνιατρικής Αττικής με έδρα την Αθήνα, το οποίο και συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία: ααα) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Λιμένα Πειραιώς βββ) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με έδρα τον αερολιμένα Αθηνών. γγγ) Ελέγχου αλιευτικών προϊόντων Αερολιμένα Αθηνών η) Τμήμα Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Αθηνών, με έδρα την Αθήνα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων πλην της Π.Ε. Κέρκυρας. 3) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφείο: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου, με έδρα το Βόλο και με περιφέρεια δικαιοδοσίας Π.Ε. Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια δικαιοδοσίας Π.Ε. Μαγνησίας, Λάρισας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας και Τρικάλων. γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο. ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα. στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Καρδίτσας, με έδρα τη Καρδίτσα. ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία. η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Εύβοιας, με έδρα τη Χαλκίδα. θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Βοιωτίας, με έδρα την Λειβαδιά. ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα, στο οποίο υπάγεται και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι. ια) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα και περιφέρεια δικαιοδοσίας του τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων και τις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. ιβ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και περιφέρεια δικαιοδοσίας του τις περιφέρειες Θεσσαλίας, και τις Π.Ε. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας. ιγ) Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας, με έδρα την Λάρισα και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ηπείρου και την Π.Ε. Κέρκυρας. 4) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Π.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας και Λευκάδας. β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα. γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα. δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Άρτας, με έδρα την Άρτα. ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα. στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Πρέβεζας, με έδρα τη Πρέβεζα. ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Φλώρινας, με έδρα το Αμύνταιο. η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη. θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Καστοριάς, με έδρα τη Καστοριά. ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά. ια) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας την περιφέρεια Ηπείρου. ιβ) Τμήμα Κτηνιατρικής Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα, το οποίο και συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία: ααα) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κακαβιάς Νομού Ιωαννίνων, με έδρα την Κακαβιά\Ιωαννίνων. βββ) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού και σιδηροδρομικού άξονα Νέου Καυκάσου Νομού Φλώρινας, με έδρα το Νέο Καύκασο\Φλώρινας. γγγ) Υδροβιολογικός Σταθμός Ιωαννίνων, με έδρα το Χάνι Τερρόβου\Ιωαννίνων. δδδ) Υδροβιολογικός Σταθμός Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα. εεε) Υδροβιολογικός Σταθμός Άρτας, με έδρα το Ψαθοτόπι\Άρτας. 5) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφείο: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου, με έδρα το Ναύπλιο και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας. β) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Π.Ε. Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας. γ) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με έδρα το Ξυλόκαστρο\Κορινθίας. δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κορινθίας, με έδρα το Βέλλο\Κορινθίας. ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη. στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο. ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα. η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη. θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα. ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. ια) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Αγρίνιο. ιβ) Αγροτικής Ανάπτυξης Ιονίου με έδρα την Κέρκυρα, το οποίο και συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία: ααα) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα. βββ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λευκάδας, με έδρα τη Λευκάδα. γγγ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι. δδδ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο. ιγ) Γραφείο Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου Αστακού\Αιτωλοακαρνανίας με έδρα τον Αστακό. 6) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Δωδεκανήσων, με έδρα τη Ρόδο. β) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κυκλάδων, με έδρα τη Νάξο. γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη. δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σάμου, με έδρα τη Σάμο. ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χίου, με έδρα τη Χίο. 7) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο\Κρήτης και περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου. β) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιοδοσίας τις Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου. γ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χανίων, με έδρα τα Χανιά δ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο. ε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο\Λασιθίου. στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. 8) Η Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θέρμη\Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Φλώρινας, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Καστοριάς, Κοζάνης και Γρεβενών. β) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, με περιφέρεια δικαιοδοσίας τους Νομούς Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. γ) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαρθρώνεται εσωτερικά με τη συγκρότηση Γραφείου Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. δ) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα. ε) Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών, με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης και με περιφέρεια δικαιοδοσίας ολόκληρη τη χώρα. στ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσ/νίκη. ζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Σερρών, με έδρα τις Σέρρες. η) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ημαθίας, με έδρα την Αλεξάνδρεια. θ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς. ι) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη. ια) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Χαλκιδικής, με έδρα τα Νέα Μουδανιά\Χαλκιδικής. ιβ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Πέλλας, με έδρα τα Γιαννιτσά\Πέλλας. ιγ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Καβάλας, με έδρα τη Καβάλα. ιδ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Δράμας, με έδρα τη Δράμα. ιε) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ξάνθης, με έδρα τη Ξάνθη. ιστ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή. ιζ) Αγροτικής Ανάπτυξης Νομού Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο οποίο υπάγεται και το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας με έδρα την Ορεστιάδα. ιη) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. ιθ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Ν. Μεσήμβρια\ Θεσσαλονίκης και περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, κ) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Δράμας, με έδρα τα Δράμα και περιοχή δικαιοδοσίας την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. κα) Τμήμα Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που συγκροτείται από τα παρακάτω Γραφεία: ααα) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου λιμένα Θεσσαλονίκης βββ) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου αερολιμένα «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης γγγ) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Ευζώνων και σιδηροδρομικού άξονα Ειδομένης Νομού Κιλκίς, με έδρα τους Ευζώνους\Κιλκίς. δδδ) Υδροβιολογικός Σταθμός Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα. κβ) Τμήμα Κτηνιατρικής Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα τους Κήπους Έβρου που συγκροτείται από το Γραφείο Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου οδικού άξονα Κήπων − Πέπλου Νομού Έβρου, με έδρα τους Κήπους\Έβρου. κγ) Τμήμα Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με περιοχή δικαιοδοσίας την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας και στο οποίο υπάγονται τα Γραφεία: ααα) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας, με έδρα τη Δράμα και με περιοχή δικαιοδοσίας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βββ) Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Σερρών, με έδρα τις Σέρρες και με περιοχή δικαιοδοσία τις περιφερειακές ενότητες Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας 9) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, με έδρα την Αγία Παρασκευή και με περιοχή δικαιοδοσίας τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία: α) Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας μαστού β) Τμήμα Παρασιτολογίας − Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών γ) Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων δ) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών ε) Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων στ) Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών ζ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας η) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως θ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων ι) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου ια) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών ιβ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου ιγ) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραματοζώων και Τεχνητής Σπερματέγχυσης ιδ) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας ιε) Γραφείο Παρασκευαστηρίου ιστ) Τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό 10) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με περιοχή δικαιοδοσίας τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και Γραφεία: α) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων β) Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού και Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων. γ) Τμήμα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων δ) Τμήμα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε ε) Τμήμα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης στ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων ζ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας με έδρα την Καβάλα, το οποίο διαρθρώνεται εσωτερικά με τη συγκρότηση Γραφείου Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κομοτηνής με έδρα την Κομοτηνή η) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών θ) Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας ι) Γραφείο Μοριακής Διάγνωσης Νοσημάτων Πτηνών και μελισσών ια) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής και Παρασιτολογίας ιβ) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας ιγ) Γραφείο Παρασκευαστηρίου ιδ) Τμήμα Διοικητικό−Οικονομικό

