-->
Στόχοι - Συγκεντρωτικό: Όλες οι Υπηρεσιακές Μονάδες
Έτος: 2013
Περίοδος: Έτος
ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2013
Είσπραξη παλαιών οφειλών1 1900 εκατ. €
% Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους 2 24,5%
ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ
Πλήθος τακτικών ελέγχων 3 596
% Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 4 75%
Πλήθος προσωρινών ελέγχων 5 680
% Είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους 6 55%
ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Πλήθος τακτικών ελέγχων 3 910
% Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους 4 65%
ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή 7
Αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € 8


Σημειώσεις

  1. Είσπραξη παλαιών οφειλών: Ποσό εισπράξεων (σε ευρώ) που πραγματοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους (από 1/1/2013), έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο που έληξαν χωρίς να πληρωθούν έως τις 30/11/2012.Τα ποσά είναι σωρευτικά. Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός των παλαιών οφειλών άλλαξε.
  2. % Είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών τρέχοντος έτους: To ποσοστό είσπραξης επί των οφειλών που καθίστανται ληξιπρόθεσμες απο την πρώτη ημέρα του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και μετά (ήτοι από 1/12/2012 ) και εισπράχθηκαν εντός του τρέχοντος έτους.
  3. Πλήθος τακτικών ελέγχων: Αριθμός τακτικών φορολογικών ελέγχων (έλεγχος όλων των κατηγοριών φορολογίας και λοιπών οικονομικών στοιχείων) που ολοκληρώθηκαν στο τρέχον έτος. Από τον Ιούνιο ο ορισμός άλλαξε και τα στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν από την αρχή του έτους.
  4. % Είσπραξης από τακτικούς ελέγχους: Ποσοστό είσπραξης που πραγματοποιήθηκε μέσα στο τρέχον έτος, ως προς τα οφειλόμενα ποσά (βεβαιωθέντες φόροι, πρόστιμα, κλπ.) που προέκυψαν από τακτικούς φορολογικούς ελέγχους του τρέχοντος έτους. Από τον Ιούνιο ο ορισμός άλλαξε και τα στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν από την αρχή του έτους.
  5. Πλήθος προσωρινών ελέγχων: Αριθμός προσωρινών φορολογικών ελέγχων (έλεγχος συγκεκριμένων κατηγοριών φορολογίας) που ολοκληρώθηκαν στο τρέχον έτος. Από τον Ιούνιο ο ορισμός άλλαξε και τα στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν από την αρχή του έτους.
  6. % Είσπραξης από προσωρινούς ελέγχους: Ποσοστό είσπραξης που πραγματοποιήθηκε μέσα στο τρέχον έτος, ως προς τα οφειλόμενα ποσά (βεβαιωθέντες φόροι, πρόστιμα, κλπ.) που προέκυψαν από ολοκληρωμένους προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους του τρέχοντος έτους. Από τον Ιούνιο ο ορισμός άλλαξε και τα στοιχεία αναπροσαρμόστηκαν από την αρχή του έτους.
  7. Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή: Πλήθος Αναφορών προς την Αρχή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης βάσει του Ν.3691/2008.
  8. Αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 €: Πλήθος αναφορών άνω των 50.000 € προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης βάσει του Ν.3691/2008 (Δράση Μ.Ο.U. 2.3.5.2 ) (Στοιχεία από 01/08/2013 βάσει της παρ. 8 του αρθ. 68 του ν.4174/2013)