106 Α' 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 64/2014

Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Άρθρο 2 - Τα παρακάτω θέματα για τη ρύθμιση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η έκδοση κοινής απόφασης περισσοτέρων του ενός Υπουργών, ρυθμίζονται εφεξής χωρίς τη σύμπραξη ενός ή περισσοτέρων Υπουργών εξ αυτών, ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106
5 Μαΐου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου, 9 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 102). β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την αριθ. Δ34/2014 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη και Τουρισμού, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Περιορισμός της συναρμοδιότητας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: α) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΕΟΠΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. β) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. γ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (31 Α΄) σχετικά με τη συγκρότηση στον ΕΟΠΥΥ προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου το οποίο είναι αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού, καθώς και τον διορισμό του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. δ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 3β του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (31 Α΄), σχετικά με τη συγκρότηση προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων στον ΕΟΠΥΥ, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. ε) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1γ του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (6 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3984/2011 (150 Α΄), σχετικά με την έγκριση του θετικού Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. στ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 1θ του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (6 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4025/2011 (228 Α΄), σχετικά με την έγκριση του καταλόγου της παραγράφου 1η του άρθρου 12 σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα ή κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων των οποίων οι ενδείξεις δεν κρίνεται σκόπιμο να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση και για αυτό το Δημόσιο, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και κάθε φορέας και κλάδος ασφάλισης δικαιούχων περίθαλψης δεν εγκρίνουν και δεν εξοφλούν ιατρικές συνταγές που τα περιλαμβάνουν, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. ζ) Η υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (138 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4025/2011 (228 Α΄), σχετικά με τη σύνταξη καταλόγου με τις παθήσεις, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη (10%) ή μηδέν τοις εκατό (0%) συμμετοχή του ασφαλισμένου στη διατιμημένη αξία του φαρμάκου, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. η) Η κοινή υπουργική απόφαση, η έκδοση της οποίας προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3386/2005 (212 Α΄) όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3536/2007 (42 Α΄), σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής Πολιτικής και τη γραμματειακή της υποστήριξη, εκδίδεται εφεξής μόνο με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ENEΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