185 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2014

Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 62 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
03 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185
3 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 116
Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης−Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4210/2013, 55 του Ν. 4238/2014, 46 του Ν. 4250/2014, 26 του Ν. 4272/2014 και 7 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 174).
β. Του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις » (Α΄ 90).
γ. Του άρθρου 35 παρ. 4, του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
(Α΄ 226) και του άρθρου 10 του Ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).
δ. Του άρθρου 235 «μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − νέα εταιρική μορφήσήματα − μεσίτες ακινήτων − ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86).
ε. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 για τη μεταφορά των υφιστάμενων Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων (Α΄ 184).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3389/2005 (Α΄ 232) «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ).
ζ. Του άρθρου 52 παρ. 2 και του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
η. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄ 96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
θ. Του Π.Δ. 381/1989 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Βιομηχανίας».
ι. Του Π.Δ. 396/1989 (Α΄  172)«Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 342/1990 (Α΄ 135) και το Π.Δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
ια. Του Π.Δ. 397/1988 (Α΄ 185) «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορίου».
ιβ. Του Π.Δ. 59/1996 (Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου».
ιγ. Του Π.Δ. 27/1996 (Α΄ 19) «Συγχώνευση Υπουργείου Τουρισμού − Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
ιδ. Του Π.Δ. 197/1997 (Α΄ 156)«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή»
ιε. Του Π.Δ. 178/2000 (Α΄ 165) «Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
ιστ. Του Π.Δ. 81/2002 (Α΄ 57) «Συγχώνευση Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».
ιζ. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.».
ιη. Του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός−ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ιθ. Του Π.Δ. 96/2010 (Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
κ. Του Π.Δ. 108/2010 (Α΄ 190) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
κα. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
κβ. Του Π.Δ. 73/2011 (Α΄ 178) «Μετονομασία της Γεν.
Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι
λίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων».
κγ. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 «τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. αντιστοίχως» (Α΄ 152).
κδ. Του Π.Δ. 94/2012 (Α΄  149) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κε. Του Π.Δ. 98/2012 (Α΄  160) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012».
κστ. Του Π.Δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο
ρών και Δικτύων».
κζ. Του Π.Δ. 157/2013 (Α΄ 249) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και
Ιδιωτικών Επενδύσεων.
κη. Του Π.Δ. 118/2013 (Α΄  152) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
κθ. Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
λ. Της αριθμ. 35701/ΓΔΟΥ/233/12−8−2013 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Β΄2090).
λα. Του άρθρου 12 του Ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολο
γισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
λβ. Του άρθρου 21 του Ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης» (ΦΕΚ Α΄ 34).
λγ. Την με αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
λδ. Της παρ. Β του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107 Α).
λε. Τα πρακτικά της 23ης Απριλίου 2013, της 23ης Ιουλίου 2013, της 26ης Αυγούστου 2013, της 26ης Νοεμβρίου 2013, της 12ης Δεκεμβρίου 2013 και της 27ης Μαρτίου 2014 του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθμ. 213/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ
βέρνησης, του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας. αα. Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για την πολιτική καταναλωτή. ββ. Η επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. γγ. Η παρακολούθηση της διεθνούς πολιτικής, η μελέτη της νομοθεσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε θέματα σχετικά με τον καταναλωτή, η κωδικοποίηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών. δδ. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους διεθνείς οργανισμούς, στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που προβλέπονται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και της υγείας των καταναλωτών. εε. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας καταναλωτή. στστ. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή. ζζ. Η λειτουργία ως Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. ηη. Η ενημέρωση, παροχή οδηγιών στους ενδιαφερόμενους φορείς όπως επιχειρήσεις, αρμόδιες αρχές, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. θθ. Η σύγκληση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7α του Ν. 2251/1994, (Α΄ 191) για την προστασία των καταναλωτών και τη σύνταξη εισηγήσεων για την έκδοση αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργού ή /και η υιοθέτηση κωδίκων ορθής πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. αα. Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, ώστε οι πράξεις που εκδίδονται από αυτές και ιδίως οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και οι αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας, να είναι νόμιμες. ββ. Η υποστήριξη των ως άνω υπηρεσιών κατά την κατάρτιση νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς καθώς και για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή. γγ. Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση. − του μητρώου παραβατών της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, των ειδικών μητρώων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την των καταναλωτών και συγκεκριμένα: του μητρώου των προμηθευτών που συνάπτουν με καταναλωτές συμβάσεις από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 14, του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, − του μητρώου φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 11α, παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, και − του μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών του Ν. 3757/2009, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 68). γ) Τμήμα Συνεργασίας με τους Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους και Επικοινωνίας με τους Καταναλωτές. αα. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και η συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά ή διεθνή συλλογικά όργανα. ββ. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών και του καταναλωτικού κινήματος. γγ. Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση του μητρώου ενώσεων καταναλωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10, του Ν. 2251/1994. δδ. Η συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών. εε. Η ενημέρωση των καταναλωτών και ιδιαίτερα των ευπρόσβλητων ομάδων καταναλωτών, για τα δικαιώματά τους, τις ρυθμίσεις για την προστασία από την υπερχρέωση, και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων τους, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, η έκδοση δελτίων τύπου και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων διαφόρων θεματικών ενοτήτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ενημερωτικών εκστρατειών και η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ. στστ. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς και πρωτίστως, για την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης για τη βιώσιμη κατανάλωση. ζζ. Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τα στελέχη των καταναλωτικών οργανώσεων και φορέων που συνδράμουν τους καταναλωτές στις διαφορές τους με τους προμηθευτές. ηη. Η συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς με πληροφοριακό υλικό που παρέχουν οι Διευθύνσεις της ή άλλοι φορείς. θθ. Η οργάνωση και η μέριμνα για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής μέσω της οποίας παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και τη λήψη αναφορών, καταγγελιών και παραπόνων σχετικά με τις παραβιάσεις κανόνων προστασίας των καταναλωτών. δ) Τμήμα Παρατηρητήριου Τιμών. αα. Οι τιμοληψίες σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα και καύσιμα, υπηρεσίες όπως φροντιστήρια. ββ. Οι τιμοληψίες για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες. γγ. Παραλαβή των ανακοινώσιμων προσφορών των υπεύθυνων εμπορικών καταστημάτων στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του Ν. 4177/2013. δδ. Η επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων. εε. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά – ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς και ομάδες εργασίας.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