Άρθρο 18ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, Αιγαίου, Κρήτης καθώς και Μακεδονίας–Θράκης, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων που τις συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.) αα) Η πραγματοποίηση των προγραμμάτων των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στον χώρο ευθύνης τους με τη συνεργασία των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου και Γεωτεχνικές υπηρεσίες τοπικών αυτοδιοικήσεων πρώτου και δευτέρου βαθμού ή άλλων φορέων (συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών). Η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, την παρακολούθηση της εξέλιξης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, την αντιμετώπιση θεμάτων συλλογικών και υποχρεωτικών καταπολεμήσεων, τις δοκιμές νέων μεθόδων και μέσων εφαρμογής καταπολέμησης των φυτοπαρασίτων, την πληροφόρηση και εκπαίδευση των παραγωγών και κάθε ενδιαφερομένου σε θέματα φυτοπροστασίας και σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ καθώς και σε θέματα ολοκληρωμένης παραγωγής, πιστοποίησης, διάδοσης γνώσης, προώθησης θεμάτων κ.α.). ββ) Η παρακολούθηση χορήγηση οδηγιών προς τις υπηρεσίες που ασκούν Φυτοϋγειονομικό έλεγχο και ο συντονισμός του έργου που εκτελείται από τις υπηρεσίες αυτές σ` ότι αφορά το φυτοϋγειονομικό έλεγχο. γγ) Η εφαρμογή της φυτοϋγεινομικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει, από τους ορισμένους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές σύμφωνα με τα καθήκοντά τους δδ) Η παρακολούθηση και υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε ότι αφορά τη συντήρηση των αποθηκευμένων προϊόντων και τις απεντομώσεις. εε) Η συλλογή και επεξεργασία μετεωρολογικών, βιολογικών και φαινομενολογικών παρατηρήσεων υπαίθρου και εργαστηρίου με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση με την έκδοση δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων και άλλων τεχνικών δελτίων καθώς και η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αναφέρεται στην εφαρμογή των γεωργικών προειδοποιήσεων και στις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. στστ) H διεξαγωγή των επίσημων ελέγχων υπολειμμάτων (βιολογικός, χημικός, τοξικολογικός) των γεωργικών φαρμάκων στα φυτικά προϊόντα και σε προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά στα πλαίσια της υλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα φυτικής προέλευσης με βάση τον Κανονισμό 396/2005, που καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων στα προϊόντα αυτά ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. ζζ) Ο έλεγχος της ποιότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων με χώρο ευθύνης όλη τη χώρα. Παράλληλα ο τεχνικός έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην έγκριση κυκλοφορίας και στην εμπορία των γεωργικών φαρμάκων στο χώρο ευθύνης του, σύμφωνα με τις οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. ηη) Η διενέργεια ελέγχων για τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, για την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις [άρθρο 8, ν. 4036/2012 (Α΄ 8) ]. θθ) Ο συντονισμός και η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σ’ ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των γεωργικών φαρμάκων και την καταλληλότητα των μηχανημάτων, μέσων και συσκευών που προορίζονται για την καταπολέμηση των εχθρών των φυτών. ιι) Η μέριμνα για την προμήθεια και κατανομή των αναγκαίων υλικών και εφοδίων για την εφαρμογή του έργου φυτοπροστασίας στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. ιαια) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ιχνηλασιμότητας των γεωργικών προϊόντων από τους χώρους παραγωγής ως την κατανάλωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και των θεμάτων τιμών και κόστους. ιβιβ) Η συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες επιτροπές για αμπελοοινικά θέματα. ιγιγ) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα εργαστήρια προστασίας φυτικής παραγωγής − φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ό,τι αφορά τη διάγνωση, την παρακολούθηση της εξέλιξης των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση που έχει σχέση με την φυτοπροστασία. ιδιδ) Η οργάνωση ενημερωτικών συσκέψεων για την παροχή τεχνικών οδηγιών και η διοργάνωση ημερίδων για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενο με στόχο την προώθηση των νέων πολιτικών σε θέματα φυτοπροστασίας, φυτουγείας και ποιοτικών ελέγχου. ιειε) Η εξέταση φυτοπαθολογικών δειγμάτων ασθενών φυτών που προσκομίζονται στο Εργαστήριο, επιτόπια εξέταση εφόσον είναι αναγκαία, φυτοπαθολογικών προβλημάτων της περιοχής, παροχή οδηγιών πρόληψης και θεραπείας φυτονόσων, εκτίμηση ζημιών από εχθρούς και ασθένειες (τοπικά). ιστιστ) Οι έλεγχοι καταλληλότητας, ασφάλειας και υγιεινής των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων από τα Λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και από τα αεροδρόμια «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Μακεδονία», που εμπίπτουν στους εκτελεστικούς κανονισμούς της Ε.Ε. ιζιζ) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων (ποιοτικός έλεγχος) δειγμάτων νωπών, επεξεργασμένων ή μεταποιημένων προϊόντων, προερχόμενα από οποιοδήποτε στάδιο διακίνησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συντελεστές ποιότητας και η ανταπόκριση αυτών στις σχετικές προδιαγραφές για χορήγηση των σχετικών πιστοποιητικών. ιηιη) Η εργαστηριακή εξέταση (ποιοτικός έλεγχος) δειγμάτων νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, καθώς και βοηθητικών υλών για την παρασκευή αυτών, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν νοθειών ή χρήσεως απαγορευμένων χημικών ουσιών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. ιθιθ) Η μελέτη και η εργαστηριακή εξέταση (ποιοτικός έλεγχος) κάθε σχετικού με τη βελτίωση της ποιότητας των νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων θέματος, είτε εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας, είτε ύστερα από ανάθεση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου. κκ) Η μελέτη και η εργαστηριακή εξέταση (ποιοτικός έλεγχος) της μεταβολής των συντελεστών ποιότητας των νωπών, επεξεργασμένων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, σε συνάρτηση προς το χρόνο, θερμοκρασίας, υγρασία και λοιπούς συντελεστές, με σκοπό τη συναγωγή των αναγκαίων συμπερασμάτων για την υπό καλύτερες συνθήκες συντήρηση αυτών. κακα) Η μελέτη και η εργαστηριακή εξέταση της επίδρασης των διαφόρων ειδών των μέσων συσκευασίας στην ποιότητα των προϊόντων που περιέχονται σ’ αυτά και της επίδρασης των προϊόντων στα μέσα συσκευασίας. κβκβ) Η εργαστηριακή εξέταση κρασιών και γλευκών (ποιοτικός έλεγχος) που υπόκεινται σε καθεστώς παρεμβάσεων και διακινούνται μέσα στη χώρα ή προορίζονται για εξαγωγή. κγκγ) Οι αναλύσεις δειγμάτων αμπελοοινικών προϊόντων (ποιοτικός έλεγχος), που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμοδιότητας κάθε εργαστηρίου ή παίρνονται οίκοθεν, για διαπίστωση τυχόν νοθείας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς. κδκδ) Οι αναλύσεις δειγμάτων οινικών προϊόντων (ποιοτικός έλεγχος) για την επίλυση διαφορών μεταξύ των υπηρεσιών και των ιδιωτών (διαιτησία). κεκε) Η οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων ή έκδοσης τεχνικών δελτίων για την ενημέρωση, κατάρτιση και την παροχή τεχνικών οδηγιών στους εμπλεκόμενους, σε όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, για θέματα ποιοτικού ελέγχου. κστκστ) Η εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα θέματα ποιοτικού ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύει, από τους ορισμένους ποιοτικούς ελεγκτές σύμφωνα με τα καθήκοντά τους. κζκζ) Η υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών Προστασίας Φυτικής Παραγωγής Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε ό,τι αφορά θέματα ποιοτικού ελέγχου. κηκη) Η εποπτεία, η παρακολούθηση, η επίβλεψη, ο συντονισμός, και ο έλεγχος των ποιοτικών ελεγκτών της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Τμήματος, με σκοπό την ενιαία και σωστή εφαρμογή της τυποποίησης και άσκησης του ποιοτικού ελέγχου. κθκθ) Η παρακολούθηση, προώθηση, εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων και διαταγών του ΥΠΑΑΤ, που σχετίζονται με την τυποποίηση και ποιοτικό έλεγχο των διακινούμενων, εξαγομένων ή εισαγομένων οπωροκηπευτικών, με δυνατότητα απαγόρευσης της διακίνησης, εξαγωγής ή εισαγωγής, φορτίων ακόμη και εάν έχει αποπερατωθεί ο ποιοτικός έλεγχος και έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά. λλ) Η διενέργεια του επανελέγχου των απορριφθέντων φορτίων νωπών, επεξεργασμένων ή μεταποιημένων οπωροκηπευτικών από τον πρωτοβάθμιο ποιοτικό έλεγχο. Σε περίπτωση αδυναμίας του Τμήματος ο επανέλεγχος γίνεται από τον τακτικό ελεγκτή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Στην περίπτωση που το φορτίο έχει απορριφθεί πρωτοβαθμίως από τον τακτικό ελεγκτή και το Τμήμα αδυνατεί να παραστεί στον επανέλεγχο, ο επανέλεγχος γίνεται από το Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. λαλα) Η υποχρεωτική εκπροσώπηση του Τμήματος σε Επιτροπές, όπου αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, όσο και στους λοιπούς επανελέγχους. λβλβ) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες (κηκη), (κθκθ), (λλ) και (λαλα) ασκούνται από γεωπόνους με ειδίκευση και πείρα σε θέματα τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που ορίζονται ως επόπτες και αναπληρωτές αυτών με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου. λγλγ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων: ααα) ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών, βββ) ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και γγγ) ποιοτικού ελέγχου. β) Σταθμός Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων (Σ.Ε.Α.Π.Υ.) αα) Η δοκιμή και ο έλεγχος όλων των παραγόμενων στη χώρα, εισαγόμενων και εξαγόμενων σπόρων. ββ) Ο συντονισμός του ελέγχου και της πιστοποίησης του παραγόμενου στη χώρα πολλαπλασιαστικού υλικού πατάτας και κηπευτικών. γγ) Η έκδοση πιστοποιητικών εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων. δδ) Ο ιολογικός έλεγχος του εισαγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού πριν τούτο δοθεί στην καλλιέργεια. εε) Ο ιολογικός έλεγχος των μητρικών φυτειών των κρατικών κτημάτων (δενδρωδών, θαμνωδών, αμπέλου, ανθοκομικών κ.λπ.). στστ) Η παραγωγή ανόσου πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου για εγκατάσταση μητρικών φυτειών. ζζ) Ο ιολογικός έλεγχος της πατάτας. ηη) Η παρακολούθηση της φυτοϋγιεινής κατάστασης των σποροκαλλιεργειών πατάτας. θθ) Η εργαστηριακή εξέταση των σποροκαλλιεργειών και καλλιεργειών πατάτας. ιι) Ο συντονισμός, έλεγχος και πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών, θαμνωδών, αμπέλου και καλλωπιστικών φυτών. γ) Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών αα) Η μελέτη και αξιολόγηση νέων δημιουργιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών με σκοπό την εγγραφή τους στον «Εθνικό Κατάλογο Ειδών και Ποικιλιών». ββ) Ο έλεγχος της ταυτότητος των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. γγ) Η μελέτη των ποικιλιών για τη χορήγηση πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας. δδ) Ο έλεγχος υλικού εκκινήσεως των πολλαπλασιαζόμενων σπόρων στην επικράτεια και ο μετέλεγχος του αναπαραγωγικού υλικού των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οι οποίες τίθενται στο εμπόριο. δ) Σταθμός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών αα) Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων που εξαγοράζονται σε οποιαδήποτε μορφή ταξινόμησης, η παροχή οδηγιών και ο έλεγχος εναποθήκευσης, συντήρησης, διακίνησης κ.λπ. των δημητριακών και μεταποιημένων προϊόντων τους. ββ) Η τεχνική παρακολούθηση, εκπαίδευση προσωπικού και γενικά υποβοήθηση της καλής λειτουργίας των Κέντρων Παρέμβασης στα δημητριακά. γγ) Η δειγματοληψία για τη διενέργεια διαιτησίας σε περιπτώσεις διαφορών οποιασδήποτε μορφής αγορά πώληση και με αμοιβή. δδ) Η δειγματοληψία πάνω στα εισαγόμενα και εξαγόμενα δημητριακά και βιομηχανικά παράγωγα τους, με τη συνεργασία ομοειδών υπηρεσιών του εξωτερικού και του εσωτερικού που έχουν σχέση με το ίδιο αντικείμενο. εε) Η διενέργεια εξετάσεων, φυσικών και χημικών αναλύσεων στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο βάσει ΕΛΟΤ EN ISO 17025:2005 από το Ε.ΣΥ.Δ. για τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιοτικής κατάταξης των δημητριακών και των παραγώγων τους σε εισαγωγές − εξαγωγές −διαιτησίες − κοινοτικές επιδοτήσεις, κ.λπ. στστ) Η αγροτεχνική οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής, πιστοποίηση και τυποποίηση του σκληρού σιταριού κατά ποικιλία και ζώνες καλλιέργειας. ζζ) Η προκαταρκτική εξέταση πάνω στην παραγωγή δημητριακών κάθε νέας σοδειάς όλης της χώρας και η προώθηση των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου. ηη) Ο ποιοτικός έλεγχος επιλέξιμων ποικιλιών σκληρού σίτου για την ειδική πριμοδότηση ποιότητας. θθ) Ο ποιοτικός έλεγχος κατ’ έτος στα πλαίσια του προγράμματος της Ε.