2 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2015

Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.

Άρθρο 3 - Θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης
09 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 2
9 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 86 (παρ. 15−18) του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, Α΄ 26), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 149),
β) το άρθρο 5 (παρ. 1 περιπτ. β΄ υποπερ. ββ και παρ. 3) του Ν. 4275/2014 (Α΄ 149),
γ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
3. Την αριθμ. 279/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 3Θέματα υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος με την απόφαση απόσπασης ή μετακίνησης στις ελεγκτικές υπηρεσίες και τα σώματα επιθεώρησης επανακατατάσσονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 12 του Ν. 4024/2011 κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ίδιου νόμου ποσοστών των προαγωγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων κατά την ημερομηνία της απόσπασης ή μετακίνησης είναι μικρότερος του προβλεπομένου για το βαθμό που τους είχε απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους, διατηρούν το βαθμό αυτό και τους χορηγείται το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τυχόν προσωπική διαφορά που ελάμβανε ο υπάλληλος διατηρείται και στις υπηρεσίες υποδοχής και καταβάλλεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται ως επιθεωρητέςελεγκτές, επιπλέον των οριζόμενων στις παραγράφους 1, 2 και 3, λαμβάνουν τυχόν πρόσθετα επιδόματα που χορηγούνται στους επιθεωρητές ελεγκτές των οικείων ελεγκτικών υπηρεσιών και σωμάτων επιθεώρησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές που θα λαμβάνει ο υπάλληλος στις ελεγκτικές υπηρεσίες και σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1−4 του παρόντος δεν δύνανται να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών που ελάμβανε κατά την ημερομηνία λήξης της θητείας του ή παύσης άσκησης των καθηκόντων του ως προϊσταμένου, συνυπολογιζομένων εν προκειμένω της προσωπικής διαφοράς και του επιδόματος θέσης ευθύνης που ελάμβανε καθώς και του πρόσθετου επιδόματος που τυχόν θα λαμβάνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος βαρύνει τις υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