181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 48 - Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Παροχής Εγγυήσεων (αα) Η έκδοση υπουργικών αποφάσεων παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. (ββ) Η έκδοση υπουργικής απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου παρεχόμενων εγγυήσεων του Ελληνι- κού Δημοσίου κατ’ έτος. (γγ) Η αξιολόγηση αιτημάτων παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ φορέων του Δημοσίου, πι- στωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, συνεταιριστικών οργανώσεων και φυσικών προσώπων και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα. (δδ) Η επεξεργασία και αξιολόγηση αιτημάτων των ενδιαφερομένων για την υπαγωγή σε εγκεκριμένο υφι- στάμενο καθεστώς εγγύησης και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα. (εε) Η εξέταση αιτημάτων υποβαλλόμενων από τα πι- στωτικά ιδρύματα και τους δανειολήπτες, αναφορικά με την τροποποίηση όρων παρασχεθεισών εγγυήσεων και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα. (στστ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σε αιτή- ματα τραπεζών και οι απαντήσεις σε αιτήματα και ανα- φορές πολιτών αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. (ζζ) Η διαχείριση θεμάτων σχετικά με την παροχή εγ- γυήσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι- στώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). (ηη) Ο χειρισμός των θεμάτων αναφορικά με χρέη τρί- των χωρών προς το Ελληνικό Δημόσιο και η παρακο- λούθηση της διαδικασίας εξόφλησης των χρεών αυτών. (θθ) Η λογιστική παρακολούθηση της εξυπηρέτησης των εγγυημένων δανείων και η παροχή σχετικών οικονο- μικών στοιχείων στους φορείς που ορίζει η νομοθεσία. (ιι) Η υποστήριξη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου. (β) Τμήμα Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων (αα) Ο έλεγχος των υποβαλλόμενων, από τα πιστω- τικά ιδρύματα, αιτημάτων κατάπτωσης, σχετικά με την τήρηση των όρων παροχής εγγύησης και πλήρωσης των προϋποθέσεων κατάπτωσης και η βεβαίωση εν ευρεία έννοια των εγγυημένων οφειλών, καθώς και της μη κα- ταβληθείσας οφειλόμενης προμήθειας ασφαλείας. (ββ) Η έκδοση εντολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος για εξόφληση των υποχρεώσεων που απορρέουν από καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων του Δημοσίου, Πιστω- τικών Ιδρυμάτων και φυσικών προσώπων. (γγ) Η διαβίβαση δικαιολογητικών προς την αρμόδια υπηρεσία πληρωμής, για την έκδοση συμψηφιστικού χρη- ματικού εντάλματος προς τακτοποίηση προκαταβολών για εξόφληση υποχρεώσεων από κατάπτωση εγγυήσεων. (δδ) Η συγκέντρωση και διαβίβαση δικαιολογητικών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου για την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλ- ματος πληρωμής. (γ) Τμήμα Γ΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επι- χειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες του Τμήμα- τος Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και συνε- ταιριστικές οργανώσεις. (δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υπο- θέσεων (αα) Η παροχή απόψεων και στοιχείων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) επί ασκούμενων ενδί- κων βοηθημάτων/μέσων κατά του Ελληνικού Δημοσίου. (ββ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων αναθεώ- ρησης του νομικού πλαισίου που διέπει την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου που συναρτώνται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης. (γγ) Οι πληρωμές εξόδων θεματοφυλακής ομολόγων που περιήλθαν στην κυριότητα του Δημοσίου λόγω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων ιδιωτών κατόχων (P.S.I.). (δδ) Η διαχείριση και παρακολούθηση του Ειδικού Λο- γαριασμού No 2341034478 «Λογαριασμός εσόδων από εκκαθάριση εταιρειών αρμοδιότητας τ. Ο.Α.Ε.». (εε) Η διαχείριση της περιουσίας και παρακολούθηση των εκκρεμοτήτων του τέως Οργανισμού Ανασυγκρό- τησης Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ειδικής διαδοχής του από το Ελληνικό Δημόσιο (ν.2741/1999 και αριθμ. 2/46886/0025/27.8.2002 απόφαση Υπουργείου Οικο- νομικών). (στστ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που απορρέουν από την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημό- σιο των επισφαλών απαιτήσεων της παλαιάς Τράπεζας Κρήτης, στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησής της στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A. E. (ζζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (Πωλητή) στην Marfin Investment Group Α.