Ε. για τη δωρεάν διανομή ρυζιού στους απόρους της χώρας. ε) Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων αα) Η ενημέρωση, συνεργασία και παροχή συμβουλών στους καλλιεργητές, με βάση τα υπάρχοντα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα, για την αντιμετώπιση στην πράξη, προβλημάτων που έχουν σχέση με τη θρέψη, λίπανση και φυτοπροστασία των καλλιεργητών καθώς και τον έλεγχο των λιπασμάτων. ββ) Ο καθορισμός των αναγκαίων και απαραίτητων προεργασιών και του τρόπου δειγματοληψίας δειγμάτων εδαφών, νερών, φύλλων και φυτικών ιστών κατά περίπτωση. γγ) Η παραλαβή δειγμάτων εδαφών, λιπασμάτων, νερών, φύλλων και άλλων φυτικών μερών και η προετοιμασία αυτών για εργαστηριακές εξετάσεις και αναλύσεις. δδ) Η εκτέλεση των απαραίτητων αναλύσεων και λοιπών οικολογικών εργασιών στα δείγματα εδαφών, νερών και λιπασμάτων. εε) Ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας, σε θρεπτικά και άλλα στοιχεία των δειγμάτων φύλλων, φυτικών ιστών και λιπασμάτων. στστ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και παροχή οδηγιών, τόσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων θρέψης και λίπανσης των εδαφών όσο και για την καταλληλότητα τους για την εγκατάσταση νέων καλλιεργειών. ζζ) Οι μικροσκοπικές εξετάσεις και απομονώσεις των παρασίτων στα προσκομιζόμενα δείγματα των ασθενών φυτών. ηη) Η αξιολόγηση των αναλυτικών δεδομένων ή των φυτοπαθολογικών εξετάσεων, κατά περίπτωση και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων. θθ) Η τήρηση αρχείου με τα φυσικοχημικά και λοιπά χαρακτηριστικά των εδαφών που εξετάσθηκαν, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης για την μορφολογία και τα χαρακτηριστικά των εδαφών που καλλιεργούνται στους νομούς αρμοδιότητας. ιι) Η εξέταση δειγμάτων φυτών που έχουν προσβληθεί από διάφορα φυτοπαθολογικά αίτια, και η παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων τους. ιαια) Η συνεργασία με την αρμόδια για τα λιπάσματα Διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου για την άσκηση της εφαρμογής της πολιτικής των λιπασμάτων στον τομέα της αρμοδιότητάς του και η διερεύνηση βιολογικών και χημικών κριτήριων ενδεικτικότητας και αποτελεσματικότητας προγραμμάτων λιπάνσεων. στ) Αγροτικής Ανάπτυξης αα) Ο έλεγχος της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στους σποροπαραγωγικούς αγρούς σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς και η συμπλήρωση δελτίων καλλιεργητικού ελέγχου. ββ) Ο έλεγχος της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού στα φυτώρια σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς, η λήψη δειγμάτων χώματος και νερού. γγ) Ο έλεγχος της παραγωγής και η πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων παραγόμενου με τεχνικές πολλαπλασιασμού in vitro. δδ) Ο έλεγχος της παραγωγής και η πιστοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου. εε) Ο έλεγχος των συνθηκών διατήρησης και πιστοποίησης του πολ/κού υλικού στις εγκαταστάσεις διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης και συντήρησης. στστ) Ο έλεγχος των εργασιών τυποποίησης, συσκευασίας και ανασυσκευασίας του πολ/κού υλικού. ζζ) Η δειγματοληψία σπόρων για πιστοποίηση. ηη) Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων σπόρων προς πιστοποίηση με αναλύσεις βλαστικής ικανότητας, καθαρότητας, προσδιορισμού άλλων ειδών, κ.λπ. θθ) Η συμπλήρωση αναλυτηρίων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων σπόρων προς πιστοποίηση και αποστολή τους στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων. ιι) Η εκτύπωση − χορήγηση επίσημων ετικετών και τελική πιστοποίηση σπόρων. ιαια) Η χορήγηση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων σχετικά με την σποροπαραγωγή όλων των ειδών. ιβιβ) Η δειγματοληψία αποθεμάτων σπόρων σποράς. ιγιγ) Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων αποθεμάτων σπόρων με αναλύσεις βλαστικής ικανότητας, καθαρότητας, προσδιορισμού άλλων ειδών, κ.λπ. ιδιδ) Η συμπλήρωση αναλυτηρίων με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των δειγμάτων αποθεμάτων σπόρων και αποστολή τους στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων. ιειε) Η χορήγηση ετικετών επανελέγχου στα αποθέματα σπόρων σποράς. ιστιστ) Η αποστολή ποσοστού από τα εξεταζόμενα δείγματα στο Σταθμό Ελέγχου Σπόρων για δευτεροβάθμιο έλεγχο και στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών για μετέλεγχο. ιζιζ) Ο έλεγχος τηρούμενων βιβλίων σπορ/κών και φυτωριακών επιχειρήσεων. ιηιη) Η είσπραξη ανταποδοτικών τελών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του πολ/κού υλικού. ιθιθ) Η συμπλήρωση πινάκων με στοιχεία παραγωγής και πιστοποίησης και αποστολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ. κκ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε περιπτώσεις παραβάσεων. κακα) Ο έλεγχος της εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη χώρα, που αποκτάται ενδοκοινοτικά ή που εισάγεται από τρίτες χώρες τόσο στα καταστήματα εμπορίας, όσο και στις αποθήκες και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πολ/κό υλικό εμπορεύεται σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς και αποθηκεύεται σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. κβκβ) Ο έλεγχος δικαιολογητικών και δειγματοληψία πολ/κού υλικού κατά την ενδοκοινοτική απόκτησή του ή την εισαγωγή του από τρίτες χώρες. κγκγ) Ο έλεγχος και δειγματοληψία σπόρων προς σπορά συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών βαμβακιού, αραβοσίτου, ζαχαροτεύτλων, σόγιας, ελαιοκράμβης και τομάτας για μεταποίηση για την παρουσία προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους και αποστολή κωδικοποιημένων δειγμάτων σε εγκεκριμένα εργαστήρια. κδκδ) Ο έλεγχος και δειγματοληψία πατατόσπορου που αποκτάται ενδοκοιντοτικά και αποστολή δειγμάτων για ιολογικό έλεγχο στο Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολ/ κού Υλικού και για μετέλεγχο στο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών. κεκε) Ο έλεγχος τηρούμενων βιβλίων επιχειρήσεων εμπορίας. κστκστ) Η είσπραξη ανταποδοτικών τελών για ελέγχους πολ/κού υλικού που αποκτήθηκε ενδοκοινοτικά ή εισήχθη από τρίτες χώρες. κζκζ) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε περιπτώσεις παραβάσεων. κηκη) Ο έλεγχος της εμπορίας των εγχωρίως παραγόμενων λιπασμάτων, των λιπασμάτων ενδοκοινοτικής απόκτησης και των λιπασμάτων εισαγωγής από τρίτες χώρες, τόσο στα καταστήματα εμπορίας όσο και στους αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσης, η τήρηση των προδιαγραφών σήμανσης των συσκευασιών και η εμπορία μόνο των εγκεκριμένων τύπων λιπασμάτων. κθκθ) Η δειγματοληψία λιπασμάτων και αποστολή των δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγχο της σύστασής τους. λλ) Η υποδοχή αιτήσεων, έλεγχος δικαιολογητικών και δειγματοληψία για ενδοκοινοτική απόκτηση λιπασμάτων για ιδία χρήση. λαλα) Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου σε περιπτώσεις παραβάσεων. λβλβ) Η τήρηση Μητρώου επιχειρήσεων εμπορίας πολ/ κού υλικού τύπου Β΄, Μητρώου επιχειρήσεων εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Δ΄ (φυτωριακών), Μητρώου φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α΄ και Β΄ και Μητρώου επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και Β΄. λγλγ) Η υποδοχή αιτήσεων για αναγγελίες έναρξης – ανανεώσεις αναγελλιών για επιχειρήσεις εμπορίας πολ/ κού υλικού τύπου Β΄, για επιχειρήσεις εμπορίας πολ/ κού υλικού τύπου Δ΄ (φυτωριακών), για φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄ και Β΄, για επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α΄ και Β΄, διοικητικοί έλεγχοι των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γνωμάτευση – εισήγηση και διαβίβασή τους στα Τμήματα της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ. λδλδ) Η υποδοχή αιτήσεων για αναγγελίες έναρξης – ανανεώσεις αναγελλιών για σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, για επιχειρήσεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Δ΄ (σποροπαραγωγικών), για επιχειρήσεις εμπορίας πολ/ κού υλικού τύπου Α΄ και για φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου, διοικητικοί έλεγχοι των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γνωμάτευση – εισήγηση και διαβίβασή τους στα Τμήματα της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΑΑΤ, όπου τηρούνται τα αντίστοιχα Μητρώα. λελε) Η επιτόπιοι έλεγχοι στα καταστήματα εμπορίας, στους χώρους διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης και συντήρησης και στις φυτωριακές εγκαταστάσεις για την έκδοση ή ανανέωση αναγγελιών έναρξης. λστλστ) Ο έλεγχος απασχόλησης τεχνικού υπευθύνου. λζλζ) Η είσπραξη προβλεπόμενων παραβόλων για την έκδοση ή ανανέωση των αναγγελιών έναρξης. ληλη) Η έκδοση βεβαιώσεων για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατόπιν διοικητικού ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. λθλθ) Ο πολλαπλασιασμός και η διάθεση υγιούς πολ/ κού υλικού, όπως άρριζων μοσχευμάτων αμπέλου, δενδρυλλίων μηλιάς, μουριάς, παραφυάδων λεπτοκαρυάς, νάνων υποκειμένων μηλιάς και εμβολίων οπωροφόρων δέντρων, καθώς και βελτιωμένων ποικιλιών δέντρων. μμ) Η παρακολούθηση μητρικών φυτειών αμπέλου και οπωροφόρων δέντρων. μαμα) Η εγκατάσταση και παρακολούθηση διαφόρων συλλογών αξιολόγησης ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων και διαφόρων πειραματικών και δοκιμαστικών αγρών ετησίων φυτών σε συνεργασία με διάφορα ιδρύματα και η παραγωγή και διάθεση βελτιωμένων ποικιλιών δέντρων και η εγκατάσταση δοκιμαστικών και αποδεικτικών καλλιεργειών. μβμβ) Η μέριμνα του προγραμματισμού των μητρικών φυτειών, αμπέλου αντιφυλλοξηρικών ποικιλιών, ο πολλαπλασιασμός και η διάδοση βελτιωμένων ποικιλιών αμπέλου και η εν γένει συμβολή στην ανασύσταση των κατεστραμμένων από τη φυλλοξήρα αμπελώνων. μγμγ) Η δυνατότητα εκμίσθωσης ελεύθερων φυτείας αγροτεμαχίων και εξοπλισμού. μδμδ) Η διενέργεια ελέγχων και η λήψη δειγμάτων λιπασμάτων και ζωοτροφών και αποστολή αυτών (δειγμάτων) στα Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών και στα Τμήματα Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων. ζ) Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ.) αα) Η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ζωοτροφών και ο συντονισμός των εποπτών των περιφερειακών ενοτήτων αρμοδιότητάς του για την εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και η συλλογή των σχετικών στοιχείων ελέγχου ζωοτροφών. ββ) Η διενέργεια αναλύσεων ζωοτροφών: προετοιμασία όλων των δειγμάτων και εκτέλεση των απαραίτητων αναλύσεων, βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, έλεγχος της ακρίβειας των αναλύσεων, οργάνωση του εργαστηρίου για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αναλύσεων και διατήρηση αρχείου δειγμάτων και αποτελεσμάτων καθώς και η τήρηση της διαπίστευσης του εργαστηρίου. γγ) Η εκτέλεση μικροσκοπικών αναλύσεων (Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Λυκόβρυσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για προσδιορισμό μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών) και μικροβιολογικών εξετάσεων και προσδιορισμών σε ζωοτροφές. δδ) Η εκτέλεση χημικών αναλύσεων (οργανικά και ανόργανα θρεπτικά συστατικά, ιχνοστοιχεία κ.λπ.) και φυσικών προσδιορισμών σε ζωοτροφές καθώς και η ταυτοποίηση και ο ποσοτικός προσδιορισμός ανεπιθύμητων ουσιών (μυκοτοξίνες, γκοσσυπόλη, αδιάλυτα συστατικά σε λίπη και έλαια – Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Λυκόβρυσης, κ.λπ.). εε) Η εκτέλεση βιολογικών εξετάσεων και μετρήσεων σε ζωοτροφές (γονιδιακή ταυτοποίηση μέσω Real − Time PCR − Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Θεσσαλονίκης). στστ) Η διενέργεια δειγματοληψίας ζωοτροφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας καθώς και η πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και ελέγχων σε επιχειρήσεις ζωοτροφών. ζζ) Ο έλεγχος ετικετών ζωοτροφών και λοιπών παραστατικών εγγράφων παρασκευής και κυκλοφορίας τους ηη) Ο έλεγχος συσκευασίας και διακίνησης εν γένει των ζωοτροφών. Η εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο και στις παραβάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας ζωοτροφών καθώς και η διερεύνηση και προώθηση περιπτώσεων παραβάσεων στην κεντρική αρμόδια αρχή για προετοιμασία εισήγησης για επιβολή διοικητικών κυρώσεων. θθ) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της υπηρεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. ιι) Η διενέργεια προγραμμάτων σε συνεργασία ή όχι με φορείς, άλλες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της χώρας, σε θέματα ζωοτροφών. ιαια) Η εκπροσώπηση σε κοινοτικά όργανα για θέματα εργαστηριακών ελέγχων. ιβιβ) Πραγματοποίηση αναλύσεων ζωοτροφών σε δείγματα που αποστέλλονται από ιδιώτες στα πλαίσια αυτοελέγχου τους. η) Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων αα) Η τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των ζώων και τη μελέτη όλων των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τη γενετική βελτίωση των ζώων. ββ) Η μετέπειτα επεξεργασία, αξιοποίηση των στοιχείων, των προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων και της τεχνητής σπερματέγχυσης ως και την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ευθύνη του προγράμματος του απογονικού ελέγχου των ζώων γγ) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος, των προγραμμάτων διατήρησης και διάσωσης των σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων. δδ) Η παρακολούθηση και καταγραφή των αυτόχθονων πληθυσμών αγροτικών ζώων και γενικότερα, των γενετικών ζωικών πόρων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. εε) Η εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχος του προγράμματος αναπαραγωγής προβάτων έναντι των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών. στστ) Ο έλεγχος των αναγνωρισμένων φορέων τήρησης γενεαλογικών βιβλίων αγροτικών ζώων. ζζ) Η χορήγηση έγκρισης άδειας εισαγωγής ζώων αναπαραγωγής καθαρής φυλής από τρίτες χώρες. ηη) Ο ζωοτεχνικός έλεγχος στις πύλες εισόδου και ο έλεγχος στις κτηνοτροφικές μονάδες για τη διατήρηση των εισαγόμενων αναπαραγωγών ζώων από τρίτες χώρες. θθ) Ο ζωοτεχνικός έλεγχος στην εμπορία και διακίνηση του σπέρματος. ιι) Η εφαρμογή προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης και