2 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2015

Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.

Άρθρο 2 - Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησης
09 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 2
9 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 86 (παρ. 15−18) του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, Α΄ 26), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 149),
β) το άρθρο 5 (παρ. 1 περιπτ. β΄ υποπερ. ββ και παρ. 3) του Ν. 4275/2014 (Α΄ 149),
γ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
3. Την αριθμ. 279/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 2Διαδικασία απόσπασης ή μετακίνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η αίτηση για την απόσπαση ως επιθεωρητή−ελεγκτή σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης ή η αίτηση για την απόσπαση ή μετακίνηση, κατά περίπτωση, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις των ελεγκτικών υπηρεσιών και των σωμάτων επιθεώρησης, υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση προσωπικού, στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός δέκα (10) ημερών η αίτηση του υπαλλήλου τίθεται υπόψη του οικείου Υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ελεγκτική υπηρεσία ή το σώμα επιθεώρησης, στα οποία αιτείται ο υπάλληλος την απόσπαση ή μετακίνησή του και εκδίδεται η σχετική απόφαση απόσπασης ή μετακίνησης του υπαλλήλου. Η αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος του υπαλλήλου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