Ε (MIG) (Αγοράστρια) εγγυητικών δηλώσεων για τη σύνα- ψη και υλοποίηση της σύμβασης πώλησης του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ν. 3759/2009). (ηη) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών απο- κλειστικά για θέματα κίνησης κεφαλαίων κατά την έκδο- ση των διοικητικών πράξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317). (θθ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών απο- κλειστικά για θέματα κίνησης κεφαλαίων επί των ερωτη- μάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 159/1975 (Α΄ 192). (ε) Τμήμα Ε΄- Κίνησης Κεφαλαίων και Νομισματικών Εκδόσεων (αα) Η έκδοση και διάθεση μεταλλικών κερμάτων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Δ.) για την κάλυψη συναλλακτι- κών αναγκών και η λειτουργία ως Επιτροπή Παραλαβής Παράδοσης μεταλλικών κερμάτων. (ββ) Ο έλεγχος και η διαβίβαση δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία πληρωμής, για την έκδοση χρηματι- κών ενταλμάτων για δαπάνες κοπής και τύπωσης μεταλ- λικών κερμάτων. (γγ) Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του Νομισματικού Προγράμματος της χώρας, καθώς και η έκδοση και διά- θεση μεταλλικών αναμνηστικών κερμάτων οποιασδή- ποτε ονομαστικής αξίας. (δδ) Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθε- σίας που σχετίζεται με την προστασία του ευρώ, η πα- ρακολούθηση θεμάτων που άπτονται της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα κέρματα, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Κερμά- των ευρώ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (εε) Η μέριμνα για την έκδοση προεδρικού διατάγμα- τος σχετικά με τον ορισμό Επιτρόπου του Κράτους στην Τράπεζα της Ελλάδος και η εκπροσώπηση του Ελληνι- κού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. (στστ) Ο χειρισμός θεμάτων από κοινού με την Τρά- πεζα της Ελλάδος σχετικά με χρεόγραφα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου που της έχουν κατατεθεί για φύλαξη. (ζζ) Η έκδοση ανώτατου ορίου των Εγγυητικών Επιστο- λών που επιτρέπεται να χορηγούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα υπέρ του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και η αναπροσαρμογή των ορίων. (ηη) Η παροχή στοιχείων σχετικά με καταβληθείσες αποζημιώσεις, σύμφωνα με το β.δ. της 14/25ης Απριλίου 1959. (θθ) Η ερμηνεία, εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξε- ων του α.ν. 2636/1940 «Περί δικαιοπραξιών εχθρών και μεσεγγυήσεως εχθρικών περιουσιών», η παρακολού- θηση οικονομικών στοιχείων, η επίλυση ανακυπτόντων ζητημάτων και η παροχή οδηγιών στις κατά τόπους αρ- μόδιες Υπηρεσίες. (ιι) Ο χειρισμός θεμάτων που σχετίζονται με ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων. (ιαια) Ο έλεγχος των συναλλαγματικού περιεχομένου όρων εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων, στις πε- ριπτώσεις που αυτοί παρεκκλίνουν από το εγκεκριμένο υπόδειγμα (άρθρο 13 ν. 2687/1953). (ιβιβ) Η απόδοση, σε ξένα Δημόσια, ποσών που ει- σπράττονται εκ του Ελληνικού Δημοσίου για λογαριασμό τους, ως φορολογικές οφειλές προσώπων που διαθέτουν ελληνικό Α.Φ.Μ. (ιγιγ) Η διαχείριση γραμματίων σύστασης παρακατα- θήκης από την εκποίηση αντικειμένων των κολάσιμων πράξεων που δημεύονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων. (ιδιδ) Οι εντολές στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο της χρησιμοποίησης των ποσών που τίθενται στη διάθεση της από τα Χρηματικά Εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα αυτής για τις ανάγκες του Δημόσιου Τομέα. (ιειε) Η έκδοση εντολών εγκρίσεων για τη χορήγηση συναλλάγματος στο Πεδίο Βολής Κρήτης, καθώς και στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων για την πλη- ρωμή αποδοχών του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στην αλλοδαπή. (ιστιστ) Η παρακολούθηση του λογαριασμού «Συναλ- λαγματική Διαφορά Ελληνικού Δημοσίου» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. (ιζιζ) Η εμφάνιση και απόδοση στον Κρατικό Προϋ- πολογισμό εσόδων που απορρέουν από την άσκηση αρμοδιοτήτων του Τμήματος. (ιηι η) Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*