συγχρονισμού οίστρου στα αγροτικά ζώα στις περιπτώσεις εφαρμογής γενετικής βελτίωσης. ιαια) Η τεχνική και επιστημονική στήριξη στους κτηνοτρόφους και σε τοπικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους καθώς και οι ενέργειες ενημέρωσής τους για την βελτίωση, εκτροφή, αναπαραγωγή και διατροφή του ζωικού κεφαλαίου τους και για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης. ιβιβ) Η πιστοποίηση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 79/2000 ιγιγ) Η έκδοση βεβαιώσεων για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ποιοτικό και ποσοτικό παρακράτημα). ιδιδ) Η ενημέρωση κτηνοτρόφων ως προς την χωροταξική κατανομή των φυλών των αγροτικών ζώων ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατότητα των αποδόσεων τους. ιειε) Η αξιολόγηση και επιλογή της περιοχής, του είδους, της φυλής και εκτροφής που θα εφαρμοστούν προγράμματα γενετικής βελτίωσης. ιστιστ) Η δημοσίευση αποτελεσμάτων και προτάσεων για τον έλεγχο αποδόσεων. ιζιζ) Η διοργάνωση ημερίδων μέσω των φορέων που συμμετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης καθώς και η ενημέρωση κτηνοτρόφων σε ζωοτεχνικά θέματα με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους. θ) Τμήμα Κτηνιατρικής Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Κτηνιατρικής είναι αυτές των Γραφείων που τα συγκροτούν. ι) Τμήμα ή Γραφείο Σχολής Επαγγελμάτων Κρέατος αα) Εκπαιδευτική αποστολή, δικαιοδοσία και δραστηριότητα όσον αφορά τους ασχολούμενους με τα επαγγέλματα κρέατος σε θέματα: ααα) Τεχνολογίας σφαγείων, συστηματικής διαδικασίας σφαγής και επεξεργασίας των διαφόρων ειδών σφαγίων ζώων, παραγωγή και προετοιμασία του κρέατος αυτών. βββ) Επεξεργασίας και αξιοποίησης των διαφόρων παραπροϊόντων σφαγής των παραγωγικών ζώων. γγγ) Υγιεινής παραγωγής, επεξεργασίας διακίνησης και συντήρησης του κρέατος και των προϊόντων αυτού. δδδ) Εμπορίας και διαμόρφωσης των τιμών των κρεάτων των διαφόρων κατηγοριών σφαγίων ζώων. εεε) Ποιοτικής κατάταξης (ταξινόμησης, των σφαγίων των παραγωγικών ζώων). στστστ) Επιμόρφωσης των κτηνιάτρων των περιφερειακών υπηρεσιών στην ταξινόμηση σφαγίων. ββ) Ενημερωτική αποστολή, δικαιοδοσία και δραστηριότητα στα θέματα ααα), βββ), γγγ), δδδ), εεε) της υποπερίπτωσης αα΄, καθώς και περιοδική ενημέρωση, εποπτεία και συντονισμός του έργου των περιφερειακών κτηνιατρικών και ενδεχομένως άλλων υπηρεσιών σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων. γγ) Ερευνητική αποστολή, δικαιοδοσία και δραστηριότητες στα θέματα ααα), βββ), γγγ), δδδ), εεε) της υποπερίπτωσης αα΄. δδ) Συλλογή και αξιολόγηση των κατά περίπτωση στοιχείων ταξινόμησης και εκπροσώπηση της χώρας στα αρμόδια Ενωσιακά Όργανα για θέματα τεχνολογίας, ποιότητας κρέατος και ταξινόμησης σφαγίων. ια) Συνοριακός Σταθμός Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥ.Κ.Ε.) αα) Η πραγματοποίηση κτηνιατρικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας στα ζώα και τα προϊόντα τους που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν καθοριστεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. Από το ΣΥ.Κ.Ε. επιτρέπεται η είσοδος μόνον εκείνων των ειδών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης που καθορίζονται από τις εκάστοτε κτηνιατρικές διατάξεις. ββ) Λειτουργεί και ως σημείο εξόδου από το έδαφος της χώρας ζώων και των προϊόντων τους. Ως σημείο εξόδου επίσης θεωρείται κάθε τόπος που βρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τα εξωτερικά σύνορα της χώρος, είναι συνδεδεμένος με το σύστημα Η/Υ ΑΝΙΜΟ και διαθέτει τελωνειακή υποδομή. Την ευθύνη των κτηνιατρικών ελέγχων για τα εξαγόμενα ζώα ή ζωικά προϊόντα αναλαμβάνουν σ’ αυτήν την περίπτωση οι κτηνιατρικές αρχές της Περιφέρειας. γγ) Ο κτηνιατρικός έλεγχος και ο έλεγχος των συνθηκών μεταφοράς κάθε είδους ζώου, ζωικών προϊόντων και ορισμένων φυτικών προϊόντων (σανός, άχυρο), τα οποία προέρχονται από το έδαφος τρίτης χώρας και εισέρχονται στο Ελληνικό έδαφος και αυτό ανεξάρτητα από τον τελωνειακό προορισμό τους. Ο κτηνιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει: ααα) έλεγχο εγγράφων βββ) έλεγχο ταυτότητας, προκειμένου να εξακριβωθεί η καταγωγή, ο μεταγενέστερος προορισμός καθώς και ότι οι ενδείξεις που αναγράφονται, ανταποκρίνονται στις εγγυήσεις που απαιτούνται για κάθε είδος ζώου ή προϊόντος από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις γγγ) φυσικό έλεγχο του ίδιου του ζώου ή προϊόντος που περιλαμβάνει: κλινική εξέταση των ζώων, μακροσκοπικό έλεγχο κάθε παρτίδας προϊόντων, ενδεχόμενες εργαστηριακές εξετάσεις στο ζώο και στα ζωικά προϊόντα καθώς και ενδεχόμενη επίσημη δειγματοληψία για κάθε είδους εργαστηριακή εξέταση που θεωρείται αναγκαία προς επιβεβαίωση της καταλληλότητας των εισαγομένων ζώων και ζωικών προϊόντων. δδ) Η διεξαγωγή απλών εργαστηριακών ελέγχων που κρίνονται αναγκαίοι από τον κτηνίατρο του ΣΥ.Κ.Ε. εε) Η μέριμνα για τη σταύλιση, τη διατροφή, το πότισμα και εάν είναι ανάγκη την περίθαλψη των ζώων που παραμένουν για ανάπαυση ή απομόνωση στις εγκαταστάσεις του ΣΥ.Κ.Ε. στστ) Η μέριμνα για την προσωρινή αποθήκευση ζωικών προϊόντων και μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι κτηνιατρικοί έλεγχοι. ζζ) Η μέριμνα για τον καθορισμό και την απολύμανση των σταυλικών εγκαταστάσεων μετά την αναχώρηση κάθε παρτίδας ζώου. ηη) Η μέριμνα για την απολύμανση των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση εκδήλωσης μεταδοτικής ασθένειας και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο. θθ) Η μέριμνα για την καταστροφή των υπολειμμάτων κουζίνας των μεταφορικών μέσων που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές, τα οποία εκφορτώνονται στο ελληνικό έδαφος και προέρχονται ή διέρχονται από τρίτες χώρες. ιι) Η υποχρέωση κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης μιας παρτίδας με μνεία των λόγων που υπαγόρευαν τη λήψη της στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα ή τον εντολοδόχο τους. ιαια) Η σε συνεργασία με τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, μέριμνα για την επαναποστολή, την καταστροφή ή τη χρησιμοποίηση για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση των απορριπτόμενων παρτίδων ζώων ή ζωϊκών προϊόντων. ιβιβ) Η μέριμνα ενημέρωσης, μέσω του συστήματος του Η/Υ, των αρμοδίων αρχών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ιγιγ) Η μέριμνα για την έκδοση ή την ακύρωση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών ή εγγράφων. ιδιδ) Η τήρηση αρχείου φύλαξης των πρωτοτύπων πιστοποιητικών, όπου προβλέπεται. ιειε) Η βεβαίωση της καταβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων των τελών διενέργειας των κτηνιατρικών ελέγχων, των δαπανών αποθήκευσης των προϊόντων και των δαπανών επαναποστολής ή καταστροφής των απορριπτόμενων παρτίδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ιστιστ) Η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις εισαγωγές κατά είδος ζώου, προϊόντος, χώρας εισαγωγής και η μηνιαία κοινοποίηση αυτών στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. ιζιζ) Η τήρηση αρχείου των αποτελεσμάτων όλων των ελέγχων επί των αποστολών εισαγομένων ζώων και ζωικών προϊόντων και η μηνιαία κοινοποίηση αυτών, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. ιηιη) Η μέριμνα για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των χώρων. ιθιθ) Η μέριμνα για την υγιεινή του προσωπικού, των χώρων και του εξοπλισμού. ιβ) Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων Αερολιμένα Αθηνών αα) Ο έλεγχος και η έγκριση των πιστοποιητικών αλιευμάτων και των λοιπών δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα φορτία αλιευτικών προϊόντων τρίτων χωρών, τα οποία εισάγονται στην χώρα από τον αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές αλιευτικές διατάξεις. ββ) Ο έλεγχος ή και η έγκριση των δικαιολογητικών και των άλλων εγγράφων που συνοδεύουν τα φορτία αλιευτικών προϊόντων τα οποία υπόκεινται στην διαχείριση των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης της Αλιείας και τα οποία διακινούνται στη χώρα από τον αερολιμένα Αθηνών σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές αλιευτικές διατάξεις. γγ) Η διενέργεια των επαληθεύσεων στις εισαγωγές, που κρίνονται αναγκαίες, βάσει διαχείρισης κινδύνου ή προγράμματος ελέγχου, υποχρεωτικές ή τυχαίες, και περιλαμβάνουν: ααα) τη διαπίστωση της ύπαρξης και της γνησιότητας όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και των στοιχείων που περιλαμβάνουν, βββ) την εξέταση των προϊόντων, προς τις ποσότητες και ανά είδος, για την ταυτοποίηση και τη νόμιμη διακίνησή τους, στο πλαίσιο της αλιευτικής νομοθεσίας, γγγ) τον καθορισμό των κινδύνων που εντοπίζονται βάσει κριτηρίων, δδδ) την εξέταση των λογαριασμών των επιχειρήσεων και των άλλων αρχείων, εεε) την επιθεώρηση των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευματοκιβωτίων και των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων, στστστ) τη διεξαγωγή των επίσημων ερευνών και άλλων παρόμοιων ενεργειών ειδικών προγραμμάτων ελέγχου και επιθεωρήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και ζζζ) την άρνηση της εισαγωγής επί του σώματος του Πιστοποιητικού Αλιευμάτων. δδ) Η μέριμνα και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες με αρμοδιότητα στην εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τον Αερολιμένα Αθηνών για την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων (προσωρινή αποθήκευση μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων, δήμευση−καταστροφή, ή διάθεση για φιλανθρωπικούς σκοπούς). εε) Η διοικητική συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, με τρίτες χώρες, με την Επιτροπή για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα πιστοποιητικά αλιευμάτων και για τους σκοπούς της επαλήθευσης. στστ) Η εφαρμογή διατάξεων που αφορούν στον έλεγχο και στις παραβάσεις των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας. ζζ) Η γνωστοποίηση στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα της διαδικασίας επαλήθευσης, των πορισμάτων αυτής, της αιτιολόγησης της αναστολής ή άρνησης της εισαγωγής ή της δήμευσης−καταστροφής των προϊόντων ή της διάθεσής τους για φιλανθρωπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες, όταν η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται. ηη) Η υποβολή ανά διετία στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου πληροφοριών που αφορούν στην εφαρμογή κοινοτικών κριτηρίων για τις επαληθεύσεις που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς την Επιτροπή. θθ) Η τήρηση αρχείων, τουλάχιστον, με τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αλιευμάτων που εγκρίνονται ή απορρίπτονται και με τα παραστατικά που τα συνοδεύουν, με την ισχύουσα νομοθεσία, με την εφαρμογή κοινοτικών κριτηρίων για τις επαληθεύσεις, με την οικονομική διαχείριση. ιι) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της υπηρεσίας σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. ιαια) Η εξασφάλιση πρόσβασης και στα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Ε. και η ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων που αφορούν στις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, για την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία. ιγ) Υδροβιολογικός Σταθμός αα) Η υλοποίηση προγραμμάτων που ανατίθενται από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. ββ) Η διερεύνηση της εισαγωγής σε υφιστάμενα και υπό σύσταση υδάτινα οικοσυστήματα ειδών υδρόβιων οργανισμών με σκοπό τον εμπλουτισμό και η συμμετοχή στην παρακολούθησή του. γγ) Η διερεύνηση της δυνατότητας εκτροφής νέων ειδών υδρόβιων οργανισμών οικονομικής σημασίας και η δοκιμαστική εφαρμογή νέων μεθόδων καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών. δδ) Η παροχή οδηγιών για την κατασκευή και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών καθώς και για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτροφή ειδών. εε) Η διενέργεια ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τομέα αλιείας και η πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων και ενασχολούμενων στους τομείς αλιείας. στστ) Η ανάλυση, παρακολούθηση και ο έλεγχος των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων και παραμέτρων των υδάτινων οικοσυστημάτων που παρουσιάζουν αλιευτικό, οικολογικό, ζωογεωγραφικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. ζζ) Η παραγωγή γόνου ειδών υδρόβιων οργανισμών, κατά προτεραιότητα τοπικού ενδιαφέροντος, και η διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων εμπλουτισμού υδάτινων οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής και για την στήριξη τοπικών μονάδων καλλιέργειας. ηη) Η διενέργεια προγραμμάτων σε συνεργασία ή όχι με φορείς, άλλες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα της χώρας, σε θέματα φυσιολογίας, οικολογίας, διατροφής, παθολογίας και γενετικής των υδρόβιων οργανισμών. θθ) Η διατήρηση, προστασία, διαχείριση και ex situ διατήρηση γενετικών αποθεμάτων ενδημικών ειδών υδρόβιων οργανισμών και η γενετική τους επισήμανση. ιι) Η παρακολούθηση και συμβολή στις εξελίξεις της επιστήμης του τομέα αλιείας και η μεταφορά τεχνογνωσίας στον αλιευτικό κόσμο. ιαια) Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου, περιλαμβάνεται και η κάλυψη των αναγκών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του ΕΛ.