181 Α' 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/2017

Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 49 - Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
23 Νοεμβρίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 181
23 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 142
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροπο- ποίηση Οργανισμών» του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 174), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 35, παρ. 4, του ν. 4024/2011 «Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 226) όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005» (Α’ 98).
2. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ- γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (Β΄ 2168).
3. Την από 17 Μαΐου 2017 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης,
των Ν.ΠΔ.Δ. και των Ο.Τ.Α., που αφορά στις μεταρρυθ- μιστικές δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- τάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.522.447,20€ η οποία θα βα- ρύνει τον ΚΑΕ 0200 (Ειδικός Φορέας 23-110) .του Υπουρ- γείου Οικονομικών.
5. Το αριθ. 2/60622/ΔΠΔΑ/4.8.2017(ορθή επανά-
ληψη) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετω- πιστεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων και των στόχων του εγκριθέντος και ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
6. Τις αριθ. 152/2017 και 201/2017 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Μέρος Α’
Αποστολή και διάρθρωση του Υπουργείου
Οικονομικών
Άρθ ρο 1
Απο στολή του Υπουργείου Οικονομικών
Αποστολή του Υπουργείου Οικονομικών είναι η δίκαιη
και αποδοτική κατανομή των δημοσίων πόρων, η χάραξη
και η άσκηση φορολογικής πολιτικής, η δημοσιονομική
βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Το
Υπουργείο Οικονομικών διασφαλίζει τη χρηστή διαχεί-
ριση των δημοσίων οικονομικών και την προστασία και
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, συμβάλει στη
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
εκπροσωπεί διεθνώς τη χώρα, συνδιαμορφώνοντας την
οικονομική και δημοσιονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκπροσωπώντας τη χώρα στους διεθνείς
οικονομικούς οργανισμούς στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων του.
Άρθ ρο 2
Διά ρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών διαρθρώνεται ως εξής:
1. (α) Πολιτικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
(β) Γραφεία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών Γραμ-
ματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
(γ) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία λειτουργεί
σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον
Υπουργό Οικονομικών
(δ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
υπαγόμενο στον Υπουργό Οικονομικών
(ε) Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, υπα-
γόμενο απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχε-
τικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα
με την εκάστοτε απόφαση του Πρωθυπουργού.
2.α. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου
Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας
(δδ) Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
β. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού
και Διαχείρισης Έργων
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής
Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
γ. Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(ββ) Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινη-
τών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
δ. Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακής Ανάλυσης και
Υποστήριξης
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και
Προϋπολογισμού
(ββ) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημο-
σιονομικών Κανόνων
(γγ) Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(δδ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμε-
νων Προγραμμάτων
(εε) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημο-
σίου Τομέα
ε. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα
(αα) Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας
(β) Γενικές Διευθύνσεις
(αα) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοι-
νωφελών Περιουσιών
στ. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος
(α) Κεντρική Υπηρεσία
(αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προ-
γραμματισμού Ερευνών
(ββ) Διεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης
(β) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικο-
νομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) Αττικής
(γ) Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας
3. Της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονο-
μικών προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που υπάγε-
ται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως του
Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄33), καθήκοντα Διοικητι-
κού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
4. Οι Γενικές Διευθύνσεις των υποπεριπτώσεων (αα)
έως (εε) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος αποτελούν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.).
5. Στο Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν, επίσης,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
(α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους
(β) Γραφείο Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλή-
ματος
(γ) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Άρθρ ο 3
Πολι τικά Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργού
Στα Πολιτικά Γραφεία, τα οποία επικουρούν τον Υπουρ-
γό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υφυπουργό στο
έργο τους, ανήκει, μεταξύ άλλων, η συγκέντρωση των
αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωση του προϊσταμέ-
νου μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του, η επιμέλεια της αλ-
ληλογραφίας του, η τήρηση του προσωπικού του πρω-
τοκόλλου, η φροντίδα για ό,τι αφορά στην επικοινωνία
τους με τους βουλευτές, τους πολίτες, τους εκπροσώ-
πους των κοινωνικών φορέων και τους δημόσιους γενικά
λειτουργούς, καθώς και η μέριμνα για τη σωστή εκπλή-
ρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων, διέπονται
δε, σε ό,τι αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρ ο 4
Γραφ εία Διοικητικού Γραμματέα, Τομεακών
Γραμματέων και Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Τα Γραφεία επικουρούν το Διοικητικό Γραμματέα, τους
Τομεακούς Γραμματείς και τον Ειδικό Τομεακό Γραμμα-
τέα στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέ-
λεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετι-
κών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία
τους με τις υπηρεσίες και τους πολίτες και διέπονται, σε
ό,τι αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία τους, από
τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.
