2 Α' 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2015

Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.

Άρθρο 5 - Μεταβατικές διατάξεις
09 Ιανουαρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 2
9 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Ρύθμιση θεμάτων για τους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στα σώματα επιθεώρησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, N. 3528/2007, όπως ισχύει, και του άρθρου 5 του N. 4275/2014.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 86 (παρ. 15−18) του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007, Α΄ 26), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 149),
β) το άρθρο 5 (παρ. 1 περιπτ. β΄ υποπερ. ββ και παρ. 3) του Ν. 4275/2014 (Α΄ 149),
γ) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
3. Την αριθμ. 279/2014 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 5Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επίσης κατά το άρθρο 5 παρ. 1 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ και παρ. 3 του Ν. 4275/2014, στις ακόλουθες κατηγορίες υπαλλήλων: α) τους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που είχαν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα πριν από την αντικατάσταση τους με τις διατάξεις του Ν. 4275/2014, ή είχαν επιλεγεί βάσει ειδικών διατάξεων που παραπέμπουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και δεν τοποθετούνται προϊστάμενοι αντίστοιχου επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014, και β) τους προσωρινά τοποθετούμενους προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 4275/2014, οι οποίοι δεν θα επιλεγούν με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4275/2014 ή δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4α του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπάλληλοι της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ως επιθεωρητές−ελεγκτές σε ελεγκτικές υπηρεσίες ή σώματα επιθεώρησης ή την αίτηση απόσπασης ή μετακίνησης, κατά περίπτωση, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου στην αρμόδια Διεύθυνση προσωπικού, όπου ανήκουν οργανικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβάλουν την ως άνω αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