Γ.Α. με πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο στις εκτιμήσεις (πιστοποιημένοι εκτιμητές) όσο και στους ελέγχους (πιστοποιημένοι ελεγκτές), μετά από εκπαίδευση των υπηρετούντων στα Τμήματα, στα προαναφερόμενα αντικείμενα τόσο του ΕΛ.Γ.Α. όσο και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και κατόπιν εγκρίσεως των υπηρεσιών τους. 2) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων και του γραφείου που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας μαστού αα) Η διάγνωση των νοσημάτων των ζώων και πτηνών με την ανατομοπαθολογική εξέταση. ββ) Η διενέργεια των αιτούμενων από τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης ειδικών ιστοπαθολογικών εξετάσεων. γγ) Η συμμετοχή στη διενέργεια του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών, με την ιστολογική εξέταση των λεμφογαγγλίων. δδ) Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και πτηνών, που οφείλονται σε βακτήρια, μυκοπλάσματα και μύκητες και η βελτίωση των μεθόδων διαγνωστικής. εε) Η δοκιμή της γ−ιντερφερόνης σε βοοειδή, απομόνωση, ταυτοποίηση και τυποποίηση στελεχών του μυκοβακτηρίου της φυματίωσης των ζώων. στστ) Η υποστήριξη του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών. ζζ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων, που είναι απαραίτητες για την διάγνωση των νοσημάτων των ζώων, που οφείλονται σε βακτήρια του γένους Brucella. ηη) Η μελέτη και η αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων των νοσημάτων αυτών στη Δημόσια Υγεία. θθ) Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση κλινικών και υποκλινικών μαστίτιδων. ιι) Η εργαστηριακή διερεύνηση της αντιβιοανθεκτικότητας. ιαια) Η εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, που αφορούν νοσήματα οφειλόμενα σε βακτήρια, μυκοπλάσματα και μύκητες. ιβιβ) Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων φυσιοπαθολογίας μαστού, φυματίωσης,μικροβιολογίας, παθολογικής ανατομικής και ιστολογίας. β) Τμήμα Παρασιτολογίας − Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών αα) Η μελέτη της επιδημιολογίας και διάγνωση των παρασιτώσεων των ζώων και πτηνών, που οφείλονται σε εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα. ββ) Η ταυτοποίηση, η μελέτη του βιολογικού κύκλου, η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση των παρασίτων των ζώων και πτηνών. γγ) Εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, που αφορούν τα παρασιτικά νοσήματα. δδ) Η μελέτη και η ταυτοποίηση των εντόμων κτηνιατρικού ενδιαφέροντος και των εντόμων μεταδοτών ζωονόσων. εε) Η εντομολογική επιτήρηση νοσημάτων των ζώων με συμμετοχή σε εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. στστ) Η κλινική και εργαστηριακή διάγνωση και μελέτη των νοσημάτων των μελισσών και του γόνου αυτών, που οφείλονται σε βακτήρια, μύκητες και ιούς. ζζ) Η μελέτη και η αντιμετώπιση των δυσμενών επιδράσεων του περιβάλλοντος στη ζωή, υγεία και παραγωγικότητα των μελισσών. ηη) Η εφαρμογή κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης των νοσημάτων και της θνησιμότητας των μελισσών. θθ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων παρασιτολογίας και παρασιτικών νοσημάτων, εντομολογίας και παθολογίας των μελισσών. γ) Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων αα) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη μοριακή διάγνωση νοσημάτων των ζώων που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και παράσιτα όπως και η μοριακές εξετάσεις για τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. ββ) Οι μοριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του ΚΚΙΑ, που αποστέλλουν γενετικό υλικό (DNA ή /και RNA) για περαιτέρω ανάλυση στο τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής. γγ) Η βελτιστοποίηση των μεθόδων μοριακής διάγνωσης, την αλληλούχιση και τη βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσμάτων. δδ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση και τη μελέτη των διαφόρων τύπων ιών του αφθώδη πυρετού και των παραφθωδικών και εξωτικών νοσημάτων των ζώων. εε) Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για τη διάγνωση των μεταδοτικών σπογγειόμορφων εγκεφαλοπαθειών στα πλαίσια εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων. στστ) Η εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για τη διάγνωση της λεύκωσης των βοοειδών ζζ) Η εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων (ορολογικές, ιολογικές, μοριακές), που αφορούν στη διάγνωση ιολογικών και ρικκετσιακών νοσημάτων των ζώων (μικρά και μεγάλα μηρυκαστικά, ιπποειδή). ηη) Η εκτέλεση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων επιτήρησης ιολογικών νοσημάτων. θθ) Η τιτλοποίηση των αντισωμάτων λύσσας στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς. ιι) Η εργαστηριακή διάγνωση των ασθενειών υποχρεωτικής δήλωσης στην Ε.Ε. και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων, αλλά και λοιπών παθολογικών καταστάσεων και των συνδεόμενων με αυτές προβλημάτων παραγωγικότητας των χοίρων. ιαια) Η μελέτη και η αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων παθογόνων επιδράσεων των εκτροφών των χοίρων στη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον. ιβιβ) Η εκτέλεση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων επιτήρησης νοσημάτων των χοίρων. ιγιγ) Η διάγνωση νοσημάτων πτηνών και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτών με σκοπό την προστασία της υγείας των πτηνών, της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση της αγροτικής οικονομίας. ιδιδ) Οι ιολογικές και μοριακές τεχνικές για την απομόνωση και ανίχνευση γενετικού υλικού ιών. ιειε) Η εκτέλεση επιζωοτιολογικών προγραμμάτων για την εκρίζωση – εξάλειψη νοσημάτων στα πτηνά. ιστιστ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων ιολογίας, παθολογίας χοίρου και παθολογίας πτηνών. δ) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών αα) Η Κλινική και Εργαστηριακή διάγνωση των νοσημάτων των υδρόβιων οργανισμών που οφείλονται τόσο σε λοιμώδη αίτια (ιογενή, βακτηριακά και παρασιτικά νοσήματα) όσο και σε περιβαλλοντολογικές διαταραχές (π.χ. εξάρσεις τοξικού φυτοπλαγκτόν, ρύπανση κ.λπ.). ββ) Η έγκαιρη και ενεργή προστασία των εκτρεφόμενων πληθυσμών υδρόβιων οργανισμών από την εμφάνιση νοσημάτων τόσο εξωτικών όσο και υποχρεωτικής δηλώσεως στην Ευρωπαϊκή επικράτεια με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων διάγνωσης (π.χ. μοριακές διαγνωστικές τεχνικές) σε συνεργασία με το Κοινοτικά Εργαστήρια Αναφοράς για τα νοσήματα των ιχθύων και των καρκινοειδών. γγ) Η εκτέλεση Προγραμμάτων επιζωοτιολογικής διερεύνησης αναφορικά με νοσήματα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς επίσης και η εφαρμογή Προγραμμάτων εκρίζωσης ασθενειών, που έχουν οικονομικό αντίκτυπο στην υγιή ανάπτυξη του Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών. δδ) Η συμμετοχή σε ομάδες Επείγουσας Ανάγκης καθώς και η εκτέλεση των εργαστηριακών δειγμάτων σε περίπτωση εφαρμογής σχεδίων επείγουσας ανάγκης (Contingency Plans) όπως παραδείγματος χάριν σε περίπτωση εμφάνισης εξωτικών νοσημάτων. ε) Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων αα) Ο έλεγχος των τροφίμων ζωική προέλευσης στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διακίνηση και διάθεση με κάθε είδους εργαστηριακών εξετάσεων (οργανοληπτικών, μικροβιολογικών, παρασιτολογικών, ορολογικών, βιολογικών και λοιπών ειδικών εξετάσεων) για τον προσδιορισμό της υγιεινής κατάστασής τους. ββ) Ο έλεγχος της θερμικής ή άλλης τεχνολογικής επεξεργασίας των τροφίμων ζωική προέλευσης. γγ) Ο έλεγχος των μέσων συσκευασίας, της στειρότητας − στεγανότητας και των οργανοληπτικών χαρακτήρων κονσερβοποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης. δδ) Ο έλεγχος για την διαπίστωση νοθείας σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. εε) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στη μελέτη και επίλυση θεμάτων υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης. στστ) Η διενέργεια κάθε επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε θέματα υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης. ζζ) Η χρήση μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και την τυποποίηση μικροβίων. ηη) Η χρήση των μοριακών σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα σε εφαρμογές που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων. θθ) Η διενέργεια κάθε είδους εργαστηριακής εξέτασης για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό επιτρεπόμενων ιστών και ξένων υλών των μεταποιημένων τροφίμων. ιι) Η εφαρμογή μεθόδων για την διαπίστωση χαρακτηριστικών αλλοιώσεων των οργάνων και αδένων των ζώων που προκύπτουν από τη χρήση οιστρογόνων ορμονών ή άλλων ουσιών με ορμονική δράση σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους. ιαια) Ο υγειονομικός έλεγχος των προϊόντων κυψέλης και η γυρεολογική εξέταση για τη διαπίστωση της προέλευσης του μελιού. ιβιβ) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων των προϊόντων κυψέλης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους εξέτασης. ιγιγ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων μικροβιολογίας τροφίμων, μοριακών τεχνικών, ιστολογικού − ιστομετρικού και ιστοχημικού ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων και υγιεινής των προϊόντων της κυψέλης. στ) Τμήμα Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών αα) Η ανίχνευση τοξικών ουσιών, δηλητηρίων, αντιπαρασιτικών ουσιών και γενικά φαρμακούχων ουσιών. ββ) Οι κτηνιατροδικαστικές τοξικολογικές εξετάσεις με εντολή, δικαστικών, αστυνομικών και κτηνιατρικών αρχών. γγ) Η ανίχνευση περιβαλλοντικών ρυπαντών για την προστασία των ζώων και κατ’ επέκταση της δημόσιας υγείας. δδ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως χημικών και φυσικοχημικών αναλύσεων στις ζωοτροφές με σκοπό την διάγνωση και αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων των ζώων. εε) Η διενέργεια των πάσης φύσεως μικροβιολογικών και μυκητολογικών εξετάσεων στις ζωοτροφές. στστ) Ο προσδιορισμός των μυκοτοξινών στις ζωοτροφές για την προστασία της υγείας των ζώων και κατ’επέκταση της Δημόσιας Υγείας. ζζ) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό καταλοίπων αναβολικών παραγόντων, θυρεοειδοστατικών, φαρμακευτικών ουσιών, αντιμικροβιακών παραγόντων και γενικά κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. ηη) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό περιβαλλοντικών ρυπαντών (π.χ. βαρέων μετάλλων) στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. θθ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία των εργαστηρίων περιβαλλοντικών ρυπαντών, καταλοίπων, τοξικολογίας των ζώων, ζωοτροφών και τοξικολογίας περιβάλλοντος. ζ) Τμήμα Κτηνιατρικού Εργαστηρίου αα) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας και έρευνας σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση και μελέτη των λοιμωδών, παρασιτικών μεταβολικών, αναπαραγωγικών και λοιπών νοσημάτων καθώς και των παθολογικών καταστάσεων των ζώων, πτηνών, μελισσών ιχθύων καθώς επίσης και η ανίχνευση τοξικών ουσιών στα ζώα. ββ) Ο εργαστηριακός και τοξικολογικός έλεγχος των ζωοτροφών με σκοπό την προστασία της κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας. γγ) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους των τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και κάθε άλλου τροφίμου που περιέχει πρώτες ύλες προερχόμενες από ζωϊκά προϊόντα. δδ) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στην επίλυση τεχνολογικών θεμάτων υγιεινής παρασκευής μικροβιολογικής κατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των ζωικών τροφίμων. εε) Η διενέργεια των πάσης φύσεως τοξικολογικών εξετάσεων για τρόφιμα ζωικής προέλευσης. στστ) Η εργαστηριακή διάγνωση, μελέτη και έρευνα, ειδικότερα των νοσημάτων των ζώων, πτηνών, ιχθύων και μελισσών, ανάλογα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την οικονομία της περιοχής. ζζ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. ηη) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων της περιοχής αρμοδιότητας του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των επιδημικών νοσημάτων και η σχέση τους με τη δημόσια υγεία. θθ) Ο σχεδιασμός καταπολέμησης νοσημάτων που δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην οικονομία της περιοχής αρμοδιότητας του εργαστηρίου. ιι) Η μέριμνα για τη λειτουργία μονάδας πειραματόζωων. ιαια) Η παρασκευή, διανομή, αποστείρωση θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων για χρήση του εργαστηρίου, η αποστείρωση μολυσμένων υλικών, ο καθαρισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση όσων υλικών και σκευών το απαιτούν. ιβιβ) Η