Κεφάλαιο Α’
Υπηρεσίες υπαγόμενες στον Υπουργό
Οικονομικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων είναι οι παρακάτω: (α) Η κατάρτιση και ενιαία ερμηνεία του θεσμικού πλαισίου που αφορά στους δημοσιονομικούς κανόνες. (β) Η αποτελεσματική καθοδήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών φορέων του Δημόσιου Τομέα για την ορθή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων. 2.Η Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμο- γής Δημοσιονομικών Κανόνων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Δημοσιονομικών Κανόνων (β) Τμήμα Β΄ - Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολού- θησης (γ) Τμήμα Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης (δ) Τμήμα Δ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών (ε) Τμήμα Ε΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης 3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ - Δημοσιονομικών Κανόνων (αα) Η σύνταξη των δημοσιονομικών κανόνων, η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε αυτούς, καθώς και ο έλεγχος κάθε προωθούμενης διάταξης που ρυθμίζει συναφή θέματα. (ββ) Η εισήγηση των δημοσιονομικών κανόνων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, βάσει αναλύσεων και μελετών, η ενσωμάτωση πορισμάτων κάθε είδους αξιολό- γησης και ελέγχου της εφαρμογής της νομοθεσίας, σε συ- νεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. (γγ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση της νομο- λογίας, σε θέματα πραγματοποίησης και δικαιολόγησης των δαπανών και η παροχή σχετικών οδηγιών. (δδ) Η παρακολούθηση -σε συνεργασία με συναρμό- διες υπηρεσίες- της συμμόρφωσης των φορέων στους δημοσιονομικούς κανόνες, η παροχή οδηγιών και η έκ- δοση σχετικών εγκυκλίων. (εε) Η τυποποίηση και η απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των φορέων. (στστ) Η εισήγηση για λήψη μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών εκτέλεσης των δαπανών. (β) Τμήμα Β΄ - Διαδικασιών Ελέγχου και Παρακολού- θησης (αα) Η παρακολούθηση των πληρωμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του σχετικού δείκτη (ΚΡΙ) και η εισήγηση για λήψη των αναγκαίων μέτρων σε πε- ρίπτωση καθυστερήσεων στις πληρωμές. (ββ) Η μελέτη και εισήγηση, σε συνεργασία με τις συ- ναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου, μεθόδων βελ- τίωσης των διαδικασιών για την πληρωμή των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. (γγ) Η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληρο- φοριακών Συστημάτων για θέματα πληρωμών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και άλλων σχετικών εφαρμογών. (δδ) Η παροχή οδηγιών για τον έλεγχο και την τήρη- ση του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. (εε) Η παροχή οδηγιών και η επεξεργασία των εκθέ- σεων- πορισμάτων επιτόπου ελέγχων σε περίπτωση αμ- φιβολιών των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση, αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης. (στστ) Η παρακολούθηση των διαδικασιών και η πα- ροχή οδηγιών για τον έλεγχο των αναλήψεων από τις Δ.Υ.Ε.Ε. και λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. ζζ) Η μέριμνα για τη σύνταξη του ιδιαίτερου τεύχους με τις απαντήσεις των Διατακτών -Υπουργών επί των παρατηρήσεων της Ετήσιας Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (ηη) Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης. (γ) Τμήμα Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης (αα) Η κατεύθυνση και παρακολούθηση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής των δημοσιολογιστικών διατάξεων για την Κεντρική Διοίκηση. (ββ) Η παροχή οδηγιών στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, σχετικά με ζητήματα που προ- κύπτουν κατά την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των δαπανών τους. (γγ) Η μέριμνα για την επίλυση κάθε ειδικότερου θέ- ματος που ανακύπτει κατά την εκτέλεση των δημοσίων δαπανών. (δδ) Η παροχή απόψεων επί εκθέσεων που αποστέλλο- νται από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των φορέων αρμοδιότητάς του, είτε κατά τη διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, είτε ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα της εκκαθαριζό- μενης δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού. (εε) Η παροχή οδηγιών στις Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς και τις νομαρχίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014. (στστ) Η εισήγηση και έκδοση υπουργικών αποφάσε- ων για την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογα- ριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής. (δ) Τμήμα Δ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπε- ριπτώσεων (αα) έως (δδ) του Τμήματος Γ΄- Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης, για θέμα- τα Ο.Τ.Α. και Νομικών Προσώπων αυτών. (ε) Τμήμα Ε΄ - Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. Γενικής Κυβέρνησης (αα) Οι ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των υποπεριπτώσεων (αα) έως (δδ) του Τμήματος Γ΄- Συντο- νισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης για θέματα Ν.Π.Δ.Δ. (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) πλην Ο.Τ.Α., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. της Γενικής Κυβέρνησης. (ββ) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών σε περιπτώσεις σύμπραξής του σε θέματα εκποίησης ακι- νήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001812311170096*