103 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/2018

Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 6 - Λειτουργική ταξινόμηση
13 Ιουνίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 103
13 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 54
Oρισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρ- ξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
(α) Τις διατάξεις των άρθρων 156 και 159 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρ- θρα 10 παρ. 52 και 10 παρ. 55 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) αντίστοιχα.
(β) Τις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχ. α’ και γ’ του ν. 3148/2003 (Α’ 136).
(γ) Την με αριθμ. πρωτ. 2218/27.11.2017 γνωμοδότη- ση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
(δ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο- θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
(ε) Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ.
Υ29/8.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(Β' 2168).
(στ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος π.δ.
(ζ) Τις με αριθ. 11/2018 και 86/2018 γνωμοδοτήσεις του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 6Λειτουργική ταξινόμησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η λειτουργική ταξινόμηση καθορίζει τους τομείς ανάλωσης των δαπανών και αναπτύσσεται βάσει των αρχών που τίθενται από τα Διεθνή Πρότυπα COFOG (Classification of the Functions of Government - Ταξι- νόμηση των Λειτουργιών των Κυβερνήσεων) που εκδί- δονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για σκοπούς λειτουργικής ταξινόμησης, στο σχέδιο λογαριασμών ενσωματώνονται δύο τουλάχιστον επίπε- δα πληροφοριών.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001031306180088*