διενέργεια, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εξετάσεων δειγμάτων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή διαγνωστικές δοκιμές υλικών ζώντων ή νεκρών ζώων που προσκομίζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δαπάνη των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι: ααα) δεν παρακωλύονται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι που διεξάγονται ήδη από αυτά, βββ) τα αποτελέσματα των εξετάσεων προορίζονται για ιδία χρήση των ενδιαφερομένων. Το ύψος του παραβόλου, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δείγματα προϊόντων ζωικής προελεύσεως, που προσκομίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα εργαστήρια της παρούσας παραγράφου, θα εξετάζονται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης εκ μέρους των υπηρεσιών αυτών. η) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων, Πειραματοζώων και Τεχνητής Σπερματέγχυσης αα) Ο έλεγχος και παρασκευή κτηνιατρικών εμβολίων και ορών. ββ) Ο εφοδιασμός σπέρματος στις υπηρεσίες των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. γγ) Η εκτέλεση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για την εκτίμηση του σπέρματος. δδ) Οι αδειοδοτήσεις σπερματεγχυτών. εε) Η προμήθεια, διατήρηση και εκτροφή ζώων εργαστηρίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αίματος, ιστών και οργάνων για διαγνωστικούς σκοπούς του ΚΚΙΑ. θ) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας αα) Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, σε ότι αφορά ερευνητικά προγράμματα που η Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αναθέτει σ’ αυτό για υλοποίηση. ββ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα επιμέρους Τμήματα. γγ) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων περιοχής της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. ι) Γραφείο Παρασκευαστηρίου αα) Η παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων, ο καθορισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση του υάλινου και λοιπού εργαστηριακού υλικού και η αποστείρωση του χρησιμοποιηθέντος μολυσμένου υλικού. ββ) Η εμφιάλωση συσκευασία και συντήρηση των βιολογικών προϊόντων της Διεύθυνσης. Η λυοφιλίωση όσων προϊόντων της Διεύθυνσης το απαιτούν. ια) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού αα) Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης και η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτησή της. ββ) Η μέριμνα στέγασης της Διεύθυνσης, ο καθαρισμός και η φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του. γγ) Η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η λογιστική παρακολούθηση των πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, η διενέργεια προμηθειών η εκποίηση υλικών, η πληρωμή δαπανών και η αντιμετώπιση κάθε οικονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού θέματος της Διεύθυνσης. δδ) Η κατάρτιση σχεδίων προϋπολογισμού εσόδωνεξόδων και η προώθησή τους για έγκριση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους. εε) Η παραλαβή, αρχειοθέτηση, διακίνηση και φύλαξη των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών και η φροντίδα για την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης. στστ) Η συντήρηση των κτιριακών, σταυλικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης. ζζ) Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων της Διεύθυνσης. ηη) Η μέριμνα για την κίνηση και συντήρηση των αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης. ιβ) Οι αρμοδιότητες των ακολούθων Τμημάτων: Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τριπόλεως Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ηρακλείου Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πατρών Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου της παρούσας Διεύθυνσης ορίζονται στην παράγραφο 2 ζ΄, περί Κτηνιατρικών Εργαστηρίων. 3) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και των Γραφείων που τη συγκροτούν, ως ακολούθως: α) Τμήμα Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων και ζωνών παραγωγής και αλιείας διθύρων μαλακίων αα) Οι (μικροβιολογικές, ιστολογικές και μοριακές) εξετάσεις δειγμάτων ιχθύων, οστράκων και καρκινοειδών από όλη την ελληνική επικράτεια, αδειοδοτημένων μονάδων ή όχι, για την ανίχνευση των ασθενειών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους του ΟΙΕ αλλά και για την έγκαιρη ανίχνευση νεοεμφανιζόμενων ασθενειών στα πλαίσια του ορισμού του ως εθνικό εργαστήριο αναφοράς. ββ) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός παντός είδους θαλασσίων βιοτοξινών σε εδώδιμους υδρόβιους οργανισμούς (μαλάκια, οστρακοειδή, ιχθείς και προϊόντα τους) προερχόμενους από καλλιέργεια και ελεύθερη αλιεία για όλη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους. γγ) Η εφαρμογή εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, που αφορούν στις θαλάσσιες βιοτοξίνες και στα τοξικά/δυνητικώς τοξικά μικροφύκη από τα οποία παράγονται οι θαλάσσιες βιοτοξίνες. δδ) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός βιοτοξινών σε εισβάλλοντα/ξενικά τοξικά είδη ιχθύων και λοιπούς εισβολικούς υδροβίους οργανισμούς. εε) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός των δυνητικώς τοξικών μικροφυκών (φυτοπλαγκτού και βενθικών μικροφυκών) και των βιοτοξινών που περιέχονται σε αυτά και στο θαλασσινό νερό από περιοχές παραγωγής και αλίευσης μαλακίων, οστρακοειδών και ιχθύων για όλη την Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους. στστ) Η ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός βιοτοξινών στα λοιπά ύδατα πλην των θαλασσίων (π.χ. γλυκά, πόσιμα) και στους εδώδιμους υδροβίους οργανισμούς αυτών. ζζ) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στη μελέτη και επίλυση θεμάτων σχετικών με τις βιοτοξίνες και τα τοξικά/δυνητικώς τοξικά μικροφύκη από τα οποία παράγονται οι βιοτοξίνες. ηη) Η διενέργεια κάθε επιστημονικής μελέτης, έρευνας και ανάλυσης σε θέματα βιοτοξινών κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση των υδροβίων οργανισμών καθώς και της επίδρασης και επικινδυνότητας των βιοτοξινών στη Δημόσια Υγεία. θθ) Η διενέργεια των αιτούμενων από τα άλλα Τμήματα του ΚΚΙΘ ειδικών τοξικολογικών εξετάσεων με βιοδοκιμή σε πειραματόζωα. ιι) Η εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων των οστρακοειδών (διθύρων μαλακίων) όλης της Ελληνικής επικράτειας για την παρουσία 3 διαφορετικών ομάδων θαλασσίων βιοτοξινών [Λιπόφιλες, Παραλυτικές (PSP) και Αμνησιακές (ASP) τοξίνες] σύμφωνα με το «Εθνικό Πρόγραμμα Επιτήρησης Ζωνών ή Περιοχών Παραγωγής Διθύρων Μαλακίων για παρουσία θαλασσίων βιοτοξινών» του ΥΠΑΑΤ. ιαια) Η εργαστηριακή ανάλυση ξενικών τοξικών ειδών ιχθύων (π.χ. Lagocephalussceleratus). ιβιβ) Η ανίχνευση και προσδιορισμός νέων τοξινών που δεν εμπίπτουν στην ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία για τα δίθυρα μαλάκια και τους ιχθύς. ιγιγ) Η διερεύνηση και ο σχεδιασμός προγραμμάτων παρακολούθησης σχετικά με την ανάλυση των τοξινών στα λοιπά ύδατα πλην των θαλασσίων (π.χ. γλυκά, πόσιμα). ιδιδ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 493−2) ορισμένου και ως Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών (ΕΕΑΘΒ) των Δίθυρων Μαλακίων με περιφέρεια δικαιοδοσίας όλη την Ελλάδα. β) Τμήμα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού και Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων. αα) Ο έλεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευσης στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διακίνηση και διάθεση με κάθε είδους εργαστηριακών εξετάσεων (οργανοληπτικών, μικροβιολογικών, παρασιτολογικών, ορολογικών, βιολογικών και λοιπών ειδικών εξετάσεων) για τον προσδιορισμό της υγιεινής κατάστασής τους. ββ) Ο έλεγχος της θερμικής ή άλλης τεχνολογικής επεξεργασίας των τροφίμων ζωική προέλευσης. γγ) Ο έλεγχος των μέσων συσκευασίας, της στειρότητας−στεγανότητας και των οργανοληπτικών χαρακτήρων κονσερβοποιημένων τροφίμων ζωικής προέλευσης. δδ) Ο έλεγχος για την διαπίστωση νοθείας σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. εε) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στη μελέτη και επίλυση θεμάτων υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης. στστ) Η διενέργεια κάθε επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε θέματα υγιεινής κατά την παραγωγή, επεξεργασία, συντήρηση και διακίνηση τροφίμων ζωικής προέλευσης. ζζ) Ο έλεγχος για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων των προϊόντων κυψέλης σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους εξέτασης. ηη) Ο ποιοτικός και μικροβιολογικός έλεγχος των τροφίμων ζωικής προέλευσης ανθρώπινης κατανάλωσης, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και συνεπώς της υγείας των καταναλωτών. θθ) Η κατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής Δίθυρων Μαλακίων και η κατ’ επέκταση ασφαλής και απρόσκοπτη εξαγωγή τους στις αγορές του εξωτερικού. ιι) Η Υγειονομική μελέτη των περιοχών αλιείας των Διθύρων Μαλακίων με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν κατά τον μικροβιολογικό τους έλεγχο και σχετίζεται με μετεωρολογικές – μικροβιακές και γεωλογικές μεταβολές. ιαια) Ο ποσοτικός προσδιορισμός καταλοίπων βαρέων μετάλλων, θυρεοειδοστατικών, χλωραμφενικόλης, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων καθώς και β−αγωνιστών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. ιβιβ) Ο προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιοχημικών μεταβολών γαλακτοκομικών προϊόντων και αλιευμάτων (προσδιορισμός αλκαλικής φωσφατάσης και υπεροξειδάσης σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιπάγου και ισταμίνης σε αλιεύματα). ιγιγ) Ο εργαστηριακός προσδιορισμός μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ιχθυηρά και προϊόντα αυτών, κρέας, ήπαρ, γάλα). ιδιδ) Ο εργαστηριακός προσδιορισμός μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ιχθυηρά και προϊόντα αυτών, κρέας, ήπαρ, γάλα, μέλι) στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ), του επίσημου ελέγχου και του ελέγχου ζωνών και εισαγωγών. ιειε) Ο εργαστηριακός προσδιορισμός ισταμίνης στα αλιεύματα. ιστιστ) Η διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων στις ζωοτροφές με διαπιστευμένες και μη μικροβιολογικές εξετάσεις για την προστασία της υγείας των ζώων και κατ’επέκταση της Δημόσιας υγείας μέσω της ασφάλειας του κρέατος που παράγεται για ανθρώπινη κατανάλωση. ιζιζ) Η επιδημιολογική μελέτη και έρευνα των παθογόνων μικροβίων και ανίχνευση του βαθμού μόλυνσης των ζωικών προϊόντων. ιηιη) Η αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τις εξετάσεις που διενεργούνται στα μικροβιολογικά εργαστήρια ιθιθ) Η μελέτη των οικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τα τροφιμογενή νοσήματα. κκ) Η αξιοποίηση νέων μελετών που αφορούν νέα παθογόνα μικρόβια (E. coli O157, Yersinia, Campylobacter & Vibrio) που αναμένεται να προστεθούν άμεσα στην Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία. κακα) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία: ααα) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025) στον προσδιορισμό μολύβδου και καδμίου σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. βββ) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 844) ποιοτικών και μικροβιολογικών ελέγχων των τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. γγγ) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ 844) μικροβιολογικών εξετάσεων στις ζωοτροφές. γ) Τμήμα Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων αα) Η διάγνωση (κλινική, νεκροτομική, εργαστηριακή) των ασθενειών, των παθολογικών καταστάσεων και των συνδεμένων με αυτές προβλημάτων παραγωγικότητας των πτηνών. ββ) Η μελέτη και αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων παθογόνων επιδράσεων των εκτροφών των πτηνών στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. γγ) Η κλινική και εργαστηριακή διάγνωση, της μελέτης των ασθενειών των μελισσών και του γόνου αυτών που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και μύκητες. δδ) Η μελέτη και αντιμετώπιση των δυσμενών επιδράσεων του περιβάλλοντος στη ζωή, υγεία και παραγωγή των μελισσών. εε) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση των ασθενειών των ζώων που οφείλονται σε βακτήρια του γένους Brucella. στστ) Η μελέτη και αντιμετώπιση των άμεσων ή έμμεσων δυσμενών επιδράσεων των ασθενειών αυτών στη δημόσια υγεία. ζζ) Η διενέργεια ορολογικών εξετάσεων διάγνωσης της Βρουκέλλωσης: Rose Bengal Test στον ορό αίματος – Elisa στον ορό γάλακτος και Σύνδεσης Συμπληρώματος (CFT) στον ορό αίματος καθώς και πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για την διάγνωση της Βρουκέλλωσης. ηη) Η συμμετοχή υπαλλήλου Κτηνιάτρου του τμήματος στην επιτροπή Επιδημιολογικής διερεύνησης της νόσου. θθ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων και που οφείλονται σε βακτήρια, μυκοπλάσματα και μύκητες. ιι) Η συνεχής βελτίωση των μεθόδων διαγνωστικής. ιαια) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση κλινικών μαστίτιδων. ιβιβ) Η διερεύνηση και αντιμετώπιση των υποκλινικών μαστίτιδων και ο έλεγχος των αμελκτικών μηχανών. ιγιγ) Η διερεύνηση της μικροβιακής αντιβιοανθεκτικότητας. ιδιδ) Η διάγνωση (κλινική, νεκροτομική, εργαστηριακή) των ασθενειών των παθολογικών καταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές προβλημάτων των ζώων. ιειε) Η διατήρηση τράπεζας στελεχών μικροβίων για την παρασκευή αυτεμβολίων − θετικοί μάρτυρες βιοχημικών δοκιμών − περαιτέρω έρευνα για νέες μεθόδους. ιστιστ) Συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα ασθενειών που οφείλονται σε βακτήρια (Πρόγραμμα Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Σαλμονέλλωσης στους Χοίρους Σφαγής). ιζιζ) Η συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές. ιηιη) Η ταυτοποίηση βακτηρίων που απομονώθηκαν στα άλλα εργαστήρια κυρίως του Κ.