185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 53 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

Άρθρο 53ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εταιρειών είναι: α. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών. β. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του. γ. Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου. δ. Η εποπτεία και η τήρηση του Μητρώου ειδικών κατηγοριών Ανωνύμων Εταιριών και Υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ν. 3419/2005. 2. Η Διεύθυνση Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α. Το Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. β. Το Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. γ. Το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών. αα. Η εποπτεία, επί των κατωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία αυτές διέπονται, ήτοι: α) Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των ανωνύμων εταιρειών που ρητά εποπτεύονται από το Τμήμα Β΄. β) Των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών και γ) Κάθε άλλης μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας, οσάκις προβλέπεται από διάταξη Νόμου. ββ. Η εποπτεία, επί των ευρωπαϊκών εταιρειών, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα. γγ. Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης κεφαλαιουχικών εταιρειών εξαιρουμένων των διασυνοριακών συγχωνεύσεων των εταιρειών που εποπτεύονται από το Τμήμα Β΄. δδ. Η καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών, που σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόκεινται σε δημοσιότητα και η αποστολή, στο Εθνικό Τυπογραφείο, σχετικής ανακοίνωσης, για τη δημοσίευσή της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών−Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. β) Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. αα. Η εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά τραπεζική νομοθεσία. ββ. Η εποπτεία επί των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία. γγ. Η εποπτεία επί των κατωτέρω ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι: α) Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. β) Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. γ) Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και δ) Κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα. δδ. Η μέριμνα για την καταχώριση, στο Γ.Ε.ΜΗ., ανακοίνωσης εγκατάστασης, στην Ελλάδα, υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η έκδοση αποφάσεων για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών με έδρα τρίτες χώρες, καθώς και η εποπτεία τους για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, σε συνδυασμό με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία. εε. Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. στστ. Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ − όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών, που σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόκεινται σε δημοσιότητα και η αποστολή, στο Εθνικό Τυπογραφείο, σχετικής ανακοίνωσης, για τη δημοσίευσή της στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών−Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. γ) Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. αα. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών). ββ. Η μέριμνα για την προαγωγή του θεσμού των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ). γγ. Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, την ευρωπαϊκή εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών και εμπορικού μητρώου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δδ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τις ΕΠΕ, τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), τις προσωπικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. εε. Ο ορισμός ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών για όλη την Επικράτεια και η αποδοχή της παραίτησης αυτών. στστ. Ο ορισμός πολιτικών, οικονομικών και αθλητικών εφημερίδων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη δημοσίευση προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων ανωνύμων εταιρειών και η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών. ζζ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). ηη. Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και τις κατά τόπους περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των ανωνύμων εταιρειών, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το Γ.Ε.ΜΗ. θθ. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. ιι. Η συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας –ΚΕΕΕως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