Κ.Ι.Θ. ιθιθ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία: ααα) διαπιστευμένου εργαστηρίου (κατά ISO 17025 αριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης ΕΣΥΔ: 844) Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Γρίππης και Μυκοπλάσμωσης των Πτηνών, στο οποίο διενεργούνται οι κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Επιτήρησης Ασθενειών Πτηνών και Μελισσών. βββ) διαπιστευμένου εργαστηρίου βρουκέλλωσης στα πλαίσια συμμετοχής του στα Προγράμματα: Εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των Βοοειδών και Μελιταίου πυρετού των Αιγοπροβάτων Επίσης, εντός του Τμήματος συστήνεται γραφείο Μοριακής Διάγνωσης Νοσημάτων Πτηνών και Μελισσών με αρμοδιότητες την εφαρμογή μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση και ταυτοποίηση γενετικού υλικού ιών βακτηρίων και παρασίτων που σχετίζονται με τα νοσήματα πτηνών και μελισσών και τη βελτιστοποίηση των μεθόδων μοριακής διάγνωσης των εν λόγω νοσημάτων. δ) Τμήμα Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε. αα) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηρακών εξετάσεων που είναι απαραίτητες για τη διάγνωση των ιογενών και ρικκετσιακών νοσημάτων των ζώων, καθώς και τη βελτίωση των μεθόδων διαγνωστικής. ββ) Την διενέργεια της διαπιστευμένης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, εξέταση δειγμάτων, προερχομένων από διάφορες κατά περίπτωση Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, για τις Μ.Σ.Ε. (βοοειδών και αιγοπροβάτων), σύμφωνα με το πρόγραμμα. γγ) Την καθημερινή διερεύνηση ιολογικών νοσημάτων, από δείγματα από όλη την Ελλάδα, βοοειδών (IBR−IPV, BVD−MD, RSV, PI3, Χλαμύδια), αιγοπροβάτων (Χλαμύδια, Maedi−Visna, CAEV, Πυρετός Q, Λοιμώδες έκθυμα), χοίρων (Auzeszky, PRRS, γρίππη). δδ) Την απομόνωση ιών. εε) Την εργαστηριακή υποστήριξη της διαδικασίας των εξαγωγών βοοειδών, αιγοπροβάτων και λοιπών παραγωγικών ζώων προς τρίτες χώρες. στστ) Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγεται και η λειτουργία Εθνικού εργαστηρίου αναφοράς για τη νόσο του Schmallenberg. ε) Τμήμα Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης αα) Η παραγωγή−αποθήκευση και διασπορά σπέρματος παραγωγικών ζώων (βοοειδών − αιγοπροβάτων) σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Το αντίστοιχο των Αθηνών λειτουργεί σαν αποθήκη σπέρματος και τροφοδοτείται από το Ινστιτούτο μας. Το σπέρμα διατίθεται στις Κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών και δια των σπερματεγχυτών υπαλλήλων τους εξυπηρετείται το πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης στο ζωικό κεφάλαιο της ζώνης ευθύνης των. ββ) Εκπαίδευση κτηνοτρόφων στην τεχνητή σπερματέγχυση και αποφοίτων ΑΤΕΙ Ζωικής παραγωγής. γγ) Ο έλεγχος και παρασκευή κτηνιατρικών εμβολίων και ορών δδ) Ο εφοδιασμός σπέρματος στις υπηρεσίες των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. εε) Η εκτέλεση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για την εκτίμηση του σπέρματος. στστ) Οι αδειοδοτήσεις σπερματεγχυτών. ζζ) Η προμήθεια, διατήρηση και εκτροφή ζώων εργαστηρίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη αίματος, ιστών και οργάνων για διαγνωστικούς σκοπούς του ΚΚΙΘ. ηη) Η διατήρηση και η εκτροφή του απαραίτητου αριθμού σπερματοδοτών ζώων για την παραγωγή νωπού και κατεψυγμένου σπέρματος. θθ) Η παραγωγή νωπού και κατεψυγμένου σπέρματος για τις ανάγκες των προγραμμάτων τεχνητής σπερματέγχυσης των υπηρεσιών των περιοχών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. ιι) Η διενέργεια όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση των νοσημάτων αναπαραγωγής και αγονιμότητας των αγροτικών ζώων. ιαια) Η εκτέλεση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση της εγκυμοσύνης των αγροτικών ζώων. ιβιβ) Η διατήρηση και εκτροφή του απαραίτητου αριθμού θηλέων ζώων για την παραγωγή εμβρύων προς μεταφορά. ιγιγ) Η ανάπτυξη και η διάδοση και εφαρμογή μεθόδων μεταφοράς εμβρύων. ιδιδ) Η προώθηση και ανάπτυξη των μεθόδων κατάψυξης, απόψυξης και μεταφοράς των εμβρύων. ιειε) Η ανάπτυξη και διάδοση του συγχρονισμού του οίστρου των αγροτικών ζώων. ιστιστ) Η οργάνωση και ο προγραμματισμός καθορισμού ομάδων αίματος των ζώων αναπαραγωγής. ιζιζ) Η οργάνωση και ο προγραμματισμός καθορισμού των εργασιών της κινητής μονάδας διερεύνησης και ελέγχου των νοσημάτων αναπαραγωγής. ιηιη) Η υποστήριξη των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων αναπαραγωγής. ιθιθ) Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων προγραμμάτων της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των περιοχών αρμοδιότητας του Ινστιτούτου. κκ) Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των σπερματεγχυτών. κακα) Η διάγνωση και πρόληψη της διασποράς κληρονομικών και ανεπιθύμητων γνωρισμάτων στα αγροτικά ζώα. κβκβ) Η παρακολούθηση της εκτροφής μικρών και μεγάλων πειραματοζώων. κγκγ) Η ορθολογική διατροφή των σπερματοδοτών ζώων, των θηλέων ζώων για παραγωγή εμβρύων και των πειραματοζώων. κδκδ) Η κατάρτιση σιτηρεσίων για σπερματοδότες ανάλογα με το είδος του σπερματοδότη. κεκε) Η παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης των σπερματοδοτών ζώων, των θηλέων ζώων για παραγωγή εμβρύων και των πειραματοζώων. κστκστ) Η εκτέλεση όλων των περιοδικών υγειονομικών εξετάσεων κζκζ) Η ανάπτυξη και διάδοση μεθόδων τεχνητής σπερματέγχυσης στα αγροτικά ζώα. κηκη) Η επιλογή των σπερματοδοτών ζώων σε ότι αφορά την υγιεινή κατάσταση και την αναπαραγωγική ικανότητα. στ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο αα) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας και έρευνας σχετικά με την εργαστηριακή διάγνωση και μελέτη των λοιμωδών, παρασιτικών μεταβολικών, αναπαραγωγικών και λοιπών νοσημάτων καθώς και των παθολογικών καταστάσεων των ζώων, πτηνών, μελισσών ιχθύων καθώς επίσης και η ανίχνευση τοξικών ουσιών στα ζώα. ββ) Ο εργαστηριακός και τοξικολογικός έλεγχος των ζωοτροφών με σκοπό την προστασία της κτηνοτροφίας και της δημόσιας υγείας. γγ) Η εκτέλεση κάθε επιστημονικής εργασίας σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικοεπιστημονικές μεθόδους των τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και κάθε άλλου τροφίμου που περιέχει πρώτες ύλες προερχόμενες από ζωϊκά προϊόντα. δδ) Η έκφραση επιστημονικής γνώμης και η συμβολή στην επίλυση τεχνολογικών θεμάτων υγιεινής παρασκευής μικροβιολογικής κατάστασης και ποιοτικού ελέγχου των ζωικών τροφίμων. εε) Η διενέργεια των πάσης φύσεως τοξικολογικών εξετάσεων για τρόφιμα ζωικής προέλευσης. στστ) Η εργαστηριακή διάγνωση, μελέτη και έρευνα, ειδικότερα των νοσημάτων των ζώων, πτηνών, ιχθύων και μελισσών, ανάλογα με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για την οικονομία της περιοχής. ζζ) Η συγκέντρωση και αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχείων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. ηη) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων της περιοχής αρμοδιότητας του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου, ο προσδιορισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση των επιδημικών νοσημάτων και η σχέση τους με τη δημόσια υγεία. θθ) Ο σχεδιασμός καταπολέμησης νοσημάτων που δημιουργούν ιδιαίτερο πρόβλημα στην οικονομία της περιοχής αρμοδιότητας του εργαστηρίου. ιι) Η μέριμνα για τη λειτουργία μονάδας πειραματόζωων. ιαια) Η παρασκευή, διανομή, αποστείρωση θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων για χρήση του εργαστηρίου, η αποστείρωση μολυσμένων υλικών, ο καθαρισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση όσων υλικών και σκευών το απαιτούν. ιβιβ) Η διενέργεια, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, εξετάσεων δειγμάτων προϊόντων ζωικής προέλευσης ή διαγνωστικές δοκιμές υλικών ζώντων ή νεκρών ζώων που προσκομίζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με δαπάνη των τελευταίων, υπό την προϋπόθεση ότι: ααα) δεν παρακωλύονται οι επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι που διεξάγονται ήδη από αυτά, βββ) τα αποτελέσματα των εξετάσεων προορίζονται για ιδία χρήση των ενδιαφερομένων. Το ύψος του παραβόλου, η διαδικασία είσπραξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δείγματα προϊόντων ζωικής προελεύσεως, που προσκομίζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στα εργαστήρια της παρούσας παραγράφου, θα εξετάζονται χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης εκ μέρους των υπηρεσιών αυτών. ζ) Γραφείο Μοριακής Διάγνωσης Νοσημάτων Πτηνών και μελισσών αα) Η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων για τη μοριακή διάγνωση νοσημάτων των πτηνών και των μελισσών που οφείλονται σε ιούς, βακτήρια και παράσιτα. ββ) Η βελτιστοποίηση των μεθόδων μοριακής διάγνωσης, η αλληλούχιση και βιοπληροφοριακή ανάλυση των αποτελεσμάτων. γγ) Η εκτέλεση των πάσης φύσεως εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση και τη μελέτη των διαφόρων τύπων των βακτηρίων ή ιών που προσβάλλουν τα πτηνά και τις μέλισσες. η) Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας αα) Η στατιστική επεξεργασία στοιχείων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, σε ότι αφορά ερευνητικά προγράμματα που η Κτηνιατρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ αναθέτει σ’ αυτό για υλοποίηση. ββ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση των ερευνητικών προγραμμάτων στα επιμέρους Τμήματα. γγ) Η μελέτη των επιδημιολογικών προβλημάτων περιοχής της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. θ) Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής και Παρασιτολογίας αα) Η διάγνωση των νοσημάτων των ζώων με την ανατομοπαθολογική και ιστοπαθολογική εξέταση. ββ) Η διενέργεια των απαιτούμενων από άλλα Τμήματα του Ινστιτούτου ειδικών ιστοπαθολογικών εξετάσεων. γγ) Η διάγνωση των παρασιτώσεων των ζώων που οφείλονται σε εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα. δδ) Η Ιστολογική Επιβεβαίωση της Φυματίωσης των Βοοειδών στα πλαίσια του Προγράμματος Ελέγχου και Εκρίζωσης της Φυματίωσης των Βοοειδών της Ε.Ε. με πανελλαδική εμβέλεια. εε) Την παρασκευή αυτεμβολίων από βακτήρια και ιούς. στστ) Την παρασκευή βιολογικών διαγνωστικών αντιδραστηρίων για τα νοσήματα που προκαλούνται από βακτήρια και ιούς. ι) Γραφείο Παρασκευαστηρίου αα) Η παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων και αντιδραστηρίων, ο καθορισμός, η συσκευασία και η αποστείρωση του υάλινου και λοιπού εργαστηριακού υλικού και η αποστείρωση του χρησιμοποιηθέντος μολυσμένου υλικού. ββ) Η εμφιάλωση συσκευασία και συντήρηση των βιολογικών προϊόντων του Ινστιτούτου. Η λυοφιλίωση όσων προϊόντων του Ινστιτούτου το απαιτούν. ια) Τμήμα Διοικητικού−Οικονομικού αα) Η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης και η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτησή της. ββ) Η μέριμνα στέγασης της Διεύθυνσης, ο καθαρισμός και η φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του. γγ) Η διαχείριση του χρηματικού και υλικού, η λογιστική παρακολούθηση των πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, η διενέργεια προμηθειών η εκποίηση υλικών, η πληρωμή δαπανών και η αντιμετώπιση κάθε οικονομικού, λογιστικού και διαχειριστικού θέματος της Διεύθυνσης. δδ) Η κατάρτιση σχεδίων προϋπολογισμού εσόδωνεξόδων και η προώθησή τους για έγκριση ή τροποποίηση και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους. εε) Η παραλαβή, αρχειοθέτηση, διακίνηση και φύλαξη των επιστημονικών συγγραμμάτων και περιοδικών και η φροντίδα για την καλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης. στστ) Η συντήρηση των κτιριακών, σταυλικών, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης. ζζ) Η μέριμνα για την επισκευή και συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων της Διεύθυνσης. ηη) Η μέριμνα για την κίνηση και συντήρηση των αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης. ιβ) Οι αρμοδιότητες των ακολούθων Τμημάτων και Γραφείου: Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας Γραφείο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής της παρούσας Διεύθυνσης ορίζονται στην παράγραφο 3 στ΄, περί Κτηνιατρικών Εργαστηρίων.

Άρθρο 19Προϊστάμενοι Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

1) α) Των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού. β) Των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. 2) α) Των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού. β) Του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού. γ) Των Εργαστηρίων Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού. δ) Tων Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. ε) Των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. στ) Των Τμημάτων Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού. ζ) Του Τμήματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ 1 Γεωπονικού. η) Του Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΤΕ1 Γεωπονικού. θ) Των Τμημάτων Κτηνιατρικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. ι) Των Τμημάτων Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. 3) α) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών: αα) Διαγνωστικής Παθολογικής Ανατομικής, Ιστολογίας, Μικροβιολογίας και Φυσιοπαθολογίας μαστού ββ) Παρασιτολογίας − Παρασιτικών Νοσημάτων, Εντομολογίας και Παθολογίας των Μελισσών γγ) Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδη Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων δδ) Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών εε) Υγιεινής Τροφίμων στστ) Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών ζζ) Κτηνιατρικoύ Εργαστηρίου Χαλκίδας ηη) Κτηνιατρικoύ Εργαστηρίου Τριπόλεως θθ) Κτηνιατρικoύ Εργαστηρίου Χανίων ιι) Κτηνιατρικoύ Εργαστηρίου Πατρών ιαια) Κτηνιατρικoύ Εργαστηρίου Ρόδου ιβιβ) Κτηνιατρικoύ Εργαστηρίου Ηρακλείου προϊστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού εκτός του Τμήματος Τοξικολογίας, Καταλοίπων και Περιβαλλοντικών Ρυπαντών όπου προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ3 Κτηνιατρικού ή ΠΕ6 Χημικών ή ΠΕ11 Μηχανικών. β) Του Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού της Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού. 4) α) Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσ/νίκης: αα) Παθολογίας Υδροβίων Οργανισμών, Ελέγχου Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών λοιπών υδάτων, ββ) Μικροβιολογίας Τροφίμων, Βιοχημικού και Φυσικοχημικού Ελέγχου Τροφίμων, Καταλοίπων, Ελέγχου Ζωοτροφών και Ειδικών Παθογόνων Μικροβίων, γγ) Παθολογίας Πτηνών και Μελισσών, Μικροβιολογίας, Λοιμωδών Νοσημάτων και Βρουκελλώσεων, δδ) Ιολογικών, Ρικετσιακών Νοσημάτων και Μ.Σ.Ε., εε) Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης, στστ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, ζζ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών, ηη) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας, θθ) Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιστρικού. β) Του Τμήματος Διοικητικού−Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού ή ΤΕ6 Διοικητικού Λογιστικού ή ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 20Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

1) Της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προΐσταται υπάλληλος όλων των κλάδων κατηγορίας ΠΕ όλων των Υπουργείων. 2) Της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού. 3) Της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ9 Διοικητικού ή ΠΕ10 Οικονομικού. 4) Της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού. 5) Της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής Κτηνιατρικής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού ή ΠΕ3 Κτηνιατρικού. 6) Της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας, προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων.

Άρθρο 21Διάκριση θέσεων προσωπικού

1) Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του ΥΠΑΑΤ ανέρχονται σε χίλιες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις (1.584) και διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής: Κατηγορία Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ΘΕΣΕΙΣ Kλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού 608 Kλάδος ΠΕ3 Κτηνιατρικού 196 Kλάδος ΠΕ4 Ιχθυολόγων 40 Κλάδος ΠΕ5 Επιθεωρητών Kλάδος ΠΕ6 Χημικών 22 Kλάδος ΠΕ7 Γεωλόγων 11 Kλάδος ΠΕ8 Οικιακής Οικονομίας 1 Kλάδος ΠΕ9 Διοικητικού 70 Kλάδος ΠΕ10 Οικονομικού 82 Kλάδος ΠΕ11 Μηχανικών 29 Kλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής 22 Kλάδος ΠΕ13 Στατιστικής 1 Κλάδος ΠΕ14 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών 1 Κατηγορία Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ΘΕΣΕΙΣ Kλάδος ΤΕ1 Γεωπονικού 92 Κλάδος ΤΕ2 Δασοπονίας 1 Κλάδος ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων 17 Kλάδος ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 6 Kλάδος ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας–Αλιείας 29 Kλάδος ΤΕ6 Διοικητικού–Λογιστικού 22 Kλάδος ΤΕ7 Μηχανικών 12 Kλάδος ΤΕ8 Βιβλιοθηκονόμων 3 Kλάδος ΤΕ9 Πληροφορικής 9 Kλάδος ΤΕ10 Ραδιοτηλεγραφητών 1 Κατηγορία Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΘΕΣΕΙΣ Kλάδος ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού 11 Kλάδος ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 27 Kλάδος ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ 55 Kλάδος ΔΕ4 Διοικητικού–Λογιστικού 181 Kλάδος ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών 9 Kλάδος ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων 3 Kλάδος ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας − Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής 10 Kλάδος ΔΕ8 Τηλεφωνητών 2 Kλάδος ΔΕ9 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων 1 Κατηγορία Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ΘΕΣΕΙΣ Kλάδος ΥΕ1 Κλητήρων 6 Kλάδος ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας 4 2) Οι θέσεις του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΥΠΑΑΤ ανέρχονται σε διακόσιες είκοσι οκτώ (228) και διακρίνονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής: Βαθμίδα Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ειδικότητα ΠΕ1 Γεωπονικού 67 Ειδικότητα ΠΕ2 Δασολογικού 1 Ειδικότητα ΠΕ3 Κτηνιατρικού 1 Ειδικότητα ΠΕ4 Ιχθυολόγων 17 Ειδικότητα ΠΕ5 Επιθεωρητών Ειδικότητα ΠΕ6 Χημικών 1 Ειδικότητα ΠΕ7 Γεωλόγων 1 Ειδικότητα ΠΕ9 Διοικητικού 4 Ειδικότητα ΠΕ10 Οικονομικού 10 Ειδικότητα ΠΕ11 Μηχανικών 25 Ειδικότητα ΠΕ12 Πληροφορικής 1 Ειδικότητα ΠΕ15 Περιβαλλοντολόγων 1 Βαθμίδα Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Ειδικότητα ΤΕ1 Γεωπονικού 20 Ειδικότητα ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων 1 Ειδικότητα ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 1 Ειδικότητα ΤΕ5 Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας–Αλιείας 3 Ειδικότητα ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού 6 Ειδικότητα ΤΕ7 Μηχανικών 10 Βαθμίδα Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Ειδικότητα ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού 1 Ειδικότητα ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων 4 Ειδικότητα ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ 26 Ειδικότητα ΔΕ4 Διοικητικού–Λογιστικού 15 Ειδικότητα ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών 5 Ειδικότητα ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων 1 Ειδικότητα ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας − Ηλεκτρολογίας − Ηλεκτρονικής 4 ΒαθμίδαΥ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) ΘΕΣΕΙΣ Ειδικότητα ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας 2 Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις ως άνω θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι κενούμενες θέσεις μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού πλήν των ειδικοτήτων ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων, ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας − Ηλεκτρολογίας − Ηλεκτρονικής, και ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας. 3) Η θέση του επί θητεία προσωπικού του ΥΠΑΑΤ, έχει ως εξής: ΘΕΣΗ Κλαδος ΠΕ16 Ελεγκτών Ιατρών 1

Άρθρο 22Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων

Γενικών Διευθύνσεων 1) Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου. β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. γ) Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα. δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι. ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) των υποκείμενων οργανικών μονάδων. η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. 2) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 23Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων

1) Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης. ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν τροποποιήσεων. ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης όπου απαιτείται. 2) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 24Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων

1) Τα καθήκοντα των Προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος. ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού. ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών. 2) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 25Κλάδος Επιθεωρητών

Ο κλάδος ΠΕ5 Επιθεωρητών περιλαμβάνει μέχρι εξήντα πέντε (65) θέσεις. Οι θέσεις του κλάδου αυτού προέρχονται από μεταφορά ισαρίθμων θέσεων των κλάδων ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων, ΠΕ9 Διοικητικού, ΠΕ10 Οικονομικού και ΠΕ11 Μηχανικών με αριθμητική αντιστοιχία κατά κλάδο ως ακολούθως: α) ΠΕ1 Γεωπονικού δεκαεπτά (17) θέσεις β) ΠΕ3 Κτηνιατρικού δεκατέσσερεις (14) θέσεις γ) ΠΕ4 Ιχθυολόγων επτά (7) θέσεις δ) ΠΕ11 Μηχανικών τρείς (3) θέσεις ε) ΠΕ9 Διοικητικού επτά (7) θέσεις στ) ΠΕ10 Οικονομικού δεκαεπτά (17) θέσεις

Άρθρο 26Προϊστάμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Για τις προβλεπόμενες θέσεις προϊσταμένων Κεντρικής Υπηρεσίας και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, όπου αναφέρεται κλάδος, νοείται και η αντίστοιχη ειδικότητα υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27Κατάταξη Προσωπικού

1) Κατάταξη Μόνιμου Προσωπικού που υπηρετεί, σε κλάδους: α) Προσωπικό κλάδων ΠΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι κλάδων ΠΕ του Υπουργείου κατατάσσονται, ως ακολούθως: Στον κλάδο ΠΕ14 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ15 Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών. β) Προσωπικό κλάδων ΤΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι κλάδων TΕ του Υπουργείου κατατάσσονται ως ακολούθως: αα) Στον κλάδο ΤΕ1 Γεωπονικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας. ββ) Στον κλάδο ΤΕ8 Βιβλιοθηκονόμων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ10 Βιβλιοθηκονόμων. γγ) Στον κλάδο ΤΕ10 Ραδιοτηλεγραφητών οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ12 Ραδιοτηλεγραφητών γ) Προσωπικό κλάδων ΔΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι κλάδων ΔΕ του Υπουργείου κατατάσσονται, ως ακολούθως: αα) Στον κλάδο ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ, οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ12 Προσωπικού Η/Υ. ββ) Στον κλάδο ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ16 Τεχνικού Οδηγών. γγ) Στον κλάδο ΔΕ8 Τηλεφωνητών, οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ14 Τηλεφωνητών. δδ) Στον κλάδο ΔΕ9 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων,οι υπηρετούντες υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ18 Επιμελητών Ιχθυοτροφείων. 2) Κατάταξη Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε ειδικότητες α) Προσωπικό ειδικοτήτων ΠΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικοτήτων ΠΕ του Υπουργείου κατατάσσονται, ως ακολούθως: αα) Στην ειδικότητα ΠΕ1 Γεωπονικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Γεωπονικού. ββ) Στην ειδικότητα ΠΕ2 Δασολογικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Δασολογικού. γγ) Στην ειδικότητα ΠΕ3 Κτηνιατρικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού. δδ) Στην ειδικότητα ΠΕ4 Ιχθυολόγων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Ιχθυολόγων. εε) Στην ειδικότητα ΠΕ7 Γεωλόγων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Γεωλόγων. στστ) Στην ειδικότητα ΠΕ9 Διοικητικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΠΕ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. ζζ) Στην ειδικότητα ΠΕ10 Οικονομικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού. ηη) Στην ειδικότητα ΠΕ11 Μηχανικών, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ Χημικών Μηχανικών. θθ) Στην ειδικότητα ΠΕ12 Πληροφορικής, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Προγραμματιστών. ιι) Στην ειδικότητα ΠΕ15 Περιβαλλοντολόγων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΠΕ Περιβαλλοντολόγων. β) Προσωπικό ειδικοτήτων ΤΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικοτήτων ΤΕ του Υπουργείου κατατάσσονται ως ακολούθως: αα) Στην ειδικότητα ΤΕ1 Γεωπονικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. ββ) Στην ειδικότητα ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής. γγ) Στην ειδικότητα ΤΕ4 Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Δημόσιας Υγιεινής. δδ) Στην ειδικότητα ΤΕ5 Τεχνολογίας ΙχθυοκομίαςΑλιείας, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής. εε) Στην ειδικότητα ΤΕ6 Διοικητικού−Λογιστικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων. στστ) Στην ειδικότητα ΤΕ7 Μηχανικών, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολογίας, ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων. γ) Προσωπικό ειδικοτήτων ΔΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Ειδικοτήτων ΔΕ του Υπουργείου κατατάσσονται, ως ακολούθως: αα) Στην ειδικότητα ΔΕ1 Γεωργικού και Κτηνοτροφικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΔΕ Γεωργοτεχνιτών. ββ) Στην ειδικότητα ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΔΕ Βοηθών Εργαστηρίων και ΔΕ Παρασκευαστών. γγ) Στην ειδικότητα ΔΕ3 Προσωπικού Η/Υ, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Η/Υ. δδ) Στην ειδικότητα ΔΕ4 Διοικητικού−Λογιστικού, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών−Λογιστικών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΔΕ Διοικητικών. εε) Στην ειδικότητα ΔΕ5 Τεχνικού Οδηγών, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΔΕ Οδηγών. στστ) Στην ειδικότητα ΔΕ6 Τεχνικού Δομικών Έργων, οι υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Ξυλουργών−Επιπλοποιών. ζζ) Στην ειδικότητα ΔΕ7 Τεχνικού Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, οι υπηρετούντες υπάλληλοι των Ειδικοτήτων ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογικού Τομέα, ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογικού Τομέα και ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών. δ) Προσωπικό ειδικοτήτων ΥΕ Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι της Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, κατατάσσονται στην ειδικότητα ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας. 3) Κατάταξη του επί θητεία προσωπικού, σε κλάδο: Ο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών κατατάσσεται στον κλάδο ΠΕ16 Ελεγκτών Ιατρών. 4) Για την κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους κατάταξη του προσωπικού, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το σύνολο του προσωπικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28

1) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος. 2) Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦIΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